Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти


ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАPdf просмотр
страница9/106
Дата04.08.2022
Размер2.38 Mb.
#114886
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   106
MPRA paper 97680
Свързани:
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
2.
ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА
ДЕЙНОСТ
От гледна точка на икономическата литература научноизследователската и развойна дейност най-общо се разглеждат в контекста на целенасочено и систематично използване на научното знание с цел подобряване качеството на живот на хората
10
. То се реализира чрез удължаване на жизнения цикъл на продукта на база постоянно търсене на нови методи за продуктово и процесно усъвършенстване
11
. По този начин ролята на НИРД на вътрешнофирмено равнище е пряко свързана с бизнес стратегията на отделната икономическа единица. В резултат от обвързването на
НИРД с визията и мисията на отделните предприятия в началото на XX в. на микро ниво се създават отделни звена и подразделения по научноизследователска и развойна дейност във водещи през периода производства
12
За представителите на научните среди научноизследователската дейност е методически подход, насочен към откриване на ново знание за вселената. Целта на научното изследване в случая е самото създаване на знанието, неговото разбиране и усвояване. За индустрията научноизследователската дейност се свързва предимно с генерирането на познание, което да отговаря на потребностите на отделната бизнес единица за създаване на конкурентно предимство и формиране на печалба. Това се постига чрез създаване на нови технологии, продукти и процеси или казано по друг начин, целта на НИРД в индустриалния сектор е създаване на иновация.
Понастоящем най-разпространената икономическа дефиниция за НИРД е предложената в
Наръчника на Фраскати (Frascati manual). В текстовете на документа понятието
„научноизследователска и развойна дейност“ се определя като всяка системна творческа дейност, чрез която се увеличава обемът от знания, включително познанията за човека, културата и
10
Trott, P. (1998). Innovation management and new product development, Financial times, Prentice hall, Great Britain
, р. 172-
173.
11
Ibid, р. 212.
12
Като примери за създаване и развитие на собствено научноизследователско звено могат да се посочат корпорациите
„Интел“ и „Майкрософт“. През 1991 г. се изгражда първото научноизследователско подразделение на корпорация
„Майкрософт“, известно като Microsoft Research (MSR). Корпорацията е американска транснационална компания, основана през 1975 г. от Бил Гейтс и Пол Алън. Основна сфера на дейност на „Майкрософт“ са компютърните технологии и разработката на софтуерни продукти. До края на 90-те години числеността на заетите в научноизследователската дейност на компанията наброяват 17 хиляди човека. Разходите, които „Майкрософт“ отделя за НИРД през разглеждания период, са приблизително 2 милярда долара, което представлява близо 17% от годишния обем продажби на компанията. Корпорация „Интел“ представлява мултинационална корпорация, специализирана в производството на микропроцесори и интегрални схеми. Корпорацията е основана през 1968 г. от Гордън Мур и Робърт
Нойс. През 1995 г. „Интел“ създава първия си изследователски център – Microcomputer Research Lab. Центърът започва работа с бюджет от 10 милиона долара и персонал от 120 човека.


12 обществото, както и използването на тези знания с цел разработване на нови приложения
13
Предложената дефиниция е еднотипна с въведеното значение за НИРД в предходното издание на наръчника (от 2002 г.), и е възприета от мнозина автори в изследваната област
14
. В контекста на така формулираното определение научноизследователската и развойна дейност се представят като общ систематичен процес, в който не съществува конкретно разграничение между двете дейности.
За специалисти в областта обаче понятието следва да бъде разгледано на база взаимовръзката между двата процеса „научноизследователски“ и „развоен“
15
. Поради разнородния характер на дейностите, определяни като научноизследователски, в икономическата литература те се класифицират като фундаментални изследвания и приложни изследвания
16
Фундаменталните изследвания се осъществяват от научни екипи с цел придобиване на ново знание без предварително да съществува конкретно приложение или виждане за употребата му. Причина за реализацията на фундаменталните изследвания не е прякото създаване на иновация, а разширяване и допълване на познанията в дадена област. В текстовете на Наръчника на Фраскати под фундаментални изследвания най-общо се разбира всяка експериментална или теоретична дейност, предприета с цел придобиване на нови знания и изследване на причините за съществуването на определени явленията. В обхвата на фундаменталните изследвания попадат и дейности по анализ на факти и обстоятелства без предварително да има визия за тяхното приложение или използване
17
. Следователно фундаменталните изследвания са основно насочени към формулирането и тестването на хипотези, теории и закони, чиито резултати се публикуват като научни разработки. В
Наръчника на Фраскати е въведено и понятието „Oriental basic research”. За „Oriental basic research” се определят дейности по научни изследвания, извършени с цел те да допринесат за създаване на знание, чрез което да се подпомогне за решаването на съществуващ или бъдещо очакван проблем. Подобни изследвания се осъществяват по повод вече дефиниран проблем, поради което те следва да се разграничават от „чистата форма“ на фундаменталните изследвания
Приложните изследвания са дейности, насочени към придобиване на ново знание за целите на конкретна задача или практически проблем. По своята същност те се извършват за потвърждаване на възможните приложения на резултатите от фундаменталните изследвания или за определяне на нови методи и начини за постигане на определена цел. Следователно резултатите от приложните изследвания са насочени към утвърждаване на технологичното производство и пазарно внедряване на новосъздадените продукти, методи и системи.
13
Frascati manual (2015). Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. The mesurment of scientific, technological and innovation activities, OECD, Paris, p. 44.
14
За повече информация виж: Чобанова, Р. (2012). Иновативност на националната икономика, АИ „Проф. Марин
Дринов“, С., с.123.
15
Roussel, P. A., K. Saad, T. Erickson. (1991). Third Generation R&D: managing the link to corporate strategy, Arthur D. Little,
INC., USA
, р.14.
16
Frascati manual (2015). Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. The mesurment of scientific, technological and innovation activities, OECD, Paris, р.50.
17
Ibid, р.50.


13
В обхвата на НИРД попада и развойната дейност (виж Фигура 1.5.). От своя страна развойната дейност представлява серия от процеси по придвижване на знанието или иновацията през етапите на създаване на продукта или концепцията, нейното усъвършенстване и подготовка за търговско представяне. Успехът на всяка иновация се поставя в пряка зависимост не само от формиране на знанието, представено чрез етапа на научноизследователската дейност, но и от неговото успешно прилагане и реализация чрез етапа на развойната дейност. От предходното може да се направи извод, че научноизследователската дейност се свързва със създаване на ново
знание, чието приложение и реализиране е в пряка зависимост от целта на неговото
формулиране и изграждане. На тази основа ако се приеме, че крайният резултат от НИРД е разработване на ново знание или иновация, то резултатът от „развойната дейност“ е прилагане
на даденото научно или инженерно познание с цел свързване на формираното знание от една
сфера на дейност с друга
18


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   106
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница