Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти


счетоводен стандарт FRS 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK andPdf просмотр
страница14/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
счетоводен стандарт FRS 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and
Republic of Ireland“
В текстовете на FRS 102 като научноизследователска дейност се разбира оригинално и планирано проучване, осъществено с цел създаване на ново научно или технологично знание
29
Законодателят посочва, че като дейности, попадащи във фазата на научните изследвания могат да се определят
30
:
Дейности, целящи създаване на ново знание.
 Оценка и окончателен подбор на възможните приложения на резултатите от научните изследвания и създадените познания.
 Дейности, свързани с търсенето на алтернативни възможности за употребата на вече създадени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги.
Създаване, проектиране, оценяване и окончателен избор на възможни алтернативи за използването на нови или подобрени материали, устройства, проекти, процеси, системи или услуги.
Практическото приложение на създаденото познание или на други научни открития в план или дизайн, за производството на нови или значително подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги, преди етапа на пазарната им реализация се дефинират в разглеждания стандарт като развойна дейност
31
Като дейности, които следва да се считат за развойни от гледна точка на счетоводната отчетност стандартът посочва
32
:
Проектиране, изграждане и тестване на прототипи и модели.
 Проектиране, изграждане и тестване на пред-търговско производство.
Проектиране на инструменти, матрици и форми, които са свързани със въвеждането на
29
FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland, The Financial Reporting Council,
England, 2018, p. 310.
30
Ibid, p. 158.
31
Ibid, p. 293.
32
Ibid, p. 158.


21 пазара на нови технологии.
 Проектиране, изграждане и експлоатация на пилотна инсталация, която е икономически възможно да бъде произведена с търговска цел.
 Проектиране, изграждане и тестване на окончателно избрана възможна алтернатива за използването на нови или подобрени материали, устройства, проекти, процеси, системи или услуги.
Може да се направи заключение, че нововъведеният стандарт FRS 102 по-ясно разграничава отделните фази, попадащи в обхвата на НИРД. Научноизследователската и развойна дейност не се разглеждат като един общ процес, а подлежат на ясно деление. Въпреки това обаче въведеното в новоприетия стандарт деление е по-скоро разпределение на дейностите, които законодателят предходно е определил за НИРД в текстовете на счетоводен стандарт No. 13 „Accounting for research and development“. Прави впечатление, че в новоприетия стандарт не съществува текст, с който се въвеждат понятията „фундаментални“ и „приложни“ изследвания. Следователно те са отпаднали от обхвата на счетоводния стандарт и тяхното разбиране и дефиниране зависи изцяло от компетенциите на счетоводния и мениджърски персонал на организациите.

Развитието на иновационната теория от 1989 г. до 2018 г. предопределя необходимостта законодателната рамка да съответства на потребността от коректна счетоводна отчетност на създаващите нововъведения организации. В тази връзка би могло да се постави под въпрос доколко отмяната на един цял стандарт (НСС 9 „Отчитане на разходите за изследователска и развойна дейност“), нормативно уреждащ въпросите относно отчетността на НИРД в Р България, допринася за релевантността на счетоводната теория и практика спрямо икономическото развитие и бизнес потребности. В допълнение не само че стандартът вместо да бъде актуализиран е отменен, той е и обединен към текстовете, регламентиращи изискванията за счетоводно-информационна осигуреност по повод вътрешно създадените нематериални активи. Като причина за подобно обединение на стандартите може да се посочи текущо протичащия в световен план процес на стандартизация и хармонизация на счетоводната отчетност. Въпреки това в качеството си на фактор за икономически растеж научноизследователската и развойна дейност заслужава по-голямо внимание в посока оптимизиране и усъвършенстване на счетоводната нормативна база, имаща отношение по проблематиката.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   106
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница