Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проектиPdf просмотр
страница16/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Глава втора
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
Учебни цели
С усвояване на материала в темата ще можете:

Да определите кои са основните източници за финансиране на иновационни
проекти и да коментирате какво е тяхното приложение в българските предприятия.

Да коментирате какво е значението на всеки един източник за планирането на
разходите по иновационен проект.

Да коментирате значението на избрания източник за финансиране на иновационен
проект за целите на НИРД.
Финансирането е главен фактор, който определя успеха на даден иновационен проект, а от там и на иновационната активност на ниво отделно предприятие. Източникът на финансиране на
НИРД е от значение при определяне на допустимите разходи, както и на бюджетните елементи на иновационния проект. Подобни ограничения имат съществено проявление на етапа на планиране на иновационните дейности, определяне на бюджета на иновационния процес, определяне на себестойността на новия продукт или услуга, както и върху счетоводната отчетност и контрол на иновацията. Следователно за да планираме правилно бюджета и разходите на един иновационен проект, то преди това трябва да сме наясно от къде ще вземем ресурсите за неговото реализиране.
Сред основните източници на финансиране на научноизследователските дейности и иновационни проекти на предприятията в България могат да се посочат:
 Собствени средства.
 Банкови кредити.
 Лизинг.
 Бизнес ангели.
 Рисков капитал.
 Преки чуждестранни инвестиции.
 Държавни помощи и обществени поръчки.
 Средства от национални и международни програми.
1.

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
Собствените средства на дадена организация, извършваща научноизследователска и иновационна дейност, представляват част от печалбата й, отделените резерви и собствени


25 средства на управленския персонал, които се инвестират в реализиране на иновационния процес.
Собствените средства като вътрешен източник за финансиране на научноизследователските дейности на организациите имат проявление в дългосрочен план. Това проявление е обвързано с по-ниска степен на риск и по-висока степен на неограниченост в сравнение със външните източници на финансиране. Подобна форма на вътрешно финансиране обаче е в пряка зависимост от размера и вида на организацията, размера на постигнатия положителен финансов резултат, както и от фазата на иновационния процес, за който финансирането е предназначено.
В случаите, когато дадена организация е бенефициент по научноизследователски или иновационен проект, то основната част от собствените й средства се използват за покриване на размера на съфинансирането
33
за съответната оперативна или рамкова програма. В този смисъл организациите с иновационна дейност следва максимално най-точно да планират бюджета си по проекта в зависимост от приходните си постъпления и необходимите ресурси по фази на иновационния процес. Ранните етапи на иновационния процес са предимно свързани с формулиране и оценка на иновативната идея. През този период съществува висока степен на риск по повод възвращаемостта на инвестицията. През етапа на формулиране и оценка на
иновационните идеи размерът на необходимите средства и ресурси е най-малък. На етапа на
създаване на прототип и осъществяване на лабораторни и пазарни тестове с него, размерът
на необходимите инвестиции значително нараства. Въпреки, че рискът за вложените
инвестиции е най-нисък на етапа по подготовка и въвеждане в експлоатация на новия продукт
или процес, през този етап размерът на необходимите средства за финансирането му е и най-
голям. Следователно собствените средства, в качеството им на вътрешен източник на финансиране на иновационната дейност на организациите са подходяща инвестиционна форма предимно за ранните фази от иновационния процес.
При проекти с иновационен характер, които са финансирани със собствени средства на организацията, разходите за НИРД са обект на анализ и контрол от управленския персонал. В случая държавните органи следят само за законосъобразността на извършените разходи и тяхното коректно счетоводно отчитане. Ненамесата на държавата в процеса на планиране на разходите за
НИРД дава възможност на управленския персонал да взема самостоятелни решения относно вида на разходите и дейността към която да бъдат отнесени. За организации, които нямат опит в областта това може да окаже неблагоприятен ефект в посока намаляване и дори ограничаване на разходите за НИРД с цел намаляване на общия бюджет за иновацията. В допълнение слабата информираност относно същността и законовите критерии за признаване разходите за НИРД може да доведе до некоректно счетоводно отчитане на изразходваните средства. В резултат организацията би разполагала с неверни и неточни данни в процеса на планиране на разходите за
НИРД, което би довело до неподходящи управленски решения, влошаване на състоянието на организацията и дори законодателни санкции.
33
Рамковите програми на ЕС покриват между 50 и 75 % от общия бюджет, необходим за изпълнение на даден проект.
Останалата част от финансирането се предоставя чрез национално финансиране или на база собствени средства. По- подробно виж: Ръководство за изпълнение на проектите по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Министерство на финансите на Р. България, с.22-23.


26


Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   106
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница