Scientific resultsДата10.01.2017
Размер187.19 Kb.
#12388
INFORMATION BY RESEARCH AREA

UNIVERSITY

SCIENTIFIC RESULTS
Social sciences and humanities; pedagogy and arts


Number of publications in national refereed Journals without those in co-authorship (full bibliographic reference is required) – нереферирани
2007 - 11
Проф. дфн Силвия Ботева/Silvia Boteva - 5

 1. «Когнитивната теория и езикът» - Сп. Чуждоезиково обучение, 2, 2007 г., стр. 14 – 25.

 2. «Понятието за пространство с оглед на езиковото му обозначаване» - Сп. Чуждоезиково обучение, 3, 2007 г., стр. 3 – 19.

 3. «Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и българския език» – Сп. Съпоставително езикознание, 3, 2007 г., стр. 11-23.

 4. «Предлози, обозначаващи хоризонтално ориентирани релации във френския и българския език» – Електронно списание LiterNet, 7, 2007 г.

 5. «Глаголно обозначение на динамичните пространствени релации във френския и българския език. - ГСУ, ФКНФ, том 100, София, 2007, стр. 5 - 42.


Доц. д-р Стоян Атанасов/Stoyan Atanassov -1

1. „Да мислим с времето”, рецензия за книгата на Франсоа Артог Режими на историчност, София, изд. „Нов български университет”, 2007, в Монд дипломатик, януари, 2008, с. 30-31; сп. Социологически проблеми, 2007, № 3-4, стр. 471- 477.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 1

 1. « Bessa Myftiu : Confession des lieux disparus, Le désir de l’Europe de la génération perdue », Fréquences Francophones/N° 9 / 2007, pp. 64-66.


Гл. ас. д-р Елена Методиева Метева/Elena Meteva – 1

1. « Le discours rapporté et le journal comme intermédiaire de la parole électorale », в Годишник на Софийския университет, ФКНФ, том 99, 2007, с. 145-174.


Доц. д-р Ирена Николова Кръстева/Irena Krasteva - 2

 1. « Фрагментът като таралеж », Altera academica, n. 3, 2007.

 2. « Pascal Quignard : poétique du mythe », Годишник на СУ « Св. Климент Охридски », том 100, 2007, с. 63-105.


Доц. д-р Даниела Николаева Стоянова/Daniela Stoyanova – 1

 1. Относно някои аспекти на атрибутивните конструкции в румънския и българския, „Romanoslavica”, 2007.2008 – 13
Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov – 3

 1. « Les Anciens et les Modernes : un horizon identitaire », Divinatio, N° 27, 2008, p. 255-268.

 2. „Старите и модерните – един идентичностен хоризонт”, Литературна мисъл, 2, 2008, с. 59-71.

 3. In memoriam : Michel Tétu (1938-2008), in Fréquences francophones, N° 10/2008, p. 27.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 1

 1. “Нулева степен на тялото в “Историята на О.”, сп. Алтера академика, IV/2008, стр. 109-113.


Гл. ас. Маргарита Димитрова Руски/Margarita Ruski – 1

1. “Les marqueurs verbaux de modalités déontiques dans les textes du droit communautaire”, in Annuaire de l’Université de Sofia « St. Kliment Ohridski », Faculté des lettres classiques et romanes, tome 101, Presses universitaires « St. Kliment Ohridski », Sofia, 2008.


Гл. ас. д-р Елена Методиева Метева/Elena Meteva – 1

 1. Специфика на цитирането и общуването във френските и българските журналистически блогове, сп. Литературата, Год. І, кн. 2, 2008, стр. 82-98.


Доц. д-р Ирена Николова Кръстева/Irena Krasteva - 2

 1. « Желанието за гледане в митовете за Актеон и Нарцис », Altera academica, n. 2, 2008.

 2. « Омразата към музиката и нагонът към смъртта », сп. Литературата, бр. 3, 2008.


Ст. ас. Антоанета Валентинова Робова/Antoaneta Robova - 1

 1. “Ni d’Eve ni d’Adam ou les aventures d’Amélie au pays des samouraïs” Fréquences Francophones, №11 / 2008, ISSN 1311-3895.

Ас. Владимир Тонав Сунгарски/Vladimir Sungarski - 1

 1. Толкин и неговият превод по аналогии, в: LiterNet.bg, април 2008.


Ст. ас. Дария Светлозарова Карапеткова/Daria Karapetkova – 1

 1. “Le congiunzioni anche se e se anche – differenze e significati”, сп. „Езиков свят”, том 6, Благоевград, 2008.


Гл. ас. д-р Петър Георгиев Рогалски/Petar Rogalski – 1

 1. „Архимандрит Пласид Дезей – пътища към Православието”, в: Християнство и култура, бр. 1 (24) от 2008 г., сc. 83-96.


Ст. ас. Ивайло Валентинов Буров/Ivaylo Burov -1

1. “Un modèle quadridimensionnel de la semi-vocalisation du français”. Съпоставително езикознание. София, ХХХII, № 1, 2008, стр. 53-72.


2009 – 13
Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov - 2

 1. « La naissance de la subjectivité et de ses limites dans les études critiques de Tzvetan Todorov », Divinatio, N° 29, 2009, p. 127-153.

 2. « Les sables mouvants de la civilisation et de la barbarie » (à propos de La peur des barbares de Tzvetan Todorov), Divinatio, N° 29, 2009, p. 221-225.


Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva - 1

 1. The Historical Plots of the Bulgarian Modernist Drama in the Symbolist European Context. Университетски проект Българският модернизъм в контекста на европейските модернизми, ръководител доц.д-р Стефана Русенова, http://www.bulgarianmodernism.eu/ 2009.


Доц. д-р Весела Кирчева Генова/Vessela Guenova – 1

 1. Un parler professionnel bien spécifique au XXIe siècle: le parler europeen. Dans : Fréquences francophones N0 12/2009, p. 52.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 2

1.« Le silence de Dieu dans l’œuvre cinématographique d’Ingmar Bergman », Hristianstvo i Kultura, N°45/2009, ISSN 1311-9761, pp. 117-124. (“Мълчанието на Бога във филмовата естетика на Ингмар Бергман”, сп. Християнство и Култура, брой 45/2009, ISSN 1311-9761, стр. 117-124.)

2.« L’écriture migrante et la pensée nomade. Le Québec hospitalier. », Fréquences Francophones, 13/2009, ISSN 1311-3895, pp.31-36.
Доц. д-р Ирена Николова Кръстева/Irena Krasteva - 1


 1. «  Herméneutique de la traduction », Годишник на СУ « Св. Климент Охридски », том 102, 2009.


Гл. ас. д-р Весела Антонова Антонова/Vessela Antonova - 1

 1. « Lignes de faille de Nancy Huston, des passés vivants », Fréquences francophones, N 13 / 2009, ISSN 1311-3895, pp. 41-48.


Ст. ас. Александра Любомирова Желева/Alexandra Jeleva – 1

1. “Contes pour buveurs attardés de Michel Tremblay: le conte dans tous ses états”, in Fréquences francophones, revue de l’Association des professeurs de et en français de Bulgarie, Sofia, 2009.


Ст. ас. Ванина Димитрова Божикова/Vanina Bojikova – 1

 1. „(Не)познатата румънска литература”, сп. Европа 2001, бр. 3/2009.


Гл. ас. д-р Петър Георгиев Рогалски/Petar Rogalski – 2

 1. „Особености на lectio divina в монашеското предание”, в: Класически и модерни измерения на религиозното откровение, София, АРУКО, 2009 г., сc. 133-145.

 2. „Антропологични бележки върху западната християнска мистика”, в: Класически и модерни измерения на религиозното откровение, София, АРУКО, 2009 г., сc. 146-158.


Ст. ас. Боряна Недялкова Цанева/Borjana Tzaneva – 1

1. Construire le sens à travers l’outil des indices personnels. L’exemple du texte dramatique français et bulgare. – publié dans la version électronique des Actes du colloque international La représentation du sens linguistique IV, à l’adresse web suivante : http://www.helsinki.fi/jarj/ufy/Varia_final.pdfNumber of publications in national refereed Journals in co-authorship (full bibliographic reference is required)
2007 – 0
2008 – 0
2009 – 0

Number of publications in foreign refereed Journals without those in co-authorship (full bibliographic reference is required)
2007 – 8
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva – 1

1. « Les temps futurs en français et en bulgare » – Сп. Langages, 165, 2007, с. 105 – 114.


Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 1

 1. Sur le traitement de la forme du signifié interjectionnel. (“За изследването на формата на междуметното означаемо”). Langages, n° 165, март, 2007: L’Ecole guillaumienne de Bulgarie, с.115-122. Париж, Издателство Larousse/Armand Colin


Доц. д-р Асен Атанасов Чаушев/Assen Tchaouchev - 1

 1. « Présentation » in Langages, n° 165, март 2007: LEcole guillaumienne de Bulgarie, с. 3-12. Париж, Издателство Larousse/Armand Colin.(avec Francis Gandon)


Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva - 3

Le drame surréaliste, du réel au merveilleux, Le surréalisme en son temps et aujourd’hui, Faculté de philologie de l’Université de Belgrade sous la rédaction de Jelena Novakovic, Belgrade 2007, ISBN 978-86-86419-31-6, pp.85-96.

 1. Le folklore dans le drame symboliste francophone et russe, in Stephanos, Tribute to Walter Puchner, Athens, Ergo, 2007, 727-735.

 2. Les textes sacrés dans la dramaturgie symboliste francophone et bulgare, in Traditionnel, Identité, Modernité dans les Cultures du Sud-Est Européen: La Littérature, les arts et la vie intellectuelle au XXe siècle, Textes réunis par Roumiana Stantchéva et Alain Vuillemin, Sofia, Arras, Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Artois Presses Université, 2007, pp.100-111.


Гл. ас. д-р Георги Иванов Жечев/Gueorgui Jetchev - 1

1. «Politiques d’intégration des minorités en Bulgarie (état des


lieux) », dans Appropration du français et pédagogie convergente dans l’océan Indien, sous la dir. de A.Carpooran, Éditions des archives contemporaines/AUF, 2007.
Гл. ас. д-р Елена Методиева Метева/Elena Meteva - 1

 1. « Le discours rapporté – mode d’emploi par les journaux », Cahiers Charles V, № 42, De la mixité. Aux frontières du discours rapporté, Université Paris-Diderot - Paris 7, volume dirigé par Agnès Celle, 2007, pp. 145-185.


Гл. ас. Даниела Емилова Янева/Daniela Ianeva – 1

 1. D. Ianeva, “Il Medioevo tra vivande nobili e fieri pasti” // “Etnostoria”, Palermo. No 1, 2007, pp. 135 – 165.2008 – 1
Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 1

 1. « La langue comme impouvoir ? « Le monstre de carrefour » - Julia Kristeva », revue de l’Université de Lausanne Études de lettres, 2008, pp.133-147.2009 – 8
Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov -1

1. “Tzvetan Todorov ou le moi dialogique au carrefour des cultures”, in Филолошки преглед (Revue de philologie), Faculté de Philologie, Belgrade, 2006, XXXIII 2006 2, pp. 33-47. Voir aussi : Signes, Discours et Sociétés [en ligne], 3. Perspectives croisées sur le dialogue, 24 juillet 2009. Disponible sur Internet : http://www.revue-signes.infodocument.php?id=1173. ISSN 1308-8378.


Доц. д-р Ирена Николова Атанасова/Irena Krasteva - 1

 1. « Perspectives herméneutiques de la traduction : du dialogue herméneutique à l’hospitalité langagière », in Signes, Discours et Sociétés, n. 3, 2009.


Гл. ас. д-р Георги Иванов Жечев/Gueorgui Jetchev - 1

 1. Les langues maternelles des citoyens bulgares, dans Politiques linguistiques, apprentissages des langues et francophonie en Europe centrale et orientale, T. Szende, éd., Éditions des archives contemporaines. Paris, 2009, 17-25.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 1

 1. «Agota Kristof et le théâtre de cruauté », Quarto N°27, janvier 2009, Revue des Archives littéraires suisses, ISBN 978-2-05-102080-0, pp.31-36.Гл. ас. д-р Елена Методиева Метева/Elena Meteva - 3

1. Le discours électoral vu à travers les verbes qui l’introduisent dans la presse, GlobE - 2008, Alicja Kacprzak (ed.) Aspects interculturels de la communication, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warsawa, 2009, с. 149-158.

2. Le discours journalistique français et bulgare, Études françaises 5, Langues de spécialité: recherches et formations, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2009, p. 179-186.

3. Le rapport à l’autre dans les blogs journalistiques français et bulgares, La Globalisation Communicationnelle Enrichissement et Menace pour les langues, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009, с. 279-288.


Гл. ас. Жана Кръстева Тончева/Jana Krasteva - 1

 1. “A propos des couleurs – un regard sur les séquences figées contenant un adjectif de couleur en français et en bulgare – In : Analele Universităţii  “Ştefan cel Mare” Suceava. A.Lingvistică, t.XV, nr.1 2009, Editura Universităţii din Suceava, 2009, p. 189-198.Number of publications in foreign refereed Journals in co-authorship (full bibliographic reference is required)
2007 – 0
2008 – 1
Гл. ас. д-р Георги Иванов Жечев/Gueorgui Jetchev - 1

 1. De Féral, C. et G. Jetchev () « Le français et les jeunes : la modernité du
  français ». dans L’avenir du français. J. Maurais et alii, dir. Éditions des archives contemporaines/AUF. Paris, 2008, 73-78.


2009 – 0
Presented papers at conferences, printed in full text at home and abroad
2007 – 20
Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 2

 1. За обидното слово. „Словото класическо и ново”. Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии. Том 2. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 80-85. ISBN 978-954-07-2526-0.

 2. От граматиката на чуждия език към граматиката на нашата и другата култура. “Интеркултурна комуникация”. Научна конференция на млади учени във ФКНФ, организирана от Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София 19 ноември 2004. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 85-92. ISBN 978-954-07-2481-2.


Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva - 2

 1. Au seuil de deux réalités: le premier théâtre de Maeterlinck, L’idée de frontière dans les littératures romanes, Actes du Colloque international Sofia, 25-27 février 2005, Presses universitaires de Sofia “Saint Clément d’Ohrid”, Textes réunis par Stoyan Atanassov, Sofia, 2007, ISBN 978-954-07-2514-7, p p.160- 173.

 2. Библейското слово в драматургията на европейския символизъм, Словото класическо и ново, Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии, том1/2005, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2007, стр. 133-141.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 6

1.« La banalisation du viol en temps de guerre », Actes du Colloque international « Viol, violence, corps et identité », Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, du 13 au 15 décembre 2007, http://stigma.site.free.fr/actes.htm 

2. « Les fantasmes de viol », Actes du Colloque international « Plaisir, souffrance et sublimation », organisé par l’équipe « Arts, littératures et langage du corps », Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire Appliquées à la Littérature, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, du 8 au 10 décembre 2005 ; Bordeaux, Pleine Page éditeur, 2007, ISBN : 978-2-91-340673-5, pp.83-93.

3. « Un paysan du Danube à Paris », Actes du Colloque international « Le voyage à Paris », RITM N°27, Université Paris X, 2007, ISSN 1166-2212, pp.69-78.

4. « L’écriture expiatoire du viol dans Les Fous de Bassan d’Anne Hébert », Canada : un regard d’ailleurs, édité par Diana Yankova, New Bulgarian University Press, Sofia, 2007, ISBN : 978-954-535-469-4, pp.88-104.

5. « Le rêve américain et l’altérité de la frontière dans Volkswagen Blues de Jacques Poulin », dans L’idée de frontière dans les littératures romanes, Actes du Colloque international Sofia, 25-27 février 2005, Organisé par le Département d’Études romanes de l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », textes réunis par Stoyan Atanassov, Presses universitaires de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », 2007, ISBN 978-954-07-2514-7, pp. 276-283.

6. « La quête d’identité dans « Prochain épisode » d’Hubert Aquin », Images of Canada: Interiors and Exteriors / Les Images du Canada: les intérieurs et les extérieurs, Faculté de Philosophie à Nis - YACS, 2007, pp. 45-52.   
Гл. ас. д-р Весела Антонова Антонова/Vessela Antonova - 2


 1. “Frontières du personnage dans L’Astrée d’Honoré d’Urfé et Artamène ou le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry” in L’idée de frontière dans les littératures romanes, Presses universitaires de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », 2007, pp.136-143. ISBN 978-954-07-2514-7.

 2. “Новото романово слово във френския роман на Класицизма” In Словото – класическо и ново. Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии, том І, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с.239-246. ISBN 978-954-07-2525-3.


Гл. ас. Жана Кръстева Тончева/Jana Krasteva - 1

 1. “За устойчивите словосъчетания и представянето им в двуезичната лексикографска практика” – В: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. Материали от IV национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество в чест на проф.д.ф.н. Кристалина Чолакова, Велико Търново, Знак 94, 2007, стр. 241-250.


Ст. ас. Александра Любомирова Желева/Alexandra Jeleva - 1

 1. “Le fantastique en tant que frontière”, L’idée de frontière dans les littératures romanes, Presses universitaires de Sofia “Saint Clément d’Ohrid”, 2007.


Ст. ас. Антоанета Валентинова Робова/Antoaneta Robova - 2
 1. “Екзистенциалните граници в творчеството на Милан Кундера” in : L’idée de frontière dans les littératures romanes . Actes du Colloque international, Sofia, 25-27 février 2005 , Presses universitaires de Sofia « St Clément d’Ohrid », 2007.

 2. “Compte rendu de l’atelier B (Evaluation de l’écrit) du Colloque APFB 2007”, Fréquences Francophones, №10/2007, ISSN 1311-3895Ас. Владимир Тонев Сунгарски/Vladimir Sungarski – 1

 1. La frontière, l’aventure, le héros dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes. L’idée de frontière dans les littératures romanes - actes du Colloque international. Textes réunis par Stoyan Atanassov, Presses universitaires de Sofia, 2007.

Гл. ас. Даниела Емилова Янева/Daniela Ianeva - 1

 1. “Il confine invisibile” // “L’idée de frontière dans les littératures romanes. Actes du Colloque international, Sofia, 25 – 27 février 2005”, Sofia, 2007, pp. 291 – 307.


Гл. ас. д-р Румяна Стефанова Лютакова/Rumyana Lyutakova - 1

1. “Обратна адаптация при чуждите заемки”, в: Словото класическо и ново, том 2, Юбилейната конференция на ФКНФ, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007, стр.389-400.


Ст. ас. Боряна Недялкова Цанева/Borjana Tzaneva – 1

1. « Compte rendu de l’atelier B (« Evaluation de l’écrit ») du Colloque APFB 2007 »: in Fréquences francophones № 10 / 2007, p. 8-9.2008 – 6
Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 1

 1. Етнографски поглед върху езиковото и културно многообразие. Международна конференция на Факултета по класически и нови филологии, посветена на 120-годишнината от създаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски" „Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство”. София, 14-15.11.2008.


Гл. ас. д-р Георги Иванов Жечев/Gueorgui Jetchev - 2

 1. De Féral, C. et G. Jetchev, « Le français et les jeunes : la modernité du
  français ». dans L’avenir du français. J. Maurais et alii, dir. Éditions des archives contemporaines/AUF. Paris, 2008, 73-78.

 2. « Recueil et analyse des données sur le français dans les systèmes éducatifs (pays de la francophonie d’appel en Europe) ». Séminaire international
  sur la méthodologie d’observation de la langue française dans le monde. OIF-AUF. Paris, 2008, 205-214.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 1

1.« La musique de Mozart porteuse de salut et d’élévation vers Dieu : Eric-Emmanuel Schmidt », Presses universitaires de Plovdiv, в: Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 2008, ISBN: 978-954-516-843-7, с. 253-259.


Ст. ас. Александра Любомирова Желева/Alexandra Jeleva - 1

 1. “La (pseudo-) rationalité du fantastique romantique”, Acta Iassyensia Comparationis, Revista a Catedrei de Literatura Comparata si Estetica, Facultatea de Litere, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iasi, 6/2008.


Ст. ас. Антоанета Валентинова Робова/Antoaneta Robova - 1

 1. “Френската разговорна реч – научна сесия в чест на 70-годишнината на Симеон Ласкаров”, Съпоставително езикознание, списание на СУ “Климент Охридски” XXXIII, 2008, №3.


2009 – 3
Гл. ас. д-р Елена Методиева Метева/Elena Meteva - 1

1. La parole autre : mode d’emploi par les journau bulgares, in Kanev, Venko & Zdravka Konstantinova (éds.) Les médias en Europe Centrale et Orientale après 1989, Le Monde diplomatique – édition bulgare, Sofia, 2009, pp. 255-264.


Ст. ас. Александра Любомирова Желева/Alexandra Jeleva - 1

1. “L’aventure de Léon dans La Quarantaine”, Horizons Le cléziens, Inter-Lignes, Institut catholique de Toulouse, Numéro spécial, avril 2009.


Ст. ас. Малинка Иванова Велинова/Malinka Velinova - 1

1. « Le cas de la relative et la spécificité de l’énonciation dans la chanson de geste ». In : La langue en contexte, Actes du colloque « Représentations du sens linguistique IV », Helsinki, mai 2008, E. Havu et al. (éds.). Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, t. LXXVIII, Helsinki, 2009, 135-147, ISBN 978-951-9040-34-9.Monographs and chapters of books
2007 – 22
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva – 1

 1. Tests de français pour l’Université (в авторски колектив). ИК „Колибри”, София, 2007, г., 162 стр.

Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 3

1. A propos dun traitement sémiotique de linsulte. (“По повод на едно семиотично изследване на обидата”). ”За човека и езика”. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с.206-213. ISBN 978-954-07-2534-5

 1. Sur le traitement du signifié onomatopéique. (“За изследването на звукоподражателното означаващо”). Language: this miracle! Papers in Honour of Prof. Dr Zhivko Boyadzhiev. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 92-99. ISBN 978-954-07-2374-7

 2. Penser la citoyenneté par le canal du dialogue bulgaro-canadien. (“Да обмислим гражданската позиция чрез българо-канадския диалог”) (в съавторство). “Canada: un regard d’ailleurs” („Канада: един друг поглед” ). София, Издателство на Нов български университет, 2007. ISBN 978-954-535-469-4.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 3

 1. Dictionnaire du corps sous la direction de Michela Marzano, Paris, PUF, janvier 2007, deux articles : « Monstre » (20 000 signes) ; « Viol » (20 000 signes), ISBN 2 13 055058 4, pp. 603-606 ; 960-963.

 2. Ecire le viol, Non Lieu, Paris, ISBN : 978-2-35270-030-2, 2007.

 3. Tests de français pour l’Université - Éditions Colibri, ouvrage collectif, Sofia, 2007.


Гл. ас. д-р Маргарита Димитрова Руски/Margarita Ruski – 3

 1. Tests de français pour l’Université, (авторски колектив, съставители Ж. Кръстева, С. Ботева) Sofia, Colibri, 2007.

 2. Les valeurs modales déontiques et leurs élargissements – In. Za choveka I ezika, Papers in honour of Prof. Maya Pencheva, Eds. Université de Sofia, ISBN 978-954-07-2534-5, 2007, pp. 79-90.

 3. Les noms déontiques et leurs arguments objets – In Language : this miracle ! , Papers in honour of Prof. Dr. Zhivko Boyadzhiev, Eds. Université de Sofia, 2007, ISBN 987-954-07-2374-7, 367-375.


Гл. ас. д-р Елена Методиева Метева/Elena Meteva - 2

 1. Ролята на фокализацията при интерпретирането на чуждите думи в пресата, сб. Ина Кирякова (съст.) Словото класическо и ново, Университетско издателство , ІІ том, 2007, с. 401-410.

 2. Tests de français pour l’Université (B2), Colibri, 2007. (съавтор)


Гл. ас. Жана Кръстева Тончева/Jana Krasteva - 2

1.“Прилагателното за цвят в устойчивите словосъчетания: семантично-функционални и синтактични характеристики (върху материал от българския и френския език)” – В : Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев, София, Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2007, стр. 249-257.

2. Tests de français pour l’Université, ИК “Колибри”, София, 2007. (съставител, в съавторство)
Ст. ас. Александра Любомирова Желева/Alexandra Jeleva - 1


 1. Tests de français pour l’Université, ИК “Колибри”, София, 2007.


Ст. ас. Антоанета Валентинова Робова/Antoaneta Robova - 1

 1. Tests de français pour l’Université, ИК “Колибри”, София, 2007.


Гл. ас. Неда Стоянова Бояджиева/Neda Boyadjieva - 3

 1. Кратка италианска граматика във фишове, изд. Полис, София, 2007, 978-954-796-021-3

 2. Учебник Grammatica italiana. Nozioni di base ed esercizi, изд. Полис, София 2007, 78-954-796-022-0

 3. Учебник Lingua italiana. Corso di testi ed esercizi lessicali, в съавтарство с гл. ас. д-р Иван тонкин, изд. Рива, София, 2007, 978-954-320-123-5


Гл. ас. д-р Румяна Стефанова Лютакова/Rumyana Lyutakova - 2

  1. Influenţa engleză asupra limbilor română şi bulgară. Aspecte lexico-semantice. в: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Том 93-96, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007, сc. 5-77.

  2. Румяна Лютакова, Писмеността като фактор при адаптацията на английските заемки в българския и румънския език, в: Това чудо езикът - изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2007, сc. 261-272.


Ст. ас. Ивайло Валентинов Буров/Ivaylo Burov - 1

1. “Синхронни и диахронни проблеми на италианското raddoppiamento fonosintattico. Сборник с доклади от Юбилейната конференция на ФКНФ “Словото – класическо и ново”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2007, стр. 147-158.


2008 – 17
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева/Silvia Boteva - 1

 1. Човек – език – пространство. Обозначаване на пространството във френския и българския език. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, поредица „Университетска библиотека”, София, 2008 г., 260 стр.


Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov - 2

 1. “In the lucent forest of allegory” in Words and images. Iconicity of the text, издателски център „Боян Пенев”, София, 2008, p. 125-148.

 2. „Съвместен живот и самостоятелно творчество”, предговор към книгата на Нанси Хюстън Дневник на сътворението, изд. „Колибри”, София, 2008, с. 5-14, ISBN 978-529-584-3; публикуван със съкращения и в Монд дипломатик, октомври 2008, с. 28.


Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva - 4

 1. L’homme dans le Texte, Mélanges offerts à Stoyan Atanassov à l’occasion de son 60e anniversaire, textes réunis par Dina Mantchéva et Raya Koutchéva, Presses universitaires de Sofia, 2008, ISBN 978-954-07-2434-8.

 2. Приказки и легенди в символистичната драма Юбилеен сборник в чест на проф.д-р Надежда Дакова-Аксентиева, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, с.145-158, ISBN 978-954-07-275-4

 3. Les “manuscrits scéniques” de Beckett et la cohérence de son écriture dramatique, L’Homme dans le texte, Mélanges offerts à Stoyan Atanassov, Presses universitaires de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », Sofia, 2008, ISBN 978-954-07-2434-8, pp.379-389.

 4. Stoyan Atanassov – le collègue et l’ami, L’Homme dans le texte, Mélanges offerts à Stoyan Atanassov, Presses universitaires de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », Sofia, 2008, ISBN 978-954-07-2434-8, pp. 20-25.


Доц. д-р Рени Рачева Йотова/Rennie Yotova - 1

1. « L’expérience extatique de la littérature », L’Homme dans le texte, Mélanges offerts à Stoyan Atanassov à l’occasion de son 60eanniversaire, Presses universitaires de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », Sofia, 2008, ISBN : 978-954-07-2434-8, pp.249-259.


Гл. ас. Маргарита Димитрова Руски/Margarita Ruski - 1

 1. Les marqueurs lexicaux de modalités déontiques dans les textes du droit communautaire, (редактор проф. дфн Силвия Ботева) Editions POLIS, Sofia ISBN 9780954-796-026-8, 2008.


Доц. д-р Ирена Николова Кръстева/Irena Krasteva - 2

 1. Pascal Quignard: la fascination du fragmentaire, Paris, L’Harmattan, 2008.

 2. « От нагона към превеждане до границите на интерпретацията », Човекът в текста, Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов, съст. Манчева, Д., Кунчева, Р., София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, с. 390-398.


Гл. ас. д-р Весела Антонова Антонова Vessela Antonova - 1

 1. « L’Idole reconnue » in L’Homme dans le texte. Mélanges offerts à Stoyan Atanassov à l’occasion de son 60e anniversaire, Presses universitaires de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », 2008, pp.149-158. ISBN 978-954-07-2434-8.


Гл. ас. Жана Кръстева Тончева/Jana Krasteva - 1

 1. “За устойчивостта на устойчивите двусъставни словосъчетания с прилагателно за цвят във френски и български език (лексикосемантични и лексикографски проблеми)” - В: Изследвания по Фразеология, Лексикология и Лексикография (в памет на проф.д.ф.н. Кети Анкова-Ничева), София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, стр. 154-162.


Гл. ас. д-р Румяна Стефанова Лютакова/Rumyana Lyutakova - 2

1. Даниела Стоянова, Румяна Лютакова, Румънски език. Сборник с упражнения. Второ преработено издание, изд. Карина - Мариана Тодорова, София, 2008, 303 стр., ISBN 978-954-315-052-6

2. Румяна Лютакова, Двуезични речници за българския и румънския език, в сб. Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография. В памет на проф. дфн. Кети Анкова- Ничева, Акад. издателство „Марин Дринов”, С., 2008, с. 363 – 372.
Доц. д-р Даниела Николаева Стоянова/Daniela Stoyanova – 2

1. Даниела Стоянова, Румяна Лютакова, Сборник с упражнения по румънски език (300 с.), издателство “Карина М”, 2008 г., второ преработено издание

2. Българско-румънски речник, 25 000 единици, издателство „Наука и изкуство”, 2008 г.

2009 – 9
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva – 1


 1. Метафората и връзката пространство – време (с примери от френския и българския език). Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2009 г., 163 стр.


Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov - 3

 1. „Раждането на субективността и нейните граници в критическите изследвания на Цветан Тодоров”, в Цветан Тодоров – теоретик и хуманист, Сборник в чест на Цветан Тодоров, Издателски център „Боян Пенев”, София, 2009, с. 21-40.

 2. « La vie est une conte. L’univers de Dimitar Tomov », предговор към френския превод на сборника разкази на Димитър Томов Les séismes de l’amour, Sofia, « Best seller bulgare », 2009, p. 7-19. (предговор)

 3. „Подвижните пясъци на цивилизацията и варварството”, предговор към книгата на Цветан Тодоров Страхът от варварите, изд. „Изток-Запад”, С., 2009, ISBN 978-954-321-598-0, с. 7-14. (предговор)


Доц. д-р Асен Атанасов Чаушев/Assen Tchaouchev - 1

 1. Френско-български и българско-френски речник (по 30000 думи), изд. “Колибри”, 2009 г.

Доц. д-р Ирена Николова Кръстева/Irena Krasteva - 1

 1. Pour comprendre la traduction, Paris, L’Harmattan, 2009.


Гл. ас. д-р Весела Антонова Антонова/Vessela Antonova - 1

1. Rallye 3, Classe de huitième. Учебник и тетрадка по френски език VІІІ клас профилирана подготовка (съавт. Е. Чичова и Г. Жечев), Sofia, Prosveta, 2009, ISBN 978-954-01-2328-8.


Ст. ас. Дария Светлозарова Карапеткова/Daria Karapetkova - 2

1. „Италия в житейския атлас на Фани Попова-Мутафова”, в сборник Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война, изд. „Алтера”, София, 2009, ISBN 97895497573232. „За един етичен казус и медийните реакции към него” в сборник „Медиите и езикът, който владеят”, изд. на НСЖЕ, София, 2009.

Number of citations excluding auto-citation including from the co-authors

Цитиране в чуждестранни издания:
2007 – 4
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva –

- Глаголът във френския и българския език. Функционално-семантична граматика. ИК „Колибри”, София, 2000 г., 198 стр.

1. Ружекова-Рогожерова, Боряна. Репетитивното аспектуално значение на простото минало време във френския език. – сп. Чуждоезиково обучение, 5, 2007 г. – стр. 16, 30

2. Ружекова-Рогожерова, Боряна. Durative Value of English Preterit. – e-magazine LiterNet, 11 (96), 2007.

3. Meteva, Elena. Le discours rapporté et le journal comme intermédiaire de la parole électorale. – ГСУ, ФКНФ, том 99, 2007 г. – стр. 172

- Les temps futurs en français et en bulgare. – Сп. Langages, 165, 2007, стр. 105 – 114.

4. Gandon, Francis, Assen Tchaouchev. Présentation. – Langages, 165, 2007 – стр. 6, 11
2008 – 1
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva – 1

- Човек – език – пространство. Обозначаване на пространството във френския и българския език. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, поредица „Университетска библиотека”,София, 2008 г., 260 стр.

1. Daynovska, Denitsa. Analyse de quelques préverbes et prépositions en français et en bulgare dans une perspective cognitive et formelle. Thèse de doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, Université de Sofia, 2008стр. 93-97, 374
2009 – 3
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva –2

1. Вътова, Мирослава. Представи за пространство, време и движение в българския език (когнитивно изследване). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009 г.

2. Вътова, Мирослава. Представи за пространство, време и движение в българския език (когнитивно изследване). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009 г. – стр. 27, 2834
Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva – 1

 1. André Petitjean, université Paul Verlaine, Celted, Statut de l’énonciateur et des destinataires des didascalies, Université Paul Verlaine, Metz, Celted, 2009, p.9 (статия  Le drame symboliste au seuil du roman ”, Аctes du colloque internationale de Thessalonique “ Roman et théâtre : une rencontre intergénérique dans la littérature française ”, juin 2008)


Number of reviews of PhD/Рецензии на докторски дисертации :
2007 – 13
Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov – 4

Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva – 6

Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 3
2008 – 3
Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov – 1

Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 2
2009 – 3

Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva – 3

Proffessorship (Habilitation)/Рецензии на хабилитационни трудове:
2007 – 3

Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva – 3
2008 – 2

Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva – 2
2009 – 1

Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva – 1

Articles for international journals /Отзиви на статии за международни научни списания – 3
2007 – 2

Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva - 2
2008 – 1

Доц. д-р Албена Димитрова Василева/Albena Vassileva - 1

Participation of the teaching and research staff in the editorial board of scientific journals at home and abroad/ Член на редколегия в национални и чужди списания
Проф. дфн Силвия Стоилова Ботева Silvia Boteva – 1 (2007, 2008, 2009)

Член на редколегията на сп. „Чуждоезиково обучение”

Доц. д-р Дина Савова Манчева/Dina Mancheva – 2 (2007, 2008, 2009)

Главен редактор на Годишника на ФКНФ, СУ Св. Климент Охридски

Член на редколегията на Филолошки преглед, часопис за страну филологиу, Београд, Revue de Philologie, Belgrade, Yougoslavie, издание на Белградския университет

Награди/List of teachers, scholars, groups have received national or international scientific prizes ( a list is required)
Доц. д-р Стоян Илиев Атанасов/Stoyan Atanassov:

 1. Командьор на ордена за Академически палми, Франция, 2008 г.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница