Съдържание представяне на интосай 4страница1/2
Дата22.07.2016
Размер437.29 Kb.
#1153
  1   2


Международна организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)
Споделеният опит е от полза за всички

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2010 г.


Будапеща, 2004 г.

Съдържание
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТОСАЙ 4

ОБЩ ПРЕГЛЕД 5

ВЪВЕДЕНИЕ 6

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1 “Отчетност и професионални

стандарти” 7

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 “Изграждане на

институционален капацитет” 9

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3 “Обмен на знания и услуги,

свързани с познанието” 13

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 4 “Международна организация

за пример” 16

ПРИЛОЖЕНИЯ 27

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТОСАЙ

ИНТОСАЙ е професионална организация на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите – членки на Организацията на обединените нации, и специализираните агенции към ООН. ВОИ играят важна роля в одитирането на отчетите и дейностите на правителството и в насърчаването на стабилно финансово управление и отчетност. ИНТОСАЙ организира форуми, на които одиторите на правителствата от целия свят могат да обсъждат въпроси от общ интерес, за да са в крак с последните нововъведения в одитните и другите приложими професионални стандарти, както и с добрите практики. Чрез конгреси, състоящи се веднъж на три години, заседания на комитети и други периодични средства за комуникация ИНТОСАЙ съсредоточава вниманието върху ключовите проблеми, пред които са изправени ВОИ, и помага на членовете си да разработват новаторски решения на общите предизвикателства. В стремежа към постигането на тези цели мотото на ИНТОСАЙ е “Споделеният опит е от полза за всички”.

Основана през 1953 г., ИНТОСАЙ е увеличила членовете си от 34 до над 180 ВОИ. В продължение на много десетилетия домакин на Генералния секретариат е австрийската Сметна палата. През 1977 г. ИНТОСАЙ прие Декларацията от Лима (Указания за одитните правила). В нея е изложен основният философски и концептуален подход на ИНТОСАЙ, като се подчертават независимостта и демократичните ценности. В качеството си на международно признат лидер в областта на одитирането на публичния сектор, ИНТОСАЙ издава международни указания за финансово управление и указания в други области, разработва свързаните с тях методологии, осигурява обучение и насърчава обмена на информация между членовете си. ИНТОСАЙ има пет официални езика: арабски, английски, френски, немски и испански.

ИНТОСАЙ е признатата международна организация, представляваща ВОИ, като в същото време е и доброволно обединение, успехът на което зависи от непрекъснатата професионална и финансова подкрепа на членовете му. Поради това ИНТОСАЙ признава факта, че силата й е в културното, езиковото и политическото разнообразие на нейните членове и се стреми към балансирано представяне на регионите и различните одитни системи. Управителният съвет, комитетите и работните групи на ИНТОСАЙ са организирани по начин, който гарантира равновесие между регионите и отразява различните модели и подходи на ВОИ (за по-подробна информация за организацията на ИНТОСАЙ вж. приложения № 1 и 2).

По своята същност ИНТОСАЙ е демократична институция, която работи с консенсус и чрез консултации. ИНТОСАЙ подчертава важността на зачитането на националния суверенитет и равенството на членовете си, независимо от географските им размери и икономическата им мощ. ИНТОСАЙ насърчава активните дискусии и дебати, които водят до споразумения на широка основа. Комитетите и седемте регионални работни групи на ИНТОСАЙ играят централна роля между конгресите в обсъждането на ключовите въпроси, подпомагането на комуникацията и обмена на знания и опит в рамките на цялата организация. Организацията също така си партнира с други групи в съответствие със стандартите на ИНТОСАЙ за независимост, за да обсъжда въпроси от общ интерес.

Окончателното решение по всички въпроси се взема от ВОИ, които членуват в ИНТОСАЙ. Всяка страна - членка на ИНТОСАЙ, има право на един глас и никой от членовете няма право на вето. В съответствие със съвременните принципи на управление Управителният съвет (УС) трябва да се отчита пред членовете, а Генералният секретариат подпомага както членовете, така и УС.ОБЩ ПРЕГЛЕД

Мисия

ИНТОСАЙ е автономна, независима, професионална и неполитическа организация, създадена с цел да осигурява взаимопомощ, да насърчава обмена на идеи, знания и опит, да разпространява мненията на ВОИ сред международната общност и да поощрява непрекъснатото усъвършенстване на на ВОИ.Визия

Да допринася за доброто управление, като дава възможност на ВОИ да помагат на правителствата си да подобряват изпълнението, да осигуряват прозрачност, да постигат отчетност, да поддържат добър имидж, да се борят срещу корупцията, да поддържат общественото доверие и да насърчават ефективното и ефикасното придобиване и използване на публичните ресурси за благото на своите народи.Основни ценности

Независимост • Почтеност • Професионализъм • Доверие


Всеобхватност • Сътрудничество • Нововъведения

Стратегически цели

Първа цел: Отчетност и професионални стандарти

Да допринася за съществуването на силни, независими и мултидисциплинарни ВОИ чрез: 1) насърчаване на ВОИ да дават пример и 2) разработване и възприемане на подходящи и ефективни професионални стандарти.

Втора цел: Изграждане на институционален капацитет

Развиване на способностите и изграждане на професионалния капацитет на ВОИ с помощта на обучение, техническа помощ и други дейности, подпомагащи развитието на ВОИ.

Трета цел: Обмен на знания и услуги, свързани с познанието

Поощряване на сътрудничеството и взаимодействието между ВОИ, както и непрекъснатото им усъвършенстване с помощта на обмена на знания, в това число предоставяне на база за сравнение, проучвания на добрите практики и осъществяване на изследвания по въпроси от общ интерес.

Четвърта цел: Международна организация за пример

Организиране и управление на ИНТОСАЙ по начин, който допринася за постигането на икономичен, ефективен и ефикасен стил на работа, своевременно вземане на решения и ефективни управленски практики, като в същото време се съблюдават регионалната автономност и баланс и се зачитат различните модели и подходи на членуващите в организацията ВОИ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Сега, когато ИНТОСАЙ отбеляза своята 50-годишнина, организацията изготвя стратегически план, който да ръководи дейността й в следващите години. В плана се предлагат три основни и свързани с мисията на ИНТОСАЙ цели. Първата от тях е да се подпомогне съществуването на силни, независими и мултидисциплинарни ВОИ и да се разработят и възприемат ефективни професионални стандарти. Втората цел е да се развият способностите и да се изгради професионалният капацитет на ВОИ с помощта на обучение, техническа помощ и други дейности. Третата цел е да се поощрява сътрудничеството и взаимодействието между ВОИ, както и непрекъснатото им усъвършенстване с помощта на обмена на знания, в това число предоставяне на база за сравнение, проучвания на добрите практики и осъществяване на изследвания.

Като има предвид характера на членовете си, ИНТОСАЙ вярва, че е изключително важно те да дават пример и да прилагат на практика онова, което проповядват. Това включва икономичност и ефективност на собствените им дейности и извършването на тези дейности в рамките на бюджета. В резултат на това схващане в стратегическия план се предлага и четвъртата цел: ИНТОСАЙ да се превърне в модел на международна организация.

Стратегическият план на ИНТОСАЙ е по-скоро еволюционен, отколкото революционен. ИНТОСАЙ се стреми да начертае път за бъдещото си развитие, основаващ се на успехите от миналото. Внимателно са преценени нещата, които са били успешни, онези, които биха могли да се усъвършенстват, както и необходимите промени, които биха могли да помогнат на членовете да се справят с нарастващите изисквания и очаквания към ВОИ през ХХІ век. Приканват се всички членове на ИНТОСАЙ да прилагат стратегическия план съобразно собствените си конкретни правомощия и при спазване на националния суверенитет.

На този етап от историята на ИНТОСАЙ е подходящо да подчертаем високата оценка и благодарност на всички членове на ИНТОСАЙ за огромния принос на президента на Сметната палата на Австрия и неговия екип за тяхната дългогодишна и постоянна роля на домакини на Генералния секретариат и за ефективното функциониране на ИНТОСАЙ.

Накратко, стратегическият план включва актуализирана мисия, четири ключови цели и няколко основни ценности, които да насочват усилията на организацията в бъдеще. Като признава, че ИНТОСАЙ е постигнала много от създаването си през 1953 г. досега, стратегическият план се стреми да използва миналите успехи, като в същото време създава условия организацията да се изправи пред новите предизвикателства в бъдеще. Непрекъснатото усъвършенстване е отличителен белег на всички организации от световна величина. Този стратегически план е първата стъпка към превръщането на ИНТОСАЙ в организация за пример на останалите международни институции. Първата цел подпомага съществуването на силни и независими одитни институции и поощрява приемането на ефективни професионални стандарти. В основата на втората цел е усъвършенстването на капацитета на ВОИ за постигане на техните мисии, като се подчертава важността на добрите практики, обучението и партньорството. Третата цел подчертава значението на обмена на знания за непрекъснато усъвършенстване. Четвъртата цел в този план изисква от ИНТОСАЙ да се стреми да стане международна организация за пример. Докато първите три цели се отнасят до конкретни области от дейността на ИНТОСАЙ, последната е насочена към привеждане на цялата организационна структура и всички дейности на ИНТОСАЙ в съответствие с тези три цели. Въпреки че в това отношение четвъртата цел е коренно различна от първите три, водещите принципи, които осигуряват основа за стратегиите на цел № 4, са особено важни за постигането и на останалите стратегически цели.ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ

І. Стратегическа цел №1Отчетност и професионални стандарти”

Да допринася за съществуването на силни, независими и мултидисциплинарни ВОИ чрез: 1) насърчаване на ВОИ да дават пример и 2) разработването и възприемането на подходящи и ефективни професионални стандарти.

Съществуващи стратегии и програми

ВОИ трябва да функционират като модели за институциите от публичния сектор и за обществото като цяло, поставяйки високи стандарти на своето управление и продуктите от дейността си. Спазването на тези стандарти поддържа независимостта на ВОИ и прави по-силни препоръките им, насочени към подобряването на работата и услугите на правителствените агенции, повишаването на ефективността на разходите на правителството и увеличаването на доверието на гражданите в правителството.

ВОИ трябва да изпълняват задълженията си компетентно и безпристрастно и да спазват високи професионални стандарти в работата си. Следователно основната роля на ИНТОСАЙ е да дефинира и разпространява професионални стандарти, които са подходящи за всички ВОИ, и да разглежда основни практики на работа, свързани с одита, вътрешния контрол, счетоводната отчетност и отчитането на изпълнението. При разработването и утвърждаването на такива указания ИНТОСАЙ трябва да работи самостоятелно и в сътрудничество с външни организации по стандартизация.

В течение на годините ИНТОСАЙ е установила процедури за издаване на стандарти и указания в области, важни за финансовото управление и отчетността в публичния сектор. От 1977 г. насам ИНТОСАЙ е приела в работните групи и комитетите си, а членовете й са пригодили за национална употреба материали като: 1) Декларацията от Лима (Указания за одитните правила); 2) Международните одитни стандарти на ИНТОСАЙ, основаващи се на Декларацията от Лима; 3) Указания за прилагането на одитните стандарти, които са доразвити от Комитета за одитни стандарти; 4) Етичен кодекс; 5) Метод за наблюдение на независимостта на ВОИ; 6) широк кръг указания за добрите практики на работните групи и комитети на ИНТОСАЙ. Въз основа на тези материали и други публикации, програми и дейности се предлагат следните стратегии за периода 2005 – 2010 г.Предложени стратегии

1. Разработване на принципите за отчетност и прозрачност. Голямо предизвикателство за всяка ВОИ е да помогне на обществеността и администрацията да разберат различните си роли и задачи в служба на обществото. В съгласие с мандата и оправомощаващото законодателство, информацията за ВОИ трябва да бъде леснодостъпна и уместна; процедурите и резултатите от работата им трябва да бъдат прозрачни; ВОИ трябва да комуникират открито с медиите и други заинтересовани страни; ВОИ трябва да се забелязват в публичното пространство.

2. Преразглеждане и преструктуриране на съществуващите комитети по стандартите. От 1984 г. насам трите основни комитета по стандартите на ИНТОСАЙ (счетоводни стандарти, одитни стандарти и стандарти за вътрешен контрол) са издали многобройни стандарти и указания. Настоящата стратегия предлага съществуващата организация и структура да се преразгледат в светлината на предлагания стратегически план и свързаните с него стратегии, като крайната цел е всички тези комитети да се пригодят към стратегическия план и да се рационализира тяхната дейност.

3. Развиване на партньорски отношения с други организации, създаващи международни стандарти. При разработването на професионалните стандарти и при признаването на разликите между одитирането на публичния и частния сектор може да се извлече взаимна полза, ако ИНТОСАЙ работи съвместно с други външни партньори по създаването на стандарти и указания. Съществуващото партньорство между Комитета за отчетност и докладване и Комитета за одитни стандарти може да служи като пример за бъдещата работа в тази област на стратегията. Това партньорство беше създадено за разработването на международни стандарти за финансов одит съвместно с Международния борд за одитни стандарти и стандарти за сигурност (IAASB) на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и с финансиране от Световната банка.

Накратко, предназначението на първата цел е да гарантира, че ИНТОСАЙ може да осигури актуална рамка от професионални стандарти, удовлетворяващи потребностите на членовете й.

Очаквани ползи:

 • стъпва се на постиженията на ИНТОСАЙ до момента;

 • отделя се по-голямо внимание на професионалните стандарти;

 • повишават се репутацията и статутът на процеса на създаване на стандарти в ИНТОСАЙ (и на участието й в други организации по стандартизация) в широката общност на счетоводната професия;

 • осигурява се възможност за повишаване на ефективността на свързаната с професионалните стандарти работа, без да се повишава равнището на ангажираността на ВОИ, като се рационализира структурата на комитетите;

 • насърчава се приемането и прилагането на професионални стандарти, съответстващи на изискванията и правомощията на ВОИ и на националния суверенитет.

ІІ. Стратегическа цел № 2 “Изграждане на институционален капацитет”

Развиване на способностите и изграждане на професионалния капацитет на ВОИ с помощта на обучение, техническа помощ и други дейности.

Съществуващи стратегии и програми

Ролята на ИНТОСАЙ за постигането на тази цел е да участва в изграждането на капацитета, т.е. да подпомага обмена и прилагането на свързаните с организацията и работата на ВОИ знания и умения, така че ВОИ да могат да изпълняват функциите си.

Всички усилия по изграждането на капацитета трябва да са съобразени с разнородните членове на ИНТОСАЙ, сред които има ВОИ, работещи в различен политически и административен контекст и нуждаещи се от различни умения и опит на одиторите. ИНТОСАЙ обхваща ВОИ от различен тип, всяка от които се намира на различен етап на развитието си. Усилията по изграждането на капацитета трябва да се съсредоточат върху: а) стратегическото развитие на ВОИ като институция и б) професионалното развитие на персонала на ВОИ. Всеки един от над 180-те члена на ИНТОСАЙ трябва да се възползва от предложенията за изграждане на капацитета, които се съдържат в плана.

В съответствие с мотото на ИНТОСАЙ “Споделеният опит е от полза за всички”, изграждането на капацитета е основен приоритет на организацията от създаването й през 1953 г. Въпреки че всички ВОИ се занимават с укрепването на организацията си чрез изграждане на капацитета и непрекъснато обучение, ИНТОСАЙ има дългогодишна традиция в съсредоточаването на вниманието върху потребностите на новите и развиващите се държави. Чрез регионалните си работни групи, техническите си комитети и други свои органи ИНТОСАЙ подпомага и взема участие в редица програми, които развиват капацитета на членуващите в нея ВОИ на глобално, регионално и местно равнище. Някои от тези програми са както следва:

1. Инициативата на ИНТОСАЙ за международно развитие (IDI) и програмите към нея като например дългосрочните регионални програми за обучение, регионалните сателитни и партньорски програми и курсовете на Инициативата за развитие в ключови области, обхванати от комитетите и работните групи на ИНТОСАЙ.

2. Съвместният семинар на Организацията на обединените нации и ИНТОСАЙ във Виена, който предоставя възможност за обмен на специфичен опит и информация между избрани одитори от ВОИ, участващи в регионални работни групи в специфични одитни области като например здравеопазване, образование и селско стопанство.

3. Нарастващ брой проекти за изграждане на капацитета, в които една или повече ВОИ работят за развиването на способностите и професионалния капацитет на ВОИ от друга държава. Често тези проекти се финансират от двама или повече донори и могат да са част от по широка, дългосрочна програма за подпомагане, целяща укрепването на способностите на правителството на конкретната държава.

4. Доброволни програми за партньорска проверка, които идентифицират добрите практики в областта на усъвършенстването на качеството на одитите и дейността на ВОИ.Предложени стратегии

1. Подпомагане на увеличаващите броя си дейности по изграждане на капацитета сред членовете на ИНТОСАЙ с помощта на Инициативата за международно развитие и свързани с нея дейности. Няма отделен комитет или работна група на ИНТОСАЙ, чието задължение е да се занимава с въпросите на развитието от гледната точка както на подпомаганите, така и на подпомагащите работата по изграждане на капацитета ВОИ, но двустранното и многостранното сътрудничество между ВОИ в областта на изграждането на капацитета е тема номер едно на Международния конгрес на ВОИ (ИНКОСАЙ) през 2004 г. (за дефиниция на ИНКОСАЙ вижте информацията за организацията в приложение № 1). Официалните препоръки на конгреса по тема номер едно трябва да се отразят в настоящия стратегически план. Като се признава разнообразието на законовите рамки и административната практика в различните държави членки, и в сътрудничество с Инициативата за международно развитие и други съществуващи програми за изграждане на капацитет, следните дейности могат да подпомогнат постигането на втората стратегическа цел:

 • създаване и разпространение на добри практики за развитие на ВОИ чрез обучение, техническа помощ и други професионални дейности;

 • събиране и разпространяване на информация за различните осъществени от ВОИ проекти за изграждане на капацитет и осигуряване на средства за добро координиране на такива проекти;

 • създаване на банка от учебни материали с общо приложение във връзка с ключови области от работата на ВОИ (до голяма степен е осъществено от Инициативата за международно развитие, но е необходимо допълнително обмисляне на областите, които могат да се развият);

 • набелязване на възможностите за дистанционно обучение;

 • набелязване на начините, по които Инициативата за международно развитие може да стане неразделна част от ИНТОСАЙ.

2. Създаване на партньорски отношения с международни организации при спазване на изискването за независимост на ИНТОСАЙ. Повечето организации, в които участват повече от две страни на глобално или регионално равнище, си поставят цели в областта на укрепването на управлението и отчетността и борбата срещу измамите и корупцията, подобни на целите на ИНТОСАЙ и регионалните й партньори. Тези международни организации са важни партньори в работата по постигането на втората стратегическа цел. Следните стратегии могат да укрепят взаимоотношенията на ИНТОСАЙ с тях:

а) Като взема предвид и признава различните модели на ВОИ, ИНТОСАЙ трябва да разработи стратегия за външните взаимоотношения, с помощта на които многонационалните организации и международните донори могат да бъдат уведомявани по последователен начин за различни елементи от работата на ИНТОСАЙ. Тази стратегия би могла също така да популяризира важния принос на ВОИ към по-доброто управление на техните държави.

б) Подпомагане на прекия и непрекъснат диалог в рамките на ИНТОСАЙ между членуващите в нея ВОИ и многонационалните организации във връзка с потребностите от развитие на регионите и отделните държави.

3. Предоставяне на съвет/консултантски услуги. Практическите знания и експертни умения са свойствени на хората, а опитът на общността на ИНТОСАЙ е един от най-важните й ресурси. За да максимизира този богат ресурс, ИНТОСАЙ трябва да:

а) Създаде база данни от експерти и изследователи. ИНТОСАЙ може да поддържа актуална и подробна база данни за професионалните експерти в одита на правителството и свързани с него аспекти, които могат да участват в изпълнението на одитни програми. Професионалистите, които в момента работят в различни ВОИ, както и неотдавна пенсионирани одитори от ВОИ, могат да предлагат услугите си като консултанти и съветници.

б) Поощрява съвместни одити. Тази инициатива трябва да се насърчава не само в случаи, в които интересът се основава на общи сфери на дейността, но и като средство за подпомагане на по-слабо развити ВОИ. Съвместните одити са полезни, тъй като при тях се проверява методологията, те водят до създаването на указания и усъвършенстват процедурите.

в) Поощряват програми за специализации и посещения. Специализации и технически посещения могат да се организират от ВОИ, известни с високите си постижения. Програмите подпомагат посещенията на одитори от други ВОИ, чиято цел е да споделят или да се запознаят със съществуващите знания в нови области на одита като например културното наследство.

4. Разпространяване на добрите практики и осигуряване на качеството чрез доброволни партньорски проверки. Подобно на другите средства, партньорските проверки имат редица цели, сред които са изграждането на капацитета, обменът на знания и подобряването на сътрудничеството между ВОИ. Извършваните от ВОИ доброволни партньорски проверки подпомагат обмена на нови идеи и одитни методи и предоставят възможност както на ВОИ, извършваща проверката, така и на ВОИ, поискала да бъде проверена, да научат нещо ново. В допълнение към способността си да даде добър отговор на въпроса “кой одитира одиторите”, ВОИ може да използва резултатите от доброволните партньорски проверки, за да демонстрира ангажимента си към откритото и прозрачно управление в институциите от публичния сектор.

Трите типа партньорски проверки (проверка за осигуряване на качество и за съответствие, проверка на управлението с оглед на икономичността и ефективността и проверка на отчетността) помагат на ръководството на ВОИ, като насочват вниманието към добрите практики, подпомагат процеса на учене и по този начин помагат на ВОИ да дава пример. ВОИ, при които партньорските проверки не са целесъобразни (или които решат да не участват в партньорска проверка), могат да извлекат полза от прилагането на методологията, използвана при подготовката на партньорската проверка.

Тъй като малко на брой ВОИ са подложили своята работа на проверка от страна на един или повече партньори, няма общи указания за това как най добре да се провеждат подобни проверки, нито пък е изразена открита подкрепа на процедурата, която да насърчи повече ВОИ да предприемат тази положителна стъпка. В това отношение ИНТОСАЙ трябва да:


 • оцени и документира съществуващите мерки за извършване на партньорски проверки сред членовете си;

 • създаде среда, в която тези доброволни проверки се схващат като полезни както за извършващите ги ВОИ, така и за ВОИ, които са поискали да бъдат проверени;

 • разработи указания и предложи примери за добрата практика при извършването на доброволни партньорски проверки, както и да създаде глобални и регионални механизми за започването им;

 • разпространи резултатите от партньорските проверки по подходящ начин и в съответствие с договореностите между участващите ВОИ.

Накратко, втората цел е съсредоточена върху дейностите по изграждане на капацитета, които са пряко актуални за по голямата част от членовете на ИНТОСАЙ.

Очаквани ползи:

 • стъпва се на солидните основи, създадени от Инициативата за международно развитие на ИНТОСАЙ, силните й програми за регионално развитие и нарастващия брой двустранни проекти за техническо сътрудничество;

 • признават се ползите от тясното сътрудничество с международните организации, които споделят целите на ИНТОСАЙ;

 • осигуряват се гаранции, че всички ВОИ могат да се възползват от сътрудничеството с цел развитие;

 • създават се неформални мрежи за обмен на знания и опит;

 • създават се и се укрепват рамките за осигуряване на качеството и вътрешния контрол.

ІІІ. Стратегическа цел № 3 “Обмен на знания и услуги, свързани с познанието”

Поощряване на сътрудничеството и взаимодействието между ВОИ, както и непрекъснатото им усъвършенстване с помощта на обмена на знания, в това число предоставяне на база за сравнение, проучвания на добрите практики и осъществяване на изследвания по въпроси от общ интерес.

Съществуващи стратегии и програми

Общуването, взаимодействието и сътрудничеството са отличителни белези на ИНТОСАЙ от създаването на организацията през 1953 г. В течение на годините тези идеи са довели до мотото на ИНТОСАЙ “Споделеният опит е от полза за всички”, като организацията подпомага развитието на тази концепция по няколко начина. Създадени са специализирани комитети и работни групи, които проучват, разработват и публикуват методологии, указания и справочници за добрите практики във ВОИ в различни области като например информационните технологии, държавния дълг, околната среда, приватизацията и оценката на програми. В допълнение към това са създадени специални работни комисии, чиято задача е да се занимават с въпросите на одита на международни организации и прането на пари.

ИНТОСАЙ също така разпространява публикации, в това число Международното списание за държавен одит и циркулярните писма на организацията, и поддържа страницата си в интернет и други електронни средства за обмен на информация като например централния форум на лекторите в Инициативата за международно развитие. Членовете на неформалните мрежи на ВОИ също така се срещат, за да обсъждат въпроси от общ интерес и да обменят мнения и опит.

Седемте регионални работни рупи на ИНТОСАЙ са важни съставни части на организацията и предлагат на членовете си много услуги и публикации, целта на които е да подпомагат обмена на знания и да укрепват сътрудничеството в рамките на отделните региони. Планът признава важността на организационната автономност на групите в рамките на ИНТОСАЙ, а също така трайните ползи, които те носят на членовете им. Планът не нарушава, нито пък ограничава автономността на регионалните работни групи. По-скоро третата стратегическа цел предлага да се разширят ползите от регионалните работни групи чрез улесняване на допълнителното поделяне на основната работа, успехите и поуките за отделните региони с всички други регионални работни групи. По този начин информацията ще се обменя хоризонтално и глобално. Някои региони например са разработили собствени стратегически планове и те ще бъдат споделени с другите региони.Предлагани стратегии

Предизвикателствата и възможностите на един свят, в който държавите са свързани и зависят една от друга, както и новите технологии предполагат наличието на редица начини, по които ИНТОСАЙ може да подобри комуникацията и обмена на знания между членовете си и с други партньори. Сравнително новата дисциплина “Управление на познанието” (обмен, създаване и използване на познанията или систематичен начин за предаване на подходящата информация на подходящите хора в подходящия момент) се основава на свободния поток на информацията и знанията и може да бъде мощно средство, с помощта на което ИНТОСАЙ да предприеме следните дейности за постигането на третата стратегическа цел:1. Създаване на нови и поддържане на съществуващите работни групи. Работните групи са общности от специалисти от практиката, които обменят знания по общи въпроси, за да достигнат до общо решение. Тези групи играят важна роля за успешния обмен на знания и съществуват в рамките на ИНТОСАЙ под формата на специализирани работни групи. По-неформалните групи са също част от общностите. Тези общности от специалисти от практиката могат да подпомагат наблюдението и докладването на изпълнението на препоръките, приети на конгресите на ИНТОСАЙ. Конкретни примери за групи, които ИНТОСАЙ трябва да подпомага, са:

 • съществуващите комитети, работни групи и специални работни комисии, свързани със специализирана дисциплина или функция;

 • групи, създадени с цел проследяване изпълнението на препоръките от отделни теми на конгресите за определен период от време;

 • отделите за международно сътрудничество и звената за свръзка във ВОИ са логична група, която при евентуалното си обединяване в глобална мрежа за свръзка би могла значително да подпомогне комуникацията и взаимодействието по инициативи за сътрудничество.

2. Улесняване на проучванията на добрите практики при вземане под внимание на разнообразието и суверенитета. Понякога за ВОИ е трудно да направят ефективна обосновка на необходимостта от допълнителни ресурси поради липсата на съпоставими правителствени организации, с които може да се сравни тяхната ефективност. Създаването на процедури за съпоставяне на конкретни елементи от работата на ВОИ със същите елементи от работата на други ВОИ може да се превърне в полезен начин за идентифициране на потенциалните области за развитие и усъвършенстване. Следните дейности могат да улеснят подобни проучвания на ИНТОСАЙ за желаещите да участват в тях ВОИ:

 • идентифициране на областите на извършена работа в една ВОИ, където би било полезно да се извършат проучвания на добрите практики;

 • създаване на набор от принципи за добрите практики;

 • спонсориране на група съпоставителни изследвания на ключови елементи от работата на ВОИ.

3. Разработване на глобална комуникационна политика и стратегия.

а) Инвентаризиране и оценяване на разнообразните комуникационни механизми, използвани в рамките на ИНТОСАЙ.

б) Разработване на последователна и изчерпателна комуникационна политика на ИНТОСАЙ, използваща съществуващите дейности и възползваща се от новите технологии. Тази политика трябва да обхваща изискванията към комуникацията и комуникационните подходи от гледна точка както на вътрешната (т.е. между ВОИ), така и на външната (т.е. с други партньори, предимно посочените в цели 1 и 2) комуникация. Особено внимание трябва да се обърне на идентифицирането на начините, по които Международното списание за държавен одит може да се използва за постигането на тази стратегическа цел.

4. Създаване на партньорски отношения с академични и изследователски институции при спазване на изискванията за независимост на ИНТОСАЙ. ИНТОСАЙ трябва да положи усилия за създаване и поддържане на интерес сред академичната общност към теми и съответните програми, свързани с одита, счетоводството и отчетността в публичния сектор. ИНТОСАЙ може да:

 • обяви конкурс за научни изследвания и да покани за участие както професионалисти от ВОИ, така и учени от основни академични институции.

 • насърчава създаването на бакалавърски и магистърски програми по одит на организации от публичния сектор и на курсове в колежите и университетите с международна ориентация, с цел да се подготвят необходимите за системата професионалисти, специализиращи в няколко области; проучва възможностите за създаване на програми за обмен между университетите и ВОИ.

Накратко, третата цел използва съществените предимства на откритостта, обмена на информация и сътрудничеството, които са превърнали ИНТОСАЙ в толкова успешна организация.

Очаквани ползи:

 • представя се един непрекъснато развиващ се подход на обмен на знания, който използва съществуващите структури и позволява създаването на професионални общности в областите, подкрепяни от различните членове на ИНТОСАЙ;

 • подпомага се по-добрата комуникация както в ИНТОСАЙ, така и извън организацията, по въпросите от общ интерес за членовете й.

 • създава се полезна информация за добрите практики в областите от дейността на ВОИ, от които се интересуват членовете на ИНТОСАЙ.

 • улеснява се неформалното сътрудничество и създаването на контакти между професионалистите.

ІV. Стратегическа цел № 4 “Международна организация за пример”

Организиране и управление на ИНТОСАЙ по начин, който допринася за постигането на икономичен, ефективен и ефикасен стил на работа, своевременно вземане на решения и ефективни управленски практики, като в същото време се съблюдават регионалната автономност и баланс и се зачитат различните модели и подходи на членуващите в организацията ВОИ.

Основополагаща част от този процес, който в момента е съсредоточен върху усъвършенстването на професионалните стандарти, изграждането на капацитета и улесняването на обмена на знания между членовете на организацията, е да се оцени способността й да постигне тези стратегически цели.

Като има предвид характера на членовете си, ИНТОСАЙ вярва, че е важно да дава пример. Това включва икономичност и ефективност на собствените й дейности и извършването им в рамките на бюджета. Този ангажимент е отразен в четвъртата цел на ИНТОСАЙ - стремеж към превръщане в международна организация за пример. Цел № 4 се различава по своята същност и характер от останалите стратегически цели и поради това към нея не може да се подходи по начина, по който се подхожда към първите три стратегически цели. Докато те се отнасят до конкретни области от дейността на ИНТОСАЙ, предназначението на четвъртата цел е да се подчини цялата организация и всички дейности на ИНТОСАЙ на постигането на тези цели. Следователно цел № 4 е основна предпоставка за постигането на първите три цели.

Ръководни принципи

За изпълнението на четвъртата цел ИНТОСАЙ ще стартира програма за непрекъснато усъвършенстване. Като прилага основния принцип, че “споделеният опит е от полза за всички”, бъдещото административно и организационно развитие на ИНТОСАЙ ще се ръководи от следните принципи: • в цялата си работа ИНТОСАЙ трябва да се съсредоточи върху предварително съгласуван набор от стратегически цели;

 • ИНТОСАЙ трябва да възприеме организационни и административни практики, които насърчават възможно най-широкото участие в нейната работа на членуващите ВОИ;

 • ИНТОСАЙ трябва да има структури за вземане на решения, които определят равновесието между навременността, от една страна, и гаранцията, че ключовите решения получават широката подкрепа на членовете на организацията, от друга страна;

 • Управителният съвет (УС) трябва по-силно да се ангажира с работата и трябва да се поддържат по-силни връзки между УС и комитетите, работните групи и специалните комисии, създадени за подпомагане работата на ИНТОСАЙ;

 • ИНТОСАЙ трябва да се финансира по начини, които осигуряват извършването на работата в рамките на бюджета и насърчават ефективното прилагане на този план и жизнеспособността на организацията;

 • трябва да се повиши капацитетът на Генералния секретариат да подпомага членовете и УС в изпълнението на стратегическия план.

Предлагани стратегии

Вземайки предвид тези принципи, планът разглежда степента, до която представените в първите три стратегически цели предложения могат да повлияят върху организационната структура на ИНТОСАЙ. Стратегическият план обръща внимание по-специално на следните фактори: • Целенасоченост: дали съществуващата организация и структурата й осигуряват подходяща целенасоченост или нагаждане към преразгледаните стратегически цели;

 • Капацитет: дали ИНТОСАЙ разполага с достатъчен капацитет, за да се справи с предлаганите стратегически дейности;

 • Ефективност и своевременност: дали ИНТОСАЙ е в състояние да взема решения и да реагира ефективно и своевременно на проблемите.

Въпреки че е ясно, че многото аспекти на съществуващата организационна структура са служили добре на ИНТОСАЙ, специалната комисия вярва, че трябва да се обърне внимание на редица организационни въпроси, за да се гарантира ефективно, икономично и ефикасно постигане на стратегическите цели. Тези въпроси са важни по своята същност и специалната комисия дава следните препоръки, като признава, че: 1) те включват както краткосрочни, така и дългосрочни предложения; 2) реалното време за изпълнението им ще бъде различно; 3) планът, който обхваща периода 2005 – 2010 г., ще бъде разделен на етапи във времето, в зависимост от наличните финансови и други ресурси, които могат да бъдат преразпределени за целите му; 4) УС и всички, свързани с него организационни единици ще продължат да провеждат подходящи консултации и да са във връзка с отговорните страни (генералния секретар, секретариатите на регионалните работни групи и комитети, председателите на работните групи и др.) за всички основни промени след приемането на този план или ревизирания план до конгреса в Будапеща през октомври 2004 г. Както целият план, така и предложенията в четвъртата цел са изготвени, като са взети под внимание коментарите и приносът (по време на целия процес на изготвянето на проекта на плана) на УС и всички членове. В тази връзка УС ще започне да разглежда на заседанията си непосредствено след конгреса в Будапеща различни задачи за изпълнение. Освен това УС планира да проведе специално заседание през пролетта на 2005 г., когато ще бъдат разгледани кандидатурите за обявената длъжност за директор по стратегическото планиране и въпросите, свързани с асоциираните членове и други проблеми.

1. Подобряване на целенасочеността на организацията по отношение на стратегическите цели на ИНТОСАЙ. Както може да се очаква, съществуващите комитети и работни групи не са организирани по начин, подпомагащ постигането на първите три стратегически цели, посочени в този план. Съществуват поне четири комитета и работни групи, които участват пряко в работата по професионалните стандарти. Няма комитет, специално насочен към ускоряване на изграждането на капацитета, докато има много работни групи и комитети, които по различни начини участват в обмена на знания. Стигнахме до заключението, че е необходимо: а) да се рационализират номенклатурата и статутът на комитетите и другите групи; б) да се преценят взаимоотношенията им с УС и в) да се проучи как
най-добре да се организират комитетите и работните групи, за да се постигнат целите на стратегическия план (вж. приложение № 3 за предложената организационна схема, която отразява тези предложения; за да може да бъде направено сравнение е включена също настоящата организационна схема на ИНТОСАЙ в приложение № 2).

а) номенклатура и статут на комитетите

Комитети. Комитетите на ИНТОСАЙ (например Комитетът за одитни стандарти, Комитетът за счетоводство и отчетност и Комитетът за вътрешен контрол) са създадени от организацията, за да работят по въпроси от постоянен и значим интерес за всички членове (като например изготвяне на стандарти и указания, приложими за цялата организация). Поради това те би трябвало да осигурят равновесие между представителството на членовете на организацията и ясните насоки от страна на УС.

Работни групи. Обичайно работните групи са сформирани в резултат на темите и препоръките на ИНКОСАЙ, за да се отговори на интересите на ВОИ по специфични теми (например работните групи по приватизацията, одита на околната среда, държавния дълг и др.) и ползата тях е очевидна от броя на участващите в работата им ВОИ и създадените от тях указания за добрите практики. Не е необходимо тези работни групи да бъдат директно контролирани от УС на ИНТОСАЙ, тъй като членовете са свободни да се присъединяват към дадена група в зависимост от своите интереси и няма изискване да се съобразяват с регионални или други съществуващи фактори.

Специални комисии. В допълнение към комитетите и работните групи, специалните комисии се създават от конгресите или УС, за да се занимават с въпроси от голям интерес за много ВОИ. Те работят в рамките на определен период от време и се разпускат от конгреса или УС, когато възложените им задачи (така както са очертани от конгреса или УС) бъдат изпълнени. Подобно на комитетите, специалните комисии би трябвало да са представителни по отношение на членовете на организацията.

б) организиране на комитетите и работните групи по начин, подпомагащ постигането на целите на стратегическия план

Планът предлага да се премине от съществуващата структура на комитетите към структура, която: а) отразява съгласуваните цели на организацията; б) осигурява подходяща степен на наблюдение от страна на УС и в) е в съгласие с първите три стратегически цели, така както са изложени в този план. Част от тази трансформация вече е започнала и в момента се обсъжда възможното сливане на Комитета за счетоводство и отчетност и Комитета за одитни стандарти (цел № 1). В допълнение XVIII ИНКОСАЙ ще обсъди изграждането на капацитета, което може да доведе до създаването на нов комитет към цел № 2.

Председателите на комитетите, работните групи, и специалните комитети по четирите цели (вж. предложената организационна схема) ще се консултират с председателя на УС, генералния секретар и предложените служители за свръзка по целите, за да се постигне съответствието на техните отделни планове за дейност с цялостния план. Предвижда се председателите на комитетите и работните групи, както и специалните комисии, да бъдат канени на заседанията на УС да представят доклади или като наблюдатели и поне веднъж годишно да докладват за дейността си пред УС. Освен това председателите могат, ако решат, да изискат от служителите си за свръзка да представят отчетите си на УС.

Този план включва създаването на Комитет по професионалните стандарти, който ще обхване работата на настоящия Комитет по счетоводство и докладване и Комитета по одитните стандарти. Комитетът по професионалните стандарти би могъл в бъдеще, ако всички страни се споразумеят, да поеме и функциите на настоящия Комитет по вътрешен контрол, а също така и необходимата работа по приемането на констатациите на работната група по одит на международни институции. По-точно, задължение на председателите на съществуващите комитети е да се консултират с председателя на УС и да обсъдят идеята за създаване на подкомитети, както и за начина, по който ще бъдат приети работните планове (вж. приложение № 4 за структурирането на Комитета по професионалните стандарти, за да се осигурят възможности за много ВОИ с различни големини и капацитети да имат активна роля в проектите на комитетите).

Относно цел № 2 планът включва създаване на комитет, който да се занимава с изграждане на капацитета предвид важността му за мнозинството от членовете на ИНТОСАЙ. Това може да е област, в която е необходима допълнителна работа за проучване и предлагане на начини, по които могат да бъдат сформирани такива комитети, за да има баланс между представителите на всички членове.

Относно цел № 3 планът не предвижда нов комитет, който да има функцията да контролира постигането на тази цел.

Относно цел № 4 планът преименува настоящия Комитет по финанси в Комитет по финансовите и административните въпроси, за да се отрази нужният обхват на дейността. Броят на членовете му трябва да се увеличи от три на пет. Председател на Комитета по финансовите и административните въпроси ще бъде вторият заместник-председател на УС, тъй като той се назначава с гласуване на УС. Председателят на комитета също ще бъде и служител за свръзка за цел № 4. Петимата членове на комитета с право на глас (включително и председателят) се избират от УС. Освен петимата членове с право на глас, и генералният секретар е член на комитета по право (ex officio). Директорът по стратегическото планиране не е член, но може да бъде канен да присъства на заседанията на комитета. Допълнителни подробности за предлаганите задължения на Комитета по финансовите и административните въпроси са описани в раздел 2 а) на цел № 4.

в) взаимоотношения на комитетите, работните групи и специалните комисии с УС

Дейностите, предложени в първите три стратегически цели, ще изискват тясно сътрудничество между комитетите, работните групи, специалните комисии и УС. Този план отчита, че УС трябва да помага за изграждането на близки взаимоотношения с тях, без да се създава допълнително равнище на бюрокрация, а чрез определяне на служители за свръзка за всяка стратегическа цел. Служителите за свръзка за целите ще се консултират с председателите на комитетите, работните групи и специалните комисии на ИНТОСАЙ в рамките на всяка цел, за да помагат при улесняване на комуникацията и информираността за областите на дадена стратегическа цел, както и сред регионалните работни групи, и за създаване на по-силни връзки между УС, комитетите, работните групи и специалните комисии. Служителите за свръзка по всяка от целите не ръководят, не насочват и не се намесват в работата на комитетите, работните групи, специалните комисии или регионалните работни групи. По-скоро те са лица, подпомагащи постоянното подобряване на работата.

Председателите на комитетите, работните групи и специалните комисии по първите три стратегически цели трябва да се консултират със съответните членове, за да определят един или повече кандидати за членове на УС като служители за свръзка за съответната цел. Тези кандидатури от УС трябва да бъдат представени на председателя на УС. Самият УС ще избере от определените кандидати служител за свръзка за всяка от целите. Както беше отбелязано, вторият заместник-председател на УС, определен и назначен от председателя на УС, ще изпълнява длъжността на председател на Комитета по финансовите и административните въпроси, както и на служител за свръзка за цел № 4. Комитетите, работните групи и специалните комисии ще продължат да бъдат канени да присъстват на заседанията на УС и да представят докладите си. Все пак, както беше отбелязано, председателите могат по свое мнение да възложат на съответните служители за свръзка за определена цел да представят доклада на председателя, ако председателят няма да бъде на заседанието. Преди XIX ИНКОСАЙ през 2007 г. УС ще оцени отново дали длъжността “служител за свръзка за определена цел” да бъде запазена или променена и ще направи препоръки за дейността на членовете.

Първоначалните служители за свръзка за целите ще бъдат определени (както е предложено по-горе) и одобрени от УС на неговото предложено вече извънредно заседание през пролетта на 2005 г. Тези служители за свръзка за целите ще изпълняват длъжността си до заседанието на УС непосредствено след XIX ИНКОСАЙ през 2007 г. След това служителите за свръзка за целите винаги ще бъдат определяни и одобрявани на заседание непосредствено след всеки конгрес.2. Укрепване на вътрешния капацитет на ИНТОСАЙ за справяне с идентифицираните в този план стратегически въпроси. В допълнение към организационната целенасоченост, този план обръща внимание на способността на организацията да осъществи предлаганите в стратегическия план дейности. В частност, този план разглежда съществуващата финансова структура на организацията и допълнителните задължения на ИНТОСАЙ и на генералния секретариат в резултат на предлаганите дейности.

а) финансиране на дейностите на ИНТОСАЙ

ИНТОСАЙ се финансира единствено от годишния членски внос и за осъществяването на дейността си разчита основно на реалния принос на членовете си. За да увеличи финансирането, ИНТОСАЙ разчита на добрата воля и значителната помощ на ВОИ на Австрия в качеството й на Секретариат на ИНТОСАЙ, както и на помощта на ВОИ, които изразяват желание да председателстват комитети, да са домакини на срещи и да осигуряват друга пряка подкрепа за различните програми и дейности на ИНТОСАЙ.

Стратегическият план е желан и постижим и досега не се е препоръчвало увеличаване на членския внос. Голяма част от плана е постижима в рамките на съществуващото равнище на ресурсите, тъй като може да се постигне много повече чрез максимална икономичност и ефективност на дейностите на ИНТОСАЙ и преразпределение на съществуващите ресурси, за да съответстват на стратегическите цели. Трябва да бъдат обмислени и други възможности за повишаване на приходите, освен чрез увеличаване на членския внос (например чрез събирани такси от участниците в изложения). Цялостният успех на ИНТОСАЙ ще зависи от постигнатата ефективност при използването на ресурсите, от оценката на финансовото състояние на ИНТОСАЙ, какти и от по-големия принос на членовете в дейността на организацията. Това е напълно естествено, тъй като годишният членски внос стремително е спаднал поради инфлацията, защото сумите са определени преди 20 години. В допълнение към това няколко ВОИ не са плащали членския си внос в продължение на години. Междувременно все по-малък брой ВОИ осигуряват по-голямата част от финансовите и нефинансовите ресурси на ИНТОСАЙ. В този контекст е подходящо да се проучат някои въпроси, свързани с финансирането на организацията, и да се отправят към УС препоръки за подобрения.

Стратегическият план осигурява възможност на Комитета по финансовите и административните въпроси да направи проучване, като спазва съществуващите финансови правила и разпоредби на ИНТОСАЙ и други действащи ръководства, в следните насоки: • да се преразгледат финансовото състояние на ИНТОСАЙ, съществуващите задължения за влагане на ресурси и тяхното използване и да се идентифицират възможностите за допълнителна икономичност и ефективност;

 • да се идентифицират възможните допълнителни източници на финансиране и възможностите за стратегическо партньорство с външни организации в съответствие със стандартите за независимост на ИНТОСАЙ. Това включва потенциално следните възможности, без да се ограничава единствено до тях:

- разрешение на членовете да определят известен брой безплатни регистрации за конгресите и други конференции и да събират такса за участие от останалите делегати;

- търсене на помощи и субсидии от донорски организации (в съответствие със стандартите за независимост на ИНТОСАЙ);

- допускане на продажба на публикациите на ИНТОСАЙ;

- събиране на такси от изложителите по време на конгресите и конференциите;

- налагане на наказания на ВОИ, които не са платили членския си внос за повече от две години;


 • преди всеки конгрес да се оцени дали и до каква степен ИНТОСАЙ може да изисква допълнителни ресури за осъществяване на стратегическия си план, което може да доведе до увеличаване на членския внос.

- от 2007 г. Комитетът по финансовите и административните въпроси ще прави препоръки на УС дали и до каква степен да се увеличи членският внос. Преди всеки конгрес, ако комитетът реши, че има нужда от повишаване на членския внос, ще отправя специална препоръка към УС. След това УС ще предприема действия по предложението на комитета и чрез генералния секретар препоръките ще се предават на всички членове на ИНТОСАЙ поне три месеца преди всеки конгрес за обсъждане и одобрение от конгреса. Ако например увеличението на членския внос се одобри на XIX ИНКОСАЙ през
2007 г., то ще влезе в сила в началото на финансовата 2009 г. (от 1 януари 2009 г.);

- препоръчва се подходяща структура/равнища на членския внос за предложените категории асоциирани членове (вж. т. 3 за процедури, свързани с първоначалния членски внос и таксите за асоциираните членове). • преглед на бюджета на ИНТОСАЙ от гледна точка на съответствието му със стратегическия план - трябва например да се определи дали е подходящо във финансовите правила да се заделят пропорционални суми от бюджета и да се реши дали съществуващото в момента разпределение на бюджета по дейности (за обучение, семинари на ООН / ИНТОСАЙ, списанието, Генералния секретариат и страната – домакин на конгреса) е подходящо в контекста на стратегията на ИНТОСАЙ.

 • преглед на разходите (като например разходите за устен и писмен превод) за домакинство и провеждане на организираните от ИНТОСАЙ мероприятия, например конгреси, заседания на УС и срещи на комитетите с цел създаване на набор от стандарти и практики за организиране на мероприятия при намаляване на разходите и максимално повишаване на ефективността; в момента сравнително малко държави председателстват или са домакини на срещите на комитети, специални комисии и други; домакинството на подобни мероприятия изисква съществено инвестиране на финансови и човешки ресурси и за ВОИ е все по трудно да осигурят такива ресурси;

 • проучване и даване на препоръки съвместно със съответните звена на ИНТОСАЙ във връзка с начина, по който всички органи на ИНТОСАЙ могат да се възползват по-добре от съвременните технологии, за да подпомогнат процеса на вземане на решения между ежегодните срещи на УС и конгресите, които се провеждат веднъж на всеки три години.

б) укрепване на капацитета на ИНТОСАЙ за постигане на стратегическите цели

Членовете на ИНТОСАЙ признават с благодарност дългогодишния и щедър технически и финансов принос на ВОИ на Австрия. Членовете признават и значителния непрекъснат принос на Норвегия (в подкрепа на Инициативата за международно развитие), САЩ (в подкрепа на Международното списание за държавен одит) и другите ВОИ, които председателстват комитети, осигуряват домакинство на конгреси и предлагат друга подкрепа. Като се има предвид тази щедра подкрепа, ИНТОСАЙ не трябва да очаква сравнително малък брой от членовете й да понесат големия товар на допълнителните отговорности, включени в стратегическия план, без да получават допълнителна помощ от другите членове. ИНТОСАЙ и Генералният секретариат изискват засилване на подкрепата на предложените допълнителни дейности в стратегическия план.Във връзка с укрепването на капацитета на ИНТОСАЙ за постигане на стратегическите цели, планът:

 • потвърждава, че генералният одитор на Австрия ще продължи да заема поста генерален секретар на ИНТОСАЙ и че седалището на организацията ще остане във Виена.

 • насърчава евентуалния подбор на персонал и назначаването му на основата на нуждите, възникващи от осъществяването на този стратегически план, от ВОИ за попълване на Генералния секретариат и други структури на ИНТОСАЙ. В зависимост от характера на функциите, които ще изпълняват тези служители, подбраният персонал може да остане в своите ВОИ. Все пак, част от персонала трябва да бъде във Виена. Във всички случаи назначените служители ще бъдат определени чрез подробни консултации и одобрението на Генералния секретариат, като всички произтичащи разходи и тези по пребиваването се поемат от изпращащата ВОИ.

 • включва създаването на длъжността директор по стратегическото планиране, за да се подпомогне трайното организационно фокусиране върху стратегическите цели и ефективната координация и осъществяване на стратегическия план:

- директорът по стратегическото планиране ще осигури приемственост, като обръща непрекъснато внимание на изпълнението на стратегическия план във времето; например директорът по стратегическото планиране ще гарантира интеграцията между всички елементи на стратегическия план, като се консултира с генералния секретар и ще работи съвместно с председателя на УС, служителите за свръзка за целите, регионалните секретариати и други структури (ИИР, Международното списание за държавен одит), за да гарантира постигането на стратегическите цели;

- директорът по стратегическото планиране е подчинен на генералния секретар и се отчита пряко на него. След това генералният секретар включва тези отчети в своя доклад пред УС;

- тази нова допълнителна длъжност от равнището на старшия персонал ще бъде заемана от опитен служител, подбран от ВОИ членка (включително и от Австрия като домакин на Генералния секретариат), за 3-годишен период или за по-голямата част от него. Препоръчително е, но не е задължително това лице да бъде във Виена. Членовете на ИНТОСАЙ определят кандидати за тази длъжност за обсъждане и одобрение от УС. Кандидатите трябва да имат опит във висшето управление, както и познания за ИНТОСАЙ и опит в одита на държавния сектор. В допълнение, кандидатите трябва да могат да общуват свободно на поне два от официалните пет езика на ИНТОСАЙ, като поне един от тях трябва да бъде най-широко използваният официален език на ИНТОСАЙ;

- на XIX ИНКОСАЙ през 2007 г. членовете на ИНТОСАЙ ще преоценят дали длъжността “директор по стратегическото планиране” трябва да бъде запазена или преразгледана.

Тези препоръки в областта на организационната целенасоченост и вътрешния капацитет ще повишат ефективността и бързината на вземането на решения в ИНТОСАЙ и по този начин ще са от полза за организацията и нейните членове, ще позволят по-своевременно взаимодействие с други международни партньори и ще помогнат за постигането на целта ИНТОСАЙ да се превърне в международна организация за пример.

3. Членство

Стратегическият план отчита възможностите за увеличаване на партньорствата със заинтересованите организации и разширавяне на участието на организации, които не са членове, както и усъвършенстване базата от знания на ИНТОСАЙ. С оглед на това планът включва създаването на две категории членство:Пълно членство (национални и наднационални ВОИ ), при което членовете удовлетворяват определени критерии и имат всички права, изложени в съществуващите правилници.

Асоциирано членство на международни професионални и други организации, които споделят целите на ИНТОСАЙ. Асоциираните членове нямат право да гласуват, но могат да участват в мероприятията и програмите на ИНТОСАЙ, да използват възможностите на ИНТОСАЙ (например публикации и обмен на знания). Те ще заплащат годишен членски внос за асоцииран член и от тях може да се изисква да заплатят допълнителна такса за някои мероприятия (например участие в конгреси). Първоначалният членски внос и таксите се определят от УС, който взема предвид препоръките на Комитета по финансови и административни въпроси. Когато такива организации кандидатстват пред УС за асоцииран член, УС се консултира с ВОИ, представляваща страната от която е кандидатът. Управителният съвет ще се допита и ще вземе под внимание мнението на ВОИ членка във връзка с кандидатурата.

Този план дава възможност на ВОИ да продължават да се присъединяват към няколко регионални работни групи, създадени от индивидуалните групи, но от тях ще се изисква да посочат една от регионалните работни групи за своя “домашна” група от гледна точка на въпросите от равнището на ИНТОСАЙ като например разпределението на местата в УС, финансирането на регионалните програми и другите програми за обучение на Инициативата за международно развитие и т.н.Приложение № 1

Настоящи основни органи на ИНТОСАЙ:

Международен конгрес на върховните одитни институции (ИНКОСАЙ)

Домакинствани от ВОИ членки, провеждащите се веднъж на три години конгреси дават на всички членове на ИНТОСАЙ уникалната възможност по едно и също време и на едно и също място да обменят опит, да обсъждат проблеми и да приемат препоръки, целящи подобряване на отчетността на правителствата от целия свят. Участието на ООН, Световната банка и други международни и професионални организации в конгресите отразява взаимоотношенията на ИНТОСАЙ с тях.Управителен съвет

Управителният съвет, който се състои от 18 членове, се среща веднъж годишно, за да осигурява лидерство, координация и приемственост между конгресите. За да се осигури балансирано участие на всички страни членки, в УС са представени всичките седем регионални работни групи на ИНТОСАЙ и основните типове системи за публичен одит. Председател на УС е ръководителят на ВОИ, която е била домакин на последния конгрес.Генерален секретариат

Със седалище във Виена - Австрия, Генералният секретариат осигурява централизирана административна подкрепа на ИНТОСАЙ, управлява бюджета на организацията, подпомага УС и конгресите, улеснява общуването между членовете и организира семинари и специални проучвания. Генерален секретар е президентът на Сметната палата на Австрия.Регионални работни групи

Седемте регионални работни групи осъществяват целите на ИНТОСАЙ на регионално равнище, като по този начин предоставят на членовете на организацията възможност да съсредоточат вниманието си върху въпросите, характерни за техния регион. Регионалните работни групи са централен елемент на ИНТОСАЙ и имат значителна автономност.Комитети и работни групи

Голяма част от техническата работа на ИНТОСАЙ се извършва в комитетите и работните групи, създадени с цел професионално развитие с помощта на разработване и издаване на професионални стандарти, указания, методологии, библиографии и други справочни материали с практическо приложение. Членовете на ИНТОСАЙ участват в тази работа, като се присъединяват към комитетите, коментират продуктите от тяхната работа и участват в техническите сесии на конгресите.
* Комитетът по финансови и административни въпроси ще се състои от втория заместник-председател на УС, който ще бъде председател на Комитета и четири други членове на управителния съвет с право на глас. Генералният секретар ще бъде ex officio член. Освен това директорът по стратегическото планиране ще бъде канен да присъства на свързани с дейността му заседания на Комитета, когато е необходимо.


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
bg -> Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница