Съдържание 2 голямата борба 2Дата31.03.2018
Размер359.55 Kb.
#63573група 2

Съдържание


Съдържание 2

ГОЛЯМАТА БОРБА 2

ГРЕХЪТ ЯСНОВИДСТВО 4

БОРБА ПРОТИВ СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА 6

ПРОТИВОПОСТАВЯЙТЕ СЕ НА ДЯВОЛА! ПОБЕДАТА Е НАША 6

ПОВЕЧЕ ОТ ПСИХОЛОГИЯ 7

ДЕМОНИЧНО НАТОВАРВАНЕ И ДЕМОНИЧНО ОБЛАДАВАНЕ 8

МЕЧЪТ НА ДУХА - СЛОВОТО БОЖИЕ 11

МАГЬОСНИЧЕСТВО 12

НЕЗНАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО 12

СИЛАТА НА ИСУСОВАТА КРЪВ 12

ПРЕДСКАЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО С ПОМОЩТА НА ОКУЛТНИ СРЕДСТВА 13

СИЛАТА НА ИМЕТО ИСУС 13

БУМЕРАНГ 14

НИКАКВА РЕКЛАМА 15

ТВЪРДЕ МНОГО КАФЕ И СЛАДКИШИ 15

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 16ГОЛЯМАТА БОРБА

В затворите, по време на войната и по-късно, когато обикалях света, аз трябваше да отстоявам на много борби, не срещу плът и кръв, но срещу невидимите духове, изпратени от главната квартира на злото (Ефесяни 6:12).

Срещала съм много хора, включително и Божии служители, които не могат да разпознаят окръжаващите ги сили на тъмнината, дявола и демоните, нито знаят как да им се противопоставят. Ето защо, реших да изпълня молбата на един приятел, мисионер, да опиша моите опитности в тази област, за да бъдат те в помощ на другите.

Веднъж бях замолена да дам мнение за някои мисионери в една далечна страна. Моят отговор гласеше: „Те са дали всичко, обаче не са получили всичко. Те са пожертвували родината си, времето си, парите си, лукса си и още много други неща, но не са получили всички богатства, които Словото Божие ни предлага от неизчерпаемото съкровище на Божиите обещания. Мнозина не познават двете неоценими оръжия: освобождаващата и побеждаваща сила, която се крие в кръвта на Агнето и правото на всеки спасен да ползва името Исус."

Госпожа Пен-Левис казва по този повод: „Съществуването на злите духове е познато на езичниците, но то се схваща от мисионерите като суеверие или незнание. В същност незнание се проявява от мисионерите, които са заслепени от силата на тъмнината за откровенията на Словото, които се отнасят до сатанинските сили."

Ние трябва да разпознаем врага, за да можем да го победим. Но, преди това трябва да имаме предвид всички възможни грешки в това отношение. Те са описани от Ц. С. Левис в книгата му „Устав на един младши дявол". Той казва: „Има две еднакво опасни и едновременно противоположни заблуждения по отношение на дявола, в които хората от нашата генерация могат да изпаднат. Първото е да не вярват в неговото съществувание, а второто да вярват в него и той да възбужда в тях един нездрав интерес към себе си. Сатана се радва по един и същ начин и на двете заблуждения. Той поздравява по еднакъв начин, както материалиста, така и заклинателя на нечисти духове."

Ние имаме добър водач - Библията, Словото Божие. В нея намираме не само необходимото тълкувание за Сатана и демоните, но и оръжието и снаряжението, от които се нуждаем за тази борба, за да можем да станем победители чрез Исус Христос.

Нека не забравяме, Господ очаква от нас да бъдем победители над силите на тъмнината, не само за освобождаването на други души от веригите на Сатана (Въпреки, че това е много важно, виж Исая 49:24, 25), но за да послужим за Негова слава. Така ще може Неговият триумф, победата над Сатана да се прояви, защото чрез Неговия кръст всички сили и власти на тъмнината са обезоръжени и открито поставени на позорния стълб (Колосяни 2:15). Тъкмо сега тази победа на Господа и многообразната Божия мъдрост трябва да станат известни на невидимите сили в небето и то чрез църквата на земята (Ефесяни 3:10). На нас и чрез нас трябва да бъде открито, че ние имаме един жив Господ, защото в нашия живот действува същата могъща сила, „с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с които се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под краката Му и Го постави да бъде глава на всичко за църквата, която е Христовото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, който изпълва всичко във всички" (Ефесяни 1:20-23). „За това и Божият Син се яви на земята, за да унищожи делата на дявола" (I Йоан. 3:8).

Нека най-напред да видим какво ни казва Библията за силите на тъмнината. Дяволът или Сатана е представен като личност, която действа против Бога и Неговото дело (Виж Битие 3:1 и 1 Солунци 2:18). Той е „Богът на този свят", който заслепява ума на хората по отношение истината на Божието Слово (II Коринтяни 4:4, Ефесяни 2:2). Поради това че отхвърли Бога, той беше изгонен от небето. Той предопредели падението на хората от рая. Исус го нарича „Баща на лъжата", лъжец и убиец (Йоан 8:44). Той работи често като „Ангел на светлината" (II Коринтяни 11:14) и се стреми да въвлече в проклятие избраните (I Петрово 5:8). Беше проклет от Бога. Исус удържа над него победа на голготския кръст (I Йоан 3:8) и при Своето възкресение ще унищожи Сатана (Откровение20).

Успоредно със Сатана съществуват много видове демони. Те се стремят по различен начин да навредят на хората (Матей 12:22, 17:15-18, Лука 13:16). Те се опитват да съблазнят избраните (Матей 24:24). Те подтискат и преследват хората или ги превръщат в своя собственост (Деяния 10:38). Познават Исус и Неговата мощ и треперят (Матей 8:29, Деяния 19:15, Яков 2:19). За тях и Сатана е определен за ада като последно наказание.

А сега нека разгледаме някои библейски пасажи, запознаващи ни със становището, което трябва да имаме по отношение на тях. Много е важно да си изясним, че нашата позиция в Христа е много по-висока от всяко началство и власт, сила и господство (Ефесяни 1:21). Ние сме избрани да се противопоставим на дявола (Яков 4:7) със пълното Божие всеоръжие (Ефесяни 6:13-18), чрез силата на Исусовата кръв (Откровение 12:11), утвърдени във вярата (I Петрово 5:9), чрез молитва и пост (Матей 17:20, 21). Исус изпъждаше демони (Матей 12:22-30) и Той заповяда на Своите ученици и очаква от тях да вършат същото (Матей 10:1, 8, Марк 3:15, Марк 6:7, 13, Лука 9:1, Лука 10:17). От Деянията на апостолите ние научаваме как учениците използуваха дадените им пълномощия. Те изпъждаха демони и прославяха името Исус. Ние знаем, че Божието Слово има вечна валидност и неговите заповеди са все тъй действени и имат същото значение, както за учениците преди 2000 години. Който с вяра се ползува от тях ще разбере по същия начин всемогъщата Божия сила. Исус казва: „В мое име ще изпъждате демони" (Марк 16:17).

И най-после заяквайте в Господа и в Неговото могъщество. Облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите на хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тази тъмнина, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Стойте прочее препасани с истината през кръста и облечени в правда за бронен нагръдник и краката си обути с готовност за благовестието на мира, а освен това вземете вярата за щит, с който ще можете да устоите на всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово, като се молите в Духа на всяко време и с всяка молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и молитва за всички светии" (Ефесяни 6:10-18).

Преди повече от 100 години пастир Блумхард в Мьотлинген е имал тежка борба с едно момиче, което било обхванато от тъмнината. Готлибин Дитус била членка на църквата, но била обзета от демони. Започнала се борба, която продължила 18 месеца и завършила победоносно. Когато и последният демон напуснал момичето със силен глас, който се чул из цялото село, той изкрещял: „Исус е победител!" След това Бог започнал в Мьотлинген голямо благословение. Малкото селце се превърнало в център, където много християни получавали дарбата за изцеление и власт да изпъждат зли духове.

На своето смъртно легло Блумхард дал следното пророчество: „След 50 години Господ ще подари на Мьотлинген един човек, който ще има по-големи дарби от мен и който ще извърши по-големи неща, отколкото през моето време." Това пророчество се изпълнило, когато Татко Щангер започнал своята работа в „Ковчега", така той нарекъл своя дом, където много хора получавали духовна помощ, много болни били изцелени и много други били освободени от демонични влияния. Моите две сестри посещаваха всяка година Мьотлинген и ми разказваха за това, което бяха видели и научили там. Така че аз не бях съвсем неподготвена, когато се срещнах директно със силите на тъмнината.

Сега искам да разкажа някои мои лични преживявания, за това как преживях чудната сила, която се крие в кръвта на Агнето, победоносните пълномощия, които ни са дадени в името Исус и валидността на Неговите обещания.

Аз вече съм разказвала нещо за тях в моите книги „И все пак", „Много въпроси - само един отговор", „Ало, братко!" Тук ще приведа някои пасажи от тези книги, които се отнасят до настоящата тема.
ГРЕХЪТ ЯСНОВИДСТВО

Да не се намира в твоята среда някой, който прекарва дъщеря си или сина си през огън, нито чародей, астролог или гадател, нито баяч, запитвач на зли духове или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тези дела е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ, твоя Бог прогонва тези народи от пред теб" (Второзаконие 18:10-12).

След войната в Германия, в много семейства цареше голяма несигурност по отношение съдбата на изгубените и изчезнали войници. Бяха ли те още в плен или са паднали някъде по бойните полета? Тази несигурност причиняваше много страдания на техните близки. Мнозина започнаха да посещават ясновидци, за да научат нещо за своите войници. Не зная колко правилни отговори са получили те, но в едно съм сигурна: много от тях по-късно идваха при мен и се оплакваха от постоянен мрак в сърцето и от натрапчиви мисли за самоубийство. Този симптом е сигурен знак за демонично влияние.

Божието чадо не бива да остава в тъмнината. Исус казва: „Аз съм светлината на света. Който ме следва няма да върви в тъмнината, но ще има светлината на живота" (Йоан 8:12).

След като с мен често се споделяха подобни неща, аз реших да заема открита позиция против греха на окултизма. В една поредица от беседи аз говорих на тази тема. Обикновено четях Второзаконие 18:10-12 и обяснявах, че тези грехове са мерзост пред Божиите очи, защото в случая хората се отказват от Неговата мощ и търсят помощ при нашия враг. Чудесно е, че Библията дава отговор на този труден проблем. Исус дойде, за да унищожи делата на дявола. Той обезоръжи всички сили и власти и открито ги постави на позорния стълб чрез Своя триумф на кръста (Колосяни 2:15).

Както в IV книга на царете 6:5,6 стих, пророческият ученик беше изпратен от Елисей назад до мястото, където беше загубил своето желязо преди да се случи чудото, така аз казвам на хората, че те трябва да се върнат до онова място, където са допуснали определен грях в своето сърце и са го открили за влиянието на демоните. Аз моля Господ Исус да затвори вратите, които чрез този грях са били отворени.

Най-напред е необходимо да убедим хората, че са сгрешили. Второзаконие 18:10-13 ни показва това много ясно. По-нататък е необходимо признатите грехове да бъдат доведени в светлината. Тогава можем да приемем скъпоценното обещание за очищението (I Йоан 1:7-9). Колко много хора съм виждала моментално да бъдат освобождавани тогава, когато приемаха с послушание това слово.

В една от моите книги („Много въпроси - само един отговор"), аз вече разказах за Мей - интелигентно младо момиче от Англия, което сподели с мен как е загубила мира в сърцето си и как винаги, когато решавала да приеме Исус се случвало нещо, което й пречело да извърши тази крачка. Аз й казах:

- Слушай, Мей, постарай се да си припомниш дали някога в твоя живот си посещавала гледачка. Дали не си попаднала под влиянието на този грях? И ако наистина ти се е случило такова нещо, за теб пътя към Бога е заключен. Да, дори и пътя към покаянието. Едно подобно действие може да те е оковало във вериги, макар и то да е само една среща с хипнотизатор. Тези хора могат да представляват голяма опасност за нас.

Мей се изсмя скептично:

- Наистина, преди няколко години ме убедиха да посетя една гледачка, но това беше една съвсем безобидна работа. Аз не вярвам в тези глупости. Просто си направих шега. После дълго се смях. Бях напълно забравила това, но сега, след Вашия въпрос си спомних отново всичко. Тази история не може да бъде пречка, защото аз не влагам абсолютно никаква вяра в нея.

- Мей, отговорих аз - представи си, че си войник и по време на война трябва да се осведомиш за определена местност. Изпратена на разузнаване на противникова територия, ти попадаш в плен. Вярваш ли, че ще те ползува подобно оправдание: „0, извинете, нямах намерение да дойда тук. Това стана случайно."

На територията на врага ти си вече под негова власт и въпреки, че не си знаела това, един демон се е вселил в твоето сърце и твоят живот е ръководен от него. Когато искаш да се покаеш, той застава пред теб. Ти не знаеш, какво значи това, нито че то е много опасно. Павел казва в Посланието към Ефесяните 6:12, че нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу князете и началствата.

Веселото изражение започна да изчезва от лицето на Мей, за да даде място на уплахата.

- Не ти казвам това, за да те плаша, Мей. Ако не беше необходимо да го сторя, то аз сигурно щях да замълча. Първата крачка към победата се състои в това, да познаеш позицията на врага. Най-прекрасното в случая е това, че Исус е победителят. Той е много силен, по-силен от всички сили на ада и ти трябва да затвориш сега вратите които си отворила някога. Спомни си някои библейски текстове, които ни говорят за прощението!

Мей се замисли за миг и после каза:

- „В Неговия любим Син ние имаме спасение, чрез Неговата кръв, т. е. прощение на греховете" (Колосяни 1:14).

- А сега помоли Господ Исус да тръгне с теб до момента, когато си паднала в грях. Признай Му, моли Го за прощение и Му благодари за това, че текстът от Библията, който ти преди малко цитира, е верен. Тогава вратата ще се затвори и ти ще бъдеш свободна. Тогава вече няма да бъдеш под властта на демона. Веднъж имах възможността да покажа пътя на спасението на една ясновидка. През целият ден тя „затваряше вратите,,. Накрая дойде отново при мен и ми каза: „Сега съм щастлива, но зная, че има грехове, които съм забравила. Все още не съм напълно свободна." „Тогава кажи на Господ Исус, това което каза на мен и Му благодари за прощението" - отговорих аз. Два дни по-късно тя дойде отново и ми каза: „Днес сутринта се събудих с песен. Аз съм напълно свободна!" Тя беше изпълнена с хваление и славословие към Бога. Искаш ли и ти да направиш това, Мей? Зная, че искаш да победиш. Останалата част от пътя трябва да преминеш сама. Извоювай тази последна част от пътя без мен!

Оставих я сама и се върнах в салона за събрания. Вятърът се блъскаше в капаците на прозорците. Започваше буря. Навън се откриваше прекрасна картина. Наблизо до брега се издигаше скала, която стърчеше над морето. Водата и брегът се бореха, но скалата стоеше неподвижна всред вълните.

Следващата вечер помолих ръководителя на конференцията да попита участниците, дали някой не би желал да разкаже какво е научил или разбрал през тези дни. Мей се изправи и каза:

- Аз се научих и разбрах, че ИСУС Е ПОБЕДИТЕЛ!

В една мрачна, неподредена малка кухня седеше болна жена. Нямаше място дори къде да седна. Исках колкото се може по-спокойно да поприказвам с тази жена, защото тя два пъти бе ходила при гледачка. Последната твърдяла, че притежава сила, която лекува. Обясних й колко голям грях представлява това в Божиите очи. Тя трябваше да знае, че е изоставила Бога и е търсила дявола за помощ. Този грях Бог нарича мерзост.

В сърцето си почувствах голямо състрадание към тази нещастна жена. Говорих й за Божията милост и че Той много ни обича. Исус Христос има море от любов за нея. Ето защо, тя трябва да приеме Господа и да получи помощта, която бе търсила при врага.

Забелязах, че ме слушаше с голямо внимание. Когато сериозно я посъветвах, тя се опита да се защитава, но когато и заговорих за радостта в Господа, за голямата любов, тя изглеждаше доста заинтригувана Прочетох й, че Исус е казал: „Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя!" (Матей 11:28). Преди да си тръгна тя се помоли Бог да й прости това, че е била при ясновидката. След това започна да благодари и хвали Исуса, за голямото богатство, което получи в Неговата кръв.
БОРБА ПРОТИВ СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА

Исус дойде, за да съсипе делата на дявола. Библията казва: „Те го (Сатана) победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство" (Откровение 12:11). В името на Исус чрез кръвта на Агнето и чрез нашето свидетелство победата е наша. Тези, които са с нас, са повече и по-силни от онези, които са против нас. Ние не трябва да останем в тъмнината. Исус каза: „Аз съм светлината на света. Който ме следва няма да живее в тъмнината, но ще има светлината на живота" (Йоан. 8:12). Ние притежаваме пълномощията на Неговото име.

Колко голяма беше моята радост, че можах да узная чудната новина за победата на нашия Господ Исус Христос над силите на тъмнината. Все пак, винаги когато трябваше да проповядвам тази блага вест пред хора, извършили окултен грях или намиращи се под влияние на демони, аз се изморявах толкова много, че едва успявах да се добера до леглото си. Чувствувах се болна. Сърцето ми биеше неритмично.

Една вечер имах дълъг разговор с моя небесен баща. Казах Му: „Повече не мога да продължавам, мили Боже! Защо трябва да проповядвам именно тази вест? Защо трябва да се опълча тъкмо срещу този грях? Много верни Твои служители не се занимават с тази тема. Няма да мога дълго да продължа така. Скоро ще умра. Още един-два месеца и с моето сърце е свършено!"

След молитвата се зачетох в книгата с ежедневни лозунги на Моравските братя. „Не бой се, но говори и не млъквай, защото Аз съм с теб и никой няма да ти навреди и никой няма да ти стори зло" (Деяния 18:9, 10). Следваше кратък стих: „Ако и целият ад се надигне нагоре, все пак Исус е нашия защитник, който разрушава сатанинското царство.

Сърцето ми се изпълни с радост. Това беше Божиятотговор. Започнах да се моля: „Господи, ще бъда послушна. Вече няма да се боя и да мълча. Закриляй ме с Твоята кръв, за да не могат вече демоните да ме засегнат!" В този момент почувствувах промяната в сърцето си. То започна да бие редовно. Аз знаех, то беше изцерено. И сега, колкото и често да говоря за магьосничеството, като грях, чувствувам се винаги много добре. Исус е победител! Страхът от демоните идва от самите демони. Ние не трябва да се боим! Тези, които са с нас са много повече и по-силни от тези, които са против нас. Скрити чрез Христос в Бога, какво чудно прибежище! Великият Първосвещеник и Неговата армия от ангели стоят на наша страна.
ПРОТИВОПОСТАВЯЙТЕ СЕ НА ДЯВОЛА! ПОБЕДАТА Е НАША

В един малък германски град група студенти бяха организирали среща. На нея присъствуваха десет християни. Всеки от тях бе довел със себе си по един приятел. Въпреки, че бях главният говорител, чувствах, че общението създаде чудесен духовен контакт с десетте. Заедно със събранията и разговорите имаше много молитви и размяна на мнения. Ето защо не беше чудно, че когато настъпи неделя вечер осем от гостите приеха Христос за свой личен Спасител.

Когато,в края на вечерта, аз се прибирах в стаята си към мен се приближи Труди, студентка по медицина.

- Кори, благодаря ти безкрайно за всичко, което направи за Хайнц. Той е мой годеник. Днес той е нов човек. Преди това беше тъй мрачен, а сега наистина е щастлив.

- Да, наистина каква радост, Труди! Нека да благодарим на Бога, че Той направи това. Аз съм само една пръчка на лозата, един канал за Неговата благодат. Но, кажи ми как стои въпросът с теб?

- Аз съм тук не за да говорим за мен. Исках само да ти благодаря за Хайнц.

- Както желаеш. Ние можем да разговаряме за голямата промяна, която настъпи в Хайнц. Той премина от тъмнината в чудната Божия светлина.

Внезапно аз погледнах Труди и се обърнах към демоните, които се криеха в нея. Заповядах им в Исусовото име да напуснат Труди и да се върнат в ада, откъдето бяха дошли. Веднага забелязах голяма промяна в лицето на момичето. Изненадана тя запита:

- Има ли надежда за мен?

След това тя падна на колене и извика:

- Аз съм свободна! Благодаря ти, Господи! Аз съм свободна!

С дълбока радост Труди славеше Бога. След това ми разказа, че имала намерение да постави край на живота си на следния ден. Когато погледнах в очите й, видях, че тя все още не е напълно свободна, но тя напусна стаята ми с благодарност и хваление. Краката ми трепереха. Аз не знаех нищо за това момиче и всичко, което се случи не беше плод на моята личност. Каква победа! Въпреки, че беше късно, слязох долу, за да потърся някого, който би пожелал да се моли с мен. В стаята, в която се събирахме намерих всички студенти на колене.

- Дойдох да ви кажа, че Труди е освободена.

- Ние знаем това.

- Знаете ли? Кой ви каза?

- Ние знаехме, че Труди се намира под влияние на демони. Когато я видяхме да влиза в твоята стая, всички коленичихме за молитва и се молехме Бог да те употреби за нейното освобождение. Внезапно нашата молитва се превърна в хваление. Ние разбрахме, че тя е вече свободна.

- Тя още не е напълно свободна. Молете се и в бъдеще за нея!

Три дни по-късно проповядвах в университета, където следваше Труди. Тя се криеше между слушателите. Студентите ме помолиха да поговоря с нея, но аз нямах специално нареждане за това.

Една седмица по-късно тя ме посети в града, в който в момента работех и Бог ме употреби, за да се завърши Неговото дело, което беше започнато в нея. На мен ми е пределно ясно, че аз не притежавам специална дарба за изгонване на демони. В случай на нужда, обаче, можем да се облегнем на заповедта и обещанието на Господа в Марк 16:17 и да приемем думите Му: „В Моето име ще изгонвате демони."


ПОВЕЧЕ ОТ ПСИХОЛОГИЯ

Психологията е полезна, даже необходима, но недостатъчна. Спомням си за разговора ми с един немски пастир. Това беше изтощителен и тежък разговор. Шест души, под влияние на голяма вътрешна тъмнина, признаха своите мисли за самоубийство. На някои от тях можах да помогна, но не на всички.

- Не бихте ли могли да ми помогнете? - попитах аз пастирът. В случаи като този, общата работа е много по-успешна. Единият може да се моли, докато другият изпъжда нечистите духове.

Пастирът ми отговори с едно обяснение на механизма за защита на подсъзнанието. Това за мен не беше помощ. Колко опасно е да даваме малки отговори на големите проблеми! Един професор по богословие бил попитан:

- Учите ли своите студенти да изпъждат демони?

- Трудно! - бил отговорът - аз самия не мога да правя това.

- Но, Вие все пак изпращате Вашите студенти по градове и села, които са пълни със суеверие. Вярвате ли наистина, че техните знания върху яховистките или елоистични извори на битието ще им помогнат в борбата срещу тъмните сили, които държат в своя власт много хора?

Също и пастир фон Бибра поставя този проблем, като основна точка за учението и практиката на съвременната църква и християнското общество. В един от трудовете си на тази тема той пише между другото: „Самият Господ даде пълномощия на Своите ученици да побеждават злите духове (Лука 9:1, Матей 10:1) и заповяда „изгонвайте демони!" (Матей 10:8). Той даде на учениците си определена защита: „В Моето име, т. е. чрез упование в Мен, ще изпъждате демони" (Марк 16:17).

Кои сме ние, че да оставим тези ясни думи на Словото на нашия Господ просто да паднат под масата, само защото са ни неудобни и ни обвиняват? Колко много обладани от нечисти духове се движат и живеят около нас? Колко много хора са натоварени по един мъчителен начин от дявола, за да водят съществувание достойно за съжаление? И те са без помощ и без надежда само защото църквата на Господа не уповава на Божието пълномощие, което й е било дадено. Къде остава победата на нашия Господ Исус и силата на Неговото име? Неговата могъща ръка като че ли е парализирана и силата Му като че ли се е изчерпала? Това илюзорно положение се дължи изцяло на факта, че призваните свидетели на Евангелието пренебрегват заповедите на Господа и поради това стоят на пътя на неверието. Ние не можем и не бива повече да отхвърляме заповедта на Господа за изпъждането на демоните или пък тихо да я игнорираме. Действието на Божиите пълномощия чрез името Исус по отношение на демоните не е второстепенно или подчинено действие, но една важна част от нашата задача и нашите пълномощия, както те бяха такива в живота на Господа. Как можем в това, така изпълнено с демонизъм време и в този пълен със зли духове свят да започнем да работим и да разпространяваме Благата вест, без тези пълномощия? Ние сме окаяни хора, ако не започнем тази борба. Крайно време е да започнем, за да можем да притежаваме поне малка част от тези пълномощия. Много хора очакват да бъдат освободени от демоничните влияния. Кой трябва да ги освободи, ако не Исусовите пратеници? Може би магьосникът? Често пъти той така помага на страдащия човек, че му докарва още по-лоши духове. Може ли да бъдат освободени тези хора, ако не се използва силата на името Исус? Господ, във всеки случай, е считал изгонването на нечисти духове като нещо основно в Своята работа и затова можа да каже: „Но, ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло между вас" (Матей 12:28). По слабостта на демоните може да се познае, че Божието царско владичество е започнало в една душа. Ако ние уповаваме на тази истина в нашето ежедневие, това означава, че Господ иска да ни каже: „Ако вие не се осмелявате да работите срещу демоните, излиза, че вие не изграждате Божието царство. В това време господството на врага продължава със същата мощ". О, дано да можем да вникнем и разберем, преди светът иронично да ни докаже, че ставаме смешни във видимия и невидим свят, защото оставяме нашата проповед без сила, защото, въпреки цялата наша религиозна дейност, ние оставаме без пълните пълномощия. Ние нямаме право да оставим обхванатите и измъчвани от демони хора да чакат дълго за своето освобождение, от което се нуждаят и което можем да им дадем в името на Победителя Исус, който единствен и сам чрез своите упълномощени пратеници действа между хората." (О. С. фон Бибра - „Името Исус и неговата победна мощ според свидетелството на Новия завет".)


ДЕМОНИЧНО НАТОВАРВАНЕ И ДЕМОНИЧНО ОБЛАДАВАНЕ

Има душевни болести, от които хората често страдат. Тяхното описание можем да намерим и в други книги. Аз ще се огранича с това да говоря за влиянието, което демоните упражняват върху човека. Лекарката д-р Льоринг описва своите опитности в тази област: „Трябва да правим разлика между демонично обладаване и демонично натоварване. Разликата се състои повече или по-малко в степента на демоничните сили, които са нападнали човека и от това, до каква степен те са останали в него; дали идват и си отиват през определени периоди, между които пострадалият е свободен и се проявява напълно нормално. Съобразно броя и твърдостта на демоните, симптомите при различните хора са различни: от напълно нормално държание или ненормални чувства (Чуване на гласове или натрапчиви мисли, например желание за самоубийство или периодичен страх от различна форма и вид) до постоянна, продължителна проява на демоничния характер: презрение на името Исус, проклятия, непреклонно държание, когато се споменава кръвта на Исуса, отхвърляне на Библията, прояви на омраза спрямо Евангелието, непоколебима твърдост по отношение поканата за обръщение въпреки молитвите на другите. Тези прояви често са свързани с физически симптоми: гротескни движения, понякога танци, чужди гласове, с които говорят чрез хората, често пъти със звучене, различно от нормалния глас на индивида, понякога крясък или парализа на един или повече телесни органи, хълцане, спазми от различен вид, понякога хвърляне на пода. От време на време очите придобиват особен изглед, като гледат диво и с ужас. Често се срещат сърдечни удари от различен вид, а и силна, неприятна миризма. В практиката се срещат някои от тези симптоми, а понякога всички те действат заедно.

В историята на заболяването на подобни хора се открива, че или те самите или някой член от семейството им са били във връзка с окултни сили, магьосничество, заклинания, магии, ясновидство, носене на амулети, връзки с лъжливи учения (особено спиритизъм) или с личности, практикуващи демонични влияния: лекари-магьосници, врачки, ясновидци, „бели жени", спиритисти, радио-тесисти или хора, които чрез гледане на кафе, на карти или чрез проследяване линиите на ръката предсказват бъдещето. Това са духовните влияния, които отварят човешкото сърце за силите на злото и го правят приемливо и склонно към тъмнината.

Невнимателното отношение към греховете на хората, обладани от демони може да доведе и до лично нападение от тяхна страна. Не напразно Павел предупреждава Тимотей да не възлага прибързано ръце. В практиката често не се прави разлика между демонично натоварените хора и демонично обладаните такива, защото е трудно да се очертае гранична линия. Това обаче, няма особено голямо значение по отношение на методите на помощта, тъй като при пострадалите от демони хора и в двата случая, те са еднакви, а именно: изгонване на нечистите духове в името Исус, в силата на Неговата скъпоценна кръв чрез вяра, молитва и ако е необходимо и пост. Във всеки случай борбата при демонично обладаните хора е по-трудна, врагът е по-упорит. В такива случаи тя може да продължи по-продължително, докато се постигне крайната победа."

Това беше свидетелството на лекарката.

Аз самата съм чувала човек, обладан от духове, да говори с глас, който изобщо не притежава. Може да се случи така, че една жена, обладана от нечисти духове да говори с ужасен мъжки глас. Изразът на очите става също страшен. Често се случва хората да изпускат около себе си неприятна миризма. Веднъж в Берлин трябваше да отворя всички прозорци, когато една майка, приела преди ден Исуса, като личен Спасител, доведе дъщеря си, която бе обладана от нечисти духове. След като демоните напуснаха момичето, въздухът беше напълно чист. Миризмата си отиде заедно с тях. Изразът „обладан от демони" трябва да се употребява само тогава, когато положението е действително такова. Ако някой, например страда от сприхава тъща, той твърде често е готов да я категоризира като „обладана от нечисти духове". И двете, демоничното натоварване и демоничното обладаване, са почти винаги резултат на окултен грях, който лежи в годините назад и често е забравен и ние си спомняме за него само, за да се посмеем. Тук се включва и хипнозата и всички други неща, за които става дума във Второзаконие 18:10-13 стих. В цитирания пасаж Господ казва на Израел: „Да не се намира в теб никой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, чародей или прокобител, или гадател, или омаятел, или обаятел, или бесовъпрошател, или вълшебник, или мъртвовъпрошател. Защото всеки, който прави тези дела е гнусен пред Бога. И за тези гнусотии Господ ги изпъжда от лицето ти. Бъди съвършен пред Господа, твоя Бог!"

Да си спомним Готлибин Дитус, дъщеря на християнски дом, която въпреки това, била във връзка с магии. Трябвало да минат години трудна борба и молитва от страна на пастор Блумхард и други братя, докато момичето било напълно освободено. В Матей 17:21 Господ Исус говори за един вид демони, които се изпъждат чрез молитва и пост.

В концлагера Равенсбрук, където аз и моята сестра Бетси бяхме през 1944 година, ни даваха много оскъдна храна. Веднъж Бетси каза:

- Нека посветим на Господа това принудително постене, за да можем чрез него да придобием благословение!

След този пост ние имахме различни победи над демоните, които ни обкръжаваха.

Радостна съм, че Господ не изисква от нас да поставяме точна диагноза. Ние просто трябва да действаме според Неговото слово и ще разберем, че Бог пази Своето слово и го изпълнява (Еремия 1:12). Каква голяма радост е за нас да видим моменталната победа чрез Исусовата сила, както това стана с момичето от Берлин. Понякога Бог върши чудото по-късно. В Швейцария това време на чакане беше включено в Божия план, защото то послужи да се отворят очите на един пастир.

При мен дойдоха на посещение майка и дъщеря, която беше на 15 години. Жалко беше да гледаш това дете. То се кривеше от страх при най-малкия шум и криеше лицето си в ръцете на майката. Бедната жена, тя ме гледаше с очакване, а по лицето й се четяха белезите на скръб и грижи.

- Вие говорихте снощи за верността на Божиите обещания - каза тя. Вярвате ли самата в това?

- Да! - отговорих аз веднага - Божиите обещания са най-категоричната действителност в нашите нужди.

- Тогава, заради Христа, изгонете този демон - помоли тя страдалчески.

Стреснах се така, като че ли някой ми беше ударил шамар. Всичко друго, но не и това...! В тази област аз нямах никаква смелост. Другите можеха да вършат това, но не и аз. Помолих се тихо: „Господи, Ти знаеш, че аз не мога да направя това и не искам да го направя." Господ отговори ясно и недвусмислено: „Трябва да го направиш, защото в това, което ти каза сега на жената има повече истина, отколкото самата знаеш! Моите обещания са верни."

Заедно с майката прочетохме Марка 16 глава. Помолихме се заедно Исус Христос да ни покрие със своята кръв и да ни даде сигурна защита при всяка битка с дявола, против всяко нападение от негова страна. Тогава аз запитах детето:

- Познаваш ли Господ Исус? То каза:

- Да, но искам Той да ме направи щастлива. Искам да бъда наистина щастлива.

Тогава аз се обърнах към демона в името на Господ Исус, който извоюва победата на кръста и проля за нея своята кръв. В Неговото име аз му заповядах да напусне момичето и да се върне в ада, от където е излязъл. Забраних му да отива в друг човек и най-малкото да остане в това момиче. Бедното дете напусна пастирския дом толкова обладано, колкото беше дошло. То беше смъртно нещастно. Колко слаба бях във вярата и колко ми липсваше сила. Нима до сега аз бях проповядвала само една теория? Теория, която отказваше да функционира, когато се опитвах да я проведа на практика?

Почуках на вратата на пастирската стая. Пасторът ме прие любезно.

- Нуждая се от Вашата помощ - казах аз.

- Вие трябва да свършите тази работа! Разказах му подробно за случилото се. Той ме погледна уплашен и каза:

- О, това е една област, в която аз никога не съм пристъпвал.

- Но кой тогава трябва да го стори? Вие сте пастор на това стадо и имате Божиите обещания. Моля, четете Марк 16:17. Той взе Библията си и прочете: „Знаците, които ще следват онези, които вярват са следните: В Мое име ще изпъждате демони." И стих 20: „А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха."

Пасторът скри лице в ръцете си. Четенето премина в молитва и аз го чух да шепне: „Прости ми, Господи, че аз съм изоставил своето задължение!" Голяма радост обхвана сърцето ми. Ето защо, аз трябваше да преживея поражението на своя собствен опит. Този пастор имаше да научи нещо и Господ ме употреби, като свой инструмент. Когато вечерта отпътувах, нямаше тъмнина, но сърцето ми беше пълно с благодарност. Имаше неща, които не разбирах, но всичко беше хубаво. Исус е победител!

Два дни по-късно получих писмо от съпругата на пастора. „Кори, случи се нещо чудесно. Когато майката и дъщеря й пристъпили прага на своя дом демонът напуснал детето. Днес сутринта те дойдоха при мен, пълни с благодарност и хваление към Този, който даде обещания в словото Си и държи на тях. Мъжът ми иска да знае, дали скоро отново ще дойдеш при нас, за да останеш за по-дълго време." Знаех, че това вече не беше необходимо. Исус е победител! Това, което Божията любов желае да извърши, никога няма да бъде отказано от Неговата сила.

Много пъти съм преживявала поражения. Това са най-мрачните минути на живота ми. Аз не съм призвана дълго време да стоя на едно място и често трябва да ограничавам своето усърдие. Тогава предавам случаите на вярващи християни, ако на това място има такива. В подобни моменти винаги се моля Бог да изследва сърцето ми и да ми покаже дали в мен не се крие някой неосъзнат грях (Псалм 139:23, 24).

Ако в нещо сме непослушни, тогава ние се съюзяваме с врага. След като Господ ни покаже нашия грях, тази молитва за изпитване на сърцето, както и бързото признание и приемането на прощението на основание I Йоан 1:7-9 са необходими във всяка борба с врага, особено в случаите, когато неговата сила се проявява чрез обладани и измъчвани от демони хора. Ние се намираме на опасна плоскост и всяко, дори и минимално себеупование, любов към пари, гордост, страх, чувствителност или някакъв друг грях, които затварят пътя ни могат да бъдат наша ахилесова пета, където врагът може да ни срази. Ние трябва да бъдем поставени под действието на очистителната кръв на Господ Исус Христос. Това е абсолютно необходимо за християни, които помагат на пострадали от зли духове хора. В такива случаи, там където е възможно, аз вземам със себе си и някое друго Божие чадо. Така единият може да се моли през цялото време, а другият да се занимава с пострадалия човек.


МЕЧЪТ НА ДУХА - СЛОВОТО БОЖИЕ

Както вече казах, в Германия нашироко се практикува магьосничеството. Една от формите на неговото проявление, която срещнах там е така нареченото „небесно писмо". То съдържа заинтригуващи думи и изречения, предшествани от увод, в който се казва, че писмото идва направо от Исус Христос. То обещава щастие и закрила при опасности.

В Берлин, между слушателите си аз веднъж открих възрастен човек, който слушаше с любопитство думите ми. След събранието поприказвах с него и го попитах:

- Приел ли си Исус за свой Спасител?

- Не - отговори той.

- Но, сигурно ти желаеш това? - казах аз.

- Чета в очите ти желанието да получиш мир. Исус може и иска да ти го даде. Необходимо е да Го помолиш да дойде при теб. Той чука на вратата ти и ти слушаш Неговия глас. Исус ще дойде в твоето сърце, ако го отвориш. Откровение 3:20 казва: „Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата Аз ще вляза при него!"

- Това при мен не е необходимо - каза той. Аз имам едно небесно писмо.

Той ми показа лист стара хартия. Тя приличаше на писмо и започваше с думите: Аз, Исус, пиша това писмо. То ще те закриля от всякакви опасности." След това следваха думи, чието значение не можах да разбера.

- По време на едно въздушно нападение над Берлин аз вързах писмото на шията на едно куче и го пратих на улицата. Бомбите падаха около него, но не можеха да го засегнат.

- Ти трябва да решиш дали да вярваш и запазиш това писмо или да приемеш Исус. Това писмо не е от Него, а е -от дявола - казах аз. Огледах се и извиках едно момиче, което носеше отличителния знак на духовна помощничка. Обясних й положението и я помолих:

- Моля, остани при мен. Една от нас трябва да се моли, докато другата разговаря с този човек.

Момичето веднага отиде при него и му цитира наизуст първите думи от Второзаконие 18:10-13. Тя принадлежеше към движението на „Навигаторите" и беше завършила библейски мемориален курс и знаеше как да си служи с меча на Духа - Словото Божие. Още веднъж се убедих колко е важно да се знаят библейски стихове наизуст, за да бъдем въоръжени за война с дявола.

В моите пътувания аз често срещам християни, които чрез този курс получават практически библейски знания. Тези братя са оказали неоценима помощ при евангелизациите на Били Грейъм, Едуин Оор и много други.

Трябваше да побързам за следващото събрание, затова описах на ръководителя на събранието положението и го посъветвах:

- Опитайте се да убедите този човек да Ви предаде писмото за една седмица и през това време се постарайте да го доведете при Исуса.

Ръководителят посетил възрастния човек и успял да получи от него „небесното" писмо и му благовестил Исусовото свидетелство. След като предал писмото се открил път и Господ Исус успял да извърши делото си с този човек. Той се покаял, приел Христа и получил мир.

Писмото било унищожено.
МАГЬОСНИЧЕСТВО

Магьосничеството се среща не само в езическите страни. Наскоро четох за едно малко момиче в Германия, което от дълго време било болно. Някой й дал амулет, малка капсула, която тя започнала да носи около врата си. Детето оздравяло веднага, но едновременно с това в сърцето му навлязъл мрак. То се смеело рядко и на 12 години предприело опит за самоубийство. Помолили един евангелизатор за помощ. Той попитал дали евентуално малката не носи амулет. Тъй като притежавал изкуството да убеждава момичето се съгласило да му го даде. Тя казала:

- Не го отваряйте! Този, който ми го даде, каза, че е много опасно.

Въпреки това предупреждение евангелизаторът отворил амулета и какво намерил вътре? Късче хартия, на което било написано: „Аз ти заповядвам, Сатана, да напуснеш това тяло, за да може то да оздравее, но да вземеш душата в ада!"

Когато унищожили амулета детето се разболяло отново, но получило изцеление чрез ръкополагане в името Исус.


НЕЗНАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО

Един известен евангелизатор в Германия имал много неприятно преживяване. При него дошла една жена в голям душевен смут. Изразът на очите й бил страшен. Пасторът притежавал дарбата за разпознаване на духовете и познал, че тя е обладана от демони. На молбата й за помощ той възложил ръце върху главата й за изцеление. Но, когато я докоснал, паднал назад на пода и останал цял час в безсъзнание. Когато дошъл на себе си, научил, че жената се удавила в близката река.

Когато го попитах:

- Не знаеше ли, че не трябва да се докосва обладания от демони човек? Той ме убеди, че не е знаел за голямата опасност. Пред мен седеше човек със значително богословско образование и със сърце пълно с любов към хората. Все пак той бе извършил това от незнание.

Исус казва буквално:

Изгонвайте демони… възлагайте ръце на болни" (Марк 16:17).

По отношение обладаните от демони Той не препоръчва възлагането на ръце.


СИЛАТА НА ИСУСОВАТА КРЪВ

Никога не трябва да общуваме с хора, които се намират под непосредственото влияние на демони, без защитата и покритието на Исусовата кръв. Ние побеждаваме чрез кръвта на Агнето. „И те го победиха с кръвта на Агнето и силата на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смъртта" (Откровение 12:11). Никога не трябва да забравяме това! Ние научаваме, че Бог държи на Своите обещания, когато се отнасяме с послушание към Неговото слово. Божията глупост е много по-мъдра от мъдростта на умните (Сравни I Коринтяни 1 и 2 глави). Само знанието на вярата може да разбере тези неща.

Трябва да мислим и за това, че нормалното състояние на един християнин е „да бъде разпнат с Христа" (Римляни 6:3,6). Ако Божиите чада нямат защитата на Исусовата кръв върху своята още неукрепнала плът в борбата със сатанинските сили, те остават уязвими за действието на нечистите духове.

„Да говорим за очистващата и защитаваща сила на кръвта на Исус и едновременно с това да не знаем, че сме разпнати с Христа, означава, че нямаме пълната сила на спасителното дело на Голгота" - пише госпожа Пен Левис.
ПРЕДСКАЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО С ПОМОЩТА НА ОКУЛТНИ СРЕДСТВА

Дяволът може да дава дори здраве. Ако чрез възстановяване на тялото той може да завладее душата, той е готов за кратко време да върши благодеяния, включително и изцеление. Колко много се нуждаем от особената дарба на Святия Дух за разпознаване на духовете, за да не бъдем измамени. В Матей 24:24 четем за събития, на които сме съвременници. „Защото ще се явят лъжеспасители и лъжливи пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят ако е възможно и избраните."

Ако врагът се представя за ангел на светлината, това е много по-опасно, отколкото ако си го представяхме като ревящ лъв (II Коринтяни 11:14).

Веднъж една пастирска жена ми призна, че чувства в душата си мрак. Тя беше много мило Божие чадо и знаеше, че окултните грехове са мерзост в Божиите очи. Веднъж, когато била болна, я посъветвали да отиде при лекар, за да получи квалифицирана помощ. Лекарят, при когото отишла, прилагал в нейно отсъствие радиотезия върху различни лекарствени средства. Той вземал един пръстен, закрепен с косъм и го привеждал в движение като махало върху няколко лекарства. Ако пръстенът се заклащал напред и назад, това било доказателство, че това е необходимото лекарство, което трябва да се приложи. Не съм много сигурна дали пръстенът трябваше да се движи напред-назад или наляво-надясно, но това няма голямо значение. Важното е, че съпругата на пастира беше приемала определеното по този начин лекарство и по този начин е попаднала под влияние на силите на тъмнината. И така, дори това косвено приложение на окултните сили представлява голям грях.

Но Исус е победител. Той освободи и тази жена от силите на тъмнината. Силите на скъпоценната кръв и употребата на чудното име Исус бяха по-силни от врага. Духът се бори на полесражението на вярата, а дяволът има вече 6000-годишна опитност.

Исус използваше Словото. Това не беше нещо трудно. Той просто извади меча на Духа и го употреби в борбата. Тогава дяволът Го напусна, отначало за кратко време (Виж Матей 4), а след това напълно при последния акт на Голгота, където всички сили на ада бяха сразени (Колосяни 2:15).
СИЛАТА НА ИМЕТО ИСУС

Веднъж ми се случи да имам прекрасен преводач. Той превеждаше гладко и аз чувствах ясно, че е с мен духом и телом. Знаех, че обича Исуса с цялото си сърце. Това беше чудесна съвместна работа, съвсем различна от тази с равнодушните преводачи, с които ми се налага да работя понякога. Вечерно време имахме възможност често да разговаряме. Веднъж, между две проповеди, бяхме заедно на гости при пастира. Това ни даде възможност да си поговорим отново. Неочаквано аз го запитах:

- Защо има такава тъмнина в теб?

- Какво искате да кажете?

- Не виждам в очите ти Божията радост. Господ Исус казва в притчата за лозовата пръчка: „За да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна." Къде е твоята радост?

- Не зная.

- Аз обаче, мисля, че зная. Мога ли да ти го кажа?

- Да, моля.

- Когато ти премина от схинтоизма към Господ Исус, ти обърна гръб на демоните, но те не обърнаха гръб на теб.

- Да, това е вярно - каза той изненадано - но, моля, не разказвайте това на мисионерите. Те може да помислят, че съм се върнал към схинтоизма!

- Демоните нямат нищо с различните „изми". Те са също толкова реални, както и ангелите, както мен и теб. Твоята нужда се състои в това, че не познаваш богатството, което притежаваш в Исус. Не трябва нито минута повече да оставаш в тъмнината. Чрез името на Господ Исус, чрез кръвта на Агнето ние имаме победа. В Неговото име ние можем да изгонваме демони и да се противопоставяме на дявола!

Прочетохме заедно чудесното обещание и се покорихме на заповедта в Марк 16:15-18. Тогава Господ извърши голямото чудо на пълното освобождение. Няколко седмици по-късно го срещнах отново.

- Не само аз, но и моята жена и моите деца са вече свободни - каза той.

Каква голяма сила се крие в името Исус. Това е чудното име на Онзи, който притежава цялата мощ на небето и на земята. Защо, в същност, нашият Спасител носи това име - Исус? Защото ни е спасил от нашите грехове (Матей 1:21). „Исус" (еврейски Йешуа) означава на български „Господ е (нашето) спасение". Ето защо, в това име се крие изпълнението на всичко, което Господ със своята смърт и възкресение припечели за нас. В името Исус се крие победата на възкресението и мощта на управляващия Христос. Ето защо не съществува никакво съмнение, че адът трепери при споменаването на това име - Исус. Той се бои от него повече от всичко друго. От тази позиция аз мога сигурно и добре да виждам хитро изработената стратегия на врага. Ясно ми е, че той в течение на столетия се е грижил за това името Исус да бъде поставено на второ място в християнския свят, да бъде покрито с воал с цел да се унищожат или поне ограничат спасителната сила и победоносните пълномощия на това име, за да не могат те да бъдат видени и разбрани от хората. Но, това не бива да продължава така и в бъдещето. Името Исус не трябва да бъде повече заобикаляно. Тук става дума не за една фонетична особеност на езика, а за нещо основно, съществено и решаващо. Става дума за едно, както проф. Рендторф веднъж се изрази, „…заменяне образа на живия Исус, на неговата личност, на неговото действено присъствие с богословския „Христос".

Има много мисионери, които са пожертвували всичко - пари, семейство, отечество, но не са получили всичко, което им се предлага от съкровищата на Божието слово. Тяхното образование е в повечето случаи, богословски погледнато, много стабилно, но те не са научили голямата полза от изучаването на Святото писание, как в името на Господ Исус да изгонват демони и да лекуват болни.

Колко много тъмни сили има в света! Но ние не трябва да се боим. Страхът от демоните идва от самите демони. Ние побеждаваме чрез кръвта на Агнето и тя ни закриля. Каква радост за нас е, че имаме пълномощията на името Исус. Тези, които са с нас, са много повече от онези, които са против нас. На наша страна стои могъщият Първосвещеник с Неговите легиони ангели!
БУМЕРАНГ

„Първата крачка към победата се състои в изясняване точното положение и позиция на врага."

Веднъж на една студентска конференция, на която взеха участие студенти от различни библейски училища и университети, ръководителите бяха ангажирали за моя преводачка младо момиче, което не разбираше добре моя английски език. В една от моите проповеди приведох пример, в който ставаше дума за корабния радар. Момичето изпадна в голямо неудобство и смущение, защото никога не беше чувала нещо за радара.

- Ах, това не вреди - помогнах й аз. - Ще разкажа нещо друго. На корабния мостик стои капитан…

Но, тя не знаеше и какво значи корабен мостик и отново объркано замлъкна.

- Прочети, моля те, това! - и аз поставих пръста си на Яков 1:5. И тя прочете:- „Ако на някой от вас не достига мъдрост нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява и ще му се даде."

- На теб ти липсва мъдрост, за да превеждаш на Кори тен Бум. Тук имаш адреса на мястото, от където можеш да получиш знания.

Но, беше вече късно. Момичето избухна в сълзи. Японец, който „загуби лицето си" е загубен. Трудно може да се започне с него отначало. Запитах ръководителя на конференцията, дали няма да се намери друг преводач. Той поклати разочаровано глава. И така, аз стоях пред тези млади хора с моето свидетелство без да мога да предприема нещо. Между слушателите ми имаше хора с тежки проблеми, чиито отговор се намираше в Библията, която държах в ръката си. Как стана така, че аз сега не бях в състояние да им предам Божието благовестие? Тук сигурно дяволът имаше пръст! Първата крачка към победата е демаскирането на врага. Трябва ясно да го видим и познаем. Дяволът е победен враг и ние имаме право и авторитет да го сразим в името на Господ Исус.

Обърнах се към преводачката с думите: - Злобна сила, която пречиш на това момиче да превежда моето свидетелство, заповядвам ти в името на Господ Исус да я напуснеш. Тя е определена да носи в себе си храм на Святия Дух, а не дяволско капище!

В същия миг момичето беше освободено. Тя започна отново да превежда спокойно и ние имахме едно богато благословено събрание. Така се случва, когато дяволът иска да демонстрира своята сила, но неговата атака се обръща в бумеранг, който в края на краищата разкрива силата на Исус Христос и победата на Неговото име.


НИКАКВА РЕКЛАМА

Преди години, когато д-р Тори Джонсън от Съединените щати пристигна в Холандия, за да организира работата на организацията „Младежи за Христа", срещу него се започна кампания и вестниците пишеха злобни статии срещу него. Рисуваха се карикатури и се публикуваха обвинения. Когато Тори Джонсън започна своята работа, нямаше достатъчно голяма зала за неговите събрания. Врагът беше направил най-добрата реклама на тези евангелизации.

Ние трябва да бъдем много внимателни, да не би с нашите думи да правим реклама на дявола. Преди известно време слушах един човек в Индия, притежаващ сили, каквито според словото, в последно време ще притежават Антихрист и неговите помощници. Реших да се запозная по отблизо с това учение, за да мога да предпазя хората от него. Но когато помолих Господа за ръководство и помощ, Той ми отговори: „Не говори за Антихрист! Говори за Мен!" Получих добър урок. Независимо от това, че е добре да познаваме врага и да предпазваме близките си от него, все пак не бива да говорим твърде много за тъмнината. Святият Дух е тук, за да прославя Господ Исус, ние сме Неговия храм. Ние трябва да бъдем ръководени и предпазвани от Него. Нали Той се нуждае от канали, по които да текат потоците на живата вода. Така ще бъде прославен Исус. „Идете и проповядвайте благовестието на всяко творение!" Ние трябва да разкажем на народите една история и това е историята за светлината и вечната Любов. Ние проповядваме Христос, като божествена Сила (I Коринтяни 1:23,24).


ТВЪРДЕ МНОГО КАФЕ И СЛАДКИШИ

Веднъж, когато бях в Южна Африка ме извикаха по телефона:

- Кори, искаш ли да ни помогнеш? При нас има една обладана от демони девойка. Ние не знаем какво да правим.

Не се зарадвах особено. Аз не притежавам специалната дарба да изгонвам нечисти духове. Въпреки това мисля, че не трябва да отказваме, когато Господ ни кани. Ако ние не изгонваме духовете, кой ще прави това? Може би Велзевул? Защо се страхувам? Нямах основания за страх. Страхът от демоните идва от самите тях. Страшно е да гледаш как силите на тъмнината измъчват някой човек. Обадих се по телефона на една позната, която имаше кола, с молбата да ме заведе до уреченото място. Описах й положението и чаках нейния отговор. Тя каза:

- Кори, знаеш, че винаги съм готова да те водя с колата, но днес не мога. Цял ден съм заета с печене на сладкиши за църковния празник утре следобед.

Ядосах се и сложих слушалката. Апаратът стоеше в моята стая, където в момента се намираха трима пастори. Обърнах се и им казах:

- Във вашата църква има твърде много сладкиши и твърде много демони.

Нямам нищо против кафето, сладкишите и църковните празници, но ние губим толкова много време за приготовляването на най-хубави сладкиши и торти, когато край нас има толкова много хора, които не са чули нищо за Евангелието. Исус умря за греховете на целия свят, но колко малко хора знаят, че Той е умрял и за тях. В съседното жилище живеят души, които трябва да бъдат спасени за вечността, но погиват навеки, защото ние приготовляваме сладки за църквата. Има много демони в нашите църкви. Какво да правим с хора, които са обладани от демони или живеят под тяхното влияние? Да ги заведем при психиатър? Да им предпишем лечение с електрошок? Тогава това би означавало да уредим един голям проблем с малки средства, което е много опасно.

Един от тримата пастири ме заведе с колата си на посочения адрес. Но, тук преживяхме поражение. Не можах да разбера защо. Може-би в сърцето ми се бе затаила злоба и чувствителност? Това би могло да бъде достатъчно основание за поражението, защото, когато дадем място на греха, ние се съюзяваме с врага и в борбата с него сме безсилни.

По време на едно от моите посещения в Нова Зеландия аз разказах в един кръг от вярващи жени, които редовно се събираха за молитва, някои от преживяванията, описани в тази книга. Тогава една от присъствуващите каза:

- Сега разбирам какво има момичето на моята съседка. Не се съмнявам, че тя е обладана от нечисти духове. Играе ли за Господа пространството някаква роля или ние може оттук да изпъдим демоните?

Коленичихме и в Исусовото име заповядахме на адските сили да напуснат малкото момиче. Когато сестрата се върнала у дома, при нея дошла съседката й и казала:

- Моята дъщеря е излекувана. Тя е напълно нормална.

Ние тържествувахме. Един час по-късно, обаче, дойде друга съседка и извика:

- Моята дъщеря има същата болест, както дъщерята на госпожа Н.

Стана ни ясно, че сме сгрешили. Ние трябваше да забраним на демоните да обладаят друг човек. Заедно с много други вярващи ние изпъдихме демоните и от другото дете и им заповядахме да отидат в ада, от където са излезли.

Не съм много сигурна, дали трябваше да кажем това. Един познат мисионер от Африка беше на мнение, че Исус сам трябва да определи мястото, където трябваше да отиде изгоненият нечист дух. Колко много се нуждаем от мъдрост, но в Яковото послание 1:5 имаме едно чудно обещание по отношение на нашата несигурност!

И тъй, какво да кажем за това. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Не, във всичко това ние ставаме повече от победители чрез Този, който ни възлюби. Понеже съм уверен, че нито смърт нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ" (Римляни 8:31, 37-39).
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Често ми задават въпроси, които остават открити, дори след прочитането на тази книжка. Тук привеждам няколко отговора.

ВЪПРОС А:

Какво да правя? Тук има една жена, която знае, че е свързана с лоши духове. Тя иска да бъде освободена.

ОТГОВОР:

1. Намери още едно Божие чадо, което е готово да дойде с теб.

2. Молете се заедно Бог да ви открие дали има във вас грях, който не сте изповядали. I Йоан ти показва какво прошение и спасение има в кръвта на Исуса. Ако имаш в сърцето си скрит грях, той може да се окаже твоята ахилесова пета в битката ти с дявола. Молете се заедно за покритието и защитата на Исусовата кръв.

3. Ако имаш кръг от приятели, с които се молиш или поне един или двама вярващи братя и сестри, помоли ги по време на твоето посещение при обладаната да се молят за теб. Тази обща молитва може да бъде практикувана и преди това.

4. Посети с твоя съработник обладаната. Молете се заедно Святият Дух да ви покаже дали трябва да изгоните демоните. Прочети Марка 16:17. Ако Господ каже „Да", помоли обладаната да ви помогне, като произнесе името „Исус". Нека тя да те погледне. Тогава кажи на демоните:

„В името Исус аз ви заповядвам да излезете. Вие нямате право над тази жена. Исус я е изкупил със святата кръв, която Той проля на кръста на Голгота. Аз ви заповядвам веднага да я оставите! Идете на мястото, което Господ е приготвил за вас!След това благодарете за освобождението и отговора на молитвата!


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница