Съдържание І. Въведение 3 ІІ. Визия на стратегията 5 ІІІ. Цели на стратегията 6 IV. Правна рамка 7страница1/5
Дата18.06.2018
Размер0.54 Mb.
#74888
  1   2   3   4   5


СЪДЪРЖАНИЕ


І. ВЪВЕДЕНИЕ 3

ІІ. ВИЗИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 5

ІІІ. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 6

IV. ПРАВНА РАМКА 7

V. МЕТОДИ, ПОДХОДИ И СТИЛОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ 16

2. Емпирично обучение 17

3. Модели на обучение. Стилове на учене 19

3.1. Дивергентен (Отклоняващ се) 19

3.2. Асимилативен (Усвояващ) 19

3.3. Конвергентен (Обединяващ) 20

3.4. Акомодативен (Приспособяващ се) 20

4. Видове ориентация и подход при хората 21

4.1. Пряк/конкретен опит 21

4.2. Рефлективно наблюдение/осмисляне па опита 21

4.3. Абстрактно концептуализнране/извеждане на общи правила 22

4.4. Активно експериментиране/приложение в практиката 22

5. Стъпки в развиването и воденето на обучение 22

5.1. Първа стъпка – оценката на нуждата от обучение 22

5.2. Втора стъпка - разработване на целите на обучението 24

5.3. Трета стъпка - очертаване на съдържанието на обучението 24

5.4. Четвърта стъпка - Разработване на плана за обучение 26

5.5. Пета стъпка - Водене на обучение 26

5.5.1. Интерактивно изложение 27

5.5.2. Необходими умения на преподавателя 27

a) Поведенчески умения 28

б) Умението да наблюдаваш 28

в) Умението да слушаш 29

г) Умението да задаваш въпроси 29

5.5.3. Справяне с трудна ситуация 31VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 32


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Членството в европейското административно пространство налага националната администрация да работи и да се управлява на базата на общи европейски принципи, правила и регламенти. Покриването на европейските изисквания и критерии минава през модернизирането и реформирането на националните административни системи. Ключово изискване за приобщаване на националната администрация в европейското административно пространство е изграждане на административен капацитет от нов тип. Освен това укрепването на административния капацитет се свързва и с приложението на европейските принципи на добро управление – елемент на Лисабонската стратегия. Те се разглеждат и като индикатор и ориентир за дейността на администрацията, пряко кореспондиращи с формулираните изисквания за добра държавна администрация.

Членството на България в ЕС поставя нови по-високи изисквания за развитието на българската административна система през плановия период на ЕС 2007-2013 г. В този контекст задача с приоритетно значение е изграждането на адекватен административен капацитет както за осъществяване на комплекса от реформи и ефективното прилагане на политиките на ЕС, така и подобряване на капацитета за управление на финансирането от Общността и осигуряване на по-високо качество на административната дейност.

Продължаването на процеса на модернизиране на административната дейност изисква целенасочени усилия за създаване на условия за прилагане на предвиденото в законодателството професионално и служебно развитие на служителите в администрацията и формиране на нова административна култура, ориентирана към нуждите на българското общество.

Наред с въвеждането на модерни правила относно държавната и местната администрация, публичната администрацията е изправена пред предизвикателствата на членство на страната в Европейския съюз и изискванията за ефективно и резултатно взаимодействие с европейските институции и администрациите на останалите страни членки. Включването на acquis communautaire в правната система на страната означава създаване на административен капацитет за провеждане на общите европейски политики, който гарантира съпоставими процедури и ефективност на резултати като резултатите на останалите страни - членки на Европейския съюз.

Ключов елемент за прилагането на ефективна и модерна политика за управление и развитие на човешките ресурси в администрацията е създаването на система за постоянно развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите в администрацията.

Европейското измерение на развитието на професионалните умения и квалификацията на служителите в администрацията се състои във възприемане на съвременните модели за организация и функциониране на администрацията според най-добрите практики в страните от Европейския съюз. Постигането на съпоставими резултати от дейността на администрацията означава изграждането на доверие в капацитета й за адекватно прилагане на acquis communautaire. Това е необходимо условие при съвместната работа със съответните структури на страните - членки на Европейския съюз, и институциите на Европейския съюз.

Смисълът на обучението е да се осигури въвеждане на служителите в принципите и практиката на административната дейност, както и последващо усъвършенстване на техните знания и умения за развитието на капацитета на държавната служба в Република България.

Стратегията за обучение на служителите в общинската администрация ще е насочена приоритетно към усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите, както за изпълнение на служебните им задължения, така и за прилагане на новите инструменти, разработени в резултат на дейностите по този договор, включително – Правилника и Наръчника за превенция на корупцията, Етичния кодекс и Вътрешните правила за работа с граждани. Акцент в Стратегията ще бъде поставен и спрямо Стратегиите за прозрачност и ефективност на администрацията и съответно на общинските съвети.

ІІ. ВИЗИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

Доброто управление е необходимо изискване за всички нива на публичната администрация. На местно ниво то е от фундаментално значение поради факта, че местното управление е най-близо до гражданите и им предоставя основни за техния живот услуги, а и точно на това ниво те могат да усетят ясно принадлежността си към предприемането на действия в полза на обществото като цяло.

Визията, която се обосновава в настоящата Стратегия е, че сертифицираното обучение на общинските служители възниква като една обективна необходимост по три основни причини:


  • Първата - все още незадоволителния административен капацитет на българските общини;

  • Втората - твърде отговорните изисквания на Европейската комисия и националното законодателство по отношение на професионалните знания, умения и компетентности на служителите в българската администрация и особено на общинските служители;

  • Третата причина - липсата на цялостна ефикасна система за обучение, квалификация и повишаване квалификацията на общинските служители, която да гарантира съпоставими знания, умения и компетентности с оглед общинските служители да комуникират помежду си на един и същ "професионален език", а издаваните сертификати да бъдат нормативно признати като задължителна предпоставка за служебно и професионално израстване на общинския служител.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница