Съдържание методология 4страница1/16
Дата08.05.2018
Размер2.44 Mb.
#68764
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Методология 4

  1. Цели и обхват на проучването 4

  2. Методи за проучването и анализ на ситуацията в област Габрово 5

 2. Описание на ситуацията в област Габрово 7

  1. Обща характеристика на областта 7

  2. Население – демографска характеристика 8

  3. Иконмическо развитие на област Габрово 12

   1. Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14

   2. Благосъстояние на населението доходи, разходи и потребление 15

   3. Трудова заетост и безработица 17

   4. Здравеопазване 20

   5. Образование 22

   6. Младежки дейности 24

   7. Жилищни условия 25
 3. Анализ на групите в риск в област Габрово……………………………………27


  1. Фактори, които пораждат риск за различните групи от населението 27

  2. Характеристика на рисковите групи в област Габрово 27

   1. Деца, настанени в специализирани институции 27

   2. Деца с увреждания 29

    1. Деца с физически увреждания 30

    2. Деца с множествени увреждания и с психични заболявания 31

   3. Деца в риск 31

    1. Деца, изоставени на ниво родилен дом 31

    2. Деца в риск от отпадане от училище 32

    3. Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 32

    4. Деца в многодетни семейства 33

    5. Деца на самотни родители 33

    6. Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 34

    7. Деца с противообществни прояви 35

    8. Деца със зависимости 36

   4. Пълнолетни лица с увреждания 36

    1. Лица с физически увреждания 37

    2. Лица с множествени увреждания 38

    3. Лица с психични заболявания 38

    4. Лица с умствена изостаналост 39

   5. Лица, трайно настанени в институции 40

    1. Лица с увреждания, настанени в институции 40

    2. Стари хора, настанени в институции 41

   6. Самотно живеещи стари хора 42

   7. Общности и групи в неравностойно положение 42

    1. Безработни 42

    2. Етнически общности в неравностойно положение 43

 4. Оценка на социалните услуги в област Габрово 44

  1. Социални услуги за деца в област Габрово 45

   1. Специализирани институции за деца и младежи 45

   2. Социални услуги в общността за деца 50

  2. Социални услуги за пълнолетни лица в област Габрово 78

   1. Специализирани институции за възрастни и стари хора 78

   2. Социални услуги в общността за възрастни 88

 5. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 106

  1. Персонал за управление на социалната сфера 107

  2. Персонал за управление на социални услуги 109

 6. Финансов анализ на дейностите на общините в област Габрово 111

 7. Заключения и препоръки 116

  1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценка на потребностите 116

  2. Изводи за наличните социални услуги 116

  3. Препоръки 119

 8. Приложения 121

Използвани съкращения 122

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи в област Габрово е част от планирането на областната стратегия за развитие на социални услуги. Той се базира на проведени и одобрени от съответните общински съвети общински анализи за състоянието на сферата на социалните услуги във всички общини на област Габрово. В аналитичния доклад се включва анализ на социално икономическия профил, за който е използвана наличната статистическа информация, административната статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Ситуационния анализ цели да се направи оценка на наличните ресурси и услуги в областта, детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск и въз основа на това да се планират адекватно реалните нужди от разкриването на нови социални услуги и подобряването на съществуващи такива. 1. Методология

С разработването на аналитичния доклад се поставя началото на планиране на областната стратегия за развитие на социални услуги. Детайлното анализиране и оценка на ситуацията дава възможност да се прецени обективната и реална нужда от такива услуги за рисковите групи и уязвими общности в областта. Чрез този анализ адекватно се планира капацитета на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги. Оценяват се наличните услуги и ресурси в областта и в общините, както и възможностите за нови такива или подобряване на съществуващите.

  1. Цели и обхват на проучването

Целите на проучването се свеждат до няколко основни:

 • Изясняване и обобщение на настоящата социална и икономическа ситуация и тенденциите в развитието на областта.

 • Определяне на причините/факторите, които създават рискове пред индивиди, група хора или общности по отношение на тяхната интеграция и социално включване.

 • Индивидуализиране на рисковите групи и последиците от рисковите фактори върху тях.

 • Съгласуване и определяне на нагласите и очакванията на потребителите на услугите, идентифициране на приоритетите им.

 • Определяне на наличните и потенциални ресурси и очаквания принос за развитие на социални услуги. Превенция на риска на областно и общинско ниво

Проучването обхваща цялостната социално икономическа ситуация в областта, с конкретен поглед върху социалната сфера – характеристика на рисковите групи, оценка на ресурсите, които са необходими за развитието на социалните услуги. Анализът има за цел да обхване ситуацията във всички общини на територията на областта заедно с най-отдалечените места, в които може да им рискови групи с ограничен достъп до социални услуги.

В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят: • Условия за определяне на визията, ценностите на областната стратегия и водещите принципи, които ще въздействат за постигане на съответствие със споделените ценности;

 • Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления, формулиране на общите и специфични цели на стратегията за развитие на социалните услуги;

 • Възможност за определяне на профила и характеристиките на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в областната и общинските стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

 • Детайлна информация за броя на лицата и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и териториалният им обхват.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места, както и за разработване на „смесени” услуги за рискови групи – комбиниране на две или повече услуги за ползватели от съседни общини под един „административен покрив”.

  1. Методи за проучването и анализ на ситуацията в област Габрово

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от областта, обединени в работни групи на териториален принцип по общини, и координирани от областния оперативен екип. Терирориалните работни групи бяха мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща областна стратегия и план за развитие на социалните услуги, които да допринесат за решаване на социалните проблеми сред населението в област Габрово.

Същевременно, този подход спомогна за осигуряване на достъп до почти всички налични източници на информация в областта, като: • Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);

 • Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от:

  • институциите на областно ниво - като РДСП, РИО на МОМН, РЦЗ, РЗОК, Регионална служба по заетостта - Ловеч;

  • общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и др.,

  • ДСП и отделите „Социална закрила” в общините;

 • РПУ и Детска педагогическа стая, които текущо документират своя опит и практика и разполагат със статистика за специфични групи на деца в риск;

 • Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общините

 • Граждански организации и НПО.

Аналитиченият доклад е изготвен на основата на данни за броя и състоянието на рисковите групи, събрани от териториалните работни групи. Включена е статистическа информация, предоставена на областно ниво от 4-те общини в областта, която дава възможност да се изведат общите тенденции, но не е достатъчна като основа на планирането на мерки и социални услуги. Анализът е направен въз основа на следните видове анкетни карти, предоставени от УНИЦЕФ:

 • Статистическа информация за проучване на нуждите на рисковите групи в областта;

 • Данни за профила на общините;

 • Карта за персонала в общинските администрации;

 • Карта за персонала в ДСП;

 • Карти за описание на социалните услуги.

В Таблица 1 по-долу са описани получените данни от териториалните работни групи към момента на обобщаване на доклада.

Таблица 1: Получени карти за информация от териториалните работни групи

Община

Карта за статистически данни

Профил на общината

Персонал община

Персонал ДСП

Инф. карти за социалните услуги

Габрово

1

1

1

1

16

Дряново

1

1

1

1

11

Севлиево

1

1

1

1

9

Трявна

1

1

1

1

4

Използваните методи за събиране на информация включват:

 • Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически документи, дългосрочни програми и планове за развитие на областната и местната администрация;

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, събрани от общинската администрация с помощта на местно-базираните държавни институции;

 • Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по общини (като кметове и кметски наместници);

 • Посещения на място от областния оперативен екип за наблюдение, срещи и дискусии с представители на общини, териториални структури на АСП, НПО, целеви общности и групи в риск.

В резултат от срещите и индивидуалните разговори е събрана и обобщена качествена информация за нагласите, мненията, позициите и очакванията на различните участници в предоставянето на услугите. Включването на статистическата информация от всички общини в областта дава възможност да се изведат общите тенденции.

При обработването на данните и анализа на ситуацията са прилагани количествени и качествени методи, сравнителен анализ на състоянието и тенденциите в свързаните сектори, анализ на силните и слабите страни.

 1. Описание на ситуацията в област Габрово

  1. Обща характеристика на областта

Област Габрово (район от ниво 3/NUTS 31) се намира в северната централна част на Стара планина и на страната, като това стратегическо разположение определя многообразието от възможности за устойчиво развитие на региона. Географската среда, физическите характеристики, климатичните особености и богатата флора и фауна са важен фактор за постигане на икономически и социален напредък.

На юг Габровска област граничи с област Стара Загора, на североизток с област Велико Търново и на северозапад с област Ловеч. Петте области - Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград формират Северен централен район (район от ниво 2/ NUTS 2), част от район от ниво 1 Северна и Югоизточна България.
Области

Територия

кв. км

Брой на

населението 31.12.2007 г.

Гъстота на населението

Брой на общините

България

111 001,9

7 640 238

69,0

264

Северен централен район

14 974,0

931 950

62,5

36

Велико Търново

4 661,6

278 764

60,0

10

Габрово

2 023,0

133 218

66,2

4

Разград

2 639,7

136 062

51,9

7

Русе

2 803,4

253 008

90,7

8

Силистра

2 846,3

130 898

46,3

7

По показателя гъстота на населението стойностите са близки до тези на страната, на СЦР и на област В.Търново. По-голяма разлика се забелязва спрямо най-гъсто населената област в СЦР област Русе.

Общата територия на областта е 2 023 кв.км. и обхваща 356 населени места, администрирани в четири общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Общият брой на кметствата е 31, както следва:

Територия

в дка

Гъстота на населението

човека / км2

към 31.12.2007 г.Брой

кметства

Брой

населени места
Община Габрово

555 579

124,6

10

134

Община Дряново

271 162

39,5

3

63

Община Севлиево

941 355

44,4

23

53

Община Трявна

254 909

53,9

1

106

Област Габрово


2 023 005

66,2

37

356

Демографска характеристика

По данни на НСИ населението на област Габрово към 31.12.2008 г. наброява 131 911 души. За последните осем години то намалява общо с 20 406 души. Продължава устойчивата тенденция на намаляване на броя на населението в резултат на по-високата смъртност отколкото раждаемост. Намаляването на общия брой на населението и протичащите през демографски процеси довеждат до обезлюдяване на определени по-малките населени места, най-вече в селските и планинските райони. Към 31.12.2008 г. от 356 населени места в областта, 270 са с население под 50 души.

В градовете на областта живее 80,5% от населението. В общия брой на населението през 2008 г. жените продължават да са повече (51.8%) от мъжете.
Население към 31.12 по общини

За разглежданият период населението намалява във всички общини, като най-голямо е намалението в Дряново и Трявна – съответно с 15,7% и с 16,5 %.

Неблагоприятна е и дългосрочната прогноза на националната статистика за броя на населението в областта за периода до 2020 година.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Област Габрово

128 932

121 290

113 150

Мъже

61 982

58 343

54 664

Жени

66 950

62 947

58 486

Към прогнозата за намаляване на населението се добавя и проблемът със застаряването му, най-вече в резултат на намалената раждаемост. През последните години равнището на раждаемост в областта е на сравнително по-ниско ниво от средното за страната.РАЖДАЕМОСТ ПО ОБЩИНИ (на 1000 души)

С най-висока раждаемост в областта през 2008 година е община Севлиево. Най-ниска раждаемост има община Трявна.

В същото време смъртността е по-висока от средната за страната. С по-висока смъртност са общините Дряново и Севлиево – съответно 21.5‰ и 18.8‰.СМЪРТНОСТ ПО ОБЩИНИ (на 1000 души)2000 г.

2003 г.

2005 г.

2008 г.

България

14,1

14,3

14,6

14,5

Област Габрово

15,8

17,3

18,1

17,0

Община Габрово

13,7

15,2

16,5

15,4

Община Дряново

17,9

20,5

21,2

21,5

Община Севлиево

19,0

20,4

20,3

18,8

Община Трявна

15,3

16,1

16,9

16,0

В резултат на високата смъртност и ниската раждаемост областта е с отрицателен естествен прираст през всички години на разглеждания период. С най-неблагоприятен резултат по отношение на естествения прираст са общините Дряново (-13.1‰) и Трявна (-9.9‰)

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПО ОБЩИНИ (На 1000 души)
2000 г.

2003 г.

2005 г.

2008 г.

Р.България

-5,1

-5,7

-5,4

-4,3

Област Габрово

-8,7

-10,4

-10,1

-8,9

Община Габрово

-6,7

-8,5

-8,6

-7,5

Община Дряново

-11,3

-14,9

-11,9

-13,1

Община Севлиево

-11,0

-12,6

-11,7

-9,7

Община Трявна

-9,4

-10,0

-11,6

-9,9

Областта като цяло се характеризира с отрицателен механичен прираст.


Механичен прираст по общини
2000 г.

2003 г.

2005 г.

2008 г.

Област Габрово

158

-422

-115

-135

Община Габрово

-191

-346

-108

-104

Община Дряново

-87

13

-17

12

Община Севлиево

420

-10

63

21

Община Трявна

16

-79

-53

-64

Възрастовата структура на населението е една от основните демографски характеристики, която дава представа за съотношението между отделните възрастови категории на населението. Тя се влияе от промените в раждаемостта, смъртността и миграцията и оказва влияние върху бъдещото изменение на населението – общо и по отделни негови съвкупности. Продължава процесът на остаряване на населението, което оказва съответно влияние върху формирането на трудовия потенциал в областта и най-вече върху неговото възпроизводство.
Възрастова структура на населението В ОблАСТ ГАбрОВО

(относителен дял - %)
Общо

Възраст

под трудоспособна

в трудоспособна

над трудоспособна

2000 г.

100,0

14,3

56,8

28,9

2003 г.

100,0

12,7

60,7

26,6

2005 г.

100,0

12,8

59,4

27,8

2007 г.

100,0

12,6

59,7

27,7

2008 г.

100,0

12,5

59,7

27,8


Възрастова структура на населението по общини през 2008 година

(относителен дял - %)

Община

Под трудоспособна

В трудоспособна

Над трудоспособна

Габрово

12,0

61,3

26,7

Дряново

11,4

57,5

31,1

Севлиево

14,0

57,8

28,2

Трявна

11,5

58,8

29,7

В края на 2008 година делът на подтрудоспособното население в областта е 12.5%. Продължава трайна тенденция на намаление, както за областта като цяло, така и за всички общини сред населението под трудоспособна възраст или до 15 навършени години.

Делът на населението в трудоспособна възраст за периода 2003 г. - 2008 г. се запазва на приблизително едно и също ниво. Това е резултат от направената пенсионна реформа и се дължи основно на включването на население от надтрудоспособна възраст в тази категория. В следващите години във връзка с намаляване на населението под трудоспособна възраст ще има сериозни проблеми за икономиката и образователната система в областта.


Каталог: Documents
Documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
Documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница