Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населениетостраница1/5
Дата14.08.2018
Размер0.58 Mb.
#78556
  1   2   3   4   5

съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ
РЕЗЮМЕ
ЕТНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

НАСЕЛЕНИЕ

ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

КУЛТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЗАЕТОСТ

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2015

ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА
ПРИОРИТЕТ:ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ:ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ:ЗАЕТОСТ
ПРИОРИТЕТ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ: ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ УСЛОВИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ – АНКЕТИ ОТ КМЕТОВЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Одобрил:

Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница
ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕТНОКУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ, ЩЕ ИЗПЪЛНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НАЦИОНАЛНАТА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ТОЛЕРАНТНОТО ОТНОШЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ ЩЕ БЪДЕ ПРОЯВЕНО САМО ТОГАВА, КОГАТО СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ЕТНО- РЕЛИГИОЗНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ И УЧАСТИЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ СТРУКТУРИ НА ВЛАСТТА.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Пълното интегриране на етническите малцинства в българското общество се намира в пряка зависимост от създаването на условия за съхранение на индивидуалните граждански права.

Представителите на уязвимите етнически малцинствени групи са на дъното на социалната йерархия. По-специално, такава група са ромите, защото те не са адекватно представени в политическия живот и управлението не само на страната, а и на Общината. Ромското население е засегнато от драстично по-високо от средното за страната равнище на безработица, тежки жилищни условия, лош здравен статус, високо равнище на неграмотност, повече от останалите етнически групи.

Необходимо условие за успешното прилагане на политиката на защита на хората, принадлежащи към етнически малцинства и тяхното интегриране в обществото е създаването и укрепването на адекватна институционална инфраструктура и по-активното ангажиране на неправителствените организации, представляващи етническите малцинствени групи.

Във връзка с това е необходима Общинска стратегия за интегриране на малцинствата.

Като програма за реализация Стратегията обхваща периода 2006-2015 година. Тя представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Плана за развитие на Община Лозница.
Стратегията за интегриране на малцинствата в Община Лозница съдържа:


 • Етно –демографска характеристика;

 • идентификация на проблемите;

 • приоритети

 • стратегически цели,

 • обобщаващи възможните ресурси за реализация на дейности и проекти.


Стратегията се основава на следните документи и програми:

 • Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;

 • Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;

 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

 • Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

 • Закон за защита от дискриминация;

 • Национален план по заетостта 2005; Общински план за развитие 2007-2013г.;

 • Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

 • Общински план за развитие за периода 2007 -2013г.


Екипът от специалисти разработил Стратегията е :

Айше Реджеб – Директор на дирекция “Специализирана администрация”

Севгин Шукри – Старши експерт “ГРАО”

Юмер Мехов – Председател на Сдружение “Младежки инициативи Европа

– Община Лозница”

Консултант - Огнян Станчев - Старши експерт по етническите и

демографските въпроси в Областна администрация гр. Разград


РЕЗЮМЕ
Община Лозница е селищна система е със смесен етнически състав на населението. По отношение на етническата структура, населението на Община Лозница се оформя в четири големи групи – българи, турци, българомохамедани и роми. Като религиозна принадлежност те се разделят 20% - християни, 80% мюсюлмани.

Обособени ромски малцинства има в с. Студенец, с. Каменар и с. Гороцвет, турски в с. Веселина, с. Бели Лом, с. Синя вода, с. Градина, с. Крояч, с. Трапище, с. Ловско, с. Манастирско и др., а българомохамедани в селата : Сейдол, Манастирци, Синя вода, Гороцвет и Ловско.Основният проблем на ромското малцинство е ниската култура на населението във всички нейни аспекти: здравна; образователна; общност на и пр. Поради факта, че по-голяма част нямат източници на парични доходи, децата не посещават училище и са неграмотни, а на турското и българомохамеданското малцинство – безработицата. За разлика от всички останали етнически групи най-много образовани хора има сред българомохамеданите, но останалите етнически групи не познават техните обичаи и традиции защото е затворена в себе си етническа група.

Етническия състав на Общината позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика на интегриране на етносите, която да има превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в Общината.І. ЕТНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

1.Население

Брой и динамика на населението

Населението в Разградска област живее в 113 населени места при равнище на населеност 4,27 населени места на 100 кб.км. Към 31.12.1998 г. броят на населението в областта е общо 165 759 души, което представлява 2,0% от населението на страната.

Към 31.12.2004г. броят на населението по настоящ адрес в община Лозница е 10 744 души, а по постоянен адрес-13 700 души.

След 2002 година от общината се отделят 11 селища,които преминават към община Търговище.Поради това има рязка промяна в броя на населението.След 2002 година броят на населените места в общината са 17, а кметствата 16.Процентно съотношение на населението в отделните селища на общината за 2004година

В зависимост от броя на населението, общините в Разградска област могат да се разпределят в четири групи, като в трета група – общини с население от 10 до 20 х.души – попадат Завет и Лозница.

Гъстотата на населението в общината е 39 души/кв.км., по данни предоставени от Община Лозница.

В контекста на Разградска област общината се оценява с ниска гъстота на населението / от 30 до 60 души на кв.км. /, заедно с общините Кубрат, Цар Калоян, Завет и Кубрат.Населено място

Население

2001

2002

2003

2004

Лозница

3197

3220

3162

3143

Бели Лом

1411

1412

1425

1420

Веселина

1694

1721

1713

1736

Гороцвет

483

485

494

482

Градина

497

538

531

528

Каменар

622

587

581

573

Крояч

305

305

299

287

Ловско

894

924

923

950

Манастирско

327

311

314

315

Манастирци

332

321

312

293

Островче

42

50

54

57

Сейдол

584

574

577

577

Синя вода

1304

1272

1275

1261

Студенец

474

443

451

459

Трапище

855

860

857

849

Тръбач

213

198

195

199

Чудомир

550

549

568

571

Общо

13784

13770

13731

13700

2. Етническа структура

По отношение на етническата структура, населението на Община Лозница се оформя в четири големи групи – българи, турци, българомохамедани и роми. Като религиозна принадлежност те се разделят на християни и мюсюлмани.Етно - демографската структурата на населението в Община Лозница е следната:

Населено мястоБрой население

Българи

Турци

Роми

Българо-

мохамедани

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Лозница


3143

1647

52,4

1093

34,7

119

3,7

284

9,04

Бели Лом

1420

0

0

1415

99,6

5

0,4

0
Веселина

1736

0

0

1696

97,7

40

2,3

0
Гороцвет

482

108

22,4

254

52,7

75

15,6

45

9,3

Градина

528

0

0

527

99,8

1

0,2

0
Каменар

573

113

19,7

26

4,5

434

75,7

0
Крояч

287

65

22,6

205

71,5

10

3,5

7

2,4

Ловско

950

70

7,4

483

50,8

11

1,2

386

40,6

Манастирци

293

35

11,9

0
0
258

88,1

Манастирско

315

0
310

98,4

5

1,6

0
Сейдол

577

25

4,3

2

0,4

0
550

95,3

Синя вода

1261

11

0,9

697

55,3

63

5,0

490

38,8

Студенец

459

4

0,9

41

8,9

414

90,2

0
Трапище

849

81

9,5

456

53,7

50

5,9

262

30,9

Тръбач

199

48

24,2

89

44,7

9

4,5

53

26,6

Чудомир

571

56

9,8

324

56,7

9

1,6

182

31,9

Всичко за общината

13643

2263
7618
1245
2517Етническият състав на общината позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика на интегриране на етносите, която да има и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в общината.

Основният проблем на ромското малцинство е ниската култура на населението – във всички нейни аспекти – здравна, образователна, общност на и пр. Поради факта, че по – голяма част нямат източници на парични доходи, децата не посещават училище и са неграмотни

Общата тенденция в страната на увеличаване броя на населението от ромския етнос налага разработването на дългосрочна политика на приобщаване на етноса към процесите на развитие на общината.


ІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

1.КУЛТУРА За разлика от всички останали етнически групи най-много образовани хора има сред българомохамеданите, но останалите етнически групи не познават техните обичаи и традиции защото е затворена в себе си етническа група.

Основните културни институции в Общината са читалищата. Показали своята ефективности потребност те съществуват вече три столетия. На територията на Общината има 15 читалища, но от тях с активна дейност се отличават само 12.

В 12-те читалища се развива творческа дейност, като основни си остават библеотечна и самодейността-любителското творчество. Много малко от тях имат колективи за народно творчество. Такива са:

Читалище “Пробуда” – гр. Лозница, Читалище “Развитие” – с. Сейдол, Читалище”Наука” с. Каменар, Читалище”Христо Ботев” с. Веселина, Читалище”Изток”с. Манастирци, Читалище “Сила” с. Синя вода” и Читалище “Димо Арсов” с. Ловско.

В Читалище с. Сейдол се развиват дейности свързани с родопски фолклор, а в Читалище “Христо Ботев” с. Веселина се изследва турски фолклор. Дейности свързани с изпълнение на песни от турския фолклор, както и възпроизвеждане на някои обичаи се развиват и в Читалище “Пробуда” гр. Лозница, а към Общинския детски комплекс /ОДК/ е създадена детска фолклорна група “Фолклор на етносите”. Всички останали читалища развиват българско народно творчество. Липсва изобщо възпроизвеждане и запознаване на населението с ромския фолклор.

Общината има културен и етнографски календар – 6 май –фолклорен празник – надпяване. Провежда се в м. “Тюлбето, с. Сейдол.

Освен с културна дейност, някои от читалищата в Общината през последните 5 години са били водещи и партньорски организации при разработването и реализирането на проекти. В такива проекти активно участва през 2003/2004г. читалище „Христо Ботев” с. Веселина. То бе водеща организация в реализирането на проект „Популяризиране на турската литература на Балканите”, чийто партньори бяха „Медиен ресурсен център” гр. Разград, Сдружение „Север”- Разград, Литературно сдружение „Делиорман” и Турски културен център „Делиорман” гр. Разград. По този проект бяха отпуснати 1000 лв от НССЕДВ-гр. София. Читалището активно участва при организирането на поетични вечери и спектакли съвместно с Държавен турски театър /ДТТ/”Назъм Хикмет” гр. Разград, както и при разработването и реализирането на различни детски и етнокултурни проекти.

Читалище „Пробуда” гр. Лозница също разработва и реализира проекти. През 2005 г. читалището има реализиран проект”Тюлбето- 2005”г.

Всички читалища се помещават в читалищни сгради, строени по предназначение с изключение на читалището в с. Бели Лом. Всички се нуждаят от основен ремонт, а техническата съоръженост е слаба. Те не притежават компютри за съвременна връзка със света за да бъдат актуални и да отговарят на изискванията на времето.

За сега основното финансово обезпечаване на тия институции е държавната субсидия, но не защото няма други пътища или защото читалищните настоятелства не са досетливи, а защото все още има нормативни актове в страната, които не позволяват на спомосъществувателите да осъществяват дарителска дейност.Читалищни сгради

читалища

Населено място /адрес,телефон/

Финансиране /в лева/

ПРОБУДА

гр.Лозница, ул.”Дружба” №21, тел:25-81

32 898

ДОБРУДЖА

с.Бели Лом, ул.”Цариградско шосе”

4111

ХР.БОТЕВ

с.Веселина, ул.”Хр.Ботев” №42

4111

НАУКА

с.Каменар, ул. “Тодювци” №33

4111

ДИМО АРСОВ

с.Ловско, ул.”Ст.Планина” №19 тел:24-57

4111

РАЗВИТИЕ

с. Сейдол, ул. “Г.С.Раковски” №18

4111

СИЛА

с.Синя Вода, ул. “Ал.Стамболийски”№23

4111

ХРИСТО БОТЕВ

с.Трапище, ул.”Христо Ботев” №27

4111

СВЕТЛИНА

с.Градина, ул. “Г.Бенковски” №14

4111

ПРОБУДА

с.Гороцвет, ул. “Искър” №13

4111

ИЗТОК

с. Манастирци , ул. “Ал.Стамболийски”№22

4111

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

с.Чудомир, ул. “Лудогорие” №16

4111

Каталог: files -> socialni deinosti
socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
socialni deinosti -> Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозница
socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница