Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0254


Международно сътрудничество - социален съюзстраница8/15
Дата16.03.2017
Размер2.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Международно сътрудничество - социален съюз

6. Припомня, че на ЕС в световен мащаб се гледа като на магнит и атрактивен партньор поради уникалната комбинация от икономическа динамичност и социален модел;

7. Подчертава, че европейският социален модел предлага равни възможности в образованието, обучението и трудовия пазар, както и равен достъп до социални услуги като главни стълбове на икономическия успех;

8. Счита, че неспазването на основните международни социални стандарти представлява форма на социален и екологичен дъмпинг, който вреди на европейските предприятия и работници;

9. Изисква от Комисията и държавите-членки да си сътрудничат с международните организации за подобряване на социалното измерение на глобализацията, като се позовават на европейския социален модел.

10. Изтъква значението на последователните действия по отношение на социалната закрила във и извън рамките на Съюза;

11. Предлага да се разработи диалог със заинтересованите страни, като подчертава значението на социалните въпроси и изтъква колко е важно да се съсредоточим върху прилагането и изпълнението на прагматични и устойчиви решения; във връзка с това подчертава колко е важно да се повишава осведомеността на социалните партньори във връзка с техните права и задължения;

12. Счита, че е необходимо да се укрепи ролята на компетентните международни институции (по-конкретно МОТ, СТО, ОИСР и ООН) и тяхното сътрудничество за разработване, прилагане и насърчаване на основни международни социални стандарти, както и на съответните санкции;

13. Обявява се за идеята Съюзът да се въздържа от търговски споразумения със страни, които не зачитат правата на човека и основните трудови стандарти;

14. Подкрепя създаването на инструменти за устойчив диалог със страните партньорки, който да се основава на взаимно зачитане, да цели развитието на собствените ресурси на страните партньорки, особено на развиващите се страни, и да им дава възможност да разработят внимателно стопанските отрасли;

15. Призовава също така Комисията да адаптира, при воденето на преговори, своето равнище на изисквания към степента на развитие на всяка страна партньорка; поради това предлага на Комисията да състави списък с допълнителни стандарти, които трябва да се въведат постепенно и гъвкаво, като се взема предвид икономическото, социалното и екологичното положение на засегнатия партньор;

16. Счита, че както на територията на страната партньорка, така и в държавите-членки прилагането на тези основни стандарти следва да бъде обект на постоянно наблюдение от независими органи и че неприлагането или нарушаването им, установено на основата на предварително определени критерии, следва да се санкционира посредством ефикасни и прозрачни процедури;

17. Счита, че тези стандарти следва да се прилагат изцяло и че нито свободни зони, нито споразумения със страните домакини могат да бъдат използвани за освобождаване от тях;

18. Изисква от Комисията и държавите-членки да си сътрудничат със страните партньорки за провеждане на борба срещу дискриминацията, основаваща се на половата принадлежност, и всички форми на насилие срещу жените и за превръщането на равенството между половете в действителност във и извън Съюза в съответствие с принципите на ЦХР и Пекинската платформа за действие; призовава в тази връзка Комисията и държавите-членки да приложат мерки, които да укрепят значително правното и социално положение на жените, за да използват потенциала на жените за принос за икономическото и социално развитие

19. Приветства насърчаването на равенството между половете в развиващите се страни и територии чрез съществуващите и бъдещите търговски споразумения на общата система за преференции; изисква ратифицирането и ефективното прилагане на международните конвенции относно равенството между половете да бъдат предварително условие за всички споразумения за партньорство в сферата на външната търговия и икономиката;

20. Освен това призовава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат помежду си и със страните партньорки в защитата на уязвимите групи и да провеждат борба не само срещу дискриминацията, основана на половата принадлежност, но и също срещу тази, която се основава на расов или етнически произход, религия или религиозни убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; обръща особено внимание на лицата, които са обект на различен вид дискриминация и неудобства с оглед намиране на решение на корените за проблема с бедността;

21. Призовава Комисията и държавите-членки да превърнат премахването на детския труд и зачитането на правата на детето в приоритет при сключването на търговски споразумения, при воденето на диалог с други държави и при сътрудничеството за развитие, и също така отбелязва, че частният сектор трябва да изиграе ключова роля за зачитането на правата на детето; счита, че мерките за провеждане на борба срещу детския труд следва да включват създаването на достойни работни места за възрастните, като същевременно се даде възможност на децата да получат подходящо образование; изисква освен това да бъде открита гореща телефонна линия на ЕС за детския труд, на която гражданите да могат да подават сигнали за всички дружества, използващи детски труд където и да било по света; счита, че тази гореща линия следва да разполага с малък, но достатъчен капацитет, който да й дава възможност да публикува годишен доклад относно установените от нея факти;

22. Изтъква, че разходите на Съюза в във връзка със сътрудничеството за развитие, споразуменията за асоцииране или стабилност и търговските споразумения създават уникални възможности за подпомагане на страните партньорки за изграждане на устойчиво образование, професионално обучение, институции на пазара на труда и по-високо равнище на социална закрила и на икономическа сигурност и, следователно, на благосъстояние;

23. Настоява Комисията и държавите-членки, в рамките на сътрудничеството за развитие и външната помощ, да подкрепят прилагането на програмите за достоен труд, които да отразяват националните нужди и приоритети по отношение на заетостта и социалната политика и да се основават на тристранно споразумение (работодатели, работници, правителства); освен това изисква от Комисията и от държавите-членки да включат по-пълноценно целите на социалната политика и политиката по заетостта в секторите на икономиката и търговията в рамките на сътрудничеството за развитие и външната помощ;

24. Изисква от Комисията и от държавите-членки да си сътрудничат със страните партньорки за подобряване качеството на уменията на гражданите, уменията, които са от значение за новите работни места и заетостта, които действат като катализатор на стабилността, просперитета, приобщаващите общества и доброто управление, по-специално в съседните на ЕС държави;

25. Призовава за създаването на пост „социален аташе“ в новата Служба за външна дейност, за да се увеличи нейната ефикасност в областта на социалната политика и, по-конкретно, да се гарантира, че достойните условия на труд за всички се прилагат като централна цел на провеждането на политика;

26. Признава, че въпреки че международната тенденция в двустранните търговски споразумения постепенно се изменя в посока към по-голямо приемане на трудовите и социалните стандарти, обвързани с търговските програми, в споразуменията за свободна търговия като цяло социалните стандарти се споменават твърде рядко; изразява съжаление, че ЕС не разполага с хомогенна формула за „социална клауза“, която да бъде включена във всички двустранни търговски споразумения; настоятелно призовава ЕС да включва социална клауза в съответствие с другите международно приети и признати стандарти (напр. основните трудови стандарти на МОТ ) във всички споразумения на ЕС за международна търговия, включително онези, които попадат в обхвата на СТО;

27. Припомня, че както развиващите се, така и за развитите страни трябва да могат да се възползват еднакво от съществуващите практики на СТО;

28. Припомня, че политиката на конкуренция и социалната политика трябва да се съчетават и изтъква, че европейския социален модел не може при никакви обстоятелства да бъде отслабен за целите на конкурентоспособността и предполагаемите икономически предимства; припомня, че европейският социален модел трябва да бъде пример за защитата на работниците в развиващите се страни;Корпоративна социална отговорност

29. Припомня, че ЕС си постави за цел не само да се превърне в пример за подражание в областта на корпоративната социална отговорност, но и да насърчава тази отговорност в прилаганите от него външни политики; признава усилията на Комисията да насърчава най-добрите практики в сферата на корпоративната социална отговорност сред европейските дружества, извършващи дейност в чужбина, но подчертава, че тя следва да взема предвид в по-голяма степен значението на сертифицирането и етикетирането, които показват, че предприятията спазват принципите на корпоративната социална отговорност;

30. Изразява становището, че корпоративната социална отговорност е полезна и необвързваща форма на ангажираност от страна на мултинационалните компании; освен това препоръчва целенасочено развитие на корпоративната социална отговорност посредством, inter alia, стандарта ISO 26000, Глобалния договор на ООН или Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, и чрез свързване на корпоративната социална отговорност с по-мащабни инициативи за насърчаване на достойния труд на секторно, общинско, държавно и регионално равнище като програмите на МОТ „Better Work“и „SCORE“, в които да участват работниците, работодателите, органите и други заинтересовани страни;

31. Подчертава, че не следва да се приема директива, регулираща корпоративната социална отговорност и въвеждаща спазването й на равнище ЕС;

32. Счита, че Комисията в бъдещото си съобщение относно интернационализацията на дейността на МСП следва да предложи мерки, позволяващи да се подкрепят и насърчават инициативи на МСП в областта на корпоративната социална отговорност, които зачитат принципа „мисли първо за малките“ и отчитат тяхната специфика;

33. Призовава Европейската комисия и държавите-членки да се стремят към гарантиране на укрепване на насоките на ОИСР за многонационалните предприятия при текущата актуализация, като се запази и засили тяхното прилагане спрямо „специфични случаи“ и въвеждането на най-добри практики за националните звена за контакт, включително преглед на начина, по който Европейският съюз би могъл да поеме по по-подходящ начин задължения във връзка с тези звена за контакт с помощта на делегациите на Европейската служба за външна дейност;

34. Посочва, че КСО следва да обърне внимание на нови области, като организацията на труда, равните възможности и социалната интеграция, мерките срещу дискриминацията, развитието на образованието и обучението през целия живот; подчертава, че КСО следва да включва, например, качеството на работа, равенството по отношение на заплащането и възможностите за професионално развитие и насърчаването на новаторски проекти с цел да се помогне за прехода към устойчива икономика;

35. Изисква от Комисията и от държавите-членки да насърчават предприятията, установени в ЕС, да зачитат правата на човека, в това число икономическите и социалните права и околната среда чрез техните дейности по света, по-специално тези, извършвани от техните дъщерни дружества или други свързани правни субекти;

36. Подчертава, че спазването на строги екологични стандарти от страна на предприятия от ЕС в трети страни следва да се счита за поне толкова важно, колкото спазването на правата на работниците, тъй като щетите за околната среда почти винаги излагат на опасност здравето на работниците, унищожават селскостопанските земи, риболовните и други стопански ресурси, като по този начин лишават много хора от основното им препитание;

37. Подчертава, че европейските предприятия, техните дъщерни дружества и техните подизпълнители предвид размера на своя дял в международната търговия играят ключова роля при насърчаването и разпространяването на социални и трудови стандарти в целия свят, поради което тяхното поведение следва да се съобразява с европейските ценности и с международно признатите стандарти; счита, че би било правилно и уместно европейските предприятия, които преместват производството си в страни с не толкова строги социални задължения, да бъдат подвеждани под отговорност, включително пред европейски юрисдикции, за евентуалните щети и отрицателни вторични ефекти, засягащи местното население;

38. Призовава Комисията да внесе изменения в своето предложение за регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (2010/0383 (COD)), така че да се даде възможност на жалбоподателите да съдят дъщерни дружества, намиращи се в трети страни, заедно с европейската корпорация майка, като добави основания за компетентност;

39. Призовава Комисията да се застъпи в полза на интегрирането на корпоративната социална отговорност в многостранните търговски политики, в рамките на международните форуми, които са оказали подкрепа за корпоративната социална отговорност, по-специално ОИСР и МОТ, както и в рамките на СТО в контекста на проведените преговори от Доха;

40. Приканва Комисията систематично да включва глава относно устойчивото развитие, съдържаща юридически обвързваща клауза относно корпоративната социална отговорност, в споразуменията за свободна търговия и за инвестиции, които договаря с трети държави;

41. Предлага тази клауза относно корпоративната социална отговорност да включва зачитането на осемте основни конвенции и четирите приоритетни конвенции на МОТ, но също и стимули за насърчаване на предприятията да поемат ангажименти във връзка с корпоративната социална отговорност, както и задължение за полагане на грижа от страна на предприятията и групите от предприятия, тоест задължение те да предприемат предварителни активни мерки за идентифициране и превенция на всички нарушения на правата на човека или екологичните права, корупцията и укриването на данъци, включително в дъщерните си предприятия и по снабдителните си вериги (с други думи в своята сфера на влияние);Права на работниците и условия на труд

42. Призовава държавите-членки да спазват и да насърчават основните трудови стандарти на МОТ, да спазват подписаните досега споразумения в социалната сфера и да прилагат на практика техните принципи по отношение на правата на работниците;

43. Подчертава, че в няколко страни със статут ОСП+ има данни за многократни нарушения на основни трудови стандарти, което обаче не е довело до прекратяване на преференциите; счита, че неналагането на условия подкопава амбицията на ЕС за насърчаване на социалната политика и основните трудови стандарти в световен мащаб и противоречи на принципа за съгласуваност на политиките за развитие;

44. Приветства системата на МОТ за надзор на международните трудови стандарти, която е единствена по рода си на международно равнище и спомага да се гарантира, че страните прилагат конвенциите, които са ратифицирали; подчертава, че в случай на възникване на проблем МОТ следва да съдейства на страните посредством социален диалог и техническа помощ;

45. Призовава Комисията да насърчава по-тясното сътрудничество между СТО и МОТ, за да бъде възможно МОТ да внася експертни доклади при търговски спорове, с оглед постигането на трудовите стандарти и интегрирането на достойния труд в дейностите на СТО, както и предотвратяване възникването на пречки пред социалното развитие;

46. Застъпва мнението, че политиките на Съюза следва да се съсредоточават върху личностите, както и върху институциите, що се отнася до развитието на човешкия капитал и реформите на трудовия пазар;

47. Изразява загриженост относно практиката на някои нечленуващи държави, които прилагат процеса MODE4 за търговските си дейности; призовава по-скоро Комисията и държавите-членки да се насочат към структуриране на международната миграция по начин такъв, че да се избягват експлоатацията и изтичането на мозъци;

48. Подкрепя инициативи, които засилват развитието на диалога между социалните партньори и сътрудничеството в страните партньорки и междудържавното сътрудничество, и изисква от Комисията да доразработи съществуващите програми, като се съсредоточи върху насочените към засилване на институционалния капацитет на социалните партньори за разработване и провеждане на политики;

49. Обявява се за прилагане на свободата на сдружаване за професионалните съюзи и на правото на колективно договаряне без изключение с цел прилагане, подобряване и защита на достойни условия на труд;

50. Припомня насоките на ЕС относно различни въпроси, свързани с правата на човека, които представляват силен политически сигнал, че това са приоритети за Съюза; следователно изисква от Съвета да приеме подобни насоки, основани върху осемте основни конвенции на МОТ, които да се използват като прагматичен инструмент на ЕС, който да подпомага напредъка на външната социална политика на Съюза; подчертава, че спазването на международното право в областта на правата на човека остава обвързващо задължение на всички дружества в съответствие с Всеобщата декларация;

51. Призовава Комисията и държавите-членки да разработят проактивен подход за справяне със социалните последици от приспособяването и преструктурирането, свързани с глобализацията;

Световно икономическо управление

52. Приветства организирането на срещи на равнище социални министри на Г20 и приканва Комисията да взема активно участие в тях; съжалява, че като цяло последващите действия на равнище ЕС остават незадоволителни;

53. Изисква от Комисията и държавите-членки да интегрират заетостта, социалните и екологичните политики, в това число въпросите свързани с половата принадлежност, във всички преговори относно структурите на световното икономическо управление и макроикономическите диалози;

54. Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават доброто управление във финансовата, данъчната и съдебната сфера като начин за засилване на социалното измерение на глобализацията;

55. Изисква от Комисията препоръка до държавите-членки на ЕС в полза на прилагането и ратифицирането на конвенциите на МОТ, определени от МОТ като меродавни, с цел подобряване на състоянието на правата на работниците и на условията на труд в Съюза и страните партньорки, която да е насочена към честна и приобщаваща глобализация чрез по-голяма последователност във външното измерение на икономическата и социалната политика на държавите-членки; изисква от Комисията в същия смисъл да насърчи държавите-членки да провеждат редовни прегледи на последиците от икономическите, финансови и търговски политики;

56. Счита, че създаването на все повече международни регулаторни органи повдига неотложни въпроси, свързани с последователността и ефективността на международния правен ред, по-конкретно по отношение на защитата на правата на работниците и на основните права;

57. Предлага глобалното управление да бъде предефинирано с оглед по-голяма степен на интеграция на регулаторните органи в правния ред на ООН и по-голяма степен на зачитане на принципите, възприети от неговите специализирани агенции, по-конкретно МОТ и СЗО;

o

o o58. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

P7_TA-PROV(2011)0261

Финансов инструмент за сътрудничество за развитие

Комисия по развитие

PE462.563

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие: усвоени уроци и перспективи за бъдещето (2009/2149(INI))


Европейският парламент,

– като взе предвид членове 208-211, член 290 и член 291от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие1 (Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)),

– като взе предвид Декларацията на хилядолетието от 8 септември 2000 г., която определи Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии, утвърдени колективно от международната общност с цел премахване на бедността,

– като взе предвид съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно политиката на Европейския съюз за развитие, озаглавена „Европейският консенсус“, подписана на 20 декември 2005 г.2,

– като взе предвид Съвместната декларация относно демократичния контрол и последователността на външните действия и декларацията на Комисията относно демократичния контрол и последователността на външните действия, приложена към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление3,

– като взе предвид декларациите на Комисията, записани в протокола на Съвета за официално приемане на общата позиция на Съвета относно приемането на ИСР4, и по-специално „Декларация на Комисията относно член 5 от ИСР”,

– като взе предвид писмо D (2007) 303749 от 5 март 2007 г. от председателя на комисията по развитие Josep Borrell Fontelles до членовете на Комисията Ferrero-Waldner и Michel5,

– като взе предвид писмо A (2007) 5238 от 26 март 2007 г. от члена на Комисията Ferrero-Waldner до председателя на комисията по развитие Josep Borrell Fontelles1,

– като взе предвид „Насоките за отчитане във връзка със системата за отчитане на кредиторите” на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР)2,

– като взе предвид решение на Съда на Европейските общности от 23 октомври 2007 г., дело C-403/05 (Европейският парламент срещу Комисията на Европейските общности), иск за отмяна на решение на Комисията за одобрение на проект във връзка със сигурността по границите във Филипините (решение, взето въз основа на Регламент (ЕИО) № 443/92),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1337/2008 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни3,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 29 и 30 октомври 2009 г. (документ № 15265/09),

– като взе предвид решението на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2010 г. „Преглед на бюджета на ЕС“ (COM(2010)0700),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 19 октомври 2010 г., озаглавена „Бъдещето на бюджетната подкрепа на ЕС за трети страни“ (COM(2010)0586),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 ноември 2010 г., озаглавена „Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото развитие – Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие“ (COM(2010)0629),

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно проекторешенията на Комисията за изготвяне на стратегически документи по страни и на индикативни програми за Малайзия, Бразилия и Пакистан5,

– като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2007 г. относно проекторешението на Комисията за изготвяне на стратегически документи по региони и регионални индикативни програми за Меркосур и Латинска Америка6,

– като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. относно проекторешението на Комисията за изготвяне на регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно демократичния контрол върху прилагането на финансовия инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)2,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно проекторешение на Комисията за създаване на специална мярка за Ирак за 2007 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. за проекторешенията на Комисията за изготвяне на годишни програми за действие за Бразилия за 2008 г. и за Аржентина за 2008 г.4,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно ролята на местните власти и сътрудничеството за развитие5,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Местните власти: фактор за развитие“ (COM(2008)0626),

– като взе предвид структурирания диалог, започнат от Европейската комисия през 2010 г. с цел включване на организациите на гражданското общество и местните органи в сътрудничеството за развитие на ЕО,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно проекта на решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. за недържавните деятели и местните власти в областта на развитието (Част II: целеви проекти)6,

– като взе предвид своята позиция от 3 февруари 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие7,

– като взе предвид своята позиция от 3 февруари 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие8,

– като взе предвид своята позиция от 3 февруари 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по развитие (A7-0187/2011),

A. като има предвид, че съгласно член 2, параграф 1 от ИСР всеобщата цел на сътрудничеството в рамките на този инструмент е „изкореняване на бедността в страни партньори“, включително „преследване на Целите на хилядолетието за развитие“ (ЦХР),

Б. като има предвид, че съгласно член 2, параграф 4 от ИСР всички мерки по програми на географски принцип и 90% от предвидените по тематичните програми разходи трябва да отговарят на критериите за официална помощ за развитие (ОПР), установени от ОИСР/КПР,

В. като има предвид, че според изчисленията на Комисията само 0,2% от ангажиментите, финансирани в рамките на тематични програми на ИСР между 2007 и 2009 г., не отговарят на критериите за ОПР,

Г. като има предвид, че в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета („Решение за комитологията“)2, през 2007 г. Парламентът постави началото на процес на демократичен контрол върху прилагането на Регламент (ЕО) № 1905/2006, включително всички стратегически документи по страни, по региони, по тематична насоченост, многогодишни индикативни програми и по-голямата част от годишните програми за действие,

Д. като има предвид, че съгласно Съвместната декларация относно демократичния контрол и последователността на външните дейности и декларацията на Комисията относно демократичния контрол и последователността на външните действия към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление Комисията е поела ангажимент „надлежно да отчита позицията на Европейския парламент при изпълнението на стратегиите“,

Е. като има предвид, че принципите на поемане на ангажимент, участие и добро управление призовават за подход, основаващ се на участието на множество заинтересовани страни, при който различните партньори за развитие, напр. местни органи или недържавни субекти, действат по допълващ се и последователен начин; и като има предвид, че въпреки това е важно да се направи ясно разграничение между конкретната роля на местните органи и тази на недържавните субекти по отношение на тяхната сфера на компетентност, законността и демократичния контрол, опита в управлението на въпроси от местно естество и участието в осъществяването на обществени политики,

Ж. като има предвид, че финансирането на ЕС за международно сътрудничество с Африка идва от четири географски инструмента: Европейския фонд за развитие (ЕФР) за африканските държави от групата на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество за Южна Африка, Инструмента на европейската политика за съседство и партньорство за пет северноафрикански държави, както и ИСР за тематичните програми;

З. като има предвид, че Комисията се ангажира да положи усилия да гарантира, че 20% от помощта й, разпределена в рамките на програми по страни, обхванати от ИСР, до 2009 г. да бъде посветена на основното и средното образование и основните услуги на здравеопазването посредством проектна, програмна или бюджетна подкрепа, свързана с тези сектори, като се взема средна величина за всички географски региони,

И. като има предвид, че ЕС се ангажира с колективната цел да изразходва 0,7 % от своя брутен национален доход (БНД) за ОПР до 2015 г.,

Й. като има предвид, че конференцията на ООН по въпросите на околната среда и развитието през 2012 г. има за цел да осигури подновен политически ангажимент за устойчиво развитие, да оцени напредъка в посока постигане на международно договорените цели за устойчиво развитие и да отговори на новите и възникващите предизвикателства,

K. като има предвид, че в член 290 от ДФЕС се посочва, че законодателен акт може да делегира на Комисията правомощията да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт,
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница