Съдържание на класовете в Националната квалификация на професиите(нкп) Ръководни служителистраница1/4
Дата19.07.2018
Размер487.74 Kb.
  1   2   3   4
Съдържание на класовете в Националната квалификация на професиите(НКП)

1. Ръководни служители - лица, които формулират, контролират, дефинират, ръководят и консултират разработването и провеждането на държавната политика; подготвят и утвърждават закони, държавни норми и разпоредби; организират и контролират тяхното изпъл нение; представят законодателната и изпълнителната власт; формулират и ръководят политиката и дейността на организациите със специални интереси; планират, ръководят и координират политиката и дейността на стопанските субекти(включително и на малките предприятия и фирми) и на техните вътрешни структурни части. Спецификата на изпълняваните от тях управленчески дейности определят описаните в класа длъжности, а не професии.

  1. Представители на държавната власт. Ръководни служители в органите на държавното и местното управление. Ръководители на организации със специални интереси

111. Представители на държавната власт

  1. Представители на законодателната власт.(напр.: Президент и вицепрезидент на Републиката, Председател на Конституционния съд, член-съдия на Конституционния съд, Председател на Народното събрание, Зам.-пред.на Народното събрание, Председател на комисии на Нар.събрание, народен представител.

  2. Висши представители на изпълнителната власт. (напр.: министър-председател, зам. министър-председател,министър, зам.-министър,председател на комитет, зам.-председател на комитет,съвет,комисия и агенция,управител на БНБ,областен управител, генерален и зам.генерален директор на БНТ и БНР

  3. Висши представители на съдебната власт. (напр.: член-юрист на Висшия съдебен съвет,председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, гл.прокурор,директор на Националната следствена служба

112. Ръководни служители в органите на държавната власт

  1. Ръководни служители в НС, Президентството, МС и Конституционния съд. (напр.: началник на кабинет, канцелария, главен секретар, началник протокол,ръководител на пресслужба, началник отдел, зам.началник отдел, началник щаб на гражданска отбрана

  2. Ръководни служители в министерства и др.ведомства, пряко подчинени на НС, МС и Президентството(напр.: началник кабинет(канцелария на министър),главен секретар,секретар на ведомство,2 началник Главно управление,зам.началник ГУ,началник управление,началник отдел,ръководител пресслужба,посланик, генерален консул,пълномощен министър,началник на обща канцелария,директор и програмен директор в БНР и БНТ

  3. Ръководни. служители в специализирани бюджетни звена на национално и териториално равнище, пряко подчинени на министерствата и други ведомства. (напр.: началник(ръководител)на звено на национално равнище, зам.-началник,началник(ръководител)на звено на териториално или регионално равнище, зам.-началник,ръководител(зам.ръководител) на научен институт(център), началник на функционален отдел

  4. Ръководни служители в областта на администрацията. (напр.: заместник областен управител, началник управление,зам.-началник управление,началник отдел, директор на областен център за социални грижи

  5. Ръководители в правосъдието, прокуратурата и предварителното разследване. (напр.: заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния съд(ВС),председател на отделение във ВКС и ВС,член-съдии във ВКС и ВС,председатели и зам.председатели на апелативни, окръжни и районни съдилища,зам.-гл.прокурор,прокурор-зав.отдел в Гл.прокуратура,окръжен прокурор, районен прокурор,зам.директор на Национална следствена служба(НСС), ръководител на централен специализиран отдел в НСС, ръководител на окръжна следствена служба, ръководител на районна следствена служба.

113. Ръководни служители в органите на местно самоуправление и местната администрация

  1. Кметове. (напр.: председател на общински съвет, кмет на община, зам.-кмет на община, кмет на район, зам.-кмет на район, кмет на кметство, председател на общинска поземлена комисия, председател на комисия в съвет.)

1132. Ръководни.служители в общинска администрация и звена към нея. (напр.: секретар на община и район, секретар на кметство, секретар на общинска поземлена комисия, началник управление, зам.-нач. на управление, гл.инженер, гл.архитект, началник отдел, управител на обреден дом.)

114. Ръководители на организации със специални интереси

  1. Ръководители на политически партии, съюзи, движения, клубове, организации.

  2. Ръководители на организации на работодателите и на синдикални организации на работници и служители.

  3. Ръководители на хуманитарни, благотворителни организации с идеална цел, професионални, творчески и др. обществени сдружения на граждани. (напр.:секретар на асоциация)

  4. Ръководители на спортни организации.

  5. Висши служители в организации по вероизповеданията.

  6. Ръководители в адвокатурата. (напр.:председател на Висшия адвокатски съвет(ВАС), член на ВАС, председатели, зам.-председатели на адвокатски колегии)

115. Ръководни служители в организации на бюджетна издръжка, свързани с дейностите по здравеопазване,образование, култура, социални грижи

  1. Ръководни служители в организации на бюджетна издръжка за научни изследвания и експериментални разработки. (напр.:председател на академия, гл.научен секретар, научен секретар, директор на институт, директор на лаборатория, ръководите на секция, завеждащ обсерватория,завеждащ синоптична станция, помощник председател на академия)

  2. Ръководни служители във висши училища. (напр.:ректор, декан, зам.-ректор, помощник ректор, ръководител на департамент, заместник декан, ръководител на катедра)

  3. Ръководни служители в учебни заведения на бюджетна издръжка. (напр.:директор на държавно или общинско училище, директор на държавна или общинска детска градина, ръководител на между училищен център,ръководител на училищен пансион, общежитие, помощник директор,управител на детско заведение, директор и зам.-директор на полувисше учебно заведение и институт за повишаване квалификацията)

  4. Ръководни служители в здравни заведения на бюджетна издръжка . (напр.:директор и заместник-директори на държавни институтски болници, болници санаториуми, аптечни пунктове в болници, поликлиники, стоматологични поликлиники, зъботехнически лаборатории, завеждащи детски ясли и др.здравни заведения, финансирани от държавен или общински бюджет, ръководните служители в ЦТЕЛК и ТЕЛК, главен и зам.-главен лекар)

  5. Ръководни служители в центрове за социални грижи и социални заведения на бюджетна издръжка. (напр.:директор на общински и районен център за социални грижи, ръководител и зам.ръководител на заведение за социални грижи, началник на бюро за социална дейност, ръководител на домашен социален патронаж)

  6. Ръководни служители в на ц.телевизия,на ц.радио,на ц.телеграфна агенция и др. културни институции на бюджетна издръжка.

(напр.:главен режисьор, главен оператор.постановчик, главен кинорежисьор, главен диригент, главен балетмайстор, главен хореограф,главен художник, главен хормайстор,главен художествен ръководител, главен уредник на музей(художествена галерия), гл.библиотекар, директор на библиотека ръководител на колегия (БНТ), главен координатор в БНТ, БНР, главен продуцент, директор и зам.директор на институти по изкуствата, ръководител на творчески фонд)

12. Ръководни служители в стопанска администрация

121. Ръководители на стопанска администрация с общи функции

1211. Ръководители на стопанска администрация с общи функции. (напр.:управител на държавно предприятие - еднолично търговско дружество(ЕТД), контрольор в държавно предприятие- ЕООД, ЕАД, председател на надзорен съвет на АД,член на надзорен съвет на АД,член на управителен съвет на АД, член на съвета на директорите на АД, изпълнителен член (изпълнителен директор) на АД, ликвидатор, синдик, председател на управителен съвет на кооперация, член на контролен съвет на кооперация, ръководител на дъщерна фирма, поделения, филиали, ръководители на банки и застрахователни дружества, директор на клон на финансово-кредитна система, на екстериториални организации и институции, на частни радиостанции, частни училища, болници и др.частни организации за културна и информационна дейност,началник на ж.п. управление(БДЖ), началник на локомотивно депо, началник на ж.п.район, началник на ж.п.секция, началник на управление на ТЕЦ, началник на централна пощенска станция, управител на курортен комплекс, управител на УС на клон на ПК, главен редактор) 

 

122. Ръководни стопански служители по производствена дейност  1. Ръководни стопански служители по производствена дейност в селското, горското, рибното стопанство и лова. (напр.:гл.агроном, гл.зоотехник, гл.ветеринарен лекар, гл.лесничей, ръководител участък, ръководител база, ръководител на дърводобивен обект)

  2. Ръководни служители по производствена дейност в индустрията. (напр.:гл.енергетик, гл.технолог, гл.инженер, гл.механик, ръководител на участък, ръководител на обособено производство на ремонтна група, гл.дежурен на АЕЦ, гл.оператор в АЕЦ, дежурен на атомно-енергиен блок, началник на смяна, помощник - началник на смяна в подземен минен участък, началник цех, началник рудник)

  3. Ръководни служители по производствена дейност в строителството. (напр.:началник на строителен обект(група строителни обекти), началник строеж, технически ръководител.)

  4. Ръководни служители по основна дейност в търговията и битовите услуги. (напр.:ръководител на външнотърговска кантора, управител на търговски обект - ръководител на ремонтната база,управител на кооперативен пазар, управител на ателие за търговски и битови услуги, работилници за битови услуги, управител на заведение за обслужване на заведение, управител на аптека, управител на санитарен магазин, управител на оптичен магазин, началник на пласментно-снабдителна база)

  5. Ръководни служители по основна дейност в общественото хранене и хотелиерското стопанство. (напр.:управител на хотел, пансион, курортно заведение, общежитие, къмпинг, ресторант, стол, сладкарница, началник домоуправление)

  6. Ръководни служители в транспорта, спомагателните му дейности, складовото стопанство, в пощи и далекосъобщения. (напр.:ръководител на пощенска станция, на експлоатационни звена, на ж.п. гара(ІІ I-V категория), ж.п. участък, под район, автогара, морска гара, главен пилот на БГА, главен ревизор по безопасността на движението в транспорта)ІІІІ

  7. Ръководни служители на основни дейности по бизнес-услуги. (напр.:гл.архитект, гл.проектант, ръководител на програми, ръководител на лаборатории, ръководител на програмен колектив , ръководител на група, зам.директор на клон на финансово-кредитна система, началник бюро, ръководител център)

  8. Ръководни служители на основни дейности по комунални услуги. (напр.:ръководител и зам.ръководител на предприятие за благоустройство и комунално стопанство)

  9. Ръководни служители по производствена дейност, не класифицирани другаде. (напр.:управител на зоопарк)

123. Ръководни стопански служители в специализирани звена, извън производствените

  1. Ръководни финансово-счетоводни служители. (напр.:гл.счетоводител)

  2. Ръководни служители в звена по управление на персонала и безопасност на труда. (напр.:ръководители за отдели на: подготовка и подбор на персонала, ефективност на труда, труд и работна заплата, безопасност на труда

  3. Ръководни служители в звена за маркетинг, снабдяване и пласмент. (напр.:гл.икономист)

  4. Ръководни служители в звена за реклама, връзки с обществеността и международни връзки.

  5. Ръководни служители в юридически звена. (напр.:гл.юрисконсулт,началник правен отдел)

  6. Ръководни служители в звена за информационно обслужване и компютърна обработка.

  7. Ръководни служители в звена за изследователска,проектно-конструкторска и технологична дейност. (напр.:гл.конструктор, ръководител на качествен технически контрол)

  8. Ръководни служители в звена не класифицирани другаде. (напр.:ръководител на звено за капитално строителство, ръководител на административно-стопански отдел)

13. Ръководители на малки предприятия

131. Ръководители на малки предприятия

  1. Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното стопанство и лова.

  2. Ръководители на малки производствени предприятия.

  3. Ръководители на малки предприятия в строителството.

  4. Ръководители на малки предприятия за търговия и за ремонт на МПС, домакински и лични стоки.

  5. Ръководители на малки предприятия в общественото хранене и хотелиерското стопанство.

  6. Ръководители на малки предприятия в транспорта,складовото стопанство, съобщенията и пощите.

  7. Ръководители на малки предприятия за бизнес услуги.

  8. Ръководители на малки предприятия за дейности по обслужване на населените места и поддържане физическото състояние на населението.

  9. Ръководители на малки предприятия , не класифицирани другаде. (напр.:ръководител на творческо ателие, управител на хижа)

 

2. Аналитични специалисти - лица, заети с интелектуален труд, които анализират и дават решения на основни проблеми в областта , в която работят; генерират нови идеи; създават нови изделия и технологии; развиват методологични въпроси и разработват концепции, теории и методики, изготвят нормативни и поднормативни документи.

21. Аналитични специалисти в областта на физическите, математическите, инженерните и други точни науки

211. Аналитични специалисти в областта на физиката, химията,геологията

  1. Физици и астрономи(напр.:физик, астроном)

  2. Метеоролози. (напр.:метеоролог)

  3. Химици. (напр.:химик)

  4. Геофизици, геолози. (напр.:геолог, геофизик)

212. Аналитични специалисти в областта на математиката и статистиката

  1. Математици. (напр.:математик)

  2. Статистици. (напр.:статистик, демограф)

213. Аналитични специалисти в областта на информатиката

  1. Аналитични специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи. (напр.:проектант на компютърни системи, аналитик на компютърни системи, конструктор на ГАПС

  2. Аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи. (напр.:програмист, програмист на производствени системи и роботи, систем-програмист, информатик)

214. Инженери и архитекти

  1. Архитекти. (напр.:архитект)

  2. Строителни инженери, геодезисти, картографи и землемери.

(напр.: строителен инженер, геодезист, картограф, землемер)

  1. Електроиженери. (напр.:енергетик)

  2. Инженери по електроника и автоматика.

  3. Машинни инженери. (напр.:хидроакустика)

  4. Инженери по минно и геологпроучвателно дело. (напр.:маркшайдер, хидрогеолог)

  5. Инженери-химици и инженери-металурзи.

  6. Други инженери-технолози. (напр.:биотехнолог, биохимик)

  7. Инженери и архитекти не класифицирани другаде. (напр.:стандартизатор)

22. Аналитични специалисти в областта на естествените науки и здравеопазването

221. Аналитични специалисти в областта на естествените науки

  1. Аналитични специалисти в областта на биологичните науки. (напр.:биолог,микробиолог)

  2. Агрономи. (напр.:агроинженер, агроном, агроикономист, помолог)

  3. Зооинженери. (напр.:зооинженер)

  4. Лесоинженери. (напр.:лесоинженер)

 

 

222. Аналитични специалисти в областта на здравеопазването  1. Хуманни лекари. (напр.:завеждащ отделение(лаборатория), лекар-ординатор, лекар член на ТЕЛК,ЦТЕЛК, лекар в ХЕИ)

  2. Стоматолози. (напр.:стоматолог)

  3. Ветеринарни лекари. (напр.:ветеринарен лекар)

  4. Фармацевти. (напр.:завеждащ аптечен филиал, завеждащ фармацевтично отделение в аптечен склад, управите на аптечен пункт, фармацевт, фармацевт-инспектор)

  5. Кинезетерапевти.

  6. Други здравни специалисти.

23. Преподаватели

231. Преподаватели във висши училища

2311. Хабилитирани преподаватели във висши училища . (напр.:професор, доцент)  1. Нехабилитирани преподаватели във висши училища . (напр.:гл. асистент, старши асистент, асистент, н.с.I,II,III степен,старши преподавател, преподавател)

  2. Нехабилитирани преподаватели в полувисши училища и колежи.

232. Преподаватели в системата на средното образование

  1. Учители по общообразователни учебни предмети в средни училища. (напр.:учител с висше образование по съответното професионално направление и специалност с присъдена професионална квалификация “учител” или завършен курс за присъждане на същата квалификация)

  2. Учители по учебни предмети по професионалната и пред професионалната подготовка в средни училища. (напр.: учител с висше образование по съответното професионално направление и специалности с придобита педагогическа правоспособност или инженерно-педагогическо професионално направление)

  3. Възпитатели в средни училища. (напр.:възпитател с висше образование с присъдена професионална квалификация “учител” или придобита педагогическа правоспособност)

233. Преподаватели в системата на основното образование

  1. Учители по общообразователни учебни предмети в основни училища. (напр.: учител с висше образование по съответното професионално направление и специалност с присъдена професионална квалификация “учител” или завършен курс за присъждане на същата квалификация)

  2. Учители по професионална и пред професионална подготовка в основни училища. (напр.: учител с висше образование по съответното професионално направление и специалности с придобита педагогическа правоспособност или инженерно-педагогическо професионално направление)

  3. Възпитатели в основни училища, здравни заведения и санаториуми. (напр.: възпитател с висше образование с присъдена професионална квалификация “учител” или придобита педагогическа правоспособност)

 

234. Преподаватели в детски учебно-възпитателни и здравни заведения

  1. Учители в детски градини. (напр.: учител с висше образование по съответното професионално направление и специалност с присъдена професионална квалификация “учител” или завършен курс за присъждане на същата квалификация)

  2. Възпитатели в домове за деца от предучилищна възраст, здравни заведения и санаториуми. (напр.: възпитател с висше образование с присъдена професионална квалификация “учител” или придобита педагогическа правоспособност)

  3. Други преподаватели в детски учебно-възпитателни заведения. (напр.:музикален ръководител)

235. Преподаватели в специални училища

  1. Учители в специални училища и детски градини. (напр.: учител с висше образование и професионална квалификация и съответната специализация)

  2. Възпитатели в специални училища и детски градини. (напр.: възпитател с висше образование и професионална квалификация и съответната специализация)

  3. Логопеди и рехабилитатори на слуха и зрението с висше образование. (напр.:логопед с висше образование с придобита специалност, със специализация или преквалификация по логопедия; рехабилитатор с висше образование с придобита специалност, със специализация или преквалификация по сурдопедагогика или тифлопедагогика)

236. Други аналитични специалисти в образованието

  1. Педагогически съветници. (напр.:педагогически съветник)

  2. Специалисти по професионално ориентиране.

  3. Специалисти по извънучилищни дейности. (напр.: учител в училищен център, по трудово-политехническо обучение, обединени детски комплекси, ученически спортни школи, педагог)

24. Други аналитични специалисти

241. Аналитични специалисти в стопанската дейност

  1. Финансово-счетоводни специалисти. (напр.: зам.-гл.счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, счетоводител-аналитик, финансист, методист)

  2. Специалисти по социално осигуряване.

  3. Специалисти по безопасност на труда и управление на персонала. (напр.:завеждащ техническа безопасност, специалист по безопасност на труда, кадровик, ергоном, нормировчик)

  4. Специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент. (напр.:стоковед)

  5. Специалисти по международни връзки, връзки с обществеността и рекламата.

  6. Специалисти по инвестиционна дейност. (напр.:инвеститор)

  7. Специалисти по тарифна политика. (напр.:експерт по цени и тарифи)

  8. Други аналитични специалисти по стопанска ефективност. (напр.:

плановик, инженер по ефективност на бизнеса, оценител на обекти за приватизация, систем-организатор, мениджър)

242. Юридически специалисти

  1. Адвокати. (напр.:адвокат, стажант-адвокат)

  2. Съдии. (напр.:член-съдия окръжен, градски, районен съд, младши съдия)

  3. Нотариуси и съдии-изпълнители. (напр.:нотариус, съдия-изпълнител)

  4. Прокурори. (напр.:прокурор и зам. прокурор в Главна прокуратура, апелативна, окръжна, градска и районна прокуратура, младши прокурор)

  5. Следователи. (напр.:следовател в национална, окръжна и районна следствена служба)

  6. Други юристи (напр.:старши юристконсулт, юристконсулт)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница