Съдържание: увод глава първа


НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА В БЪЛГАРИЯстраница9/44
Дата28.02.2022
Размер0.75 Mb.
#113573
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
Институцията на омбудсман в Европа и България
2. НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
На национално ниво у нас институцията е законодетелно установена със приетия
ЗАКОН за омбудсмана (Обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.), с който се урежда правното положение, организацията и дейността на омбудсмана.

Съгласно закона Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.


В своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.
Омбудсманът се подпомага в своята дейност от заместник- омбудсман. Дейността на омбудсмана и неговата администрация се финансира от държавния бюджет и/или от други публични източници.
Омбудсманът се избира от Народното събрание за срок 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.
За омбудсман се избира български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител.
Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание в срок един месец от избирането на омбудсмана, по негово предложение и за срок от 5 години.
Омбудсманът встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Народното събрание: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи, като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си."
Длъжността на омбудсмана и на заместник-омбудсмана е несъвместима с друга държавна длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация. Омбудсманът и заместник- омбудсманът не могат да извършват търговска дейност.
Омбудсманът се ползва с имунитета на народен представител.

Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения.


Организацията и дейността на омбудсмана и неговата администрация се уреждат от ПРАВИЛНИК (обн., ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г.), с който се уреждат и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, за извършване на проверка по инициатива на омбудсмана, за посредничество и за отправяне на предложения и препоръки.
Въпросите относно дейността на омбудсмана и организацията на неговата администрация, които не са уредени в Закона за омбудсмана и правилника, се регулират с вътрешни актове на омбудсмана: инструкции, наредби, заповеди, решения, методически указания и други.
Дейността на омбудсмана е публична. Омбудсманът информира обществеността за своята работа чрез съобщения за пресата, изявления в медиите, пресконференции, участия в предавания на електронните медии и други.
Омбудсманът е длъжен да не разгласява обстоятелствата, съставляващи държавна, служебна или търговска тайна, както и лични тайни, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му. Книжата на омбудсмана са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване. Кореспонденцията между омбудсмана и лицата, които се обръщат към него с жалби и сигнали, е неприкосновена, не подлежи на проверка и не може да бъде използвана като доказателствено средство в никакви производства.


Основни принципи в дейността на омбудсмана. Правомощия
В своята дейност омбудсманът се ръководи от следните основни принципи:
1. Безпристрастност и независимост – Съгласно чл.3 от Закона за омбудсмана ,,Омбудсманът е независим и се подчинява само на Конситуцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал“. Личната съвест и морал са въздигнати в законова норма,по начин, който надвишава този на народните представители, тъй като те действат в съотвествие със ,,своята съвест и убеждение“ – чл.67 ал. от КРБ. Омбудсманът следва да е безпристрастен и не може да взема страна в споровете, а е длъжен да провери обективните факти.
2. Утвърждаване на правовата държава и справедливостта – Върховенството на закона е неразривно свързано с върховенството на правата на човека. За да бъдат реално спазвани не е достатъчно буквалното прилагане на законовите правила. Всеки закон е триединство на текст, дух, и практика; тоест на правни норми, на общи принципи и цели, към чието постигане са насочените тези норми, и на добро управлениекоето ги прилага.
3. Преценка по вътрешно убеждение спазени ли са изискванията за добро управление – това е един от основните принципи, върху които се гради модерната демократична правова държава.Решението на омбудсмана следва да е обоснована на логически изводи от представените доказателства се ограничава от закона и доказателствата по конктетния случай.


Правомощия : Омбудсманът:
1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят на обществени услуги;
2. прави проверки по постъпили жалби и сигнали;
3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца;
4. прави предложения и препоръки за въстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1;
5. уведомява органите по чл. 150 от Конституцията, да сезират Конституционния съд, ако прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закон;
6. посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
7. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъплние от общ характер;
8. Омбудсманът действа и по своя инициатива,когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите;
9. Омбудсманът може да възлага на заместник-омбудсмана някои от своите правомощия.
10. уведомява прокуратурата за резултатите от своите проверки, когато има данни за извършено престъпление;
11. подготвя и внася годишен доклад в Народното събрание;
12. информира Народното събрание за отделни случаи на накърняване и незачитане на права и свободи и подготвя доклади по тях;
13. издава бюлетин;
14. извършва и други действия във връзка със зачитането на правата и свободите.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница