Съдържание: раздел І. Пълно описание на поръчкатастраница1/4
Дата07.06.2017
Размер1 Mb.
#23063
  1   2   3   4
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Ретрофит на два броя КРУ на извод 20 kV на п/ст Ерма река

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ І.Пълно описание на поръчката.

1.Цел на задачата.

2.Технически изисквания.

2.1.Съществуващо положение.

2.2.Място за изпълнение на поръчката.

3.Техническа спецификация.

3.1.Стандарти и норми на доставката.

3.1.1.Релейните защити.

3.1.2.Цифровите измервателни уреди.

3.1.3.Токови и напреженови измервателни трансформатори за 20 kV и вакуумни прекъсвачи за 20 kV.

3.2.Основни изисквания.

3.2.1.Първична комутация - в т.ч. токови и напреженови трансформатори за 20 kV и вакуумни прекъсвачи за 20 kV.

3.2.2.Вторична комутация – в т.ч.управление, блокировки, сигнализация, релейна защита и телемеханика.

3.2.3.Основни изисквания към конфигурация и настройки на релейните защити.

3.2.4.Основни изисквания към комплексни цифрови измервателни уреди – в т.ч.конструктивни и електрически характеристики.

4.Изисквания към работен проект: Част: Първична комутация, Част: Вторична комутация и Част: ПБЗ.

5.Основни изисквания към демонтажните и монтажните работи.

6.Наладка и въвеждане в експлоатация.7.Специални изисквания.

8.Минимални изисквания към съоръженията и устройствата.

9аранционен срок.

10.Опаковка, транспорт и съхранение.

11.Срок за изпълнение на поръчката.

12.Изисквания към изпълнителя.

13.Количествена сметка.РАЗДЕЛ ІІ.Образци.

1.Образец на оферта.

2.Образци на декларации.

3.Образец на техническо предложение.

4.Образец на ценово предложение.РАЗДЕЛ ІІІ.Методика за оценка и класиране на офертите.

РАЗДЕЛ ІV.Указания към участниците.

РАЗДЕЛ V.Проект за договор.
Пловдив, 2012 г.

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

1.Цел на задачата


Пълен инженеринг, включващ:

-Изготвяне на работен проект за ретрофит на КРУ за два извода в ЗРУ 20 kV на п/ст Ерма река с части: Първична комутация, Вторична комутация и ПБЗ. При изготвяне на проекта да се предвиди:

Доставка и монтаж на два броя вакуумни прекъсвачи.

Доставка и монтаж на шест броя токови трансформатори.

Доставка и монтаж на шест броя напреженови трансформатори.

Доставка и монтаж на 12 броя горни и долни проходни изолационни ръкави.

Доставка и монтаж на 6 броя проходни изолатори, алуминиево шина и клеми.

Доставка и монтаж, конфигуриране и настпойка на 2 броя цифрови релейни защити.

Доставка и монтаж на помощна релейна апаратура, клеми вторична комутация, 2 броя комплексни цифрови измервателни уреди, сигнални устройства, монтажен проводник и кабели вторична комутация.

-Демонтажно-монтажни и наладъчни работи и настройки, съгласно количествата и параметрите на проекта.

-Цялостно пребоядисване на КРУ.

2.Технически изисквания


2.1.Съществуващо положение

Подстанция Ерма река 110/20/6.3 kV е въведена в експлоатация през 1984 г., като собственост на фирма Горубсо гр. Златоград. През 2006 г. е закупена от НЕК ЕАД.

ЗРУ 20 kV на подстанцията е изпълнена с КРУ 2-20Б, с единична шинна система, секционирана с прекъсвач. Връзката от КРУ до проходна плоча, се осъществява с вертикални изолационни ръкави, на които е нарушена изолацията и AL шина. ТТ на секциониране 20 kV са проходни за КРУ. На изводни КРУ и секциониране, прекъсвачите са тип АК 20 600/12-1250А. На Трафо1 вход 20 kV и Трафо2 вход 20 kV през 2011 г. е извършен ретрофит, при който са подменени МП с вакуумни тип VD4 24.12.25, ABB, ТТ-3 броя - тип GIS 24f 24/50/125kV, НТ-3 броя - тип GSES 24D, 24/50/125 кV.

Шинната система 20 kV, е изпълнена от две секции, като към първа секция са включени Трафо-1, ВО-1, ВЕ 20 kV Ерма І, ВЕ 20 kV Стратиев І, Мерене І и две резервни КРУ.

Към втора секция са включени Трафо-2, ВО-2, Мерене 2, ВЕ 20 kV Стратиев ІІ, ВЕ 20 kV Ерма ІІ, и три резервни КРУ. На Мерене ІІ са необходими 2 броя НТ GE 24.

РЗ на изводи 20 kV са електромеханични (руски) и са монтирани в релеен отсек на КРУ.

РЗ на трафовходовете 20 kV са подменени с РЗ тип RFI 401 производство на фирма Rocon и се намират в релейно табло в командна зала. Шкафовете на КРУ са изградени от четири отделни модулa - отсека (релеен, прекъсвач, ИТ и шинна система).

Вследствие на дългогодишната експлоатация и лошата техническа поддръжка, голяма част от съоръженията са разкомплектовани и амортизирани. Голяма част от изолационните проходни ръкави (на горните и долни полюси на МП) в КРУ са спукани.2.2.Място за изпълнение на поръчката

П/ст Ерма река, ЗРУ 20 kV - извод 20 kV Ерма І и извод 20 kV Стратиев І, в землището на с.Ерма река, община Златоград, област Смолян.3.Техническа спецификация

3.1.Стандарти и норми на доставката

3.1.1.Релейните защити

Релейните защити, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:1.

Тестове и стандарти
1.1

Изолация
1.1.1

Диелектрична якост 2.5 kV/ 50 Hz

IEC 60255-5

1.1.2

Импулсно напрежение

IEC 60255-5, class 3

1.2

Електромагнитна съвместимост
1.2.1

Високочестотни смущения

IEC 60255-22-1,class 3

1.2.2

Електростатичен разряд

IEC 60255-22-2, class 4

1.2.3

Бързи преходни смущения

IEC 60255-22-4, class 4/ EN 61000-4-4 class 4

1.2.4

Смущения от пренапрежения (Surge immunity)

IEC 61000-4-5, class 3

1.2.5

Радиочестотни смущения 0.15 MHz до 80 MHz амплитудно модулирани 80% 1 kHz

IEC61000-4-6, class 3

1.2.6

Eлектромагнитни смущения до 1000 MHz, амплитудно модулирани

IEC61000-4-3, class3/

IEEE/ANSI C37.90.21.2.7

Електромагнитни смущения 900 MHz, 10V/m импулсно модулирани

IEC61000-4-3/ ЕNV50204, class 3

1.2.8

Пулсиращи магнитни полета

IEC 61000-4-8/

IEC 60255-61.2.9

Излъчване на високочестотни смущения

ЕN 50081/

IEC-CISPR221.3

Електрически условия
1.3.1

Прекъсване и наличие на променлива съставяща в DC захранването

IEC60255-11

1.4

Климатични условия
1.4.1

Температурни влияния

IEC60068-2-1 IEC600682-2

1.4.2

Влажност

IEC 60068-2-30

1.5

Механични условия
1.5.1

Вибрации

IEC60 255-21-1

1.5.2

Удар

IEC 60255-21-2

1.5.3

Сеизмични влияния

IEC 60255-21-3

1.6

Степен на защита (IP код)

ЕN 60529


3.1.2.Цифровите измервателни уреди

Комплексните цифрови измервателни уреди, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти: • IEC 61326-1 клас АВ 2006 - Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания (IEC 61326-1:2005)

 • EN 61000-4-3:2001 - Методи за изпитване и измерване; Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле.

 • БДС EN 61010-1:2010 - Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010).

 • БДС EN 60529:1991/A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999).

 • БДС EN 60255-21-1:2003 - Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 1: Изпитвания на вибрации (синусоидални) (IEC 60255-21-1:1988).

 • БДС EN 60255-21-2:2003 - Електрически релета. Част 21: Изпитвания на вибрации, удари, тръскане и сеизмични изпитвания на измервателни релета и защитни съоръжения. Раздел 2: Изпитвания на удари и тръскане.

 • БДС EN 60688:2003 - Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на променливотокови електрически величини в аналогови или цифрови сигнали (IEC 60688:1992).

3.1.3.Токови и напреженови измервателни трансформатори и вакуумни прекъсвачи за 20 kV

а/Токови измервателни трансформатори за 20 кV– IEC-60044-1 или еквивалентен;

б/Напреженови измервателни трансформатори за 20 kV – IEC60044-2 или еквивалентен;

в/Вакуумни прекъсвачи – IEC 62271-100 (IEC 60056) IEC 60694; IEC60815 или еквивалентен.3.2.Основни изисквания

3.2.1.Първична комутация - в т.ч. токови и напреженови трансформатори и вакуумни прекъсвачи

Монтирането на ел.съоръжения и тоководещи части, да се изпълняват по работен проект Част:Първична комутация. • КРУ, както и прекъсвачите, токовите и напреженовите измерителни трансформатори, трябва да имат технически характеристики, но не по-лоши от тези, посочени в минималните технически характеристики;

 • Между четирите модулa (отсека), от които са изградени шкафовете на КРУ, да има прегради не позволяващи разпространение на локално вътрешно късо съединение, в който и да е от по-горе посочените модули към другите;

 • Присъединяването на КРУ към линията 20 kV, да се осъществи, чрез съществуващата шинна система, през горния заден модул, проходни изолатори ПРБ в горната част на специално изграден заден модул (отсек) към шкафа на КРУ и подходящи клеми, като се предвиди това да става с твърди шини;

 • Да позволява лесна и бърза подмяна на дефектирали съоръжения в модулите, без това да налага разместване на съседните шкафове (панели);

 • Да се осигури възможност за достъп до измервателни трансформатори и тоководещи части при ремонт и профилактика;

 • Изолационна среда – въздушна – без напречна изолация между фазите на шинната система, конструкция за закрит монтаж;

 • Прекъсвачите да бъдат триполюсни, изваждаеми без завъртане с трифазно действие. Фазите на прекъсвача, да са разположени паралелно на задвижването на прекъсвача - (да не са в линия);

 • Прекъсвачите да бъдат за закрит монтаж с вакумно гасене на дъгата;

 • Прекъсвачите да са с моторно пружинно задвижване и възможност за ръчно управление;

 • Всички електрически устройства и елементи, включени в шкафовете за управление, трябва да работят безотказно при диапазон на номиналното захранващо напрежение на клемите им от 85 % - 110 %;

 • Включвателните и изключвателни бобини, да са електрически разделени;

 • Да имат блокировка срещу многократно включване;

 • Металните части на КРУ, прекъсвачите и шкафовете за управление, да са с антикорозионно покритие, устойчиво на влиянието на околната среда. Да бъдат горещо поцинковани или боядисани с антикорозионна боя, уточнена с Възложителя, с минимален гаранционен срок 15 години;

 • Да се предвиди стационарен ЗНР;

 • Да се предвиди защита срещу допир на частите под напрежение при изваден прекъсвач, чрез автоматично затварящи се предпазни бариери;

 • Да се предвиди механична блокировка, недопускаща вкарване на количката с прекъсвача в работно положение при включен заземителен нож;

 • Да се предвиди механична блокировка, непозволяваща включване на заземителния нож в работно положение на прекъсвача;

 • Да има механична блокировка, срещу изтегляне на количката от работно положение при включен прекъсвач;

 • Да има механична блокировка, непозволяваща преместване на количката с прекъсвача от контролно към работно положение при включен прекъсвач;

 • Да има механична блокировка, недопускаща включване на прекъсвача в междинно работно положение на количката;

 • Да се предвидят означителни, указателни и предупредителни табелки, съответстващи на първичната схема на подстанцията и диспечерските наименования на елементите на схемата;

 • Индикациите за положенията на комутиращите устройства, да се изведат на лицевия панел на релеен отсек на КРУ;

 • Прекъсвачите да бъдат комплектовани с брояч за броя на превключванията;

 • Вътрешните и външни връзки на първичната и вторичните намотки на измервателните трансформатори, трябва да са устойчиви на изместване при въздействие на вибрации при протичане на ток на късо съединение;

 • Първичните и вторични клемни изводи на токовите и напреженовите измервателни трансформатори, трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на IEC. Всеки измервателен трансформатор, да бъде с маркирана клема за заземяване;

 • Измервателните токови и напреженови трансформатори, да запазват искания клас на точност на вторичните ядра при всичките възможни натоварвания и напрежения, съгласно изискванията на IEC;

 • При късо съединение по изводния модул на КРУ, да се осигури защита от шунтиране на измервателните трансформатори от дъгата на късото съединение;

 • Манипулациите с прекъсвача, да се извършват отпред на лицевия панел на КРУ.

Всички метални нетоководящи части на новомонтираните съоръжения и стоманените конструкции, да се присъединят към съществуващата заземителна инсталация, чрез стоманена поцинкована шина 40/4 мм. Всички връзки на заземителните шини, да се изпълнят чрез ел. заварка.

а/Токови трансформатори

- с Uн = 24 kV, сухи, стоящи, капсуловани;

- първичен ток – 200 А;

- брой на ядрата за релейна защита – 2;

- брой на ядрата за мерене – 1;

- клас на точност на ядрата за мерене – 0,5S;

- клас на точност на ядрата за релейна защита – 5Р20;

- коефициент на сигурност на измервателните уреди на ядрата за мерене (rated safety factor) – Fs=5;

- номинална мощност на ядрата за мерене – гарантираща клас на точност 0,5S – доказана с изчислителна записка в проекта;

- номинална мощност на ядрата за релейна защита – гарантираща клас на точност 5Р20 – доказана с изчислителна записка в проекта;

- вторичен ток – 5А.

б/Напреженови трансформатори

- Uн = 24 kV, сухи, стоящи, капсуловани;

- брой на намотките за мерене – 1, с номинално напрежение 100/√3V, свързано по схема „звезда”;

- брой намотки за релейна защита – 2, като намотката с номинално вторично напрежение 100/√3V е свързана по схема „звезда”, а намотката с номинално, вторично напрежение 100/3V e свързана по схема „отворен триъгълник”;

- клас на точност на намотката за мерене – 0,5S;

- клас на точност на намотките за релейна защита – 3Р;

- номинална мощност на намотката за мерене – гарантираща клас на точност 0,5S, доказана с изчислителна записка в проекта;

- номинална мощност на намотките за релейна защита – гарантираща клас на точност 3Р – доказана с изчислителна записка в проекта;

- преводно отношение 20/√3/ 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1/3 kV;

- напреженов фактор (rated voltage factor) Vs;*

* 1,2 за продължителен режим на работа;

* 1,9 при продължителност 8 часа.в/Вакуумен прекъсвач

- Uн = 24 kV;

- Iн = 800 А;

- Iмакс.изкл. = 20 kA, с наличен моментен блок-контакт.3.2.2.Вторична комутация – в т.ч.управление, блокировки, сигнализация, релейна защита и телемеханика

Монтирането на ел. съоръжения, да се изпълняват по работен проект Част:Вторична комутация. • Управление на прекъсвач с блокировка срещу многократно включване от КРУ;

 • Електрически блокировки за всички съоръжения;

 • В КРУ за защита на вторичните намотки на измерителните трансформатори за РЗ и да се предвидят еднополюсни автоматични предпазители с Ін = 4 А със сигнален контакт;

 • В КРУ за защита на оперативните вериги, да се предвидят двуполюсни автоматични предпазители с Ін = 16 А, DC, със сигнален контакт;

 • В КРУ за защита на веригите за сигнализация и блокировки, да се предвидят двуполюсни автоматични предпазители с Ін = 10 А, DC, със сигнален контакт;

 • В релейния отсек на КРУ, да се предвиди осветление и контакт тип „Шуко” 220 V~ защитени с автоматични предпазители;

 • Да се подменят съществуващите проводници на оперативни вериги с нови. За опроводяване на апаратурата в таблата, да се ползва проводник тип ПВА-2, многожилен, с медни жила, за токовите вериги със сечение 2,5 mm2, а за оперативни и напреженови вериги 1,5 mm2;

 • Токовите и напреженовите вериги, да се изпълнят с екранирани контролни кабели за напрежение 0,6/1 kV - неразпространяващи горенето (с изолация с понижена горимост), с медни жила и меден концентричен проводник, със сечение 2,5 mm2, а за останалите оперативни вериги - със сечение 1,5 mm2;

 • Да се организира схема на веригите за блокировки на съоръжения 20 kV. Да се предвиди възможност за извеждане на оперативното напрежение за блокировките;

 • Всички жила, кабели и проводници, да са еднозначно маркирани с уникални, недублиращи се означения. Всички кабели да са подробно описани в кабелен журнал;

 • Да се актузлизират надписите и табелите на преоборудваните шкафове на КРУ.

3.2.3.Основни изисквания към конфигурация и настройки на релейните защити

Предложените от Участника посочни релейни защити, трябва да отговарят на описаните по-долу или еквивалентни принципи и изисквания: • Защитата да е предназначена за работа в мрежа с изолиран звезден център;

 • Посочна, с независимо от тока забавяне на изключването за всяко от стъпалата;

 • Висока чувствителност и стабилност на посочното реле;

 • Трифазно изключване – самостоятелно за всяка от вградените и функции;

 • Висока сигурност;

 • Настройка в широки граници;

 • Опростено тестване и настройка;

 • Компактност на монтажа;

 • Индикация за заработване, изключване и неизправност на лицевата част на защитата;

 • Комуникационен порт за свързване към външна информационна и управляваща системи и персонален компютър;

 • Пълноценна комуникация със защитата чрез клавиатура и дисплей на лицевия панел (без персонален компютър);

 • Вградена функция посочна МТЗ минимум две стъпала;

 • Вградени функции Максималнонапреженова и Минималнонапреженова защити с минимум две стъпала;

 • Възможност за взаимодействие между функцията за АПВ и вградените в защитата функции;

 • Визуализация на електричиски величини на дисплея на защитата;

 • Възможност за работа с алтернативни групи настройки.

3.2.4.Основни изисквания към комплексни цифрови измервателни уреди – в т.ч.конструктивни и електрически характеристики

а/Конструктивни характеристики:

- винтови клеми за присъединяване на медни твърди (едножични) или гъвкави (многожични) проводници със сечение 1,5 ÷ 2,5 mm2 за напреженови вериги и 2,5 ÷ 4 mm2 за токови вериги, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на уреда;

- тип на дисплея – LCD с осветление на екрана или светодиодна индикация;

- брой сегменти за показване на цифрата ≥ 7;

- цифрова индикация - минимум 4 разрядна, с плаваща запетая, с възможност за показване на положителна и отрицателна стойност при индикацията за мощност;

- стойностите на измерваните величини да се индикират с височина на цифрата ≥ 10 mm;

- корпус - изработен от материали, способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия;

- начин на монтаж – челно на панел;

- работен температурен диапазон от -5° до +50°С.

б/Електрически характеристики:

- захранващо напрежение - 220 V АС/DC ± 10%;

- вход по ток за индиректно мерене – ТТ хх/1 А или ТТ хх/5 А;

- претоварване по ток –1,2.хIн продължително, 10.хIн за 1 s;

- вход по напрежение за индиректно мерене – НТ хх/100 V или НТ хх/100/;

- претоварване по напрежение – 1,2.Uн продължително, 2.Uн за 1 s;

- номинална честота – 50 Hz.

в/Изисквания към клемореди

Клеморедите трябва да бъдат доставени и монтирани на DIN профили, както и да бъдат подходящо разположени, за осигуряване лесен достъпа за монтиране на кабели и за технически проверки.

Клеморедите да позволяват видимо прекъсване на оперативни вериги, без изваждане на проводници, включване на тестова апаратура със стандартни кабелни накрайници – щифт 4 mm2, удобно и безопасно шунтиране на токови вериги. Клемите да отговарят на ІЕС 947-7-1:1989 – за присъединяване на кръгли медни проводници, с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане на проводника при вибрации и стареене, да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда, негорими, с повишена устойчивост на чупене. Изолационният материал да не абсорбира влага, с Ідоп.макс.трайно  40 А, Uдоп.макс.  500 V. За токовите и напреженови вериги, да се предвидят специални клеми позволяващи оперативни действия без нарушаване работата на монтажната единица. Клемите и клеморедите, да са надписани и номерирани, както и да са снабдени с всички аксесоари, необходими за работа по вторичната комутация: шунтиращи мостчета, щекери, маркери и др. Външните и вътрешните вериги, да са присъединени от различни страни на клемореда.

Клеморедите следва, да бъдат групирани и специализирани в зависимост от предназначението на веригите - токови, напреженови, оперативни и др. Всички клеми трябва да се съобразят със сеченията на кабелите.

Най-малко 20 % свободни клеми трябва да има във всеки клеморед

г/Изисквания към помощни релета

Помощните релета, трябва отговарят на следните технически изисквания: • Захранващо напрежение: 220 V DC ± 20 %;

 • Контакти:

- Количество/брой 4;

- Номинален траен ток 5 А;

- Комутационна способност при 220 V DC с индуктивен товар L/R < 4 0 ms 0,2 A.

д/Изисквания към ключове

Ключовете трябва да бъдат от тип натискане и завъртане, и пружинно връщане в неутрално положение.

Ключовете за превключване, трябва да имат четири позиции „готов за включване”, „готов за изключване”, като само позициите „включване” и „изключване” се привеждат в действие с натискане.

Контролните ключове, трябва да се завъртат, както следва:

- По посока на часовниковата стрелка - за позиции Включване;

- Обратно на часовниковата стрелка - за позиции Изключване.4.Изисквания към работен проект: Част: Първична комутация, Част: Вторична комутация и Част: ПБЗ

Работния проект Част: Първична комутация, да включва чертежи за преоборудване на съществуващите КРУ с подмяна на прекъсвач, токови, напреженови трансформатори, проходни изолатори и шини 20 kV.

Част:Вторична комутация да включва входно-изходни вериги на новите релейни защити, управление на МП, сигнализация и блокировки.

Част: ПБЗ да се разработи в обхват и съдържание съгласно чл.10 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Наредба № Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Работният проект, да се изпълни съгласно изискванията на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни и в изпълнение на:

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, ДВ, бр.5 от 2001 г.;

- Наредба № 4 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии - ДВ бр.90 и бр. 9 от 2004 г.;

- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, ДВ. бр. 72 от 17.08.2004 г.;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, ДВ. бр.53 от 28.06.2005 г., изм. ДВ. бр.73 от 05.09.2006 г.;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи

Работните проекти, трябва да бъдат разработени на базата на предоставени от Възложителя чертежи на съществуващите съоръжения, така че да се запази съществуващата функционалност на съоръженията, в това число релейните защити, управление, блокировки и сигнализации. В схемата за сигнализация, освен съществуващите обобщени сигнали от ЗРУ 20 kV, да се добавят и допълнителни сигнали:

- заработила релейна защита - от всички вградени защитни функции;

- повреда в релейна защита.

Проектът трябва да съдържа принципни и монтажни схеми.

Проектът ще бъде съгласуван от Възложителя след отстраняване от Участника на всички забележки по него.

Работата по преоборудването на КРУ, ще започне след съгласуване от Възложителя на работният проект.5.Основни изисквания към демонтажните и монтажните работи

Демонтажът на съоръженията и монтажа на новите е задължение на Участника.

Демонтираното оборудване се предава на представител на Възложителя.

6.Наладка и въвеждане в експлоатация

Наладката и въвеждането в експлоатация на всяко присъединение, ще се извършва от специалисти на ЕСО ЕАД, МЕПР Смолян, като Участника е задължен да осигури присъствието на свои представители.

Всички открити по време на пусковите изпитания несъответствия и пропуски в монтажните работи се отстраняват незабавно от и за сметка на Участника.

7.Специални изисквания

7.1.Участникът е длъжен да предостави на Възложителя Работен проект, съдържащ:

7.1.1.Част: Електро – първична комутация;

7.1.2.Част: Електро – вторична комутация;

7.1.3.Част: План за безопасност и здраве;

7.1.4.Количествено-стойностна сметка за изпълнението на всички монтажни работи.

7.2.Проектната разработка, да бъде подписана и подпечатана от проектант с пълна проектантска правоспособност.

7.3.Към всяка част на техническото решение и работния проект (Електро, ПБЗ), да се приложи съдържание на цялостната разработка.

7.4.Проектната разработка, да се представи на Възложителя в три напълно комплектовани екземпляра на хартия и един екземпляр – запис на CD-R, като всяка част да е в отделна директория и всеки чертеж – на отделен файл, като наименованието на отделните файлове, да съответстват на наименованието и номера на чертежа.

7.5.Чертежите да бъдат във PDF формат.

7.6.Текстовата част да е в съвместим с Microsoft Word(*.doc) файлов формат.

7.7.В техническата документация на съоръженията и устройствата:

- Участникът да представи декларация за съответствие (declaration of conformity) от производител, в която да бъдат цитирани всички стандарти, на които отговарят съоръженията и устройствата;

- Участникът да представи протоколи от типови изпитания на съоръженията и устройствата, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO лаборатория, съгласно изискванията на всеки от стандартите, цитирани в декларацията за съответствие;

- Участникът да представи инструкции за монтаж на съоръженията, конфигурация, настройка и пускане в експлоатация и работа на устройствата;

- Участникът да представи, заводска и техническа документация, проспекти и/или каталози на предлаганите съоръжения на CD;

- Участникът да предостави програмно осигуряване (софтуер) за настройка и конфигурация на релейните защити.8.Минимални изисквания към съоръженията и устройствата

В Таблица № 1 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят релейните защити.Таблица №1Изисквания към устройството

Минимални изисквания на Възложителя

1.

Общи сведения
1.1

Тип

Да се опише

1.2

Производител

Да се опише

1.3

Гаранционен срок

Да се опише

1.4

Начин на монтаж

Заден (Вграден)

1.5

Изисквания към клемите за токови и напреженови вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 4 mm2

Да

1.6

Изисквания към клемите за оперативни вериги - винтов клеморед за присъединяване на меден проводник с максимално сечение 2,5 mm2

Да

1.7

Работен температурен диапазон

от -5 до +55°C

1.7.1

Естествено охлаждане, включително и на захранващите блокове

Да

1.8

Степен на защита
1.8.1

- На кутията

IP 50

1.8.2

- На съединителните клеми

IP 20

1.9

Захранване
1.9.1

- Номинално оперативно напрежение

220 V DC ± 20%

1.9.2

- Външното и вътрешно захранвания да са галванически разделени и защитени от прониквания на външни смущения

Да

1.10

Проектен живот

20 години

2.

Управляващи / Сигнални изходи
2.1

Номинално работно напрежение на изходните контакти

220 V DC

2.2.

Допустим ток при отваряне на контактите при
L/R< 40 ms при 220 V DC

≥ 0.1 А

2.3

Траен допустим ток през затворен контакт (при 220V DC)

5 А

2.4

Брой управляващи/сигнални изходи - 2 бр. за изключване от ЦРЗ, 1 бр. за включване от ЦРЗ, 1 бр. за заработила ЦРЗ, 1 бр. за УМТЗ, 1 бр. повреда в ЦРЗ и др.

≥ 8

3.

Аналогови входове
3.1.

Токови входове
3.1.1.

Брой токови входове

4

3.1.2.

Номинален ток

5 А

3.1.3

Тип на входния преобразувател за всеки токов вход

Галванично разделен - трансформаторен

3.1.4

Претоварване в токовите вериги
3.1.4.1

- Трайно

4 In

3.1.4.2

- За 1s

100 In

3.2.

Напреженови входове
3.2.1

Брой напреженови входове

4

3.2.2

Номинално фазно напрежение - три броя

100/√3V

3.2.3

Напрежение 3U0 – един брой

100:3V

3.2.4

Тип на входния преобразувател за всеки напреженов вход

Галванично разделен -трансформаторен

3.2.5

Допустимо продължително претоварване

2 Un

4.

Цифрови входове
4.1

Номинално захранващо напрежение

220 V DC

4.2

Брой на цифровите входовете

≥ 15

4.3

Праг на заработване

≥ 130 V DC

5.

Разпределение по модули на входните преобразуватели, цифрови входове и изходи, комуникационни портове, захранващ модул и др. на отделни платки или комбинация от отделните елементи по платки, осигуряващо ремонтна пригодност

Да

6.

Измервани и/или изчислени величини
6.1

Релейна защита
6.1.1

Фазови токове и ток 3Io

4

6.1.1.1

Диапазон на точна работа

1.2In ÷ 30In

6.1.1.2

Максимална грешка при измерване на токовите входове

± 5 %

6.1.2

Фазови напрежения и напрежение 3Uo (изчислено)

3

6.1.2.1

Диапазон на точна работа

0.1Un÷1.1Un

6.1.2.2

Максимална грешка при измерване на напреженовите входове

3 %

6.2

Телемеханично измерване
6.2.1

Фазови токове и ток 3Io

4

6.2.1.1

Диапазон на точна работа

0.1 ÷ 1.2In

6.2.1.2

Максимална грешка

3 %

6.2.2

Фазови напрежения и напрежение 3Uo (изчислено)

3

6.2.2.1

Диапазон на точна работа

0.8Un÷1.1Un

6.2.2.2

Максимална грешка

3 %

6.2.3

Активна и реактивна мощност и енергия

Да

6.2.4

Пълна мощност и енергия

Да

6.2.5

Максимална грешка при измерване на активна, реактивна и пълна мощност и енергия

3 %

6.2.6

Cosφ – индуктивен и капацитивен

Да

6.2.7

Максимална грешка при измерване на Cosφ

3 %

7.

Лицев панел
7.1

Наличие на клавиатура и дисплей на лицевия панел за директна работа със защитата (без РС).

Да

7.2

Светодиодна индикация на лицевия панел за заработване, изключване, неизправност на защитата и др.

Да

7.3

Брой на светодиодните индикатори

≥ 9

7.4

Отчитане на параметрите за настройка, на текущите и архивирани данни от работата на защитата

Да

8.

Комуникации
8.1

Наличие на стандартен интерфейс за комуникация със Система за автоматизация и управление на подстанция (САУП) и протокол за обмен на данни съгласно IEC 60870–5–103

Да

8.2

Възможност за предаване по горния интерфейс на всички вътрешни сигнали на защитата, включително измерваните величини в нормален режим и по време на к.с., записите от аварийните регистратори (disturbance recorder), промяна в състоянието на цифрови входове и изходи, и предаване на команди за управление.

Да

8.3

Наличие на стандартен, независим от останалите, интерфейс на лицевия панел за връзка с преносим РС за настройка, конфигуриране и архивиране на данни

Да

8.4

Достъп до всички данни записани в ЦРЗ

Да

8.5

Достъп за промяна на настройките на вградените функции

Да

8.6

Достъп за промяна на конфигурацията

Да

8.7

Наличие на парола за достъп до данните за настройките и конфигурацията на ЦРЗ

Да

9.

Технически параметри и функционални изисквания към вградените защити
9.1

Вградена функция на максималнотокова посочна релейна защита (МТЗ) с минимум две стъпала по ток и време

≥ 2

9.2

Вградена функция на токова посочна земна защита (ЗЗ) с минимум три стъпала по ток и време за мрежа, заземена през активно съпротивление

≥ 3

9.3

Вградена функция на посочна ЗЗ за мрежа, заземена през дъгогасителен реактор

Да

9.4

Независима настройка по ток, време и избор на посочност за всяко стъпало на МТЗ или ЗЗ

Да

9.5

Бързодействие на защитата с включено време на цифровия изход при Tзар = 0 s

≤ 50 ms

9.6

Диапазон на настройка на време

0 ÷ 10 s

9.7

Минимална стъпка на настройката по време

0,1 s

9.8

Допустима грешка на таймерите:

1% от настройката или 10 ms

9.8.1

При настройки с независимо от тока закъснение

± 1 % от настройката

или 10 ms9.8.2

При инверсни характеристики

± 5 %.

9.9

Определяне на посоката при близки трифазни къси съединения , когато остатъчното напрежение е малко

Да

9.10

Вградена функция на максималнотокова защита със зависимо от тока закъснение

Да

9.11

Вградена функция на токова земна защита със зависимо от тока закъснение

Да

9.12

Възможност за избор на зависимата характеристика от стандартните, съгласно IEC и IEEE/ANSI

Да

9.13

Наличие на АПВ – двукратно

Да

9.14

Стартиране на АПВ от вътрешни функции или външни сигнали

Да

9.15

Възможност за блокиране на АПВ от вътрешни функции или външни сигнали

Да

9.16

Възможност за работа с минимум 2 различни групи настройки

Да

9.17

Сигнализация при повреда в напреженови вериги

Да

9.18

Свободно програмируеми цифрови входове и изходи

Да

9.19

Наличие на алгоритъм за контрол състоянието на прекъсвача

Да

9.20

Наличие на вграден часовник за реално време с разделителна способност 1ms

Да

10.

Технически параметри и функционални изисквания към регистратора на събития и аварийния регистратор
10.1

Наличие на функция „регистратор на събития” (event recorder)

Да

10.1.1

Точност на записа при регистриране на събития

1 ms

10.1.2

Брой на регистрираните събития

≥100

10.2

Наличие на функция „авариен регистратор” (disturbance recorder)

Да

10.2.1

Автоматично регистриране на промяна в състоянието на цифровите входове и на моментните стойности на измервани от аналоговите входове величини за периода преди и по време на аварийния процес

Да

10.2.2

Обща продължителност на записите (записа)

≥ 5 s

10.2.3

Стартиране от вградените функции за релейна защита и от промяна в състоянието на цифров вход

Да

10.2.4

Следени аналогови величини от регистратора – всички аналогови входове и 3Uo, 3Io

Да

10.2.5

Следене на всички двоични входове

Да

10.2.6

При запълване на буфера за архивираните данни от функцията „авариен регистратор” да се изтрива най-старото събитие

Да

11.

Размери и тегло
11.1

Височина

Да се опише

11.2

Ширина

Да се опише

11.3

Дълбочина

Да се опише

11.4

Тегло (в kg)

Да се опише

В таблица №2 са посочени минималните изисквания на които, трябва да отговарят комплексните цифрови измервателни уреди.

Таблица №2  Технически характеристики

  Минимални изисквания на Възложителя

  1.

  Тип /модел/

Да се опише

  2.

  Производител

Да се опише

  3.

  Тип на работното напрежение

  AC

  4.

  Захранващо напрежение

  220 V АС/DC ± 10 %

  5.

  Степен на защита

  ≥ IP 40

6.

Клеми за присъединяване на проводниците

винтови за проводник със сечение 1,5 ÷ 2,5 mm2 за напреженови вериги и 2,5 ÷ 4 mm2 за токови вериги

  7.

  Начин на монтаж

  челно на панел

  8.

  Претоварване по напрежение  8.1

  - за 1 s

  2.Uн

  8.2

  - продължително

  1,2.Uн

  9.

  Претоварване по ток  9.1

  - за 1 s

  10.Iн

  9.2

  - продължително

  1,2.Iн

  10.

  Вход по ток

  ТТ 200/5 А

  11.

  Вход по напрежение

  НТ 20000/100 V

  12.

  Номинална честота

  50 Hz

  13.

  Клас на точност

  < 2 % ± 3 digit

  14.

Работен температурен диапазон

от - 5 °С до +50 оС

  15.

  Относителна влажност

  ≤ 85 %

  16.

Тип на дисплея

светодиодна индикация

  17.

Възможност за едновременна визуализация на минимум 3 измервани величини

Да

  18.

Наличие на бутон/и за комуникация с устройството и превключване на измерваните величини

Да

  19.

Брой сегменти за визуализация на цифрата

≥ 7

  20.

Цифрова индикация

минимум 4 разрядна, с плаваща запетая, с възможност за визуализиране на положителна и отрицателна стойност

  21.

Височина на цифрите

≥ 10 mm

  22.

Материал от който е изработен корпусът

Да се опише

  23.

Габаритни размери за щитови комбинирани измервателни уреди

96/96 и др. по DIN 43700 или еквивалентен,

  24.

Наличие на комуникационен порт RS 485 за връзка с устройството

Не

В таблица №3 са посочени минималните изисквания на, които трябва да отговарят вакуумните прекъсвачи.

Таблица №3Технически характеристики

Минимални технически изисквания на Възложителя


1.

Тип

Да се опише

2.

Производител

Да се опише

3.

Вид на дъгогасителната среда

вакуум

4.

Тип задвижване

моторно-пружинно

5.

Максимално работно напрежение kV

24

6.

Номинална честота Hz

50

7.

Номинален работен ток А

800

8.

Номинален изключвателен ток, 3 s kA

20

9.

Апериодична компонента %

Да се опише

9аранционен срок: не по малко от 5 (пет) години.

10.Опаковка, транспорт и съхранение

Съоръженията и устройствата, трябва да бъдат доставени от Участника с ненарушена фабрична опаковка на производителя. Опаковката трябва да гарантира, защита на изделията и съоръженията, срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.11.Срок за изпълнение на поръчката

1.Изготвяне на работни проекти Част: Първична камутация, Част: Вторична комутация и Част: ПБЗ – 20 (двадесет) календарни дни след влизане на договора в сила.

2.Демонтажни, монтажни работи и доставка съоръжения и апаратура – 40 (четиридесет) календарни дни от датата на подписване на Акт образец № 2.

12.Изисквания към Изпълнителя


Участникът трябва да представи изпълнени минимум три договора с предмет аналогичен на предмета на поръчката през последните три години. Съответствието с изискването се доказва чрез справка-декларация за изпълнените договори, изготвена съгласно образеца и оригинали или заверени копия на препоръки за декларираните изпълнени договори, от които може да се идентифицира предметът на договора, количество, срокове за доставка и дали договорът е изпълнен без забележки от страна на съконтрагента или други документи, доказващи заявените обстоятелства.
13.Количествена сметкаНаименование

1.

Изготвяне на работен проект за ретрофит на КРУ за извод СН

2.

Изпълнение на демонтажни и монтажни работи, боядисване и други съпътстващи преоборудването на шкафовете работи, предписани в работния проект /ретрофит на 2 броя КРУ/Каталог: uploads -> file
file -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
file -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
file -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
file -> 10 години движение за социален хуманизъм
file -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
file -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
file -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
file -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
file -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
file -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница