Съдържание въведение 1страница1/21
Дата22.10.2018
Размер2.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ДОВОС на Депо за опасни и неопасни производствени отпадъци на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

СЪДЪРЖАНИЕ


0. ВЪВЕДЕНИЕ 1

0. ВЪВЕДЕНИЕ 1

1. ЧАСТ І - АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ 3

1. ЧАСТ І - АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ 3

1.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАЙОН НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 3

1.1.1 Местоположение на площадката на инвестиционното предложение в град Бургас, а също и като част от общия план на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД 3

1.1.2 Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 4

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 51.2.1 Генерален план на площадката на инвестиционното предложение 5

1.2.2 Етапи на инвестиционното предложение 6

1.2.3 Описание на основните процеси при строителството и използвани ресурси 7

1.2.3.1 Инсталация за предварително третиране 8

1.2.3.2 Подготовка на резервоарите за депониране на предварително третирани твърди опасни и неопасни промишлени отпадъци 9

1.2.4 Описание на основните процеси при експлоатация и използвани ресурси 11

1.2.4.1 Обработка на отпадъците в инсталация за предварително третиране; 13

1.2.4.2 Транспортиране на предварително третирани отпадъци 15

1.2.4.3 Депониране на предварително третираните отпадъци 15

1.2.4.4 Закриване на запълнените резервоари 16

1.2.4.5. Суровини 16

1.2.4.6 Готова продукция (характеристика) 20

1.2.4.7 Транспортиране на суровините и продукцията 22

1.2.4.8 Обслужващ персонал 22

1.2.5 Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 22

2. ЧАСТ ІІ - АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР 22

2. ЧАСТ ІІ - АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР 22

2.1 АЛТЕРНАТИВА “1” 22

2.2 “НУЛЕВА” АЛТЕРНАТИВА 24

2.3 ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ 252.3.1 По отношение на площадката за разполагане на инсталацията за предварително третиране 25

2.3.2 По отношение на вида на предварителното стабилизиране на отпадъците 25

2.3.3 По отношение на депонирането 29

3. ЧАСТ ІІІ - ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 30

3. ЧАСТ ІІІ - ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 30

3.1 ТОПОГРАФИЯ 30

3.2 КЛИМАТИЧНИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 30

3.3 ВЪЗДУХ 343.3.1 Измерени концентрации в гр. Бургас 36

3.3.2 Инвентаризация на емисиите на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД 41

3.3.3 Оценка на замърсяването от “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД 42

3.4 ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ 503.4.1. Геоложка среда 50

3.4.2. Подземни води 53

3.5 ХИДРОЛОГИЯ, ПОВЪРХНОСТИ ВОДИ 59

3.6 ЗЕМНИ НЕДРА 59

3.7 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ФЛОРА И ФАУНА 59

3.8 ЛАНДШАФТ 60

3.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 60

3.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 60

3.11 ДЕМОГРАФСКИ, СОЦИАЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 61

3.11.1 Демографски, социални и социално икономически условия 61

3.11.2 Здравно състояние на работниците и служителите в ”ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД 65

4. ЧАСТ ІV - ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА: 69

4. ЧАСТ ІV - ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА: 69

4.1 ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 694.1.1 Генериране на отпадъчни газове 69

4.1.1.1 Емисии по време на строителство 69

4.1.1.2 Емисии по време на нормална експлоатация 70

4.1.1.3 Емисии по време на аварии 744.1.2 Генериране на течни отпадъци 74

4.1.2.1 Генерирани течни отпадъци по време на строителството 74

4.1.2.2 Генерирани течни отпадъци по време на експлоатацията 75

4.1.2.3 Течни отпадъци по време на авария 784.1.3. Генериране на твърди отпадъци 78

4.1.3.1. Определяне на вида и количествата на генерираните отпадъци и начина им на третиране 78

Опасни отпадъци 80

4.1.3.2. Описание на методите за събиране, съхраняване, третиране, транспортиране и депониране на твърдите отпадъци 80

4.1.3.3. Площадка за временно съхранение на отпадъците 82

4.1.4 Вредни физични емисии 83

4.1.4.1. По време на строителството 83

4.1.4.2. По време на експлоатацията 84

4.2 РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 854.2.1 Възможни въздействия по време на строителство на инвестиционното предложение 85

4.2.1.1. Върху персонала на площадката и персонала на съседни предприятия, ако има такива; 85

4.2.1.2. Върху населението (напр.в близост до местата за добиване на инертни материали; и/или пътищата на транспортните средства, доставящи материали, оборудване и др. за обекта, и в социален аспект); 92

4.2.1.3. Върху атмосферния въздух; 94

4.2.1.4. Върху водите 95

4.2.1.5. Върху земните недра 96

4.2.1.6. Върху земите и почвите 96

4.2.1.7. Върху защитени територии, флората и фауната 97

4.2.1.8. Върху ландшафта 97

4.2.1.9. Върху културното наследство 97

4.2.1.10. Генериране на отпадъци, свързани със строителните дейности 97

4.2.1.11. Вредни физични фактори 984.2.2 Възможни въздействия по време на експлоатация на инвестиционното предложение 98

4.2.2.1. Върху персонала на площадката на завода; 98

4.2.2.2. Върху населението (в здравен и социален аспект); 111

4.2.2.3. Върху атмосферния въздух; 114

4.2.2.4. Върху водите; 117

4.2.2.5. Върху земните недра 118

4.2.2.6. Върху земите и почвите 118

4.2.2.7. Върху защитени територии, флората и фауната; 119

4.2.2.8. Върху ландшафта; 119

4.2.2.9. Върху културното наследство; 119

4.2.2.10. Генериране на отпадъци; 119

4.2.2.11. Вредни физични фактори. 1204.2.3 Възможни въздействия, получени в резултат от аварии 120

4.2.3.1 Възможни въздействия, получени в резултат от аварии по време на строителството на инвестиционното предложение 120

4.2.3.2 Възможни въздействия, получени в резултат от аварии по време на експлоатацията на инвестиционното предложение 121

Здравен риск 1224.2.4 Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение 123

4.2.5 Сравнение с изискванията на нормативните документи за третиране на отпадъци 128

4.3 ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 131

5. ЧАСТ V - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 131

5. ЧАСТ V - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 131

6. ЧАСТ VІ - ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ 133

6. ЧАСТ VІ - ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ 133

6.1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 133

6.2 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЛАН ЗА СОБСТВЕН МО0НИТОРИНГ 139

Здравен риск 140

6.3 ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВАРИЙНИЯ ПЛАН 140

6.4 АНАЛИЗ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ КОНТЕКСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 140

7. ЧАСТ VІІ - СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА, В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 141

7. ЧАСТ VІІ - СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА, В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 141

8. ЧАСТ VІІІ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ 149

8. ЧАСТ VІІІ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ 149

9. ЧАСТ ІХ - СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 150

9. ЧАСТ ІХ - СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 150

9.1 ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 150

9.2 ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 151


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница