Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0254


Мир, сигурност и правосъдиестраница2/15
Дата16.03.2017
Размер2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Мир, сигурност и правосъдие

Предотвратяване и управление на кризи, медиация, опазване и изграждане на мира

й) да укрепи структурите за предотвратяване на кризи и тяхната ефективност в рамките на Програмата на ООН за развитие с оглед на поемането от тази организация на водеща роля по отношение на предотвратяването на кризи и възстановяването след кризи; да заздрави структурите на ЕС за предотвратяване на конфликти и да подобри сътрудничеството в тази област с ООН, ОССЕ, Африканския съюз и други международни и регионални организации, както и с гражданското общество, икономически субекти, частни дружества, отделни лица и експертни организации,

к) да работи за постигането на консенсус и разработването на по-оперативен подход по отношение на доктрината, свързана с „отговорността за защита“; като изтъква значението й за предотвратяването на конфликти и за разрешаването им по мирен път чрез медиация, да насърчава прилагането на „отговорността за защита“, наред с другото чрез допълнително усъвършенстване на механизмите за прилагането й и чрез укрепване на ролята на регионални организации като Африканския съюз и Арабската лига, чрез засилване на механизмите за ранно предупреждение в рамките на ООН и чрез по-добро определяне на ролите на съответните органи на ООН; да приеме за сведение Резолюция 1970 (2011 г.) на Съвета за сигурност към ООН от 26 февруари 2011 г., в която за първи път всички постоянни членове на Съвета за сигурност се договориха да призоват Международния наказателен съд да започне разследване срещу действащо правителство въз основа на твърдения за извършени престъпления срещу човечеството и в името на доктрината за отговорността за защита по отношение на текуща криза; да приеме за сведение също Резолюция 1973 (2011 г.) на Съвета за сигурност към ООН от 17 март 2011 г., в която се подчертава решителността на международната общност да гарантира защитата на гражданското население и районите с гражданско население, като първия случай на прилагане на практика на доктрината за отговорността за защита в рамките на ясен мандат на ООН и по отношение на текуща криза,

л) да отдаде признание на дейността на органите за медиация на ООН като звеното за оказване на съдействие при медиация към Отдела по политически въпроси и да се застъпва за повишаване на броя на техния персонал; да подкрепя партньорството на ЕС със звеното за оказване на съдействие при медиация и да гарантира, че Европейската служба за външна дейност играе жизненоважна роля в това отношение,

м) да насърчава сигурността и стабилизирането в райони, белязани от кризи, чрез предотвратяване на конфликти, медиация, диалог, изграждане на капацитет на местно равнище, възстановяване след конфликти и стратегии за възстановяване и изграждане на мир, които насърчават трайните решения чрез плавен преход от кратко- и средносрочни усилия към по-дългосрочни стратегии за развитие; да гарантира, че политиките за изграждане на мир и за развитие се планират и прилагат в рамките на всеобхватна и единна стратегия на ООН, която отчита на ранен етап потребностите, свързани с изграждането на мира и бъдещия преход към по-дългосрочна стратегия, както във фазата на планиране, така и на изпълнение, и върху която ЕС основава собствените си мерки; с оглед на това, че стабилизацията на раздирана от конфликт страна изисква по-сложни действия и интегриран подход, а не само войски, да организира необходимия капацитет чрез такава стратегия, с цел да се предприемат адекватни действия по отношение на дълбоките причини за конфликта предвид на това, че половината от страните, в които се осъществяват операции на мироопазване, изпадат отново в конфликт в рамките на 10 години след оттеглянето на мироопазващите сили,

н) да настоява върху необходимостта от извличане на поуки от неотдавнашните събития в Япония и да представи предложения; да повиши нормите за безопасност в съществуващите ядрени централи, по-специално в земетръсните райони; да отправи призив за подобрено сътрудничество в случай на подобни причинени от човека или природни бедствия с цел свеждане до минимум на последствията за хората и околната среда от изпускането на радиоактивни вещества,

о) да разработи ясно формулирана стратегическа визия относно инструментите на ЕС за предотвратяване и управление на кризи и да проучи възможностите за конкретно управление на проекти чрез новосъздадената Европейска служба за външна дейност, като признае важността на предотвратяването и управлението на кризи в рамките на външната дейност на ЕС,

п) да се съсредоточи върху гарантирането на ангажираността на национално равнище по отношение на стратегиите за изграждане на мир от първоначалното проектиране до изпълнението на място, въз основа на най-добрите практики и примери за успех; да предложи междусекторна програма за развитие, въз основа на която изграждането на държавни структури се подпомага от добре преценени усилия за изграждане на мир и развитие със силно подчертани икономически аспекти,

р) да постави по-силен акцент върху укрепването на мира в ситуации след конфликти чрез предоставяне на стратегически съвети, както и чрез възползване от експертния опит и финансирането от целия свят за подпомагане на проекти за възстановяване; да мобилизира ресурси и нови източници на финансиране и да финансира ранно възстановяване с оглед на възстановяването след конфликт,

с) да спомогне за използването на повече цивилни експерти от женски пол и да подкрепя националните планове за действие в духа на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност към ООН и плана за действие на генералния секретар на ООН за гарантиране на участието на жените в изграждането на мира,Партньорства за световно сътрудничество при управлението на кризи

т) да възприеме като стратегически приоритет за ЕС укрепването на международните партньорства за управление на кризи и подобряването на диалога с други значими фактори при разрешаването на кризи, каквито са ООН, НАТО и Африканския съюз, както и с трети държави като САЩ, Турция, Норвегия и Канада; да синхронизира действията на място, да споделя информация и да обединява ресурси в областта на опазването и изграждането на мира, включително сътрудничество за управление на кризи и по-специално в областта на морската сигурност, както и в борбата срещу тероризма, в рамките на международното право; да подобри координацията в това отношение с международните финансови институции и двустранните донори,

у) като припомня, че Съвета за сигурност към ООН носи главната отговорност за поддържането на международния мир и международната сигурност, да подчертае необходимостта от тясно сътрудничество между ЕС и ООН в областта на гражданското и военното управление на кризи и по-специално при операциите за оказване на хуманитарна помощ; да активизира усилията си с цел да гарантира, че държавите-членки на ЕС участват в достатъчна степен в мисиите на ООН и че участието им е координирано; да проучи допълнително начините за оказване на по-голям принос от страна на ЕС като цяло към ръководените от ООН усилия, например като проведе операции за бързо реагиране на ЕС „за свързващи дейности“ или по-дългосрочни операции, или като осигури участието на ЕС в по-големи мисии на ООН,

ф) да създаде по-обширна стратегическа рамка за партньорство при управлението на кризи между ЕС и регионални и подрегионални организации като Африканския съюз, Арабската лига или Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и ООН и по-конкретно да заздрави отношенията между Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз, Съвета за сигурност към ООН и Комитета по политика и сигурност на ЕС, за да допринесе за гарантирането на последователност и взаимно подпомагане на усилията в подкрепа на АС; да подобри предсказуемостта, устойчивостта и гъвкавостта на финансирането на мирните операции с мандат на ООН, предприети от Африканския съюз; да търси решения, допринасящи за по-тясното сътрудничество между ЕС и Африканския съюз в конкретните им оперативни области, повишавайки по този начин капацитета за ранно предупреждение и предотвратяване на конфликти и обезпечавайки обмена на най-добри практики и експертни познания в областта на управлението на кризисни ситуации,

х) да допринесе за консолидиране на постигнатия напредък при прилагането на „африканската структура за мир и сигурност“ с оглед на предизвикателствата в областта на мира и сигурността в Африка; да подчертае значението на предоставянето на предвидимо и устойчиво финансиране за операциите за поддържане на мира в Африка, на необходимостта от създаване на капацитет на местно равнище за справяне с неуспехите и на волята за защита на цивилното население при военни конфликти,

ц) като има предвид регионалното измерение на конфликтите в Африка, да полага усилия за укрепване на отношенията с подрегионални организации като Икономическата общност на западноафриканските държави, Южноафриканската общност за развитие и Междуправителствения орган по развитие и да ги включва заедно с държавите от региона в управлението на кризи,Структури за изграждане на мира, преглед на Комисията по изграждане на мира

ч) да допринесе за това, структурите на ООН за изграждане на мира да оправдаят очакванията, които съпровождаха тяхното създаване, като подкрепи препоръките, отправени в рамките на процеса на преглед на Комисията по изграждане на мира, с цел също да се повиши ефективността на Комисията по изграждане на мира; да подкрепи възникването на стабилна и всеобхватна структура за изграждане на мира, основаваща се на партньорството между развиващите се и развитите страни, като обръща по-специално внимание на подобряването на резултатите на място, подобрява отношенията с международните финансови институции – с оглед на създаването на работни места и разрешаването на икономическите проблеми – и благоприятства установяването на по-тясна взаимовръзка между опазването и изграждането на мира; да насърчава по-структурираните взаимоотношения между Комисията по изграждане на мира, Генералната дирекция за глобални и многостранни въпроси на Европейската служба за външна дейност, особено нейната дирекция за предотвратяване на конфликти и политика на сигурност, и Общото събрание на ООН, Съвета за сигурност към ООН и Икономическия и социален съвет, с оглед на по-активното взаимодействие между опазването и изграждането на мира и дейностите за развитие, провеждани на място; да търси начини за укрепване на консултативната роля на Комисията за изграждане на мира спрямо Съвета за сигурност към ООН, пред който тя се отчита, за подобряване на сътрудничеството между Комисията за изграждане на мира и Службата за подпомагане на изграждането на мира и за заздравяване на връзките с регионалните организации и международните финансови институции; освен това да подобри съществуващото партньорство между Комисията за изграждане на мира на ООН и Партньорството за изграждане на мира на ЕС чрез подход „отдолу нагоре“ за разрешаване на конфликти, който взема предвид дейностите на недържавни участници в изграждането на мира,

ш) да полага усилия за реализиране на потенциала на Комисията за изграждане на мира чрез по-силна връзка с действията на място, за да се повиши максимално стойността на различните входящи точки на Комисията за изграждане на мира и екипите на ООН на място, които биха могли да се възползват от нейните стратегически насоки и политическо влияние, особено при изграждането на институции,

Ядрено разоръжаване и неразпространение на ядреното оръжие, реформа на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие , борба срещу тероризма и организираната престъпност

щ) като последица от ядрената авария в Япония да извърши цялостна реформа на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) чрез преустановяване на нейната двойна функция за контролиране и същевременно насърчаване на използването на ядрена енергия и да ограничи отговорностите на МААЕ до това, да извършва надзор над ядрената енергийна промишленост и да проверява съответствието с Договора за неразпространение на ядреното оръжие; освен това да положи усилия, за да осигури, че отсега нататък нормите за безопасност се определят и контролират от Световната здравна организация (СЗО), като във връзка с това държавите-членки ще бъдат правно задължени да спазват тези норми, а СЗО ще разполага с необходимия персонал за осъществяване на допълнителните задачи,

аа) да насърчава прилагането на препоръките, отправени в рамките на прегледа от 2010 г. на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, по-специално да се стреми към изграждането на по-безопасен свят за всички и към постигането, като дългосрочна цел, на мир и сигурност в свят без ядрени оръжия, да подобри прозрачността с цел укрепване на взаимното доверие, да постигне по-бърз действителен напредък при ядреното разоръжаване, да предприеме ефективни мерки за ядрено разоръжаване, в съответствие с основните принципи на прозрачност, проверки и необратимост, да насърчава държавите, разполагащи с ядрени оръжия, да докладват редовно относно изпълнението на своите ангажименти и да прави преглед на изпълнението,

аб) да работи за допълнителното разработване на канали и механизми за сътрудничество с външните партньори на ЕС, особено със САЩ, в областта на борбата срещу тероризма, по-специално с оглед на прилагането на Глобалната стратегия на ООН срещу тероризма, участвайки в групата Г-8 Рим/Лион и в групата за действие за борба с тероризма, укрепвайки съответните световни договорености и активизирайки усилията за сключване на всеобхватна конвенция за борба с международния тероризъм; да си сътрудничи с тези партньори по-ефективно и по по-структуриран начин, както на стратегическо, така и практическо равнище; да прояви лидерство и да даде пример, като укрепи зачитането на основните права и на правовата държава в качеството им на основополагащи принципи на подхода на ЕС към борбата срещу тероризма,Развитие

ав) да настоява за необходимостта от хармонизиране на усилията на различни органи на ООН с цел по-успешно насърчаване на ефикасността и ефективността на действията, свързани с развитието и социалните въпроси по света; да изпълни ангажиментите, поети на срещата на върха относно Целите на хилядолетието за развитие що се отнася до обединяването на ресурсите, необходими за постигането на целите до 2015 г., по-специално като изпълни ангажиментите на ЕС по отношение на официалната помощ за развитие; активно да се застъпи за увеличаване на равнищата на финансовите инвестиции с цел постигане на Целите на хилядолетието за развитие и в най-кратки срокове да развие и възпроизведе изпитани новаторски програми и политики, целящи цялостно развитие и икономическа и социална трансформация,

аг) да съсредоточи усилия за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, особено по отношение на по-изостаналите региони и държави, най-вече Африка на юг от Сахара и най-слабо развитите държави, както и уязвимите или разкъсваните от конфликти държави,

Най-слабо развити страни

ад) да осигури ефикасността на механизмите за контрол и одит, свързани с прилагането на програмата за действие, приета на Конференцията на ООН относно най-слабо развитите страни,

ае) да гарантира, че дългосрочното и устойчиво развитие продължава да фигурира като широкообхватна и последователна цел в програмите за действие на най-слабо развитите страни и на техните партньори,

Борба с неравенството

аж) да гарантира, че страните със средни доходи и с висока степен на неравенство продължават да получават подкрепа и финансиране за намаляване на бедността и подобряване на социалното сближаване, тъй като най-много бедни хора живеят в страни със средни доходи,

аз) да подкрепя намаляването на неравенството между половете и оправомощаването на жените в рамките на развитието, тъй като делът на жените сред бедните е несъразмерно голям,

Ефективност на помощта

аи) да проучи как програмата за ефективност на помощта може да се преобразува в програма за ефективност на развитието, като за целта изработи конкретни стратегии по отношение на уязвимите държави и местата, възстановяващи се след конфликти,

ай) да постигне всички цели от Програмата от Акра въз основа на ефективното участие на парламентите, организациите на гражданското общество и местните органи на управление,

ак) да гарантира, че социалните, политическите, икономическите и екологичните предизвикателства се преодоляват последователно,Право на развитие

ал) да подкрепи Декларацията на ООН за правото на развитие от 1986 г., която гласи, че държавите имат задължение да сътрудничат помежду си за осигуряване на развитие и премахване на пречките пред развитието, да упражняват правата си и да изпълняват задълженията си по такъв начин, че да способстват за изграждането на нов международен икономически ред, основаващ се на суверенно равенство, взаимозависимост и взаимен интерес,

ам) да продължи да отдава приоритетно значение на правото на развитие, като се има предвид, че тази година честваме 25-годишнината от приемането на Декларацията на ООН за правото на развитие,

ан) да препоръча консолидиране на констатациите на работната група на високо равнище, с цел да се гарантира ефективно прилагане на правото на развитие,

ао) да предприеме подходящи мерки, за да превърне правото на развитие в неразделна част от политиката за развитие, общия периодичен преглед и дейността на органите и механизмите по договорите на ООН за правата на човека,

Международна хуманитарна помощ

ап) да изготви международна програма за хуманитарната помощ за справяне с пълния набор от хуманитарни предизвикателства, увеличаващото се равнище на хуманитарните потребности и сложния характер на хуманитарните ситуации,

ар) да увеличи световното хуманитарно финансиране и да подобри функционирането и ефективността на системата за предоставяне на хуманитарна помощ;

ас) да предприеме общи международни инициативи за засилване на взаимодействието между хуманитарната помощ и развитието, както и връзката между помощта, възстановяването и развитието,Права на човека

Институционални въпроси

ат) да гарантира, че Европейската служба за външна дейност разполага с достатъчно персонал и ресурси, както и че между нея и другите международни органи, регионалните организации и тяхната дейност за насърчаване на правата на човека се наблюдава добра интеграция и координация; да гарантира, че препоръките и приетите резолюции, както и изтъкнатите приоритети в рамките на системата на ООН и други международни институции се вземат предвид при разработването на политики и инструменти на ЕС, по-специално в областта на правата на човека,

ау) да продължи да участва активно в прегледа на Съвета по правата на човека в Ню Йорк, както и в последващите действия, и да укрепи съгласуваността с неговия мандат; да предприеме мерки по отношение на способността на Съвета по правата на човека да се справя с неотложни ситуации, свързани със сериозни нарушения на правата на човека, както в неотдавнашните случаи с Либия и Кот д’Ивоар, и да увеличи капацитета му за прилагане на съществуващите международни норми и стандарти; да подкрепи решението на Общото събрание на ООН от 1 март 2011 г. за прекратяване на членството на Либия в Съвета по правата на човека на ООН; да продължи да полага решителни усилия и да използва специални процедури, за да превърне Съвета по правата на човека от орган, предприемащ действия едва след събитията, в механизъм за ранно предупреждение и превенция, който да бъде в състояние да определя приоритетите и да предприема действия по отношение на изначалните причини за потъпкването на правата на човека, с цел да предотврати нови или още по-сериозни случаи на подобни нарушения, включително посредством оказване на подкрепа за изграждане на капацитета на националните институции за защита на правата на човека,

аф) да търси начини за подобряване на процедурите за избор на Съвета по правата на човека на ООН с оглед на въпроса за качеството на неговите членове; да разгледа възможността за установяване на ясни критерии за членство в Съвета по правата на човека на ООН с цел предотвратяване на членството на държави, в които нарушенията на правата на човека са често и широко разпространено явление; в рамките на прегледа да съхрани независимостта на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека и да се противопостави на всякакви опити за промяна на статуса на службата, които биха могли да повлияят отрицателно на нейното финансиране и съответно на нейната независимост,

ах) да развие жизнеспособни работни отношения между Съвета по правата на човека на ООН и Третия комитет, както и между Съвета по правата на човека и върховния комисар ООН по правата на човека, и да предприеме мерки по отношение на все по-явните признаци на разногласия между държавите-членки във връзка с гласуването в Съвета по правата на човека,

ац) да постигне съгласие по обща позиция преди Конференцията за преглед на изпълнението на договореностите от Дърбан (т.нар. „Дърбан 3“), насрочена за септември 2011 г., като доказателство за желанието и способността на държавите-членки „да говорят с единен глас“ на световните форуми, да утвърди влиянието на ЕС в рамките на ООН и отново да потвърди своя ангажимент за борба срещу расизма, ксенофобията и фанатизма по уравновесен и недискриминационен начин,Въпроси, свързани с правата на човека

ач) да продължи своите усилия в рамките на Третия комитет на Общото събрание на ООН по голям брой резолюции, по-специално по отношение на призива за налагане на мораториум върху смъртното наказание, който получи подкрепата на още държави, по отношение на правата на детето, националните и езиковите малцинства, свободата на изразяване на мнение и свободата на средствата за масово осведомяване, религиозната нетърпимост, премахването на изтезанията и резолюциите относно отделни държави като Бирма/Мианмар, Северна Корея и Иран; да подкрепя всички усилия за премахване на изтезанията; по-специално да насърчи приемането на факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията,

аш) да продължи международните усилия, насочени към това, да се гарантира, че всички права на човека се считат за универсални, неделими, взаимозависими и взаимосвързани; в този контекст да положи усилия за възпрепятстване на употребата на неясната концепция за „традиционните ценности на човечеството“, чието естество подкопава нормите, установени съгласно международното право в областта на правата на човека, и би могло да доведе до неприемливи опити за оправдаване на нарушения на правата на човека с доводи, че тези нарушения произтичат от традиционните ценности, норми или практики,

ащ) да подкрепя финансирането чрез специални бюджетни ангажименти, както и капацитета, отчетността и ефективността на „ООН Жени“, така че да може да координира съответните дейности по-ефективно; да включи призмата на равенството между половете във всички политики на ООН и да създаде институционална последователност/взаимодействие; да съсредоточи усилия, също посредством по-добро стратегическо планиране, върху прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, особено що се отнася до участието на жените в мирните преговори, предоставяйки им по този начин възможността да се превърнат в посредници, повишавайки нивото на техните умения, давайки им възможност да участват във вземането на решения и като цяло установявайки взаимовръзки между жените и развитието,

ба) да формулира стратегия спрямо държавите, които отказват да сътрудничат пълноценно с механизмите на ООН и да предоставят достъп за независими експерти на ООН и специални докладчици, с оглед на убеждаването на тези държави да им предоставят пълен достъп до своята територия и да не възпрепятстват работата им; да полага усилия за запазване на независимостта на специалните процедури,

бб) да отдаде възможно най-голямо значение в политически и дипломатически план и съответно да предостави максимална подкрепа чрез различните двустранни и многостранни форуми, на които ЕС е активен партньор, на всички инициативи, които се стремят към:

– налагане на мораториум в световен мащаб върху гениталното осакатяване на жени,

– декриминализиране на хомосексуалността в световен мащаб,


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница