Съдържание предговорДата21.06.2018
Размер59 Kb.
ТипКодекс
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор

Взаимодействието: човешки ресурси – човешки капитал – социален капитал – необходимата концепция за успешен мениджмънт, организационно и обществено развитие

Димитър Панайотов

Глава 1. Трудови отношения и управление на “организационния човек” -взаимодействия, тенденции и перспективи

Нако Стефанов

Въведение: Предизвикателствата на новите промени, измерения и

подходи за организационен анализ

Трудови отношения – определение, история и развитие, глобални, национални и регионални особености, управление и управленски подходи

Управление на трудовите отношения на макро- и мезоравнище

Национални аспекти на трудови отношения

Управлението на трудовите отношения на равнище предприятие (фирма)

Оценка на труда – същност, съдържание, видове, основни подходи за оценка на труда и практически модели

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

Литература

Приложение 1: Японската система на трудови отношения и кариерата във фирмата: динамика и еволюция

Приложение 2:  Европейска социална харта (ревизирана) – преамбюл и част 1.

Приложение 3: Кодекс на ръководителя в корпорация IBM
Глава 2. Стратегии, модели, технологии и изисквания за концептуално и оперативно управление в организацията (основни понятия, подходи и направления)

Катя Владимирова, Михаил Михайлов, Мариана Димитрова

Стратегии и политики за управление на човешките ресурсиНовите предизвикателства пред УЧР в условията на глобализация, интеграция и икономика на знанието

Стратегии и стратегическо планиране в организациите

Видове стратегии за управление на човешките ресурси в организациите

Политики, реализиращи стратегиите при УЧР

                        Стратегии за корпоративна социална отговорностСтратегии за планиране на заетостта на човешките ресурси в организациите
Управление на персонала – подходи, модели и предпоставки за осъществяване на мениджърските функции в организацията

Система на управление на персоналаФази и функции на управление

Модел „7S” на Ф. Маккинзи - методологическа основа на системата за управление на персонала

Регламенти и стандарти в управлението на персонала - организационни структури и управленска документация

Технология за управление на персонала

Нови акценти в управлението на човешките ресурси: основни принципи, понятия, модели и концепции

Стратегическа роля на подбора в съвременните организации

Обучение и развитие: нови подходи и тенденцииУправление и планиране на кариерата

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

Литература

Казус 1: Пътят към изграждане на работодателска маркав една българска телекомуникационна компания

Казус 2: “Плуваш сам или потъваш


Глава 3. Човешки капитал и параметри на “учещата организация” - теории,

европейски практики и програми за обучение

Елмира Банчева, Мария Иванова

Класически теории за повишаване на нематериалния капитал

Основни теории за развитие на кариерата

Организационно учене, обучение и тренинг

Организационни политики и развитие: критерии за ефективно обучение

Европейските практики за обучение и развитие на ЧР в организациите

Учещата организация

Стратегическо управление на обучението и развитието на ЧР

Интегриран модел

Обвързване с организационните цели

Практически аспекти на обучението и тренинга (ОТ). Методология за определяне на потребностите от ОТ, програми за развитие в организацията

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

Литература

Приложение: Политиките и практиките по кариерно развитиев IBM

Глава 4. Стратегии за оценяване и методи за подбор

Елмира Банчева

Техники на подбор във Франция, Великобритания и Германия

Стандарти за оценяване

Оценяване: интервюта и психометрични тестове

Екипните роли по Белбин в Кедбъри Швепс и Бритиш Петролиум

Примери от работата, центрове за оценяване и центрове за развитие

Аргументи срещу “рационалния обективен” модел на оценяване и подбор


Доминации на професионалните парадигми и критика на Уенди Холуей


Изисквания за безпристрастност и обективност в центровете на оценяване

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

ЛитератураПриложение 1: Набиране на нови служители и програми

за въвеждането им в длъжност в Мелексис-България.

Приложение 2: Как организация като Хюлет Пакард България ЕООД

се справя с подбора и задържането на новите служители?
Глава 5. Изграждане на система за мотивация в организацията (теоретико-

приложни измерения и изследователски инструментариум)

Димитър Панайотов

Мотивацията като теоретико-приложен феномен в организациятаКласически теории за мотивацията – характеристики,

структурни компоненти и измерения

Интегративни тенденции, анализи и релации

Съвременни изследвания за мотивацията в контекста на УЧР и икономическата криза

Нови теории за мотивацията (основни изходни тези)

Теоретико-приложни измерения на мотивацията в организациите

(закомерности, особености и парадокси)

Подходи и изследователски инструменти за анализ

и управление на мотивациятаПриложение на инструментариум по индикатори

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

Литература


Глава 6. Управление на екипи (критерии за екипна ефективност)

Кристиян Хаджиев

Концептуални и приложни измерения на екипния моделОсобености на екипа, стимулиращи човешкия потенциал и организационната ефективност

Съпротиви при изграждането на екипиДефиниране, характеристики и изисквания за формиране на екипи

Видове екипи. Крива на екипните резултатиИзбор между работна група и екип. Общи подходи за

екипна ефективност

Технология (правила) за изграждане на екипи

Специфични измерения на лидерството в екипна среда

Лидерство и екипна ефективност

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

ЛитератураГлава 7. Организационно развитие и оптимизиране на човешкия фактор

(техники и стратегии за влияние)

Кирил Радев

Основни понятия и концепции за същността

на организационното развитие

Техники за организационно развитие

Организационно развитие и споделената отговорност

Управлението на иновациите и креативните подходи - инструменти за организационно развитие

Консултиране на организационно развитие

Стратегии за влияниеТипология на влиянието

Бариери пред ефективното прилагане на стратегиите за влияние

Средства и подходи за подобряване приложимостта на стратегиите за влияние

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

ЛитератураПриложение 1: Етични правила на консултантите по ОР за

развитието на системите за УЧР

Приложение 2: Организационно развитие и организационна култура

Казус 1: Организационни структурни промени и възможни

мениджърски решения

Казус 2: Организационно развитие и подходи за УЧР

(стратегии и техники за влияние)
Глава 8. Управление на конфликтите в организациите

Мария Стоянова

Социологическо разбиране на конфликтитеСтатичен модел на конфликта

Динамичен модел на конфликта

Конфликти в съвременните организацииСистематизация на трудовите конфликти

Управление и разрешаване на конфликтите в организациитеСтратегии за управление и разрешаване на конфликти

Методи за управление и разрешаване на конфликти

Социологическото изучаване на конфликтите като част от социалната реалност

Заключение

Въпроси за дискусия, проекти или курсови задачи

Литература

Приложение 1: Казуси за диагностициране, развитиеи разрешаване на конфликти (ситуационни задачи)

Приложение 2: Въпросник за набиране на емпирична информация,

съгласно програмата на ЕСИ “Конфликти на работното място”

Речник на ключовите термини

Списък на фигурите

Summaries


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница