Съдържа пет основни частистраница1/7
Дата11.03.2018
Размер1.12 Mb.
#61994
  1   2   3   4   5   6   7
УВОД
Настоящото задание е изготвено съгласно чл. 11, ал. 2 от НАРЕДБА №6 от 05.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България” директор на Изпълнителна агенция по горите, с вх. рег. № 13 – 838 / 03.02.2014 г..

Възложено е от Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен с Договор от 12.09.2014г. на САЛТУС ЕООД (удостоверение № 6232 от 23.06.2014г). Заданието е разработено от инж. Бойка Рангелова – с удостоверение № 462-1 от 05.01.2012 г.

Предмет на Заданието са: извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти: изготвяне на план за ловностопанските дейности и план за защита на горските територии от пожари: изработване на горскостопански план за горските територии, държавна собственост и на горските територии, собственост на физически и юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора, числящо се към Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен

Съдържа пет основни части:

Част 1 – Инвентаризация на горските територии

Част 2 – План за дейности за защита на горските територии от пожари

Част 3 – Горскостопански план за държавните горски територии и тези собственост на физически и юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 ха,

Част 4 – Ловностопански план

Част 5 – Екологични проучвания

Територията на дейност на ТП–ДГС Стара Загора обхваща територията на четири общини Стара Загора, Раднево, Опан и Гълъбово със следните землища:Община Стара Загора – обхваща землищата на следните населени места – гр.Стара Загора, с.Арнаутино, с.Бенковски, с,Богомилово, с.Борилово, с.Борово, с.Братя Кунчеви, с.Бъдеще, с.Воденичарово, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Еленино, с.Елхово, с.Загоре, с.Змейово, с.Казанка, с.Калитиново, с.Кирилово, с.Козаревец, с.Колена, с.Ловец, с.Лозен, с.Люляк, с.Лясково, с.Маджерито, с.Малка Верея, с.Малко Кадиево, с.Михайлово, с.Могила, с.Ново село, Оряховица, с.Остра могила, с.Памукчии, с.Петрово, с.Плоска Могила, с.Подслон, с.Преславен, с.Пряпорец, с.Пшеничево, с.Ракитница, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък Кладенец, с.Стрелец, с.Сулица, с.Хан Аспарухово, с.Християново, Хрищени.

Община Опан – обхваща землищата на следните населени места – с.Опан, с.Бащино, с.Бял Извор, с.Бяло Поле, с.Васил Левски, с.Венец, с.Кравино, с.Княжевско, с.Пъстрен, с.Средец, с.Столетово, с.Тракия, с.Ястребово.

Община Раднево – обхваща землищата на следните населени места – гр.Раднево, с.Бели Бряг, с.Боздуганово, с.Българене, кв.Гипсово, с.Гледачево, с.Голяма Детелина, с.Даскал Атанасово, с.Знаменосец, с.Ковачево, с.Коларово, с.Константиновец, с.Любеново, с.Малка детелина, с.Маца, с.Овчарци, с.Полски Градец, с.Рисиманово, с.Свободен, с.Староселец, с.Сърнево, с.Тихомирово, с.Тополяне, с.Трояново, с.Търговище.

Община Гълъбово – обхваща землищата на следните населени места – гр.Гълъбово, с.Априлово, с.Великово, с.Главан, с.Искрица, с.Медникарово, с.Мусачево, с.Мъдрец, с.Обручище, с.Помощник, с.Разделна.

Инвентаризацията да се извърши на територията на горепосочените землища, Инвентаризацията и горскостопанското планиране да се извършат по комбинирания метод за горите със стопански функции и по метода по състояние на насажденията за горите със защитни и специални функции.

Ловно-стопанският план определя дейностите за опазване и ползване на дивеча за територията на дейност на ТП–ДГС Стара Загора за 10-годишен период.

Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират, като единна система за всички горски територии независимо от тяхната собственост, териториално и функционално предназначение, съгласно чл. 3. (1) от НАРЕДБА №8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Инвентаризацията, горскостопанския план, плана за ловностопанските дейности и плана за защита на горските територии от пожари ще бъдат изработени съобразно ЗАКОНА за ГОРИТЕ от 2011г., НАРЕДБА №6 от 05.02.2004 г за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България”

ТП–ДГС Стара Загора е поделение на ЮИДП гр.Сливен и се контролира от РДГ Стара Загора.ЧАСТ 1 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА

ДЕЙНОСТ НА ТП–ДГС СТАРА ЗАГОРА
1. Площ на горските територии
Площта на горските територии в района на дейност на ТП-ДГС Стара Загора според лесоустройствения проект от 2006 г., изработен от Агролеспроект ЕООД е 39 354,7 ха.

През 10-годишния период на действие на лесустройствения проект са настъпили промени и площта на горските територии е увеличена с 102,1 ха. Площта на горските територии за инвентаризация е 39 456,8 ха.През периода 2006-2014 г. са настъпили следните промени:

Включени площи – обща площ 189,3 ха

1) Със заповед №815 от 28.05.2009г. на ДАГ при МС е увеличен района на дейност на ДГС Стара Загора със 189,3 ха, като е прехвърлена площ от ДЛС Мазалат. Прехвърлената площ е целия ДЛСР Медвен, включващ следните отдели – 226. 227.

Изключени площи от горския фонд – обща площ 87,2 ха

2)С решение № 442/02.07.2007г на МС са изключени от горския фонд 449,850 дка (45,0 ха) за изграждане на топлоцентрала ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица-Изток 1” следните имоти:

 • 261001 (подотдел 738-1 по ЛУП 1996 г.) с площ 2,459 дка (0,2 ха)

 • 257001 (подотдел 427-1 по ЛУП 1996 г.)с площ 260,200 дка (26,0 ха)

 • 243005 (подотдел 426 д,з,ь по ЛУП 1996 г.) – с площ – 118,263 дка (11,8 ха)

 • 243001 (подотдел 426 д по ЛУП 1996 г.)) с площ – 68,892 дка (6,9 ха)

Имотите попадат в землището на с. Обручище, община Гълъбово и са придобити след замяна, съгласно договор №109/28.04.2006г.

3)Със заповед № РД 556/27.03.2008г. на ДАГ при МС, поземлен имот с № 003022 (подотдел 27 у част,- 1996 г.) с площ 2,001 дка (0,2 ха) в землището на с.Сулица, община Стара Загора е изключен от горския фонд, частна собственост на физическо лице.

4)Със заповед № 1918/12.11.2008г. на ДАГ при МС, поземлен имот с № 000600 (подотдел 63 п част– 1996 г.) с площ 3,105 дка (0,3 ха) в землището на гр.Стара Загора е изключен от горския фонд, частна собственост на юридическо лице.

5)Със заповед № РД 693/19.05.2009г. на ДАГ при МС, поземлен имот с № 090047 (подотдел 923 а част – 1996 г.) с площ 3,998 дка (0,4 ха) в землището на с.Богомилово, община Стара Загора е изключен от горския фонд, частна собственост на физическо лице.

6)Със заповед № 528/17.04.2009г. на ДАГ, поземлен имот с № 002414 (подотдел 63 п част) с площ 5,532 дка (0,5 ха) в землището на гр. Стара Загора е изключен от горския фонд, държавна собственост.

7) Със заповед № 720/19.05.2009г. на ДАГ при МС, поземлен имот с № 090013 (подотдел 923 а част –1996 г.) с площ 1,998 дка (0,2 ха) в землището на с.Богомилово, община Стара Загора е изключен от горския фонд, частна собственост на физически лица.

8) Със заповед № РД 49-190/03.11.2010г. на МЗХ са изключени 4,267 дка (0,4 ха) от горския фонд, за преносен газопровод на община Гълъбово, следните имоти:

 • 215007 (подотдел 491 д ) с площ 0,097 дка в землището на с.Обручище

 • 218020 (подотдел 499-2, 498-1) с площ 2,507 дка в землището на с.Обручище

 • 218049 (подотдел 498-1) с площ 0,313 дка в землището на с.Обручище

 • 218053 (подотдел 498-1) с площ 1,254 дка в землището на с.Обручище

 • 305007 (подотдел 491 с) с площ 0,096 дка в зем. на гр.Гълъбово – частна собственост

От изключената площ – 4,171 дка (0,4 ха) са държавна собственост и 0,096 дка са частна собственост на физически лица.

9)Със заповед № РД 49-262/01.07.2011г. на МЗХ са изключени 0,073 дка (0,01 ха) от горския фонд, за рудник Трояново-1, следните имоти в землището на с.Обручище:

 • 216007 (491 а част) с площ 0,016 дка № 216008 (491 а част) с площ 0,009 дка

 • 217012 (491 е част) с площ 0,009 дка № 217013 (491 е част) с площ 0,004 дка

 • 217014 (491 е част) с площ 0,004 дка № 217015 (491 е част) с площ 0,004 дка

 • 217016 (491 е част) с площ 0,009 дка № 217017 (491 е част) с площ 0,009 дка

 • 218043 (492 б част) с площ 0,009 дка

Изключената площ е държавна собственост.

10)Със заповед № РД 49-295/19.07.2011г. на МЗХ са изключени 63,490 дка (6,4 ха) от горския фонд, за рудник Трояново-3, следните имоти, държавна собственост:

 • 000229 (подотдел 506 б част) с площ 16,061 дка в землището на с.Овчарци

 • 000175 (подотдел 506 1,2 части) с площ 21,372 дка в землището на с.Овчарци

 • 200001 (подотдел 830 ж част) с площ 7,972 дка в землището на с.Мъдрец

 • 201001 (подотдел 830 ж част) с площ 9,681 дка в землището на с.Мъдрец

 • 202001 (подотдел 830 з част) с площ 8,404 дка в землището на с.Мъдрец

11) Със заповед № РД 49-237/17.06.2011г. на МЗХ, поземлен имот с № 090035 (подотдел 725 г1 част) с площ 2,780 дка (0,3 ха) в землището на с.Богомилово, община Стара Загора е изключен от горския фонд, частна собственост на юридическо лице.

12)Според писмо № 07-223/18.05.2013г. на МЗГ се уведомява кмета на община Стара Загора за променено предназначение на 224,558 дка (22,6 ха) от държавния горски фонд в землището на с.Ракитница за изграждане на „Регионален център за управление на отпадъци-Стара Загора”. Това са следните поземлени имоти:

 • 102028 с площ 73,876 дка № 102027 с площ 18,618 дка

 • 102020 с площ 106,311 дка № 102029 с площ 25,753 дка

13)С решение № 6-II-2/28.03.2013 г. на РДГ – Стара Загора, на поземлени имоти с идентификатори 70202,7,2 и 70202.7.4 (подотдел 27 д1 част) с обща площ 0,855 дка (0,1 ха) в землището на с.Сулица е променено предназначението за включване в урбанизирана територия. Имотите са частна собственост на физически лица.

14) С решение № 7-II-1/24.07.2013 г. на РДГ – Стара Загора, на поземлен имот с № 265002 (подотдел 84 д част) с площ 1,0 дка (0,1 ха) в землището на с.Малка Верея е променено предназначението за включване в урбанизирана територия. Имота е частна собственост на физически лица.

15) С решение № 8-II-1/18.09.2013 г. на РДГ – Стара Загора, на поземлен имот с № 000221 (подотдел 223 5 част) с площ 3,281 дка (0,3 ха) в землището на с.Хрищени е променено предназначението за включване в урбанизирана територия за обособяване на санитарно-охранителна зона –пояс 1-дренаж Селището-2. Имота е държавна собственост.

16)С решение № 10-II-1/25.06.2014 г. на РДГ – Стара Загора, на поземлен имот с идентификатор 70202.3.5 (подотдел 27 ш част) с площ 1,114 дка (0,1 ха) в землището на с.Сулица е променено предназначението за включване в урбанизирана територия. Имота е частна собственост на физически лица.

17)Със заповед № РД 49-229/13.06.2014г. на МЗХ са изключени 99,497 дка (9,9 ха) от горския фонд, за рудник Трояново-1, следните имоти:

землище на с.Овчарци, община Раднево • 000216 (506 в част) с площ 16,061 дка № 000184 (507 10 част) с площ 7,478 дка

 • 000239 (506 б част) с площ 10,998 дка № 000178 (506 з част) с площ 16,285 дка

 • 000215 (507 п част) с площ 44,148 дка № 000214 (507 п част) с площ 0,178 дка

 • 000213 (506 4 част) с площ 0,219 дка № 000212 (506 4 част) с площ 1,954 дка

 • 000211 (506 в част) с площ 0,252 дка № 000210 (506 4 част) с площ 10,786 дка

 • 000228 (507 9 част) с площ 0,632 дка № 000227 (507 9 част) с площ 0,184 дка

 • 000224 (507 9 част) с площ 0,933 дка № 000217 (506 в част) с площ 2,436 дка

 • 000228 (507 9 част) с площ 0,632 дка

Изключената площ е държавна собственост.

18)Според писмо №91-191/31.01.2014г. на МЗГ се уведомява за променено предназначение на 4,592 дка (0,5 ха) от държавния горски фонд в землището на с.Загоре за изграждане на национален обект – Път 1-5 летище Стара Загора-АМ Тракия Това са следните поземлени имоти, които са изключени от държавния горския фонд:

 • № 100005 с площ 1,882 дка, образуван от имот 100001

 • № 101005 с площ 0,087 дка, образуван от имот 101001

 • № 101006 с площ 2,624 дка, образуван от имот 101001

От територията на дейност на ДГС Стара Загора са изключени 87,2 ха, от които 85,5 ха са държавна собственост, 1,1 ха – частна собственост на физически лица и 0,6 ха – на юридически лица. Изключените площи да не се включват в горските територии.

Промяна на собствеността - обща площ 60,5 ха

19) Със заповед № РД 49-175/19.07.2006г на МЗГ е извършена замяна на поземлени имоти от горския фонд, попадащи в землищата на селата Чупрене, Синаговци, Макреш, Стакевци, Мълчина Лъка, Салаш, частна собственост на физическо лице с държавен горски фонд, с площ 54,983 дка (5,5 ха),, представляващ поземлен имот с № 000829 (подотдели 82 а, б, г, 2, 3, 4), с обща площ 54,983 дка в землището на гр.Стара Загора. Начина на трайно ползване на имота не се променя с настоящата заповед. Собственост на имота е частна на физическо лице.

20) Със заповед № РД 49-92/17.04.2006г на МЗГ е извършена замяна на поземлени имоти от горския фонд, попадащ в землището с.Борущица, община Мъглиж, частна собственост на юридическо лице с държавен горски фонд, с обща площ 449,852 дка (45,0 ха), представляващ следните поземлени имоти, в землището на с.Обручище, община Гълъбово:

 • 261001 (подотдел 738 1 част – ЛУП 1996г.) с площ 2,459 дка

 • 257001 (подотдел 427 1 част – ЛУП 1996г.) с площ 260,200 дка

 • 243001 (подотдел 426 9 част – ЛУП 1996г.) с площ 68,893дка

 • 243005 (подотдел 426 з,ь,9 части – ЛУП 1996г.) с площ 118,263 дка

Начина на трайно ползване на имота не се променя с настоящата заповед. Собственост на имота е частна на юридическо лице.

21)Със заповед № 1639/19.09.2008г на ДАГ при МС е извършена замяна на поземлени имоти от горския фонд, попадащ в землището с.Борущица, община Мъглиж, частна собственост на юридическо лице с държавен горски фонд, с обща площ 51,869 дка (5,2 ха), представляващ следните поземлени имоти, в землището на гр.Стара Загора:

 • 000821 (подотдел 64 л част – ЛУП 1996г.) с площ 32,402 дка

 • 000825 (подотдел 63 п част, 64 л част – ЛУП 1996г.) с площ 19,467 дка

Начина на трайно ползване на имота не се променя с настоящата заповед. Собственост на имота е частна на юридическо лице.

22) Със заповед №1642/19.09.2008г. на ДАГ при МС е извършена замяна на поземлен имот от горския фонд, попадащ в землището на с.Борущица, община Мъглиж, частна собственост на юридическо лица, с площ 30,276 дка с гори и земи от държавния горски фонд, представляващи поземлен имот № 002392 (подотдел 63 п част), с площ 24,443 дка (2,4 ха) в землището на гр.Стара Загора. Начина на трайно ползване на имота не се променя. Собственост на имота – частна на юридическо лице.

23) Със заповед №1643/19.09.2008г. на ДАГ при МС е извършена замяна на поземлен имот от горския фонд, попадащ в землището на с.Борущица, община Мъглиж, частна собственост на юридическо лица, с площ 30,813 дка с гори и земи от държавния горски фонд, представляващи поземлен имот № 002393 (подотдел 63 о част по ЛУП 1996г.), с площ 23,782 дка (2,4 ха) в землището на гр.Стара Загора. Начина на трайно ползване на имота не се променя. Собственост на имота – частна на юридическо лице.

24)Със заповед № 1641/19.09.2008г на ДАГ при МС е извършена замяна на следните поземлени имоти от горския фонд, с обща площ 88,787 дка (8,9 ха), попадащи в землището с.Люляк, община Стара Загора, общинска собственост:

 • 001404 (подотдел 223 ь част – ЛУП 1996г.) с площ 60,864 дка

 • 001429 (подотдел 233 ь част – ЛУП 1996г.) с площ 5,500 дка

 • 001485 (подотдел 233 ь част – ЛУП 1996г.) с площ 22,423 дка

с гори и земи от държавния горски фонд, с обща площ 88,377 дка (8,8 ха), представляващ поземлен имот № 122009 (подотдел 725 к, л част – ЛУП 1996г.), в землището на с.Богомилово.

Начина на трайно ползване на имота не се променя с настоящата заповед. Собственост на имоти с № 001404, 001429, 001485 е държавна, а на имот с № 122009 - общинска.Въз основа на посочените заповеди държавните горски територии са намалели с 60,4 ха, общинските горски територии са намалели с 0,1 ха. Частните горски територии са се увеличили с 60,5 ха (на физически лица с 5,5 ха, на юридически лица с 55,0 ха).

Учредяване на сервитут

25)С Договор №247/17.05.2007г. между НУГ и Космо България Мобайл ЕАД е учредено право на ползване за 10 години върху площ от 0,400 дка-държавен горски фонд за разполагане на мобилна базова станция, върху имот

 • 000629 (подотдел 227 е част – ЛУП 1996г.) – землище на с.Хрищени

26)С Договор №241/09.05.2007г. между НУГ и Мобилтел ЕАД е учредено право на ползване за 30 години върху площ от 0,200 дка-държавен горски фонд за разполагане на мобилна базова станция, върху имот

 • 000833 (подотдел 90 н част – ЛУП 1996г.) – землище на гр.Стара Загора

27)Със заповед № РД 49-256/10.07.2007г. на МЗГ е учреден сервитут за срок от 30 години на община Стара Загора, върху площ от държавен горски фонд с размер на 1,294 дка (0,1 ха) за изграждане на водопровод на с.Малка Верея, засягащ следните подотдели: 156 жчаст, ь2част; 159 ечаст; 164 гчаст, ь част; 166 ь1 част или следните имоти:

 • 252003 с площ 0,303 дка – землище на с. Малка Верея

 • 250023 с площ 0,298 дка – землище на с. Лясково

 • 250051 с площ 0,257 дка – землище на с. Лясково

 • 250012 с площ 0,418 дка – землище на с. Лясково

28)С Със заповед №1163/25.06.2009г. на НУГ при МС е учредено право на ползване на БТК Мобайл ЕООД за 30 години върху площ от 0,500 дка-държавен горски фонд за разполагане на телекомуникационни площадкови съоръжения, върху имот

 • 001670 (подотдел 204 ю, я части – ЛУП 1996г.) – землище на с.Змейово

28)Със заповед № РД 49-205/17.11.2010г. на МЗГ е учреден сервитут за срок от 30 години на „В и К” ЕООД – Стара Загора, върху площ от държавен горски фонд с размер на 1,087 дка (0,1 ха) за прокарване на ел.кабел, засягащ следните поземлени имоти с идентификатори:

 • 68850.313.526 (подотдел 63 и част) с площ 0,669 дка – землище на гр.Стара Загора

 • 68850.313.527 (подотдел 63 р. 5 части) с площ 0,172 дка – землище гр.Стара Загора

 • 68850.313.530 (подотдел 63 5 част) с площ 0,246 дка – землище на гр.Стара Загора

29)Със заповед № РД-400/07.10.2011г. на МЗХ е учредено право на ползване на ЕТ „ЧЕРВЕНКОНДЕВ – Тодор Анастасов” за 30 години върху площ от 0,152 дка държавен горски фонд за разполагане на радио-телевизионен ретранслатор, върху имот- идентификатор

 • 68850.4.821 (подотдел 55 б част) – землище на гр.Стара Загора

30)Със заповед № РД 49-330/07.08.2012г. на МЗХ са учредени сервитутни права на МИНИ МАРИЦА–ИЗТОК ЕООД върху площ от 28,042 дка държавен горски фонд за изграждане на електропровод, върху следните поземлени имоти:

 • 216003 (подотдел 491 з част) с площ 9,794 дка – землище на с.Обручище

 • 217005 (подотдел 491 ж част) с площ 0,119 дка – землище на с.Обручище

 • 217008 (подотдел 491 ж част) с площ 12,252 дка – землище на с.Обручище

 • 217010 (подотдел 491 ж част) с площ 3,080 дка – землище на с.Обручище

 • 218033 (подотдел 492 б, в части) с площ 3,080 дка – землище на с.Обручище

31)Със заповед № 945/15.12.2012г. на ИАГ при МЗХ е учредено безсрочно право на строеж, без промяна на предназначението на територията, в полза на МОБИЛТЕЛ ЕАД, върху площ от 0,796 дка държавен горски фонд върху следния поземлен имот:

 • 000941 (подотдел 227 д част) с площ 0.796 дка – землище на с.Хрищени

32)Със заповед № РД 49-598/21.12.2012г. на МЗХ е учредено право на ползване на ЕС КОМ Н ЕООД за 10 години върху площ от 0,400 дка държавен горски фонд за разполагане на радиорелеен комуникационен възел, върху поземлен имот;

 • 0000056 (подотдел 293 б,7 части; 294 а част) – землище на с.Дълбоки

33)Със заповед № 757/04.09.2013г. на ИАГ при МЗХ е учреден безсрочeн сервитут, в полза на община Стара Загора, за изграждане на подземна канализация, върху площ от 0,080 дка държавен горски фонд върху следния поземлен имот:

 • 102033 (подотдел 172 у част) с площ 0.080 дка – землище на с.Ракитница,образуван от имот 102021

34)Със заповед № 776/04.09.2013г. на ИАГ при МЗХ е учреден безсрочeн сервитут, в полза на община Стара Загора, за изграждане на подземен водопровод, върху площ от 0,173 дка държавен горски фонд върху следния поземлен имот:

 • 102032 (подотдел 172 ж, у части) с площ 0.173 дка – землище на с.Ракитница, образуван от имот 102021

35)Със заповед № 532/08.07.2014г. на ИАГ при МЗХ е учреден сервитут, в полза на ИСА 2000 ЕООД, за изграждане на подземен ел. кабел, върху площ от 0,116 дка държавна горска територия върху следния поземлен имот:

 • 102037 (подотдел 172 9 части) с площ 0.116 дка – землище на с.Ракитница, образуван от имот 102023

36)Със заповед № 279/29.04.2014г. на ИАГ при МЗХ е учреден безсрочен сервитут, в полза на КОГЕН ЗАГОРЕ ООД, за изграждане на подземен ел. кабел, върху обща сервитутна площ от 2,656 дка (0,3 ха) държавна горска територия върху следните поземлени имоти:

Землище на с.Бъдеще община Стара Загора • 110128 (подотдел 196 б част) с площ 0.157 дка – образуван от имот 110112

 • 110129 (подотдел 196 б част) с площ 0.022 дка – образуван от имот 110112

 • 110130 (подотдел 196 б част) с площ 0.082 дка – образуван от имот 110112

 • 110124 (подотдел 196 б част) с площ 0.821 дка – образуван от имот 110105

 • 112085 (подотдел 608 ю част) с площ 0.438 дка – образуван от имот 112066

 • 112091 (подотдел 608 ю част) с площ 0.286 дка – образуван от имот 112072

Землище на с.Ястребово, община Опан

 • 000099 (подотдел 193 о1 част) с площ 0.474 дка – образуван от имот 000096

 • 000100 (подотдел 193 о1 част) с площ 0.262 дка – образуван от имот 000096

 • 000117 (подотдел 193 о1 част) с площ 0.114 дка – образуван от имот 000097Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница