Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти


Да коментирате научноизследователската и развойна дейност (НИРД), катоPdf просмотр
страница6/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Да коментирате научноизследователската и развойна дейност (НИРД), като
елемент от иновационния процес.

Ще знаете кои са отделните дейности, попадащи в обхвата на НИРД.

Да коментирате научноизследователската и развойна дейност от гледна точка на
тяхното счетоводно регулиране в България.
1.
СЪЩНОСТ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
В основата на иновационните проекти са дейности по създаване и внедряване в практиката на нов или усъвършенстван продукт, услуга, процес, организационна или маркетингова новост. Като основни иновационни дейности в рамките на един иновационен проект могат да се посочат
1
:
1.
Научноизследователската и развойна дейност (НИРД).
2.
Инженерни, дизайнерски и други творчески дейности.
3.
Маркетингови дейности и такива, свързани с изграждане на пазарната стойност на марката (бранда).
4.
Дейности, свързани с интелектуалната собственост.
5.
Обучения на персонала.
6.
Дейности по създаване на софтуерен продукт или база данни.
7.
Придобиване или отдаване под наем на материален актив.
8.
Дейности, свързани с управлението на иновацията.
От изброените иновационни дейности характерно за НИРД е, че тя може да се реализира
през всички етапи на иновационния процес. В този смисъл НИРД е градивен елемент на всяка иновация. Освен това и разходите за НИРД са основен измерител на иновационната активност на микро и макро равнище. Официалните източници на статистическа информация генерират данни относно икономическото развитие на дадена страна предимно от счетоводната отчетност на предприятията. В тази връзка и разходите за НИРД на национално ниво се систематизират и анализират от финансовите отчети на организациите. Неточната и недостоверна счетоводна отчетност би довела до недостоверна статистическа информация, а това от своя страна би довело и
1
Oslo manual (2018). Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4
th edition, The measurement of scientific, tehnological and innovation activities, OECD, Paris, p. 87.


7 до некоректно интерпретиране и анализиране на иновационната дейност на държавата.
Следователно ясното определяне и коректно счетоводно отчитане на разходите за научноизследователска и развойна дейност е от значение не само за отделната отчетно обособена структура, но и за цялостното състояние и развитие на даден сектор. Основополагащо за достоверността на информацията е не само ясното познаване на НИРД като обект на счетоводната отчетност, но и въведените в националното и европейско законодателство изисквания за признаване и отчитане на разходите за подобен вид дейности.
Преди обаче да насочим вниманието си към счетоводната отчетност по научноизследователските проекти, то следва да си изясним значението и ролята на НИРД за целите на иновационните дейности.
Значението на НИРД за развитието на икономиката може да бъде проследено още от 20-те години на XX век
2
Смята се, че след края на Първата световна война (1914 г. - 1918 г.) повечето големи предприятия осъзнават ролята на научноизследователската и развойна дейност и започват да изграждат лаборатории, в които да провеждат научни изследвания
3
Развитието на научноизследователската и развойна дейност е свързана с развитието на пазара, като първоначалните дефиниции на понятието се срещат основно в публикувани доклади и текстове на пазарни проучвания и изследвания. Така например през 1941 г. Съветът по национални изследвания на САЩ (National research council) публикува проучване за развитието на НИРД в индустриалния сектор. В тестовете на документа НИРД се дефинира, като организирано и систематично проучване на нови научни факти и принципи, предполагащи наемането на образовани хора в различни научни дисциплини
4
През 1953 г. във връзка с проучване за развитието на НИРД в неправителствения сектор, Националната научна фондация на Америка (National science foundation) дефинира НИРД като систематично изучаване на даден предмет или обект с цел използване на създаденото познание за производство на полезни материали, методи, системи и процеси
5
Ролята на НИРД се утвърждава в най-голяма степен през първите години след Втората
Световна Война (1950 г. – 1960 г.). През този период НИРД се разглежда като линеен процес на създаване на нови технологични продукти, чрез използване на човешки знания и умения
6
В случая линейната насоченост е от типа „технологично тласкана“ (technology push linear model). Характерно за подобен модел на иновационния процес е, че продуктовата иновация е резултат от научните
2
Първоначално за обозначение на научноизследователската и развойна дейност се използва термина „научно изследване“ (research). През 1920 г. съветът по национални изследвания на САЩ (National research council) добавя термина „развивам“ (develop), като по този начин лансира идеята за „научно изследователска и развойна дейност“
(research and development
). През 1946 г. акронимът „R&D“ (НИРД) се въвежда със значение на research and development.
За по-малко от десет години концепцията за „R&D“ се използва в световен мащаб от различни институции, академични звена, научни организации. За повече информация виж: Godin, B. (2001). Defining R&D: is research always systematic?,
Project on the history and sociology of S&T statistics, Paper
№ 7, p.12-14.
3
Messman, K. (1977). A study of key concepts and norms for the international collection and presentation of science statistics,
UNESCO, Paris, p.10.
4
Godin, B. (2001). Defining R&D: is research always systematic?, Project on the history and sociology of S&T statistics, Paper
№ 7, p.9-10.
5
National science foundation, Federal funds for science, Washington, United States of America, 1953, p.3.
6
Trott, P. (1998). Innovation management and new product development, Financial times, Prentice hall, Great Britain, р.17.


8 разработки и технологични открития без да се взимат под внимание потребителските нужди и очаквания. По такъв начин ролята на научноизследователската дейност се концентрира не в решаване на потребителски проблем, а в създаването на нов технологичен продукт, който да се лансира на пазара и предлага на потенциални купувачи. При „технологично тласкания“ модел съществува слаба взаимовръзка между пазара и създателите на иновационния продукт, поради което и характерът на НИРД се ограничава до реализирането на нов продукт, независимо от неговата практичност или необходимост ( виж Фигура 1.1.).


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница