Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работистраница18/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

През 2017 г. в дирекция „Консулски отношения” постъпиха и бяха обработени 610 бр. преписки с искания за утвърждаване на преводачи към фирмите, извършващи официални преводи и регистрирани в МВнР, както и издаване на удостоверения.

Чрез „Приемна” на МВнР в дирекцията постъпиха 1 119 бр. искания за потвърждаване истинността на пълномощни, декларации и други документи, нотариално заверени в дипломатическите и консулските представителства на нашата страна. За всяко искане бе направена справка в Регистрите за нотариалните удостоверявания и бяха изготвени писмени отговори, адресирани до заинтересованите физически и юридически лица.
Гражданско състояние на български граждани

През 2017 г. обемът на получените и обработени преписки по гражданско състояние наброяват около 3 776 бр., като този брой включва и редица висящи преписки, които очакват своето разрешение към отчетния период. В посочената статистика не са включени изпращаните отговори на запитвания по електронната поща, проведените телефонни разговори с дадени консултации на граждани и служители от нашите задгранични представителства, както и множеството съгласувателни действия с други държавни институции/общини по въпроси свързани с гражданското състояние.

С оглед работата на внедряването на електронни услуги, които да улеснят работата и обслужването на гражданите, при поискване на съдействие по въпроси от областта на гражданското състояние, продължи оказваното съдействие на консулските служби, свързано с достъпа до Регистъра на населението.
Българско гражданство

През 2017 година получените и обработени преписки по българско гражданство и български произход, които наброяват 9 793 бр. В същото време има редица преписки, които към отчетния период са висящи и очакват решение. Най-значителен брой преписки по българско гражданство бяха получени от дипломатическите и консулските представителства на нашата страна в Молдова, Македония, Русия, Албания и други.


Български документи за самоличност

През 2017 г. продължи тенденцията на значително увеличение на броя на заявленията за подмяна на българските лични документи. Това е предизвикано от обстоятелството, че преобладаващата част от документите за самоличност имат валидност, изтичаща през 2015 г. и 2016 г. Бяха обработени 69 464 бр. документи за самоличност. В обхвата на дейностите по това направление се разглеждат постъпилите през Националната визова информационна система (НВИС) искания за издаване на временни паспорти, Европейски документ за пътуване (ЕTD), удостоверения за завръщане на чужденец в Република България и се изпращат указания и решения по тях. През отчетния период бяха разрешени искания за издаване 21 759 бр. временни паспорти.


Разрешение за полети и кораби и сухопътни транспорти

През 2017 г. дирекция „Консулски отношения” осигури получаването на 1873 бр. комплекти разрешения за полети на български самолети във въздушното пространство на други държави, издаването на 5 792 разрешения за полети на чужди самолети през българското въздушно пространство, получаването на 49 бр. постоянни дипломатически разрешения за полети на български самолети във въздушното пространство на други държави, издаването и актуализирането на 61 бр. постоянни дипломатически разрешения за прелитания на чужди самолети в българското въздушно пространство и влизания на чужди кораби в българските териториални води, получаването на 8 бр. комплектни разрешения за посещения на български кораби в териториалните води на други държави, издаването на 43 бр. комплектни разрешения за влизания на чужди кораби в териториалните води на Република България, получаването на 136 комплектни разрешения за преминаване на български транспорти през територията на други държави, издаването на 469 комплектни разрешения за преминаване на чужди транспортни/ж.п. ешалони през територията на нашата страна, получаването на 8 бр. разрешения за аерозаснемания за български въздухоплавателни средства, издаването на 18 бр. разрешения за аерофотозаснемания по границите и на територията на нашата страна и др.
 1. Управление на кризи

През 2017 година Дирекция „Ситуационен център“ (ДСЦ) постоянно наблюдаваше обстановката в различните страни по света от гледна точка на евентуално възникване на причини за промени на нивата на риск. Основни източници на информация бяха получаваните от българските дипломатически и консулски представителства съобщения и препоръки, както и данни от министерства на външните работи на държавите-членки на ЕС, други страни, национални и международни СМИ. При извършване на съответния анализ и оценка, дирекцията се ръководеше от възприетата в ДЧ на ЕС класификация на степените на риск и препоръките на Европейския кризисен център.

ДСЦ продължи ежедневно да изготвя „Дневен ситуационен доклад“, отразяващ информация за миграционния натиск, кризисни ситуации с бедстващи български и граждани на ЕС и събития в горещи точки по света. В тези доклади редовно беше отразявана статистиката и динамиката на броя на мигрантите, влизащи в България - както транзитно преминаващи, така и желаещи да получат бежански статут у нас.

Денонощно бяха приемани и препращани по предназначение и компетентност информации, съобщения и сигнали, получавани от български институции и ведомства, чуждестранни представителства в страната, български задгранични дипломатически и консулски представителства и български граждани.

Продължи публикуването на многобройни препоръки към българските граждани, намиращи се или пътуващи в чужбина, при възникване на конкретна опасност, включително при възникване на кризисна обстановка, в т.ч. блокиране на движението по границите със съседни държави.

Продължи да функционира въведената в експлоатация през май 2016 г. електронна система за допълнително директно оповестяване на наши граждани, пребиваващи зад граница, относно наличие на кризи и препоръките на ДСЦ в тази връзка. Чрез оперативните дежурни и дежурния по Ситуационен център, координирано със ЗП и ДКО, многократно беше оказвано съдействие на български граждани, изпаднали в затруднено положение и обърнали се за съдействие към МВнР.

В ДСЦ продължава даването на денонощно дежурство по Ситуационен център, съгласно утвърждаван от ръководството месечен график. За 2017 г. оперативните дежурни на МВнР са регистрирали 2407 бр. сигнали по телефона, 2052 бр. сигнали по електронната поща и 878 бр. сигнали, получени по факс. Много са и единичните случаи, които се разрешават директно от оперативните дежурни на ДСЦ.

ДСЦ изготвя всеки петък и седмична справка за регистриралите се български граждани в рубриката „Пътувам за...“ на официалния сайт на МВнР, предназначена за дирекция „Пресцентър“ и ПК. Общата бройка на регистрираните български граждани за отчетния период е 2365.

ДСЦ изготвя информации и продължава дейността си по актуализацията на страницата на МВнР за рискови държави за рубриката „Пътувам за…“, информира дирекциите в МВнР за рисковите и кризисни ситуации в различни точки на света, работи в денонощна връзка с оперативните дежурни по МВнР, с които обменя спешна и актуална информация и реагира незабавно на всички сигнали.

ДСЦ изготви за ръководството на МВнР доклад с  информация за природните бедствия в Европа за периода 01-21 юли 2017 г.

През месец март 2017 г. началникът на отдел „Оперативно дежурство“ на ДСЦ взе участие в учение на Министерство на отбраната под наименование „Мълния 17“, в което бяха отиграни няколко сценарии за реакция при кризисни ситуации, свързани с преминаването през държавната граница на голяма група мигранти, производствени аварии и природни бедствия.

На 21 март 2017 г. от началника на отдел „Управление на кризи“ на ДСЦ бе изнесена лекция на тема: “Основни акценти от дейността на ДСЦ” пред стажанти на Министерство на външните работи, провеждащи организиран от Дипломатическия институт на МВнР обучителен.

На 10 април 2017 г. от началника на отдел „Управление на кризи“ на ДСЦ бе изнесена лекция на тема: “Действие в ситуации, при които са заплашени животът и здравето на български граждани в чужбина“, пред дипломати и административно-технически служители на Министерство на външните работи, провеждащи курс за подготовка на консулски служители в годишната ротация за 2017 г.

През месец април 2017 г. ДСЦ направи осъвременяване на два раздела: „Рискове за сигурността“ и „Поведение при кризисни ситуации“ от рубриката „Съобщения на Ситуационен център“, поддържана от дирекцията, в официалния сайт на Министерството на външните работи. На 13 април бе направено и осъвременяване на „Списъка на държавите с предупреждение за пътуване“ от раздела „Предупреждение за пътуване“.

По покана от МО, висш дипломатически служител от ДСЦ участва на 9 и 10 май 2017 г. в работна среща с представители от Швеция по въпроси на предстоящото през 2018 г. учение "VIKING 18”, чиято основна цел е провеждане на поредна тренировка по справяне с бъдещи предизвикателства по отношение на операции в отговор на кризи, както и на такива, свързани с налагане, опазване и поддържане на мира.

На 25 октомври 2017 г. в Брюксел участие в семинар на тема „Съвети при пътуване“ взе началникът на отдел „Оперативно дежурство“. Семинарът бе организиран от Естонското председателство на ЕС. Неговата основна цел беше да се проведе дискусия между заинтересованите страни от частния и обществения сектор, относно възможността и необходимостта от засилен диалог, сътрудничество и обмен на мнения във връзка с предоставянето на съветите при пътуване, така че да се гарантира безопасното пътуване на гражданите на ЕС.

На 23 ноември 2017 г. , служител на дирекцията участва във видеоконферентна връзка, подготвяща срещата на РГ „КОКОН“ в Брюксел през декември. По време на връзката, в която участие взеха представители на „Европейската служба за външна дейност“, България, Естония, Унгария, Латвия,  Португалия и Швеция, бяха обсъдени Съвместните рамки на ЕС за готовност при консулска криза за Камбоджа, Нигерия и Азербайджан.

На 6 и 7 декември 2017 г. началникът на отдел „Оперативно дежурство“ взе участие в редовното заседание на РГ по „Консулски въпроси” (COCON) към Съвета на ЕС и заседанието на подгрупата към РГ COCON. По време на редовното заседание на РГ „КОКОН“ бяха представени приоритетите на българското председателство в областта на консулските въпроси и реакциите при кризи и кризисни ситуации. По предложение на началника на отдел „ОД“ в ДСЦ, един от приоритетите в програмата е изготвянето на общ формат на Съвместните рамки за консулска готовност при кризи, изготвяни по линия на Local Consular Cooperation.

Двамата служители на ДСЦ, включени в състава на екип „Координация с посолствата на държавите-членки на ЕС“ във връзка с председателството на Р България на Съвета на ЕС, осъществиха опознавателни срещи с посланиците на дипломатическите мисии на ДЧ, за които отговарят и взеха участие във всички инструктажи и координационни срещи, вкл. и на място в сградата на НДК. Пет служители от дирекцията имат пряко участие в дейността на МВнР, свързана с председателството на Съвета на ЕС.

ДСЦ участва със становище в разглеждането на предложението на МВнР по проект на дирекцията за финансиране от инструмента на ЕИП и финансовия механизъм на Кралство Норвегия 2014-2021 г.г. за първоначална сума от 515 000 евро.

През 2017 година ДСЦ изготви, съгласува с други дирекции на МВнР и публикува на официалната интернет страница на МВнР общо 83 бр. информации и предупредителни съобщения в рубриката „Съобщения на Ситуационен център“.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми1100.03.05 - Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“

Закон 2017 г.

Уточнен план 31.12.2017 г.

Отчет 31.12.2017 г.

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

2 480 800

1 810 800

1 513 372

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

2 480 800

1 810 800

1 513 372

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

2 480 800

1 810 800

1 513 372

 

Персонал

 

0

0

 

Издръжка

2 480 800

1 810 800

1 513 372

 

Капиталови разходи

 

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

2 480 800

1 810 800

1 513 372

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта,

основанието/характера им и източника на финансиране


** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

източника на финансиране


Целеви стойности по показателите за изпълнение*

*Индикаторите са описани в текстаВъншни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Бюджетни и кадрови ограничения, политическа и икономическа несигурност

  • Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху правата на български граждани и на българските общности

  • Неизпълнение на международноправни задължения от чужди държави

  • Забавяне на приемането на Република България в Шенгенското пространство

  • Извънредни събития в неочаквано големи мащаби /природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др./

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Консулски отношения”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция „Сигурност”Информация за наличността и качеството на данните

  • Отчет на организационни структури, участващи в програмата.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

През отчетния период бе постигнато добро финансово управление на публичните средства посредством засилване на управленската отговорност и изграждане на адекватни ефективни системи за финансово управление и административен контрол. Осигурено бе планирането и координацията на външнополитическата дейност за реализиране на външнополитическите приоритети на правителството.


Осъществени дейности/постигнати резултати

 1. Вътрешен одит

В изпълнение на утвърдения от Министъра на външните работи годишен план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ през 2017 г. се извършиха и приключиха 4 бр. одитни ангажимента за консултиране и 1 бр. одитен ангажимент за увереност /започнал 2016 г./ - ЗП Алжир, Алжирска народно-демократична република.В процес на изпълнение през първото полугодие на 2017 г. са 7 бр. одитни ангажименти за увереност: ЗП Кайро, Египет; ЗП Никозия, Кипър; ЗП Хелзинки, Финландия; ЗП Осло, Норвегия; „Преглед, анализ и оценка на степента на внедряване и прилагане на плащанията по реда на чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)“; „Съответствие на процедури по възлагане на обществени поръчки в ЦУ на МВнР с нормативните изисквания“; „Съответствие на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки“.

В резултат на дадените от вътрешните одитори препоръки се подобриха редица дейности и процеси, както следва:

 • Подобрено е разбирането за управлението на риска и въвеждане на контролни механизми от ръководителите на одитираните единици;

 • Подобрена е управленската дейност, финансово-счетоводната дейност и материална отчетност, управлението на движимото и недвижимо имущество, консулската дейност и деловодната дейност в задграничните представителства;

 • Повишено е разбирането за управленската отговорност, вътрешния контрол, дейността по вътрешен одит, в резултат на проведени срещи с лица на ръководни длъжности на всички йерархични нива;

 • Предоставените мнения и становища на министъра на външните работи подпомогнаха ръководството при взимането на управленски решения.

За първото полугодие на 2017 г. са постигнати планираните целеви стойности на показателите за изпълнение.


 1. Инспекторат

През 2017 г. дейността на Инспектората МВнР бе осъществявана по утвърден годишен план за упражняване на системен административен и специализиран контрол върху дейността на Дипломатическата служба в изпълнение на поставените пред Инспектората цели :

 • Постигане на законосъобразно и ефективно функциониране на Дипломатическата служба.

 • Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в МВнР

 • Осигуряване на механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в Централно управление/ЦУ/ на МВнР и във второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра.

 • Въвеждане на механизми за осъществяване на контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

За постигане на поставените цели са извършени 11 планови проверки, 3 извънпланови проверки, разгледани са 80 сигнала по реда на глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, като по 3 от тях има образувани извънпланови тематични проверки.

Анализът и оценките на ефективността и на корупционния риск в дейността на администрацията в ЦУ на МВнР и на второстепенните разпоредители с бюджет бяха приоритетни направления в работата на Инспектората.

През 2017 г. в резултат на проверките на дирекциите „УСиМТО”, „БФ” и „КО” и „ДП” бяха направени препоръки за ефективни управленчески решения. През 2017 г. бяха извършени 8 проверки на задгранични представителства с утвърдени от Министъра на външните работи оценки за ефективност на дейността и на корупционния риска.

През 2017 г. се отбелязва повишаване степента на изпълнение препоръките на Инспектората относно мерките по превенция на корупционните практики и на конфликт на интереси. Инспекторатът изготви 140 становища по представените годишни планове и отчети за дейността на задграничните представителства.

През 2017 г. бе продължена добрата практика за осъществяване на последващ контрол за изпълнението на утвърдените от министъра на външните работи препоръки в докладите от извършените през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 30 проверки за ефективност на дейността на структурните звена в системата на МВнР на основание на чл.42, ал.(1) от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на МВнР.

През 2017 г. бяха разгледани 80 сигнала, извършени по реда на глава „Осма” на АПК .

 1. Процесуално представителство, юридически дейности

В рамките на програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” работата на дирекция „Правна” през 2017 г. беше съсредоточена върху анализиране развитието на нормативната уредба на държавната администрация и държавната служба, както и на националното законодателство, свързано с дейността на министерството; анализ на резултатите от прилагането на нормативните актове, регламентиращи дипломатическата служба и изготвяне на предложения за усъвършенстването и за правилното им прилагане; изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на министерството; осъществяване на процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът; предприемане на правни действия по събиране вземанията на министерството; оказване на съдействие на министъра и на структурните звена на министерството по правни въпроси на националното законодателство, свързани с дейността и функциите на министерството; съгласуване за законосъобразност на административните актове, издавани от министъра; съгласуване за законосъобразност на трудовите договори и административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите в министерството.

През 2017 г. е осъществявано процесуалното представителство по искови, административни и изпълнителни дела, по които министерството е страна. Предприемани са действия за събиране на вземанията на министерството, произтичащи от влезли в сила съдебни решения в полза на министерството. Периодично е извършван анализ и обобщаване на делата, по които страна е Министерството на външните работи, с оглед тяхното ефективно приключване. Ежедневно се предоставят устни и писмени консултации по действащото законодателство в Република България на всички звена в министерството, включително и становища по възникването, развитието и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения. Осъществявано е съдействие при изготвянето на актове, свързани с функционирането на структурните звена на министерството, давани са правни становища във връзка с вземането на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ. Изготвяни са становища до структурните звена в министерството и по въпроси от задграничните представителства по Закона за дипломатическата служба, вкл. по въпроси, свързани с трудовите и служебни правоотношения на дългосрочно командированите служители и наети местни лица. Давани са указания до задграничните представителства във връзка с процесуалното представителство по дела, образувани в чужбина.

С цел усъвършенстване на уредбата, регламентираща функционирането на дипломатическата служба, през 2017 г. бяха изготвени изменения и допълнения на следните нормативни и вътрешноведомствени актове: Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, Инструкция за реда за изготвяне, съгласуване, изпращане и докладване на дипломатическите телеграми. Дирекцията взе участие в създадената вътрешноведомствена работна група, която разработи проект на Постановление на Министерския съвет относно създаването на механизъм за междуведомствена координация по приемането и прилагането на международни ограничителни мерки, както и в множество други, свързани с различни тематики от работата в министерството. Също така дирекцията взе участие в създадената вътрешноведомствена работна група, която разработи Вътрешни правила за условията и реда за набиране, оценка, подбор, одобрение и изпълнение на проекти по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като официална помощ за развитие по двустранна линия.

Дирекцията участва при изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет за предложения до Президента на Република България за приемане на укази за освобождаване или назначаването на извънредни и пълномощни посланици на Република България в друга държава, както и при изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет за назначаване или освобождаване на генерални консули на Република България в други държави.

В рамките на съгласувателни процедури, инициирани от други ведомства, са изразени становища по проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция национална сигурност, Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, Закона за изменение и допълнени на Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Закона за изменение на Търговския закон,

Изготвяни са становища по проекти на нормативни актове, разглеждани от работни групи или комисии на Народното събрание на Република България.
 1. Планиране и координиране на външнополитическата дейност

Основната цел в работата беше осъществяването на ефективно външнополитическо планиране и координация чрез предоставяне на експертно-аналитичeн принос към формирането на позиции, концепции, идеи и инициативи във връзка с осъществяването на външнополитическите приоритети на правителството, както и на принос за оптимизирането на практическата външнополитическа дейност чрез действия за осигуряване на набелязаните политики.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница