Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0254страница9/15
Дата16.03.2017
Размер2.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Усвоени уроци

1. Приветства готовността на Комисията да изпълни поетия от нея ангажимент да започне редовен диалог с Парламента относно прилагането на ИРС; признава усилията, положени, за да бъдат работните групи по въпросите на ИСР в Парламента информирани относно начина, по който коментарите му по стратегическите документи са взети предвид при изготвянето на годишните програми за действие;

2. Отбелязва, че, по-специално по време на междинния преглед, диалогът между Комисията и Парламента като част от упражняването на демократичния контрол е помогнал да се избегне приемането на стратегически документи, съдържащи разпоредби ultra vires, както и тези документи да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Регламента за ИСР и най-вече с принципите за допустимост на ОПР;

3. Изразява съжаление за това, че някои от опасенията на Парламента, повдигнати по време на процеса на демократичен контрол, по-специално във връзка с липсата на съсредоточаване върху въпросите на бедността и ЦХР, не са взети под внимание в достатъчна степен от страна на Комисията;

4. Изразява съжаление за това, че макар в Европейският консенсус за развитие (2005 г.) и ИСР да се подчертава значението на поемането на отговорност, участието на националните парламенти при стратегическите документи по страни на практика е слабо; изразява съжаление за това, че Комисията не е изпълнила адекватно разпоредбите на членове 19, 20 и 33 от Регламент (ЕО) №1905/2006 относно консултациите с недържавните субекти и местните органи;

5. Отбелязва, че една стратегия в подкрепа на растежа не трябва да се бърка с дългосрочна стратегия за развитие, която е свързана с финансиране на дългосрочни цели като здравеопазване, образование, достъп до енергия в селските райони, подкрепа за дребните земеделски стопани и т.н.;

6. Изразява съжаление за това, че в отговор на резолюциите на Парламента, с които се сигнализира за неспазването на изискването за изпълнение на критериите за ОПР, посочено в член 2, параграф 4 от регламента, Европейската комисия измени или оттегли само 3 от въпросните 11 проекта на мерки за прилагане;

7. Изразява съжаление за това, че създадената съгласно член 35 от Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) комисия не реагира на резолюциите на Парламента, с които се сигнализира, че Комисията е превишила изпълнителните си правомощия.; отбелязва със загриженост, че извършената от Парламента съществена работа във връзка с контрола не получи реакция от страна на представителите на държавите-членки в комисията относно Инструмента за сътрудничество за развитие, и настоятелно призовава държавите-членки да поемат своите отговорности и в тясно сътрудничество с Парламента да гарантират, че предложените от Комисията мерки съответстват напълно на предписанията в Инструмента за сътрудничество за развитие;

8. Изисква от Комисията да посочи, по ред на приоритети и със съответната им тежест, критериите, които е използвала при разпределянето на средства между страните и регионите по ИСР и за различните сектори на дейност в рамките на всяка географска и тематична програма;

9. Счита, че в много от стратегическите документи по страни и региони не се разпределят достатъчно ресурси във връзка с основната цел на Инструмента за сътрудничество за развитие за изкореняване на бедността в контекста на устойчиво развитие, както и че в много от документите не се посочва ясно доколко предложените действия ще допринесат за постигане на ЦХР;

10. Обръща особено внимание на изискването за изпълнение на критериите за ОПР за географските програми в рамките на ИСР и настоятелно призовава Комисията и ЕСВД винаги да гарантират пълно съответствие със законовото задължение;

11. Посочва, че съгласуваността на политиката за развитие, поемането на ангажимент във връзка с развитието и липсата на фрагментация на помощта са от основно значение за гарантиране на ефективността на помощта;Перспективи за бъдещето: принципи

12. Подчертава, че ЕС все още се нуждае от специфичен финансов инструмент за сътрудничество за развитие, насочен изключително към развиващите се страни, който категорично следва целите, определени в член 208 от ДФЕС; настоява за това, че годишните стойности за ОПР в следващия период на многогодишна финансова рамка (МФР) следва действително да се повишат, за да достигнат колективната цел за изразходване на 0,7 % от БНД за ОПР до 2015 г.;

13. Подчертава, че пълното съответствие с критериите за ОПР и по-специално с изискването на ОИСР/КПР, че всяка „всяка сделка се извършва за поощряване на икономическото развитие и благосъстояние на развиващите се страни като нейна основна цел“1, трябва да остане условие всички мерки, финансирани в контекста на географските програми в рамките на новия инструмент; призовава за по-ограничени квоти за ОПР за тематични програми отколкото в контекста на сегашния ИСР, особено по отношение на програми относно „миграцията и убежището“, за които Комисията не показа ясно начина, по който дейностите, финансирани в контекста на граничния контрол, са допустими като ОПР съгласно критериите на ОИСР/КПР;

14. Подчертава, че изпълнението на ЦХР трябва да остане основната цел на инструмента за периода до 2015 г.; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че помощта на ЕС продължава да бъде съгласувана с международно договорените цели за развитие, които ще бъдат приети от Организацията на обединените нации и други компетентни международни организации за периода след 2015 г.;

15. Признава необходимостта от сътрудничеството извън ОПР с много развиващи се страни за предоставянето на глобални обществени блага; счита, че този вид сътрудничество следва да бъде регулирано, а средствата да бъдат насочени чрез един или повече отделни инструменти, така че да се гарантира прозрачност и да се запази отличителното естество на сътрудничеството за развитие като самостоятелна политическа област в сферата на външните отношения; настоява, в съответствие с ангажимента, поет от Европейския съвет от 29-30 октомври 2009 г., че финансирането във връзка с изменението на климата не следва да накърнява или застрашава борбата срещу бедността и непрекъснатия напредък към постигане на ЦХР, както и че оскъдните средства на ОПР, които са на разположение за намаляване на бедността, не следва да бъдат отклонявани за цели, различни от целите за развитие в развиващите се страни; подчертава, че определението на ОПР съгласно ОИСР не следва да се променя и призовава Комисията да гарантира, че нито един проект за развитие, финансиран от ЕС, не се противопоставя на глобалните усилия за намаляване на изменението на климата и че всички тези проекти са устойчиви по отношение на климата, особено големите инфраструктурни проекти или проектите на територията на малките острови, които първи ще понесат последиците от изменението на климата;

16. Изразява загриженост, във време на значителни бюджетни ограничения, относно силния акцент върху инвестициите в частния сектор като средство за осигуряване на повече финансови средства за развитие; посочва, че сътрудничеството за развитие е единствената политика за външна дейност (освен хуманитарната помощ), която не е предназначена да служи на интересите на ЕС, а по-скоро да служи за защита на интересите на маргинализираните и уязвими групи от населението на планетата; следователно настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички публични финанси, които се използват за подкрепа на инвестиции в частния сектор на Юг, не се отклоняват от сектори, за които и в момента се заделят недостатъчно средства (като при програмите за недържавните субекти и местните органи, например), както и че подобна подкрепа ще позволи на практика развитието на вътрешния частен сектор и малките и средните предприятия в държавите с ниски доходи;

17. Изразява съгласие, че е необходим един диференциран подход към различните групи от развиващи се страни и че традиционната финансова помощ може да стане по-малко значима за страните с нововъзникващи икономики; счита, че помощта за страните с нововъзникващи икономики, наред с това да насърчава устойчив икономически растеж, следва също така да бъде съсредоточена върху укрепване на фискалната политика на държавата партньор и насърчаване на мобилизирането на вътрешни приходи, което следва да доведе до намаляване на бедността и зависимостта от помощ;

18. Настоятелно призовава Комисията да осигури по-голяма подкрепа за развиващите се страни и страните с нововъзникващи икономики при осъществяването на данъчните реформи с цел подпомагане на ефективните, ефикасни, справедливи и устойчиви данъчни системи; призовава Комисията ефективно да интегрира принципите на добро управление по въпроси от данъчно естество в процеса на програмиране, прилагане и мониторинг на стратегическите документи по страни и региони, като бъдат предприети необходимите мерки, за да се наложи докладване от страна на транснационалните дружества за всяка страна;

19. Подчертава, че бъдещият инструмент за сътрудничество за развитие следва да продължи да обхваща всички развиващи се страни от географските райони, обхванати от него, съгласно списъка на ОИСР/КПР с развиващи се страни;

20. Призовава за по-тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки, така че да се постигне предписанието на член 210 от ДФЕС, и подкрепя разработването на съвместни европейски стратегически документи; счита, че всички програмни документи на ЕС за всяка страна или регион следва да включват подробни и актуални матрици на донорите, както и специална глава относно ефективността на помощта от ЕС, в която да се посочват действията, предприети за повишаване на сътрудничеството, хармонизацията и взаимното допълване между донорите и за по-добро разделение на работата между донорите и особено между държавите-членки на ЕС;

21. Отново отправя призива си Европейският фонд за развитие (ЕФР) да бъде включен в бюджета на ЕС, което ще опрости процедурите и ще увеличи ефективността и ефикасността на помощта на ЕС; настоява, че това не следва да води до никакво намаляване на общите суми на финансиране на равнището на ЕС за ИСР и за ЕФР, нито на общия размер на средствата, които се предоставят за ОПР на равнище ЕС;

22. Счита, че трябва да бъде повишена подкрепата за уязвимите групи (жени, лица с увреждания, младежи и безработни лица, коренно население), както и за интегрирането на принципа за равенство между половете и за предприемане на действия по други въпроси с комплексен характер; настоява, че в инструмента, който ще наследи ИСР, трябва да има ясни показатели в програмните документи, за да се гарантира, че може да бъде измерено въздействието на намесата на ЕС в тези области;

23. Подчертава, че участието на местните органи в политиките за развитие е от основно значение за постигането на Целите на хилядолетието за развитие и осигуряването на добро управление; по-специално припомня, че местните органи трябва да играят съществена роля в области като образованието, борбата срещу глада, здравеопазването, водите, хигиенизирането, социалното сближаване и местното икономическо развитие, и т.н.; следователно счита за важно да им се предостави по-съществена роля в следващия финансов инструмент в съответствие с принципа за поемане на отговорност по отношение на развитието;

24. Подчертава необходимостта от редовен и структуриран диалог между Комисията, ЕСВД, недържавните субекти и местните органи относно планирането, изпълнението и оценката на стратегически документи; следователно подчертава необходимостта в бъдещите финансови инструменти да се вземат предвид заключенията от структурирания диалог;

25. Подчертава необходимостта от разпоредби за гъвкавост, които позволяват на ЕС да отговаря на промените по отношение на потребностите и приоритетите; предлага разглеждане на модела на ЕФР за ограничени пакети за страните с непрограмна помощ като възможен модел за бъдещия инструмент за сътрудничество за развитие; при все това подчертава, че средствата, използвани по по-гъвкав начин, трябва да преследват истински цели за развитие;

26. Счита, че новият инструмент за сътрудничество за развитие следва да предоставя основа за целенасочена и по-гъвкава помощ в ситуации на несигурност; вярва, че новата финансова структура следва да помага за гарантиране на стабилна връзка между спешната помощ, възстановяването и развитието (LRRD) чрез гъвкавост и взаимно допълване на финансовите механизми;Перспективи за бъдещето: Географски и тематични програми

27. Призовава за целеви показател за предоставяне на 20% от разходите в рамките на географските програми за основните социални услуги, определени от Организацията на обединените нации в Целите на хилядолетието за развитие (показател 8.2 за цел 8: „Развиване на сътрудничество за развитие в световен мащаб“);

28. Настоява за строги критериите за отпускане на бюджетна подкрепа; настоява, че Комисията трябва да се въздържа от използване на бюджетна подкрепа в страни, където не може да бъде гарантирана прозрачност при разходването на публични средства, че бюджетната подкрепа трябва винаги да бъде съпътствана от действия за развиване на парламентарния контрол и капацитета за одит на страната получател и за увеличаване на прозрачността и обществения достъп до информация, както и че гражданското общество следва да бъде включено в мониторинга на бюджетната подкрепа;

29. Признава важната роля, която гражданското общество играе за развитието, като например да упражнява надзор по отношение на държавното управление, за да се гарантира отчетност, и призовава адекватно финансиране да бъде насочено към гражданското общество в развиващите се страни;

30. Отново отправя призив към Комисията да представи цялостен финансов анализ, включващ общата бюджетна подкрепа, подкрепата по сектори, по проекти или под каквато и да било друга форма, предоставена на местното управление; подчертава факта, че тази цялостна картина би допринесла за повече съгласуваност по отношение на помощта, предоставяна на местното управление, и за подобряване на управлението в страните партньори;

31. Отбелязва, че всички тематични програми в рамките на ИСР са доказали практическото си значение и подчертава, че е наложително да се запазят както тематичните, така и географските програми, но призовава за известно пренасочване на вниманието в контекста на нови предизвикателства, като например световната финансова и икономическа криза, световната продоволствена криза, изменението на климата и специфичните потребности на уязвимите държави и държавите в преход;

32. Посочва, че миграцията е област, в която е налице ясна необходимост да се отдаде приоритет на съгласуваността на политиката за развитие спрямо аргументите в краткосрочен план относно миграцията в ЕС, които са насочени основно към борба с незаконната имиграция; подчертава, че средствата за развитие в областта на миграцията не следва да се използват за укрепване на граничното управление и борбата с незаконната имиграция; настоява за това, че всяка бъдеща тематична програма относно миграцията трябва да бъде напълно в съответствие с целите за развитие на ЕС и че основното финансиране в рамките на тази програма трябва да отговаря на критериите за допустимост на ОПР; подчертава по-специално, че трябва да бъде отдаден приоритет на проектите в рамките на тематичната програма, които се занимават с миграцията Юг–Юг;

33. Подчертава, че новата тематична програма "Инвестиране в хората" трябва да бъде съсредоточена , но без да се ограничава с това, към постигане на тези ЦХР, при които изоставането е най-голямо, с особено внимание към държави и региони с критични показатели по ЦХР; подчертава, че основното образование и ограмотяването са отправна точка в процеса на повишаване на информираността и поемането на отговорност за развитието; поради това призовава програмата да включва акцент върху образованието като средство за еманципация и участие;

34. Счита, че новият инструмент следва да предостави диференциран подход към финансирането на организациите на гражданското общество и местните органи, както и да избегне безсмислена конкуренция между двата типа субекти; подчертава необходимостта да се предприемат мерки във връзка с проблема с прекалено големия брой участници в настоящата програма; призовава резултатите от структурирания диалог да бъдат изцяло отразени в бъдещата тематична програма и предложените условия за отпускане на помощ;

35. Посочва, че една от причините за непостигането на ЦХР е липсата на признание за приноса на околната среда, природните ресурси и екосистемите за човешкото развитие и премахването на бедността; със загриженост отбелязва, че докато текущата ОПР разпределя едва 3 % от общите разходи за въпроси, свързани с околната среда, допълнителен проблем е, че част от финансирането от ЕС и държавите-членки за развиващите се страни се инвестира в проекти, които насърчават изменението на климата, вместо да го смекчават; подчертава, че трябва да се подобри съгласуваността на политиката за развитие в областта на изменението на климата, особено по отношение на финансирането и интегрирането на въпросите, свързани с изменението на климата, в сътрудничеството за развитие на ЕС;

36. Посочва, че в своя „Специален доклад 6/2006“ Сметната палата стига до заключението, че ЕС е постигнал само ограничен напредък след 2001 г. по отношение на интегрирането на околната среда в своето сътрудничество за развитие, тъй като стратегическите документи по страни не са отчели в достатъчна степен въпросите във връзка с околната среда; в съответствие с това настоятелно призовава Комисията да гарантира, че въпросите във връзка с околната среда са интегрирани по-добър начин и са обект на систематичен мониторинг във всички външни политики и финансови инструменти, особено предвид настоящите предизвикателства във връзка с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие;

37. Отново заявява, че член 290 от ДФЕС е напълно приложим към ИСР и следователно подчертава, че прилагането на процедурата за приемане на делегирани актове е задължително за решенията, които отговарят на критериите на член 290 от ДФЕС, включително относно установяването на общи цели, приоритети, очаквани резултати и отпускане на финансови средства;

o

o o


38. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

P7_TA-PROV(2011)0262

Напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия

Комисия по правни въпроси

PE456.886

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. oтносно възможни политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (2011/2013(INI))


Европейският парламент,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 1 юли 2010 г. относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия (COM(2010)0348),

– като взе предвид Решение на Комисията № 2010/233/ЕС от 26 април 2010 година за създаване на експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юли 2001 г. относно европейско договорно право (COM(2001)0398),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 февруари 2003 г., озаглавено „По-съгласувано европейско договорно право - план за действие“ (COM(2003)0068),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 октомври 2004 г., озаглавено „Европейско договорно право и преразглеждане на достиженията на правото: пътят напред“ (COM (2004)0651),

– като взе предвид доклада на Комисията от 23 септември 2005 г., озаглавен „Първи годишен доклад за напредъка относно европейско договорно право и преразглеждането на достиженията на правото“ (COM(2005)0456) и доклада на Комисията от 25 юли 2007 г., озаглавен „Втори доклад за напредъка по Общата референтна рамка“ (COM(2007)0447),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557),

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно обща референтна рамка за европейското договорно право2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2007 г. относно европейското договорно право3,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно европейското договорно право1,

– като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно европейското договорно право и прегледа на достиженията на европейското право: пътят напред2,

– като взе предвид своите резолюции от 26 май 1989 г.3, 6 май 1994 г.4, 15 ноември 2001 г.5 и 2 септември 2003 г.6 по този въпрос,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по икономически и парични въпроси (A7 0000/2011),

A. като има предвид, че инициативата за европейско договорно право, която се стреми да преодолее проблеми на единния пазар, породени, наред с другото, от различаващите се корпуси на договорното право, се обсъжда от много години,

Б. като има предвид, че в резултат на световната финансова криза изглежда по-важно от всякога да се осигури съгласуван режим на европейско договорно право с оглед реализиране на целия потенциал на вътрешния пазар и по този начин да се подпомогне постигането на нашите цели, заложени в стратегията „Европа 2020“,

В. като има предвид, че единният пазар остава фрагментиран поради много фактори, включително неприлагането на действащото законодателство в областта на единния пазар,

Г. като има предвид, че е необходимо по-голямо проучване, за да се разбере по-добре защо вътрешният пазар остава фрагментиран и как по най-добрия начин да се разрешат тези проблеми, включително как да се гарантира прилагане на действащото законодателство,

Д. като има предвид, че в цитираната по-горе Зелена книга Комисията предлага редица варианти за инструмента на европейското договорно право, който би могъл да помогне да се развие предприемачеството и да се укрепи общественото доверие в единния пазар,

Е. като има предвид, че експертната група, създадена да подпомага Комисията при подготовката на предложение за обща референтна рамка (ОФР), започна работа с кръгла маса на заинтересованите страни,

Ж. като има предвид, че различията в договорното право на национално равнище не представляват единствената пречка за МСП и потребителите по отношение на трансграничните дейности, тъй като те са изправени пред други проблеми, включително езикови бариери, различни данъчни системи, въпроса за надеждността на онлайн търговците, ограничения достъп до широколентов интернет, цифровата грамотност, проблеми със сигурността, демографския състав на населението на отделните държави-членки; опасения относно неприкосновеността на личния живот; третиране на жалбите и права върху интелектуалната собственост и др.,

З. като има предвид, че според проучване на Комисията от 2008 г. три четвърти от търговците на дребно продават само на местния пазар, а трансгранични продажби се извършват често само в няколко държави-членки1,

И. като има предвид, че е необходимо да се направи разграничение между традиционните трансгранични сделки и електронната търговия, където съществуват специфични проблеми и разходите по сделките са различни; като има предвид, че освен това е необходимо за целите на бъдещите оценки на въздействието внимателно и точно да се определи как се образуват разходите по сделките,

Й. като има предвид, че е ясно, че прилагането на чуждестранното (потребителско) право към трансграничните сделки по силата на Регламента Рим I2 се очакваше да доведе до значителни разходи по сделките за предприятията, по-специално за МСП, които само в Обединеното кралство се оценяват на 15 000 EUR на предприятие и на държава-членка3,

K. като има предвид, че е необходима повече информация относно разходите по сделките, произтичащи от прилагането на член 6, параграф 2 и член 4, параграф 1, буква a) от Регламента Рим I, като се има предвид, че Рим I се прилага едва от декември 2009 г.;

Л. като има предвид, че тези разходи по сделките се считат за една от сериозните пречки пред трансграничната търговия, както потвърждават 50% от вече търгуващите през граница търговци на дребно в ЕС, интервюирани през 2011 г., които заявяват, че хармонизирането на приложимото право при трансгранични сделки в целия ЕС би увеличило равнището на техните трансгранични продажби, докато 41% казват, че техните продажби не биха се увеличили; като има предвид, че в сравнение с това сред търговците на дребно, които не продават през граница, 60% казват, че тяхното равнище на презгранични продажби не би се увеличило в по-хармонизирана регулаторна среда, а 25% от тях казват, че би се увеличило4,

M. като има предвид, че някои от най-очевидните пречки, срещани от потребителите и малките и средните предприятия по отношение на единния пазар, са сложността на договорните отношения, несправедливите условия на договорите, неадекватната и недостатъчна информация и неефективната и времеемка процедура,

Н. като има предвид, че е от първостепенно значение всяка инициатива от ЕС да отговаря на действителните нужди и тревоги на предприятията и потребителите; като има предвид, че тези тревоги включват и правни/езикови проблеми (разпоредби на стандартни условия за малки предприятия на всички езици на ЕС) и трудности при привеждането в изпълнение на трансгранични договори (разпоредби на автономни мерки на ЕС в областта на процесуалното право),

O. като има предвид, че проучване на Комисията оценява онлайн пазара като все още фрагментиран: в проучване 61% от 10 964 пробни трансгранични поръчки са завършили с неуспех, а трансграничното пазаруване изглежда увеличава възможностите на потребителите да намерят по-евтина оферта1 и продукти, които не се предлагат на местния онлайн пазар2; като има предвид, че цифрата 61 % изглежда много висока и изискваща допълнително проучване, проверка и оценка,

П. като има предвид, че поетапното хармонизиране не преодолява ефективно пречките на вътрешния пазар, произтичащи от различните национални системи на договорното право, и всички мерки в тази област трябва да бъдат основани на ясни доказателства, че подобна инициатива ще има реално отражение, каквото не би могло да бъде постигнато посредством други средства, предполагащи по-малка намеса,

Р. като има предвид, че общо европейско договорно право ще донесе ползи за потребителите, и по-специално ще допринесе за повече и по-лесно достъпна трансгранична търговия в рамките на вътрешния пазар,

С. като има предвид, че преговорите по директивата относно правата на потребителите3 показаха колко е трудно да се хармонизира потребителското право, прилагано спрямо договорите, без да се подкопае общият ангажимент за високо равнище на защита на потребителите в Европа, и какви ограничения налага това върху процеса,

Т. като има предвид, че всички стъпки, предприети в областта на европейското договорно право, трябва да отчитат задължителните национални правила и да бъдат съвместими с очакваната директива относно потребителските права, която ще има значително въздействие върху съдържанието и върху равнището на хармонизация на евентуален бъдещ инструмент в областта на европейското договорно право; като има предвид, че би било необходимо постоянно и внимателно да се наблюдава прилагането му в следващите месеци, за да се определи какъв следва да бъде обхватът на незадължителния инструмент,

У. като има предвид, че всеки краен продукт в областта на европейското договорно право трябва да бъде реалистичен, осъществим, пропорционален и добре обмислен, преди да бъде изменен, ако е необходимо, и официално приет от европейските съзаконодатели,

1. Подкрепя предприемането на действия за преодоляване на различните пречки пред осъществяването на трансгранични сделки в рамките на вътрешния пазар и счита, че наред с други мерки проектът за европейско договорно право би могъл да бъде полезен за реализирането на пълния потенциал на вътрешния пазар, като води до съществени ползи в областта на икономиката и заетостта;

2. Приветства открития дебат относно Зелената книга и настоятелно призовава съответните отдели на Комисията да направят задълбочен анализ на резултатите от процеса на консултации;

3. Подчертава икономическото значение на МСП и на занаятчийските предприятия в европейската икономика; следователно настоява на необходимостта да се гарантира, че принципът „мисли първо за малките“, насърчаван от „Small Business Act“, се прилага добре и се разглежда като приоритет в дебата за инициативите на ЕС във връзка с договорното право;


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница