Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0254страница1/15
Дата16.03.2017
Размер2.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2011 - 2012


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
на заседанието от
сряда

8 юни 2011 г.P7_TA-PROV(2011)06-08 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 466.032


СЪДЪРЖАНИЕ
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


P7_TA-PROV(2011)0254

Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния *

(A7-0185/2011 - Докладчик: Carlos Coelho) 1

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE)) 1

P7_TA-PROV(2011)0255

Шестдесет и шеста сесия на Общото събрание на ООН

(A7-0189/2011 - Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff) 3

Препоръка на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. до Съвета относно шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН (2011/2030(INI)) 3

P7_TA-PROV(2011)0256

Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

(A7-0160/2011 - Докладчик: Jean-Pierre Audy) 19

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно междинния преглед на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2011/2043(INI)) 19

P7_TA-PROV(2011)0257

Търговски отношения между ЕС и Канада

(B7-0344/2011) 36

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно търговските отношения между ЕС и Канада 36

P7_TA-PROV(2011)0258

Агенции за кредитен рейтинг

(A7-0081/2011 - Докладчик: Wolf Klinz) 43

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно създаване на агенции за кредитен рейтинг: перспективи (2010/2302(INI)) 43

P7_TA-PROV(2011)0259

Гарантиране независимостта на оценките за въздействието

(A7-0159/2011 - Докладчик: Angelika Niebler) 53

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно гарантиране независимостта на оценките за въздействието (2010/2016(INI)) 53

P7_TA-PROV(2011)0260

Външно измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социални стандарти и европейска корпоративна социална отговорност

(A7-0172/2011 - Докладчик: Richard Falbr) 64

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно външното измерение на социалната политика, насърчаване на осигуряването на трудови и социални стандарти, както и европейската корпоративна социална отговорност (2010/2205(INI)) 64

P7_TA-PROV(2011)0261

Финансов инструмент за сътрудничество за развитие

(A7-0187/2011 - Докладчик: Gay Mitchell) 79

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие: усвоени уроци и перспективи за бъдещето (2009/2149(INI)) 79

P7_TA-PROV(2011)0262

Напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия

(A7-0164/2011 - Докладчик: Diana Wallis) 90

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. oтносно възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI)) 90

P7_TA-PROV(2011)0263

Европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“

(A7-0082/2011 - Докладчик: Nadja Hirsch) 101

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“ (2010/2234(INI)) 101

P7_TA-PROV(2011)0264

Отвъд БВП − Измерване на напредъка в свят на промени

(A7-0175/2011 - Докладчик: Anna Rosbach) 120

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно „Отвъд БВП − Измерване на напредъка в свят на промени“ (2010/2088(INI)) 120

P7_TA-PROV(2011)0265

Европейски програми за спътникова навигация

(A7-0165/2011 - Докладчик: Vladimír Remek) 124

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация: оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и финансови перспективи (2009/2226(INI)) 124

P7_TA-PROV(2011)0266

Нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа

(A7-0193/2011 - Докладчик: Salvador Garriga Polledo) 131

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“ (2010/2211(INI)) 131


P7_TA-PROV(2011)0254

Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

PE456.684

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))
(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (14142/2010),

– като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0369/2010),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0185/2011),

1. Одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2. Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3. Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Проект на решение

Съображение 4

Проект на Съвета

Изменение

(4) На ХХХХХ 20ХХ [дата на приемане на съответните заключения на Съвета] Съветът заключи, че условията във всяка от посочените области са изпълнени от България и от Румъния.

(4) На ХХХХХ 20ХХ [дата на приемане на съответните заключения на Съвета] Съветът заключи, че условията във всяка от посочените области са изпълнени от България и от Румъния. Всяка от заинтересованите държави-членки следва да информира писмено Европейския парламент и Съвета, в рамките на шестмесечен срок, който започва да тече от датата на влизане в сила на настоящото решение, относно последващите действия, които е предприела във връзка с препоръките, съдържащи се в докладите за оценка и посочени в докладите за последващи действия, които все още трябва да бъдат изпълнени.


P7_TA-PROV(2011)0255

Шестдесет и шеста сесия на Общото събрание на ООН

Комисия по външни работи

PE460.818

Препоръка на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. до Съвета относно шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН (2011/2030(INI))
Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално член 34 от него,

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Alexander Graf Lambsdorff от името на групата ALDE, относно приоритетите на Европейския съюз във връзка с шестдесет и шестата сесия на Общото събрание на ООН (B7-0072/2010),

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 25 март 2010 г. относно шестдесет и петата сесия на Общото събрание на ООН1,

– като взе предвид приоритетите на ЕС за шестдесет и петата сесия на Общото събрание на ООН, приети от Съвета на 25 май 2010 г.2,

– като взе предвид шестдесет и петата сесия на Общото събрание на ООН, в частност резолюциите на този орган относно „Международно сътрудничество в областта на хуманитарната помощ при природни бедствия, от подпомагане към развитие“3, „Положението с правата на човека в Ислямска република Иран“4, „Положението с правата на човека в Демократична народна република Корея“5, „Насърчаване на демократичен и справедлив международен ред“6, „Насърчаване на мира като основно изискване за пълноценното упражняване на всички права на човека от всички“7, „Активизиране на международното сътрудничество в областта на правата на човека“8, „Оперативни дейности за развитието на системата на ООН“9, „Роля на ООН при насърчаването на развитието в контекста на глобализацията и взаимозависимостта“10, „Към нов международен икономически ред“11, „Сътрудничество между ООН, националните парламенти и Интерпарламентарния съюз“12, „Ролята на ООН по отношение на управлението в световен мащаб“13, „Към свят без ядрено оръжие: ускоряване на задълженията за ядрено разоръжаване“1, „Преглед на структурите на ООН за изграждане на мир“2 и „Изпълнение на поетия ангажимент: обединени да постигнем Целите на хилядолетието за развитие“3,

– като взе предвид проекторезолюцията от 14 септември 2010 г.4 и резолюцията на Общото събрание на ООН от 3 май 2011 г.5 относно участието на Европейския съюз в дейността на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид Конференцията от 2010 г. на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие за преразглеждане на този договор и прегледите на Целите на хилядолетието за развитие, Комисията по изграждане на мира и Съвета по правата на човека,

– като взе предвид доклада, представен от съръководителите относно прегледа на Комисията по изграждане на мира, озаглавен „Преглед на структурите на ООН за изграждане на мир“6,

– като взе предвид новия орган на ООН по въпросите на равенството между половете (Орган на ООН по въпросите на равенството между половете и овластяването на жените – ООН Жени),

– като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека на тема „Насърчаване на правата на човека и основните свободи чрез по-добро разбиране на традиционните ценности на човечеството“, приета на 24 март 2011 г., и отрицателната позиция на ЕС по отношение на тази резолюция,

– като взе предвид предварителния списък на теми за включване в проекта на дневен ред за шестдесет и шестата редовна сесия на Общото събрание на ООН7,

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2011 г. относно приоритетите на шестнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и прегледа през 2011 г.8,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо равнище ЕС–Африка9,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно конференцията за изменението на климата в Канкун (COP-16)10,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно десетата годишнина от приемането на Резолюция № 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността1,

– като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2010 г. относно гражданско-военното сътрудничество и развитието на гражданско-военен капацитет2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2005 г. относно реформата на ООН3,

– като взе предвид член 121, параграф 3 и член 97 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (A7-0189/2011),

А. като има предвид, че в момента се осъществява значителна трансформация на международния ред, която изправя Европейския съюз пред предизвикателството да контактува по-активно с настоящите и възникващите световни сили и с други двустранни и многостранни партньори, за да насърчава намирането на ефективни решения на проблеми, които засягат както гражданите на ЕС, така и света като цяло,

Б. като има предвид, че ЕС следва да играе активна роля при изграждането на Организация на обединените нации, която да може ефективно да допринася за глобални решения, мир и сигурност, демокрация и международен ред, основан на принципите на правовата държава; като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз ЕС официално се ангажира да прилага ефективен многостранен подход, базиран на силна ООН, което е изключително важно с цел справяне с предизвикателствата в световен мащаб като изменението на климата и влошаването на околната среда, универсалността и неделимостта на правата на човека, намаляването на бедността и обезпечаването на развитие за всички, последиците от демографските промени и миграцията и международната организирана престъпност,

В. като има предвид, че ЕС е изправен пред множество предизвикателства в бързо променящия се свят, които изискват съгласувана международна реакция; като има предвид, че ЕС може да използва ефективен многостранен подход, универсалните ценности, свързани с правата на човека, една отворена световна икономика, основана на международно договорени прозрачни и справедливи правила, и своя уникален набор от инструменти като основа за своите усилия в тази насока,

Г. като има предвид, че с Договора от Лисабон бяха създадени нови постоянни структури за външно представителство на ЕС и в резултат от това от новите представители на ЕС се очаква да поемат функции, които преди това бяха изпълнявани от ротационното председателство на ЕС,

Д. като има предвид, че съгласно член 34 от Договора за ЕС държавите-членки са задължени да координират своите действия в международни организации и на международни конференции и че освен това държавите-членки, които са членки и на Съвета за сигурност на Обединените нации, са задължени да „съгласуват действията си и информират подробно останалите държави-членки, както и върховния представител“ и да „защитават […] позициите и интересите на Съюза“; като има предвид, че държавите-членки, които понастоящем участват в Съвета за сигурност на ООН (Франция, Обединеното кралство, Португалия и Германия), не успяха да действат съгласувано и да постигнат обща позиция по отношение на военната намеса в Либия, по-специално при гласуването по Резолюция № 1973 на Съвета за сигурност на ООН,

Е. като има предвид, че член 47 от Договора за ЕС предоставя на Съюза юридическа правосубектност, която предполага права и отговорности съгласно международното право; като има предвид, че ЕС споделя целите и съблюдава принципите на Хартата на Организацията на обединените нации; като има предвид, че Договорът от Лисабон като цяло предоставя възможност на Съюза да поеме международна роля, съизмерима с неговия значителен икономически статус и неговите амбиции, и да изпълнява ролята на фактор от световен мащаб, както беше предвидено в европейската стратегия за сигурност от 2003 г., с правомощия да споделя отговорността за глобалната сигурност и да поеме инициативата при определяне на договаряните на многостранна основа общи действия в отговор на общите предизвикателства по по-единен начин; като има предвид, че за да може да действа ефикасно, Съюзът трябва формулира ясно своите стратегически интереси и цели,

Ж. като има предвид, че глобалните партньорства играят важна роля за постигането на съвместно определени глобални цели; като има предвид, че ЕС е най-големият в световен мащаб източник на помощ за развитие и основен партньор на ООН в усилията й в областта на трите стълба на работата й, включително при кризи и ситуации след криза, и че приносът на държавите-членки възлиза на 38% от редовния бюджет на ООН; като има предвид, че солидното и стабилно партньорство между ЕС и ООН е от основно значение за работата на ООН и ключово за ролята на ЕС като фактор от световен мащаб,

З. като има предвид, че създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) следва да допринася значително за по-нататъшното изпълнение на резолюции 1325 и 1820 и последващите резолюции на Съвета за сигурност на ООН както чрез вътрешната й структура, така и чрез външните й дейности и политики,

И. като има предвид, че вследствие на препоръката на Съвета по правата на човека към ООН на 1 март 2011 г. Общото събрание на ООН гласува в подкрепа на прекратяването на членството на Либия в Съвета по правата на човека към ООН,

Й. като има предвид, че по-решителните усилия за борба срещу тероризма в света увеличиха необходимостта от предприемане на мерки в областта на сигурността, като същевременно се зачитат в пълна степен правата на човека и основните свободи,

1. Отправя следните препоръки до Съвета:

Европейският съюз в системата на Обединените нации

а) да изведе на преден план ефективния многостранен подход като основен стратегически въпрос за Съюза и да укрепи последователната и осезаема роля на ЕС като участник от световен мащаб в ООН, наред с другото чрез по-добра координация на консултациите в рамките на ЕС по въпроси, свързани с работата на ООН, и чрез насърчаване на по-активната информационна дейност по широк набор от въпроси; да упълномощи заместник-председателя/върховен представител да изготви проект на насоки за редовните консултации между посланиците на държавите-членки и посланиците на ЕС, по-специално между посланиците, които работят на многостранно равнище в места като Женева и Ню Йорк, така че ЕС да може успешно да следва своята програма във връзка с ООН и да изпълни очакванията на членовете на ООН по отношение на способността си да предприема действия; да насърчи по-голямо сближаване както в рамките на системата на ООН, така и между позициите на държавите-членки на ЕС и страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство, за да се реализира в максимална степен потенциалът, предоставен от Договора от Лисабон за засилване на влиянието на ЕС чрез координирано и стратегическо използване на различните му и специфични входящи точки (ЕС и държави-членки); да повиши своята способност да преговаря своевременно с други регионални групи; да предостави на представителите на ЕС подходящ мандат за водене на ефективни преговори от името на държавите-членки,

б) да се възползва в пълна степен от разпоредбите, съдържащи се в Резолюция A/RES/65/276 на Общото събрание на ООН относно участието на Европейския съюз в дейността на Организацията на обединените нации, която предвижда необходимите условия за ефективното участие на ЕС в работата на Общото събрание на ООН; да потвърди ангажимента си, че ООН ще бъде в центъра на външната политика на ЕС, и да изрази отново становището си, че неговото ефективно участие в работата на ООН е не само стратегически приоритет на ЕС, но е също така в съответствие с постигането на целите на ООН и в този смисъл е в интерес на всички членове на ООН; да подобри координацията на държавите-членки на ЕС в рамките на Съвета за сигурност към ООН и да насърчи държавите-членки, които са и членки на Съвета за сигурност към ООН, в съответствие също с член 34, параграф 2 от Договора за ЕС, да приканят заместник-председателя/върховен представител да представлява ЕС при наличие на обща позиция,

в) да се стреми към по-добро определяне на приоритетите и обмен на информация между Брюксел и делегацията на ЕС в Ню Йорк, включително по-задълбочено сътрудничество в рамките на Комитета по политика и сигурност и по-ясна и по-структурирана система за оказване на подкрепа от страна на институциите на ЕС в Брюксел,

г) да се ангажира със стратегическите партньори на ЕС в рамките на системата на ООН; освен това да придаде на стратегическите партньорства многостранно измерение чрез включване на глобални въпроси в дневния ред на двустранните и многостранните срещи на върха на ЕС,

ЕС и глобалното управление

д) да подобри управлението в световен мащаб и да търси устойчиви решения на въпроса за отношенията между Г-формациите и системата на ООН, като на тази основа тематичните дебати и икономическото измерение могат да бъдат обхванати ползотворно от тези групи, при условие че ООН запази водещата си роля и продължи да бъде легитимният орган за управлението в световен мащаб; същевременно да отчита ролята на Г-8 и Г-20 като важни форуми за формулирането на глобални действия, за които ЕС трябва да оказва активен принос чрез координирани позиции; да подкрепи инициативата на председателя на Общото събрание на ООН за организиране на дебати на Общото събрание с участието на председателството на Г-20 преди и след срещите на високо равнище на Г-20,

е) да допринася за привеждането в действие на новата единна сложна структура за равенство между половете, заменяща четирите съществуващи структури на ООН за равенство между половете в рамките на продължаващия процес за съгласуваност на цялата система; да окаже пълна подкрепа и да се застъпи за предоставянето на подходящ бюджет за „ООН Жени“, с цел този орган да може да изпълни ролята си, свързана с насърчаването на равенството между половете и защитата и овластяването на жените, включително при кризи и ситуации след криза, в тясно сътрудничество с други органи от системата на ООН, и да поддържа тесни контакти с тази организация; да интегрира принципа на равенство между половете във всички действия в рамките на Инструмента за стабилност за подготовка на реакцията при евентуални кризи,

ж) да оказва принос за подобряване на ефикасността и прозрачността на ООН и на управлението на финансовите средства на ООН,

з) да използва първоначалния текст за преговорите относно реформата на Съвета за сигурност към ООН като възможност за концентриране на вниманието върху подробностите относно пресечните точки и да постигне реален напредък по отношение на изясняването на правомощията на Съвета за сигурност във връзка с другите органи на ООН, добавянето на членове с оглед на повишаването на представителността и легитимността на Съвета за сигурност и преразглеждането на неговите методи на работа; да подчертае необходимостта от всеобхватна реформа на Съвета за сигурност към ООН с цел повишаване на неговата легитимност, регионално представителство и ефективност; да насърчава осъществяването на процес на реформа, чието начало може да бъде поставено от държавите-членки на ЕС с необратим характер ако, в съответствие с целите на Договора от Лисабон във връзка с усъвършенстването на външната политика на ЕС и ролята на ЕС по отношение на световния мир, сигурност и регулиране, те изискват постоянно членство на ЕС в един разширен и реформиран Съвет за сигурност на ООН; своевременно да поеме инициативата, като насочи държавите-членки към разработване на обща позиция с тази цел; докато такава позиция не бъде приета, да одобри своевременното въвеждане на ротационна система в Съвета за сигурност към ООН, за да осигури постоянно членство на ЕС в Съвета за сигурност към ООН,

и) да укрепи ролята на Международния наказателен съд и международната наказателноправна система, да насърчи отчетността, да сложи край на безнаказаността и допълнително да насърчи значимата дейност на Международния наказателен съд като единствената постоянна и независима съдебна институция, под чиято юрисдикция попадат повечето тежки престъпления от международно значение, включително геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; да насърчи силните и тесни връзки между Международния наказателен съд и ООН в съответствие с член 2 от Римския статут и да насърчи ратифицирането на Римския статут от всички държави, които са членки на ООН,


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница