Съдържание списък на таблицитестраница6/39
Дата17.08.2018
Размер4.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Стратегическа цел 2:

“Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”
Стратегическа цел 2 е ориентирана към създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в района, увеличаване на равнището на заетостта и доходите, подобряване на качеството на жизнената среда и качеството на живота в населените места, което да доведе до намаляване на негативните демографски и миграционни процеси. Тази цел се подкрепя чрез три взаимообвързани приоритети. Те са насочени към подобряване на достъпа до пазара на труда, заетостта и доходите, повишаване на качеството на публичните услуги от първостепенно значение – здравеопазване, социални услуги, образование и култура, интегрирано градско развитие и екологизация и естетизация на жизнената среда. Приоритетните дейности са ориентирани към осигуряване на по-добър достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги чрез модернизиране на съответната инфраструктура и подобряване на транспортната достъпност. За постигане на целта решаващо значение ще има интегрираното планиране и обновяване на селищната среда чрез подобряване на селищната инфраструктура, благоустройството и естетическите й качества. Укрепването на човешкия капитал и подобряване качеството на живот водят да социално сближаване и повишаване привлекателността за обитаване на всяка териториална общност.


 • Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, заетостта и доходите

От важно значение са структурните интервенции, които ще се насочат към разширяване обхвата и качеството на политиките на пазара на труда за преодоляване на значителното изоставане в равнището на заетост в района и особено в отделни негови области и общини. Те следва да се ориентират към подкрепа на групите с най-ниска възможност за включване в пазара на труда като младежи, групите в неравностойно положение и дългосрочно безработните. Освен обучение и преквалификация, както и консултантски и информационни услуги, подкрепа заслужават и други активни политики на пазара на труда, в т.ч. за предприемачество. Ще се търси извличане на максимални ползи за района от политиките на пазара на труда и програмите за заетост, включително интегрирани схеми за алтернативна заетост. Приоритет при реализирането на тези дейности следва да получи насърчаването на местни инициативи за заетост в изостаналите райони за целенасочена подкрепа и засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение.  • Специфична цел 2.1.1. Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта и доходите;

  • Специфична цел 2.1.2. Постигане на социална интеграция на групите в неравностойно положение;

Приоритетните мерки и дейности са ориентирани към създаване на условия и механизми за стимулиране на трудовата мобилност на работната сила чрез подобряване на транспортната свързаност и обществения транспорт по направленията с най-интензивни ежедневни трудови пътувания около големите градски центрове, което ще улесни мобилността на трудовите ресурси, като се запази местоживеенето им и по този начин ще се въздейства върху неблагоприятните миграционни тенденции към големите градове и столицата.

Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени към:


 • Създаване на Регионална референтна мрежа (РРМ) за оценка компетенциите на работната сила на браншово и областно ниво;

 • Професионална преориентация (повторно обучение) и преквалификация на заетите в областите, в които се осъществяват структурни промени;

 • Подкрепа на бъдещи предприемачи и самонаети с акцент върху развитие на женското предприемачество;

 • Разработване на отворени системи за обучение, регулиращи професионалната подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда, съвместно със социално-икономическите партньори;

 • Разработване на “Бизнес профил” на общини, съдържащ подробна и актуална информация, насочен към потенциални инвеститори.
 • Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви

Подобряването на инфраструктурата на здравеопазването, образованието, социалните и културните услуги като организация и като физическа среда от обекти е от особено важно значение за цялостното развитие на района, областите и общините. Осигуряването на надежден достъп до здравни, образователни, социални и културни услуги за цялото население на района е гаранция за намаляване на вътрешнорегионалните различия и неравенства. Районът има потенциала и възможностите за постигане на тази цел. От значение е и планирането на дейности за модернизиране на спортната инфраструктура за професионален и любителски спорт в района, както и за разширяване на възможностите за спортуване в свободното време, което е важно за подобряване на здравния статус и активността на населението.


  • Специфична цел 2.2.1. Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност

  • Специфична цел 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в образователната, здравната, социалната и културната сфера

Специфичните цели за реализиране на този приоритет акцентират върху необходимостта от обновяване на самите обекти на социалната инфраструктура – болнични заведения, социални услуги, училища, културни обекти, в т.ч. чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност и архитектурно-естетически качества. От друга страна е необходимо подобряване на организацията на функциониране на тези заведения и подобряване на качествата на предлаганите в тях публични услуги.

Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени към:


 • Изграждане, ремонт и модернизация на образователни, културни и здравни заведения, социални услуги за създаване на приветлива и дружелюбна среда в тях;

 • Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради и други обществени обекти;

 • Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени места, сгради, транспорт, обществена информация и др.;

 • Превенция срещу изоставането на деца от общности в неравностойно положение;

 • Подобряване на качеството на предлаганите публични услуги в образователната, здравната, социалната и културната сфера;

 • Развитие на услуги в общността, свързани с превенцията на изьоставането на деца от групи в неравностойно положение;

 • Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги с цел превенция на социалното изключване;

 • Развитие на интегрирани услуги в подкрепа наранното детско развитие;

 • Модернизиране на спортната инфраструктура за професионален и любителски спорт в района – Дворец на културата и спорта Варна;

 • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради, подмяна и внедряване на интелигентно управление на уличното осветление.
Тази приоритетна цел е насочена към гарантиране на устойчивото и интегрирано развитие на градовете и включва поредица от мерки и действия за подобряване на градската структура и жизнеността на нейните съставни части, опирайки се на интегрирания подход на планиране и управление на градското развитие. Изготвянето на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) ще дава основата за осъществяване на всички действия в тази насока, което да доведе до общо функционално обогатяване и хармонично естетическо оформление на градската среда. Обекти на тази цел са градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, а именно Варна, Шумен, Добрич и Търговище, включени за изготвяне на ИПГВР в ОПРР. Към тях имат шансове да се включат ограничен брой градове от 4-то ниво. Останалите градове от 4-то ниво ще разчитат на ПРСС за изготвяне на ИПГВР. Реализацията на бъдещите проекти, определени на основа на ИПГВР, ще бъде през плановия период 2014–2020 г. Дейностите за интегрирано градско развитие ще се подкрепят от инструмента за финансов инженеринг Jessica и ЕФРР


  • Специфична цел 2.3.1. Изготвяне и прилагане на ИПГВР в градовете и

подобряване благоустройството на селищната среда;

  • Специфична цел 2.3.2. Подобряване на водоснабдителните услуги и внедряване на съвременни технологии за екологизация на жизнената среда.

Специфичните цели към този приоритет са свързани с планово осигуряване за прилагането на взаимообвързани, интегрирани действия по обновяване на градовете, създаване на нови зони с потенциал за развитие, рехабилитация на стари производствени зони, централни градски части, подобряване на жилищната среда, благоустрояване на публичните пространства (обновяване на паркове, зелени площи, детски площадки, велоалеи, улично осветление и др.), подобряване на достъпа до публични услуги (образование, здравеопазване и социални услуги), включително за хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от ВЕИ в градска среда, развитие на интегриран екологичен градски транспорт, газифициране, подобряване чистотата на атмосферния въздух и др. В рамките на тези специфични цели ще се реализират мерки за изграждането на качествена селищна и градска среда, гарантираща благоприятно социално-икономическо и екологическо развитие и достоен жизнен стандарт.

Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени към:


 • Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи индустриални зони;

 • Обновяване на зони за обществен отдих в градска и крайградска среда;

 • Изграждане/рехабилитация на пешеходни площи, алеи и тротоари, велоалеи и др.;

 • Подкрепа на електромобилността чрез местни преференции и изграждане на зарядна инфраструктура;

 • Модернизация на водопроводната мрежа - намаляване замърсяването на водите, намаляване на загубите и ефективно използване на водните ресурси;

 • Изграждане и реконструкция на канализационни мрежи и на съоръжения за пречистване на водите и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

 • Внедряване иновационни технологии за преработка на отпадъчни продукти от пречиствателни станции за отпадни води;

 • Изграждане и функциониране на ефективна система за интегрирано управление на отпадъците;

 • Изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци – Д. Чифлик и Вълчи дол, Търговище и Попово;

 • Доизграждане на канализационни системи в населените места;

 • Премахване на нерегламентирани сметища и рекултивация на замърсени земи;

 • Прилагане на дейности, насочени към подобряване качеството на морските води в акваторията на Черно море, съгласно европейските изисквания.

 • При реализацията на съответните дейности, в изпълнение на предвидените в Становището на МОСВ по ЕО на РПР СИР 2014-2020, мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на плана, да се съблюдават следните мерки за предотвратяване на негативното въздействие върху водните тела и зоните за защита на водите:

 • Прилагане на добри земеделски (в т.ч. „Правила за добрите земеделски практики", одобрени със Заповед на МЗХ) и фермерски практики;

 • Прилагане на водоспестяващи техники и технологии за напояване;

 • Контрол върху прилагането на торове и препарати, вкл. прилагане на задължителните за земеделските стопани общи и допълнителни мерки и мерки при съхранение на азотосъдържащи торове,(органични и минерални/неорганични) по „Програма от мерки за ограничаване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони" (приета със Заповед на МОСВ и МЗХ);

 • Контрол на водовземането;

 • Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване;

 • Изграждане и реконструкция на „В и К" мрежи, ПСОВ, депа за отпадъци и др.
 • Стратегическа цел 3:

“Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове”

Стратегическа цел 3 е свързана с териториалните измерения на общоевропейската политика за сближаване и нейната интерпретация в условията на страната и в частност – на Североизточния район. Тя се базира на анализа на териториалния модел, в който са изявени йерархично съподчинени урбанистични центрове, транспортната инфраструктура и осите на развитие, както и функционално обособените зони на централните и периферните територии и тяхното местоположение. Балансираното териториално развитие в рамките на района ще се постига чрез подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, което ще улеснява достъпа до публични услуги от по-висока степен и чрез стимулиране развитието на градовете-центрове от различните йерархични равнища. Издигането на йерархичния ранг на градовете-центрове и подкрепата за малките градове в селските периферни райони ще зависи от изпълнението на предходните стратегически цели, свързани с икономическото и социално-културното развитие в района. Сътрудничеството и партньорството на всички равнища в рамките на района и извън тях е гаранция за отваряне към положителните практики и за постигане на общ просперитет.
 • Приоритет 3.1. Подобряване на вътрешно регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура

Свързаността в рамките на района допринася за реализиране на икономическия растеж, за постигане на устойчивост и за улесняване на достъпа до основни публични услуги. Свързването на центровете на растеж създава условия за мобилизиране потенциала на териториите и влияе пряко на тяхното икономическо развитие и конкурентоспособност. Свързаността с другите райони и големи градове в страната зависи от усъвършенстването на мрежата от автомагистрали и първокласни пътища и развитие на широколентовата инфраструктура. Свързаността вътре в района е въпрос на подобряване на транспортната инфраструктура с регионално значение – пътища от 2-ри и 3-ти клас, както и на общинските пътища. За преодоляване на вътрешнорегионалните различия и неравенства е важно осигуряването на широколентова свързаност и подобрен широк достъп до интернет.


 • Специфична цел 3.1.1. Подобряване на транспортната свързаност чрез обновяване на пътната инфраструктура с регионално и местно значение;

 • Специфична цел 3.1.2. Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” в слабо населените периферни райони.

Специфичните цели са насочени предимно към подобряване на пътищата от 2-ри и 3-ти клас, както и на местните пътища, които имат изключително важно значение за осигуряване на транспортните връзки с другите райони и вътре в района, защото осигуряват достъпа до общинските и областните центрове, където се предоставят услуги от по-висок клас - административни, здравни, образователни, културни, търговски и др.

За ограничаване на вредните емисии от транспорта, намаляване на петролната зависимост, оптимизиране на транспортните схеми и по-икономичен транспорт, следва да се търси и осъществява балансирано развитие на отделните видове транспорт с увеличаване дела на железопътния.

Осигуряването на широколентова свързаност е насочена предимно към нуждите на обществени институции като кметства, читалища, училища, изграждане на местни комуникационни възли, свързани с високоскоростни линии към национални опорни мрежи и др. В населените места в селските райони ще се акцентира на изграждане на обществени компютърни зали, на безжични зони около тях и др.

Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени към:


 • Ремонт и поддържане на регионалните пътища (ІІ и ІІІклас), осигуряващи достъп до националната пътна мрежа (АМ и І клас);

 • Изграждане и поддържане на регионални пътища, свързани с развитието на туризма в курортните селища и комплекси по брега (напр. Шкорпиловци-Бяла, Балчик – Кранево, Добрич-Албена);

 • Реконструкция и рехабилитация на републикански път ІІ-27 Нови пазар – Добрич-Балчик. Рехабилитация на път III клас - Попово, Търговище, Преслав, Върбица

 • Поддържане и развитие на общинската пътна мрежа;

 • Реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващите ЖП линии за осигуряване на добри транспортни връзки в района и с другите райони от ниво 2;

 • Проучване на възможностите за осъществяване на линейна връзка (или съвкупност от линейни връзки - стандартна ЖП линия, теснолинейна, тип „леко метро” или трамвай) и осигуряване на ефективен, сигурен, безопасен и екологичен транспортен коридор в най-натоварените туристически зони по оста на урбанизация Бургас-Варна-Балчик-Каварна-Шабла, като алтернатива на автомагистрала „Черно море” и скоростен път Варна-Шабла-Дуранкулак.

 • Подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични услуги;

 • Увеличаване на броя на обществените места за достъп до информационни и комуникационни технологии и Интернет (телецентрове);

 • Въвеждане на съвременни информационно-комуникационни технологии (широколентов достъп до интернет) до предприятията, публичния, общински и държавен сектор, и домакинствата в районаЗа СИР е от значение да се балансира големият контраст между Варна и останалата територия, като се стимулират градовете, потенциални центрове на растеж, които могат да изиграят ролята на балансьори и да намаляват до известна степен неравномерното развитие на селищната мрежа на района по отношение на големите градове.

Мрежата от малки градове е равномерно развита по цялата територия на района. Благодарение на това е запазена традиционната връзка между града и селото. Тази особеност на селищната мрежа дава добри шансове чрез малките градове да се подобрява качеството на предлаганите услуги в изостаналите селски райони, което е в унисон с европейските политики за социално и териториално сближаване.


 • Специфична цел 3.2.1. Създаване на условия за категоризиране на Варна като втори център за страната от европейско МЕГА ниво и издигане ролята на градовете Добрич, Шумен и Търговище като регионални центрове – балансьори на Варна;

 • Специфична цел 3.2.2. Стимулиране на малките градове в периферните селски райони за предоставяне на услуги и създаване на работни места.

Специфичните цели са насочени към прилагане на мерки и действия за реализиране на тази приоритетна цел. Развитието на Варна и Варненската агломерация изисква сериозни планови и организационни действия в по-широк териториален обхват, в който се реализират урбанистичните функции. Те са свързани предимно с доразвитие на инфраструктурните мрежи и изнасяне на функции от центъра към периферията и вторичните ядра на градския агломерационен ареал. Сериозни акценти за развитието на Варненската агломерация са свързани с оптимално организиране на пристанищно транспортната и търговска дейност, морската индустрия, овладяване и насочване на туристическата урбанизация, адекватно развитие на научните, образователни и културни функции на града като балансьор на столицата.

За балансираното развитие на района от голямо значение е издигането на ролята на останалите регионални центрове Шумен, Добрич и Търговище, които да изиграят ролята на двигатели на икономически растеж и да покрият по-равномерно територията с публични услуги от по-висока степен. Тяхното успешно развитие е свързано с прилагане на активна общинска политика за съживяване на традиционни и привличане на нови производства, за ефективно преструктуриране и обновяване на производствените им зони и пестеливо изразходване на земя за нови производствени дейности. С прилагането на интегриран подход на планиране и управление на градското развитие и градската среда следва да се предприемат мерки за преструктуриране, обновяване и естетизиране на централните зони, на жилищните зони и комплекси с подобряване и на техните енергийноефективни качества, мерки за подобряването на средата и качеството на услугите в здравните, образователните и културните учреждения, мерки за социализиране и валоризиране на културното наследство в градовете и в крайградските им зони.

В района има добре и равномерно развита мрежа от 10 малки градове от 4-то ниво Попово, Провадия, Нови Пазар, Балчик, Каварна, Девня, Велики Преслав, Омуртаг, Генерал Тошево и Тервел, които са се наложили като традиционни центрове с традиции в обслужването. На тях ще се разчита да осигуряват услуги от периодичен характер на съседни по-малки общини и селски територии в сферата на здравеопазването, образованието, културата, а също и в търговското и битовото обслужване. От значение е и укрепването на общинските центрове от 5-то йерархично ниво, особено в периферните и гранични райони. Тези центрове са 21 бр.: Антоново, Опака; Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино; Добрич-селска, Крушари, Шабла; Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол, Суворово.

Реализирането на тези специфични цели ще бъде подкрепено основно от дейностите по първите две стратегически цели и от допълнителни дейности, носочени към:


 • Доизграждане и модернизиране на пристанищната инфраструктура на Варна, изграждане на АМ “Черно море”, скоростен път Варна-Шабла-Дуранкулак с връзка към Констанца, скоростен път Русе-Шумен, модернизация на ж.п.линията Русе-Варна;

 • Изграждане на планираните участъци от АМ “Хемус” и скоростни пътища, подобряващи транспортната достъпност до и между областните центрове: скоростен път II 29: Варна – Добрич с продължение към Силистра и връзка към Р Румъния и гр. Тараклия в Република Молдова; Рехабилитация и реконструкция на републикански път Русе- Разград- Търговище- Омуртаг- Котел- Петолъчка -АМ „Тракия”, свързващ Русе и р. Дунав с автомагистрала „Тракия”;

 • Рехабилитация, реконструкция, модернизация и пускане в експлоатация на летище Търговище. Изграждане на логистичен център;

 • Прилагане на мерките и проектите на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна, Шумен, Добрич, Търговище в периода 2014-2020, свързани с обновяване на производствени зони, жилищни зони и централни градски части. Рехабилитация, реконструкция, модернизация и пускане в експлоатация на летище Търговище. Изграждане на логистичен център край Шумен;

 • Включване на малките градове от 4-то йерархично ниво за изготвяне и прилагане на ИПГВР за следващия планов период по програмите ПРСР и ОПРР с оглед подобряване на градската им среда и обектите за публични услуги с надобщинско значение;

 • Създаване на регионални иновационни центрове, които да подпомогнат развитието на конкурентоспособността на икономиката в по-малките градове;

 • Развитие на мрежа от центрове за социални услуги в малките градове;

 • Подобряване на телекомуникационните услуги в селските райони.
 • Приоритет 3.3. Стимулиране на вътрешнорегионалното и междурегионалното и трансгранично сътрудничество и партньорство

Този приоритет е насочен към активизиране на сътрудничество и партньорство във всички посоки – вътре в региона, с другите региони на страната и извън страната. Поради своето местоположение районът има големи шансове за развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество и за прилагането на макрорегионални стратегии в рамките на Черноморското териториално сътрудничество и Националната стратегия по интегрирана морска политика. Чрез насърчаване на икономическия, културния и социалния обмен сътрудничеството дава шансове да се постигне икономически растеж и устойчивост на развитието.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница