Съдържание II. Инсталациястраница3/3
Дата08.02.2017
Размер0.8 Mb.
1   2   3

1) какво в виртуален DVR?

виртуален DVR е комбинация или групиране на няколко съществуващи в  Device DVR-и. Посредством един виртуален DVR,могат да бъдат добавени 64 DVR-а, издърпвайки по една камера от всеки един до дисплея

Виртуалния DVR,работи със същата стабилност както всеки DVR,с изключение на предупредителните съобщения;2) наблюдение на виртуален DVR

- начинът на наблюдение на виртуалния DVR е същия като на всеки DVR. Единствената разлика е че виртуалния  DVR се състои от камери от различни DVR-и.3) създаване и редактиране

① с десен бутон на върху Group, ще се появи

Подменю или бутонът NewVDR върху Tool

bar

② Изберете разделение на

екрана .  Избраният  виртуален  DVR  вече е

активен и това се  се индицира с  “ ▷ “

Максималният брой на прозорците  зависи от

указаният в менюто  Setup Screen(16 или 64)

25

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon91③  изтеглянето и пускането на който и да е DVR в

прозорец на камера от виртуалния DVR   ще

визуализира всички свързани към него камери.

.

Броят на прозорците може да бъде променянВинаги когато е необходимо.

④  самостоятелна камераможе да бъде добавена към

Виртуалния DVR с изтегляне и пускане в желания

прозорец.4) изтриване на камера

-   след като е маркирана с левия бутон, камера, която да бъде изтрита с десен бутон върху иконата или изображението и можем да изведем допълнително меню от което се избира  


.

26

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon58ws_polygon592. Преглеждане на запис

Записът от DVR-ите които са свързани към EMS може да бъде прегледан или изтеглен на отдалечения компютър. За разлика от гледането на живо,при преглеждането на запис може да бъде свързан само един DVR .1. Remote Search – отдалечено търсене

Тази функция позволява да бъде прегледан и съхранен запис посредством  EMS.1) Remote Search

Десен бутон върху  DVR-а  визуализира ново меню,

откъдето можем да изберем Remote Search

Допълнително меню може да изведем и с натискането на десен бутон върху изображението на

конкретна камера.

27

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon65ws_polygon66ws_polygon67ws_polygon70ws_polygon71ws_polygon72ws_polygon79ws_polygon80ws_polygon81Remote Search функцията показва графично наличието на записи в DVR-а.

Дните и часовете са оцветени според записа: алармен(червено)>при движение (зелен)> нормален(жълто)

Избираме желана дата и час.  С маркиране и провлачване можем да изберем по дълъг интервал.
бутонът стартира прегледа.

Избор канали

управляващи бутони

Час,минута и клип

Върху часа ,минутите и клипа може да се натиска винаги когато желаем да се върнем назад или да

отидем напред в записа.

28


Enterprise Management Suite


ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon132) изтегляне на запис

Remote Download-изтегляне на запис,позволява на потребителите да изтеглят и съхранят записите. Подразбиране файловете се записват в “C:\program Files\EMS\Download”

-  Изборът на фаил за изтегляне е същият като изборът на фаил за преглед.  В допълнение потребителя

може маркирайки да избира от кои канали да изтегли записа. За да стартираме изтеглянето се натиска

бутона  [Download] вместо [Play]

на появилия се таб се вижда  Start time- начало, End time- край и статус

.

Download status-статус на изтеглянето може да визуализира до 500 статуса. След като е завършеноизтегляне,се изписва “Download Complete” . натискането на   изтрива статуса.

29


Enterprise Management Suite


ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon923) изтегляне на запис на компютри с операционна с-ма Windows  Vista

Подразбиране фаиловете се изтеглят в  “C:\Users\ log in USER\Documents\EMS\Download”

-тази директория може да се промени от настойките на EMS.

Информационният прозорец за изтегянето  вече е изскачащ като на фигурата по долу и показва

начално време,статус и край.

time]


Мксималният брой на едновременни изтегляния е 5.

2. Local Search – локално търсене

Локалното търсене е функция позволяваща прегледът на запис,които са вече изтеглени от  DVR-а или

Записани на външен носител(CD,DVD,USB Flash).Затова се използва
бутонът ,   след което се избира желания фаил

или с десен бутон върху DVR-а се извиква допълнителното меню показано на

фигурата,откъдето избираме Local search.

30

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon84ws_polygon853. Меню на DVR-a

-  от бутона Setup от подменюто имаме възможност да правим настройки и промени по менюто на всички DVR-и свързани към   EMS  софтуера.

-до бутонът setup можем да стигнем като извикаме подменюто на всеки от DVR-ите с десен бутон

4. Меню на DVR-те5

- Менюто извикано с десен бутон ни дава възможност да влизаме в подменюта за всеки канал,DVR и виртуаленDVR.

Подменютата дават възможност да се променят настройките и параметрите индивидуално.

1. Меню на виртуален DVR

1) Live – на живо

- Стартира наживото наблюдение и дава възможност за преконфигуриране на виртуален DVR.

2) Rename- промяна на името

- въвежда се името навиртуалния DVR,което ще се изписва на дървото на  EMS.

3) Remove -премахване

- премахва виртуалния DVR от дървото на EMS.

4)   Group Move-преместване в група

- премества виртуалния DVR в друга група (Groups).

31


Enterprise Management Suite


ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon132. Меню на DVR

1) Live –на живо

- стартира наблюдението на живо на избрания DVR.

2) Remote Search-отдалечено търсене

-   посредством този бутон се влиза в меню Remote Search(отдалечено търсене).

3) Local Search-локално търсене

-    посредством този бутон се влиза в меню Local Search(локално търсене).

4) Property-свойства

- визуализира обща информация за избрания DVR.

5) Log - архив

-   показва архив за всички събития от   DVR-а от първоначалното включване.Събитията могат да бъдат

сортирани и подредени по дати и часове

6) Setup – основни настройки

- с този бутон се дава възможност да се влезе в основните настройки на DVR-а.

7) P.O.S data Search-търсене по информация от POS система

-   влиза в  P.O.S Data Search прозорец.

8) Post Event Action –търсене на действие предизвикано от събитие

- влиза в Post Event Action прозорец.

9) Control -управление

① управление на  – стартиране/спиране на запис,стартиране/спиране на планов запис

② преименуване

32


Enterprise Management Suite


ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon1310) Remove-премахване

- премахва DVR-а

11) Rename - преименуване

- въвежда име на всеки DVR,което ще се визуализира на EMS дървовидната структура. Електронната

карта(E-map) не се повлиява от това действие.

12) Group Move-преместване в група
3. Меню на камера

1) Live-наживо

- стартира наблюдението на живо на избраната камера.

2) Post Event Action- търсене на действие предизвикано от събитие

- влиза в Post Event Action прозорец.

3) Control –управление

- управление на функциите GoTo, Tour, Auto Pan/Tilt of PTZ menu

4) Rename-преименуване4. Меню за цифровите входове и изходи

- цифров вход е сензор(датчик),цифров изход е алармен изход на DVR.

1) Digital Input-цифров вход

① Post Event Action –действие след сработване на цифровия вход

② Rename-преименуване

2) Digital Out put-цифров изход

① Control-управление - Digital Output high/low-определя нивото на цифровия изход-високо или ниско

② Rename-преименуване5. меню на каналите

1) Remote Search-отдалечено търсене

-   стартира търсене само на избраната камера.

2) PTZ control-управление на PTZ камера

3) Remove (Virtual DVR only)-премахване(само за виртуален DVR)

- премахва избраната камера от виртуалния DVR33

Enterprise Management Suite

ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13VI. POST-EVENT ACTION –действие предизвикано от събитие
EMS има разширени настройки за известяване на алармени събития.те включват звуково известяване, изскачащи прозорци в следствие на събитие обвързано с DVR-а, камерите и сензорите.

1. DVR Post-Event Action – действия на DVR-a

Десния бутон върху DVR-а ще изведе менюто.

Бутонът Post-Event ще изведе на екрана следния прозорец:

.


② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑪           ⑫


34


Enterprise Management Suitews_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon165ws_polygon1661) Event- събития

-    EMS може да сигнализира при събития свързани с работата на системата като  [Connect-свързване,Disconnect-загуба на връзка, HDD fail-проблем с твърдия диск, Fan Fail-проблем с вентилатора, Temperature Fail-проблем с температурата]

2) Device-устройство

- избира се DVR или система. System-система е компютър с инсталиран EMS.3) Sub Type – подвид на устройството

- избира се устройство свързано с това от т.2.Пример: DVR с камера или алармен вход или система с нов

прозорец или звуков сигнал

4) Sub No – номер на

- избор на номера на камерата или алармения вход,който се управлява5) Command – команда за изпълнение

① DVR>камера

- може да се избира от опциите PTZ контрол, направа на снимка, стартиране на наблюдение на живо. снимка на архива ще има само ако е зададено да прави такава.

② DVR> цифров/алармен изход

- може да се избира нивото на изхода-високо или ниско

③ System> Sound-сиситема/звуков сигнал

- избира се Play sound- възпроизвеждане на звуков сигнал. EMS ще издаде звуков сигнал,когато се свърже с DVR-а,връзката с него се прекъсне,не отчита твърдия диск,не отчита вентилатора, отчита повишена температура (в зависимост от избора направен в т.1),В директория  [C:\Program Files\EMS\Sound], са предварително записани алармени звуци,но може да бъдат използвани и други..

④  System>Window –система- изскачащ прозорец- изберете . Съобщението ще бъде визуализирано за 10 секунди и ще се скрие.

35

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon136) Parameter - параметър

① DVR>Camera >Parameter

- напишете желаната функция на PTZ камерата като номер на пресет.

② System> Sound

- изберете звуков фаил.

7) After-време след събитието

- задава се време на задържане на действието след настъпването а събитието.(мерна единица е 1ms: 1000 = 1second)8) Add -добавяне

- действието се бобавя към събитието. (може да се добавят до 25.)9) Del-изтриване

- изтрива избраното действие.10) Test - проба

- изпробване на създаденото действие.11) Apply - прилагане

- прилага направените промени.12) OK

- записва направените промени и излиза от менюто.13) Cancel - прекратяване

- изход от менюто без да се съхраняват промените.


36

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon132. Camera Post-Event Action – действие предизвикано от събитие за камера

- от извиканото с десн бутон върху камерата меню се натиска Post-Event Action,появява се прозорецът:1) Event- събитие

-  EMS  ще извести за събитие като  [Motion-движение,  Alarm-аларма,  Video Loss-загуба на сигнал,Motion detect-засичане на движение. само  поддържат функцията Motion detect.

2) Device-устройство

- - избира се DVR или система. System-система е компютър с инсталиран EMS.3) Sub Type-подвид на устройството

- избира се устройство свързано с това от т.2.Пример: DVR с камера или алармен вход или система с нов

прозорец или звуков сигнал

4) Sub No

- избор на камера / алрма  за управление

① DVR>Camera

-  Избор от опциите на PTZ камерата,направа на снимка,стартиране на живото наблюдение.

② DVR> Digital output – DVR-алармен изход

- избор на нивото на алармения изход – високо или ниско

③ System> Sound – система-звуков сигнал

-  избир на стартиране на звуков сигнал.  EMS  ще възпроизведе звуков сигнал при движение,  аларма,  загуба на видеосигнал,  детекция на движение в зависимост от избора направен в т. No 1

Предварително записаните звукови сигнали се намират в [C:\Program Files\EMS\Sound].

37


Enterprise Management Suite


ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13④  System>Window – система-нов прозорец

Избираме  -алармен прозорецПрозорецът със собщението ще се визуализира за  10 sec и ще се скрие.

image.3. Digital In/Out Post-Event Action-действие в следствие на събитие от цифрови входове/изходи

- Right-Click on Digital Input and context menu will appear on the screen

-  EMS ще сигнализира при събитие възникнало на алармения вход
-

38

Enterprise Management Suite

ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon81ws_polygon82ws_polygon83VII. E-MAP-електронна карта
1. Edit – създаване и коригиране

1.   с десен бутон върху Group   се извежда меню откоето можем да изберем

Също така този бутон можем да го видим и в

TOOLBAR

2. Бутони на електронната карта:.

①   Zoom  In(увеличаване):  увеличава изображението на електронната карта . Максималното увеличение е 400%.

②   Zoom Out(намаляване): намалява изображението на електронната Карта

③   Remove(премахване): премахва избраната електронна карта.

39

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon133. Select Background- избор на изображение.

- дава възможност да изберем изображение за картата.

Може да съхраните изображенията в  [C:\Program Files\EMS\EMAP\BACKGROUND].
4.маркирайте и провлачете устройството или камерата до мястото на което искате да бъде

в електронната карта .


40

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13ws_polygon83ws_polygon82ws_polygon885.Ако натиснете с десен бутон върху устройство или камера от дървовидната структура и го провлачите до електронната карта,може да избирате с каква икона да бъде визуализирано върху нея.
1)За  DVR-и

- MPEG 4 Pro DVR / MPEG 4 Basic DVR / MJEPG DVR- модел на DVR-a

- Lock – заключване- изберете тази функция за да запазите местата на всички икони по картата

- Event-събитие-MPEG 4 Pro DVR / Event MPEG 4 Basic DVR / Event MJEPG DVR

*  с икона Event DVR,устройството ще   ще мига в червен цвят.  настройте  детектора на движение,

алармите, загубата на видеосигнал от настройките на електронната карта.


41

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon132) Camera - камера

- изобразяването на камера може да се избира между CCD камера,куполна камера, IP камера, PTZ камера.

- Ако изберем   ще се вижда кога камерата записва при движение.

-  с
 камера ще отиде на желаната позиция.

- с < Live Video> се стартира наблюдението на живо.

2.връзки в електронни карти- E-Map Link
Може карти ,DVR-и, и камери да бъдат обединени в една карта.За да се добави карта към съществуваща такава е достатъчно да се маркира и провлачи до желаното място.

- ако с ляв бутон се натисне върху добавенета карта то тя ще се отвори на нов прозорец..

-  ако маркираме устройство на картата като  DVR,  камера или друго, то ще се оцвети в зелен цвят в дървовидната структура на EMS.

42

Enterprise Management Suite
ws_polygon11ws_polygon12ws_polygon13

Revised at Jan. 2009

43


Enterprise Management Suite
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница