Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


Подготвка на Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европейския Съюз в частта права на човекастраница11/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Подготвка на Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европейския Съюз в частта права на човека

В рамките на форматите на ЕС, редовно бе подготвяно и осъществявано участие в дейността на работните групи на Съвета на ЕС „Права на човека” (COHOM), „Основни права, гражданство и свободно движение на хора” (FREMP) и „Сътрудничество със СЕ и ОССЕ” (COSCE), съвместно с ПП-Брюксел. Текущо се подготвяха елементи на изказвания и други материали по точки от дневния ред на заседанията на КОРЕПЕР ІІ, КОПС и на Съвета „Външни работи”, „Общи въпроси” и „Правосъдие и вътрешни работи” на ЕС. Предмет на обсъждане в РГ СОНОМ през отчетния период бяха съвместните инициативи през 2017 г. на държавите членки в рамките на СПЧ и другите международни организации и приоритетни инициативи на ЕС в международните форуми по правата на човека, като резолюцията по мораториума върху прилагането на смъртното наказание, стратегията на ЕС по правата на човека и демокрацията в трети страни, както и въпроси, засягащи правата на жените и правата на коренното население в отделни държави. В рамките на РГ FREMP работата се съсредоточи върху присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени и домашното насилие, приемането на заключения на Съвета по правата на децата- мигранти и по прилагането на Хартата на ЕС за основните права. Дирекция „ПЧ” изготвяше, съгласуваше с междуведомствения екип и изпращаше редовно указания за заседанията на РГ FREMP по време на Естонско председателство. Представени бяха и предложения за елементи на заключенията на Съвета по доклада на ЕК относно прилагането на Хартата на ЕС за основите права, които залегнаха в приетия през м. декември 2017 г. от Съвет ПВР документ.

Продължи активното сътрудничество с Агенцията на ЕС за основните права (FRA), като бе поддържан оперативен контакт със Секретариата и лицата за контакт в държавите членки във връзка с предоставянето на актуална и пълноценна информация за практиките и промените в сферата на правата на човека в България. През м. септември 2017 г. бе организирано и координирано провеждането на посещението на директора на FRA, г-н Майкъл О‘Флаерти в София. По време на посещението директор О‘Флаерти проведе срещи с Омбудсмана на Република България, МП, МТСП, МВР и МВнР, както и срещи с представители на гражданските организации в областта на правата на човека в България. По време на срещите бяха обсъдени предстоящите дейности на Агенцията по време на българското председателство на Съвета на ЕС, както и възможните области на сътрудничество между българските институции и FRA. Планирано беше участието и приноса на Агенцията в събитията от календара на председателството. Г-н О’Флаерти изнесе публична лекция в СУ „Св. Климент Охридски” на тема „Борбата с омразата в нашите общества”.

Бе предоставян регулярен принос при подготовката на програмата на бъдещото председателство на България в ЕС и по подготовката на календара със събитията в София и на графика и дневния ред на форматите в Брюксел по въпроси на правата на човека. Създаден бе неформален междуведомствен екип за подпомагане на работата в РГ FREMP преди и по време на председателството.

За обезпечаване на ефективното и гладко провеждане на председателството в работните формати от областта на правата на човека, се проведоха координационни срещи с представители на Генералния секретариат на Съвета и на Европейската комисия, както и с партньорите от триото председателства – Естония и Австрия - по уточняване на дневния ред на групите FREMP и COHOM през първата половина на 2018 г. и по начините на сътрудничество с институциите на ЕС и държавите членки в периода на председателството, както и относно съвместни събития от календара на председателството.

На 9 февруари 2017 г. в Сингапур се състоя Среща на Организационния комитет на неформалните семинари на АСЕМ по правата на човека, в която участваха г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и представител на дирекция „Права на човека”. В рамките на заседанието бяха обсъдени основни въпроси по организацията и планирането на 17-ти неформален семинар на АСЕМ по правата на човека, проведен през м. ноември 2017 г. в София, включен в рамките на календара от събития на Председателството на България на Съвета на ЕС и в инициативата #EU4HumanRights.

В контекста на предстоящото българско председателство на ЕС през първата половина на 2018 г., бе проведена първа среща с представители на международната дирекция на Министерството на здравеопазването по въпроси, свързани с обезпечаване на работата ни във форуми на СЗО през съответния период. В последствие, поради постоянните кадрови промени в тази дирекция и на други нива в МЗ сътрудничеството не се задълбочи и това доведе до невъзможност да бъдат взети навреме решения относно предложенията на МВнР и ПП-Женева за кадровото обезпечаване на участието на МЗ в работата на ПП-Женева по председателството. Усилията от страна на МВнР за постигане на напредък по горните въпроси продължиха.

Подготовка за придобиване на статут на пълноправно членство на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ)

На 9 и 10 март 2017 г. бе проведено посещение на делегация на високопоставени представители от МАВХ в България. На 9 март в МВнР се състоя кръгла маса с участието на министър Ради Найденов, посветена на въпросите на възпоменанието на жертвите на трагичните събития по време на Втората световна война. Във връзка с това в кратки срокове бе изготвен и внесен в Министерския съвет проект на Решение за одобряване на присъединяването на Република България към МАВХ, което бе прието на 8 март 2017 г. Министър Ради Найденов съобщи пред членовете на делегацията, че Министерският съвет на Република България е приел решение да започне процедура за придобиване на пълноправно членство на страната ни в Алианса. В изпълнение на това решение специално създадената Между-институционална работна група към Министерството на външните работи за присъединяване на България към МАВХ на своите редовни месечни заседания одобри текста на отговорите на въпросника "Liaison Project - Baseline Study", който послужи като основа за вземането на решението за промяна на статута на България от страна-наблюдател в страна "лиазон" (страна в процес на присъединяване).

Благодарение на усилията на между-институционалния екип, председателстван от МВнР и на българската делегация, ръководена от Генералния директор по глобалните въпроси, г-н Пламен Бончев, в който участва и г-жа Мария Спасова, директор на дирекция „Права на човека”, на пленарната сесия в Женева на 29 юни 2017 г. МАВХ, с пълен консенсус взе решение да предостави на България статут на страна-лиазон.

В рамките на процеса на присъединяване на България към Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), с Решение на Министерския съвет No 633 от 20.10.2017 г. бе прието работното определение за антисемитизъм на МАВХ, а заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев бе определен за национален координатор за борба с антисемитизма. С това решение България стана петата ДЧ на ЕС, приела работното определение за антисемитизъм, което бе високо оценено от водещи международни еврейски организации, координатора на Европейската комисия за борба с антисемитизма и други международни фактори.

В периода 27-30 ноември 2017 г. българска делегация ръководена от г-н Пламен Бончев, генерален директор глобални въпроси, и г-н Димитър Михайлов, извънреден и пълномощен посланик на България в Държавата Израел, взе участие в редовната сесия на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, в Берн, Швейцария. В рамките на пленарната сесията бяха представени актуалните действия, които страната ни е предприела по отношение на членството ни в МАВХ, включително приетото с решение на Министерски съвет определение за антисемитизъм на МАВХ и назначаването на национален координатор.

Сътрудничество със Съвета на Европа

На 19 май 2017 г. в гр. Никозия, Кипър се проведе 127-та сесия на Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа. На сесията присъстваха представители от 47-те държави-членки на Съвета на Европа, сред които 22 министри, представители на наблюдателите към СЕ (САЩ, Канада, Мексико, Япония и Светия Престол), както и високопоставени гости. От българска страна в сесията участваха заместник-министърът на външните работи, г-н Георг Георгиев, директорът на дирекция „Права на човека” – г-жа Мария Спасова и началникът на отдел „Права на човека” – г-жа Емануела Томова. Дневният ред на сесията включваше въпроси, свързани със запазването на демократичната стабилност, борбата срещу тероризма, разрешаването на проблемите, свързани с миграцията и съществуващите конфликти между някои държави. В изказването си специално внимание България отдели и на правата на детето като едни от основните приоритети на нашето председателство на КМ на СЕ и затвърди ангажимента си да подкрепя усилията на СЕ в тази насока, особено по отношение на деца в уязвимо състояние. България се присъедини към онези държави, изразили подкрепа за Плана за действие за защита на децата имигранти и бежанци в Европа. Българската страна изрази подкрепа и за инициативите и дейностите за сътрудничество на СЕ в зоните на конфликт в Европа, целящи да допринесат за постигането на мир, стабилност и демокрация и да окажат съдействие на процеса на реформи в тези държави. В изказването на България бяха споменати и тревожните скорошни развития в някои държави от Западните Балкани, значението на повишаването на ефективността на Европейската система за защита правата на човека, успешното прилагане на Политиката за съседство, съвместно с ЕС.

През ноември 2017 г. г-н Томаш Бочек – Специален представител на Генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците, посети България, като последна непосетена от него държава от т.нар. „Балкански маршрут”. Бяха реализирани срещи в ред ведомства, а също така бяха посетени голяма част от центрове за настаняване на бежанци и търсещи убежище от открит и закрит тип.
Сътрудничество и участие на България в международни хуманитарни организации

На 21 април 2017 г. по време на първото редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества като точка от дневния ред бе представен Доклад за работата на 60-та редовна годишна сесия  на Комисията на ООН по наркотичните вещества (13 – 17 март 2017 г., Виена), изготвен от дипломати от МВнР и ПП-Виена. Националният съвет по наркотичните вещества прие представения доклад.

През януари в МВнР се проведе среща на г-жа Мария Спасова, директор на дирекция „Права на човека”, с г-н Матайс льо Рут, представител на ВКБООН за България, по теми от взаимен интерес и във връзка със събитията в регистрационно-приемателния център в Харманли от 24 ноември 2016 г. Бе постигнато съгласие относно необходимостта от запазване на изграденото между представителството на ВКБООН в София и държавните институции доверие, въпреки натиска от централата на ВБООН в Женева представителството да излиза публично с критични изявления. Бе изразено задоволство от страна на г-н льо Рут от открития диалог, който ВКБООН има с МВнР, ДАБ, МВР и другите компетентни институции – сътрудничеството с тях, от гледна точка на осигуряване на достъп за ВКБООН, е възможно най-доброто; в България ВКБООН получава 100% достъп.

Представители на министерството се включиха в подготовката на България за участие като наблюдател в Първата редовна сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (7-9 февруари 2017 г., Ню Йорк) и в Годишната сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (13-16 юни 2017 г., Ню Йорк).

В рамките на разглеждания период, бяха подготвени и проведени срещи на заместник-министър Любомир Иванов и на г-н Пламен Бончев, генерален директор по глобалните въпроси в МВнР, с г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, на която бе обсъдени приключването на работата по новия програмен документ за партньорството между правителството на Република България и УНИЦЕФ (2018 – 2022 г.), както и редица конкретни области на сътрудничество в областта на правата и закрилата на детето.

Новата Програма за България за периода 2018 – 2022 г. бе одобрена от Министерския съвет на 18 май 2017 г., като стъпка към внасянето й за обсъждане и одобрение от Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ в Ню Йорк през септември 2017 г. Предложената нова Програма отразява коректно положението с правата на децата в България, като отчита постигнатия от страната ни значителен напредък в редица области през последния програмен период, вкл. реформата в системата за детска грижа и деинституционализацията, ранното детско развитие, правото на образование, борбата с насилието, протичащата реформа в областта на детското правосъдие, и др.; откроени са и някои предизвикателства, по които следва да бъдат положени повече усилия, като борбата с бедността, ранното отпадане от училище на някои деца, ранната бременност и аборти при момичета под 18-годишна възраст, постигане на по-значим напредък по линия на приобщаващото образование, правосъдието и др.


ЮНЕСКО

МВнР подпомогна успешното осъществяване на експертната мисия на ЮНЕСКО по оценяване на досегашната дейност на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, в рамките на която бяха проведени интервюта с министър Даниел Митов, със зам.-министър Христо Ангеличин и с главния секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО Мария Донска. (м. януари)

МВнР участва активно в отбелязване на Международния ден на Франкофонията - 20 март, като бе домакин на международна конференция на тема „Правова държава, права и човешка сигурност в епоха на несигурност”. Конференцията бе открита от вицепрезидента на Р България, г-жа Илияна Йотова.

През м. април представител на МВнР взе участие в срещата на главните секретари на националните комисии за ЮНЕСКО от Европейския регион и в 201-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО.

Секретариатът на Националната комисия за ЮНЕСКО координира участието на правителствена делегация за 39-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември. Тя бе ръководена от министъра на културата Боил Банов и от заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк. Бяха включени заместник-министри и експерти от други министерства.

Ведомството участва в подготовката на изказването на вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова, за участието й в IV-тия Световен форум за междукултурен диалог, проведен в Баку, Азербайджан, 4-7 май 2017 г. В рамките на форума беше организирана и III-та среща на Международната мрежа на проекта „Пътят на коприната“ под егидата на ЮНЕСКО, в която участие взе и представител на МВнР. Бе направена кратка презентация за участието на България в проекта, като бяха отбелязани проведени вече събития и дейности и бяха очертани бъдещи инициативи.МВнР участва активно в отбелязване на Международния ден на франкофонията, 20 март. Министерството бе домакин на международна конференция на тема „Правова държава, права и човешка сигурност в епоха на несигурност”. Конференцията бе открита от вицепрезидента на Р България г-жа Илияна Йотова и включваше участие на водещи експерти от институции и академичните среди на Канада, Сърбия, Франция, Швейцария и България. На проведената на 1-2 ноември 2017 г. тематична конференция на МОФ за жените /Букурещ, Румъния/ участие взе националният кореспондент на Франкофонията, г-н Асен Кръстев. През м. ноември Българска делегация, ръководена от заместник-министър, г-н Юрий Щерк участва в 34-ата сесия на Конференцията на външните министри на МОФ.

Съвместно с Дирекция МППЕС бе оказано съдействие във връзка с подписването на Меморандум за партньорство в областта на образованието между МОФ и министерствата на образованието на шест страни-членки от ЦИЕ: Албания, Армения, България, Република Македония, Молдова и Румъния.

България бе избрана за член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за срок от 4 години /2018-2021 г./ с мнозинство от 168 гласа от 184 гласували. Представител на България през следващите  4 години в този орган ще бъде посланикът на Р България в Париж.

На 10 ноември 2017 г. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова и министърът на културата Боил Банов подписаха в Париж Споразумение за продължаване на дейността на Регионалния център за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО в София за oпазване на нематериалното културно наследство. Споразумението е за нов шестгодишен период.

През юни България бе избрана за член на Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО.


  1. Участие на България в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и регионални формати и инициативи за сигурност

ОССЕ

През 2017 г. участието на България във форматите за сътрудничество на ОССЕ се подготви и проведе в синхрон с ангажиментите на страната ни като член на ЕС и НАТО и в стремеж за утвърждаване на демократичните стандарти и върховенството на закона в региона на ОССЕ, с акцент върху Западните Балкани. Дейността на ОССЕ за поредна година бе белязана от атмосфера на засилена конфронтация, станала традиция след 2014 г. (незаконното анексиране на Крим и кризата в Украйна). Кризата в Украйна продължи да бъде основната разделителна линия в политическите виждания на Русия и нейните сателити от една страна и западните държави, от друга. През нея кристализират, както противопоставящите се доктрини за сигурност в Европа между двете групи държави, така и задълбочаващите се различия по отношение на върховенството на закона и социално-политическите практики в зоната на ОССЕ.

На 7-8 декември 2017 г. се проведе 24-то заседание на Съвета на министрите на външните работи на държавите-участнички (ДУ) в ОССЕ. В рамките на срещата бяха приети пет решения - по едно в политико-военното (Унищожаване на запаси от малки оръжия и леки въоръжения) и икономическото измерение (Свързаност на икономиките), както и три в хоризонталната сфера (Кибер-сигурност, Трафик на хора, Трафик и сексуална експлоатация на деца). За поредна година не бе постигнат консенсус по приемане на политическа декларация, поради продължаващото противопоставяне между ДУ, като кризата в Украйна за пореден път се очерта като основна разделителна линия.

Представител на МВнР взе участие в 27-та Годишна среща за оценка на изпълнението на задълженията в областта на политико-военното измерение на ОССЕ (AIAM) – 1 март 2017 г. В рамките на заседанието бяха обсъдени приложението на Глобалния обмен на военна информация (GEMI), както и цялостното изпълнение на разпоредбите на Виенския документ (ВД) 2011 по Мерките за укрепване на доверието и сигурността (МУДС). Дискусиите се фокусираха и върху предложенията за модернизиране на ВД 11, като за пореден път бе потвърдено противопоставянето между Русия и останалите ДУ по отношение на съществено подобряване на документа.

Подготвено бе българското участие в Годишната конференция-преглед на ОССЕ по въпросите на сигурността, 27-29 юни 2017 г. Във фокуса на дискусиите бяха най-сериозните предизвикателства пред сигурността в пространството на ОССЕ – кризата в и около Украйна, конфликтите и кризисните ситуации, транснационалните заплахи, контрола на конвенционалните въоръжения (ККВ), мерките за укрепване на доверието и сигурността (МУДС), инструментариума на ОССЕ, както и Структурирания диалог (СД). Годишната конференция-преглед потвърди, че първото измерение на ОССЕ продължава да бъде фундаментално за европейската сигурност и първостепенно значение на политико-военните аспекти на сигурността е станало още по-очевидно в последните години.

В рамките на 23-то заседание на Съвета на министрите на ОССЕ в Хамбург (7-8 декември 2016 г.) бе взето решение за създаване на Неформална работна група (НРГ) по Структурирания диалог (СД) за настоящите и бъдещите предизвикателства и рискове пред сигурността в Европа. Целта е преодоляване на политическата стагнация в политико-военното измерение на ОССЕ и провеждането на прагматична дискусия между ДУ. През 2017 г. бяха проведени четири заседания на НРГ по СД, в които Република България участва активно. Бяха обсъдени теми като: възприятието на заплахите пред сигурността в пространството на ОССЕ, военни доктрини и позициониране на силите и предизвикателства пред основания на правила ред на сигурността в Европа.

Подготвено бе участието на българската делегация в Първия семинар по тенденциите във военното позициониране на силите и военните учения в рамките на СД (Виена, 8 - 10 ноември 2017 г.), с който се постави началото на процеса по създаване на „карта“ на позиционирането и ученията. Обсъдени бяха методологията, параметрите, допълнителните фактори и бъдещото развитие на картографирането на позиционирането на военните сили и на военните учения.
Република България взе активно участие в дискусиите по предложенията за модернизиране на Виенския документ 2011. Страната ни е ко-спонсор на десет предложения.

МВнР подготви участието на посланик Марин Райков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, в Годишната средиземноморска конференция на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на тема „Големите движения на мигранти и бежанци през Средиземно море: предизвикателства и възможности“.

Представител на МВнР редовно участваше в заседанията на работна група „ОССЕ и Съвет на Европа” към Съвета на ЕС. Страната ни взе активно участие в изготвянето на документа с приоритетите на ДЧ на ЕС в ОССЕ (“EU priorities in OSCE”), който беше приет през м. ноември 2017 г.

През изминалата година България продължи активното си участие в Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна (СНМ) и Мисията за наблюдение на руските контролно-пропускателните пунктове „Гуково“ и „Донецк“, съответно с 32 и 2 работещи на терен наблюдатели. МВнР продължи последователно да застъпва позицията си за осигуряване на сигурността на наблюдателите и безпрепятствения им достъп до цялата територия на Украйна.

Съвместно с Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, дирекцията подготви провеждането на Българското ротационно председателство на координационния формат на постоянните представители към ОССЕ на държавите-членки на НАТО (NATO-Caucasus), което се проведе в периода 1 – 30 април 2017 г. В рамките на Българското председателство на формата се проведе заседание с участието д-р Георги Шарков, Национален координатор по кибер-сигурност, което предостави възможност за представяне на българските достижения в законодателството, институционалната организация, политиките и практиките по отношение на кибер-сигурността в Република България.

Координирано бе участието на представители на компетентните ведомства в събития, организирани по линия на ОССЕ.

Осъществена бе координация с МО по въпроси от политико-военното измерение на ОССЕ. Същевременно, взаимодействието с МО остава под очакваното равнище. Във връзка с това, за пореден път стана ясно, че е наложително възстановяването на позицията военен представител към Постоянното представителство във Виена. Това би допринесло значително за подобряване на координацията между двете ведомства по въпросите на политико-военното измерение на ОССЕ.

В рамките на координационния механизъм на ЕС към ОССЕ бяха отстоявани българските позиции по различни инициативи на ЕС за подобряване дейността и укрепване на авторитета на ОССЕ като регионална организация за сигурност и сътрудничество в Европа, като бе осигурен български принос във формирането на общи позиции в трите измерения на сигурността.

Представители на МВнР взеха участие в Конференция на ОССЕ, посветена на сигурността и младите хора (Малага, Испания, 25-26 май 2017 г.); семинара по цикъла на конфликтите на тема „От превантивна дипломация към устойчив мир – засилване на инструментариума на ОССЕ“(Виена, 23 октомври 2017 г.).

Дипломатическата служба оказа съдействие за подготовката и участието на Постоянната делегация на Народното събрание на Р България в 26-та годишна сесия на Парламентарната асамблея (ПА) на ОССЕ (Минск, 5-9 юли 2017 г.), както и в различни други събития по линия на ПА на ОССЕ.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница