Съдържаниестраница1/13
Дата21.07.2016
Размер1.2 Mb.
#125
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Съдържание

Съдържание

1 Въведение 5

2 Основни насоки 6

2.1 Цели и рамка на EUROSUR 6

2.2 Обхват 7

2.3 Определения за целите на настоящия наръчник: 8

2.4 Защита на основните права и мерки, допринасящи за спасяване на живота на мигрантите 9

3 Оперативни насоки 12

3.1 Национален координационен център 12

3.1.1 Функции и задачи 12

3.1.2 Национални органи, отговарящи за наблюдение на границите 13

3.1.3 Сътрудничество с други национални органи 14

3.1.4 Управление на ресурси и персонал 15

3.1.5 Национална картина на състоянието 15

3.1.6 Планиране и изпълнение на националните дейности по наблюдение на границите 16

3.1.7 Национална система за наблюдение на границите 16

3.1.8 Измерване на резултатите 16

3.1.9 Сътрудничество с други НКЦ 16

3.1.10 Работно време 16

3.1.11 Уведомяване за създаването и мониторинга на НКЦ 16

3.1.12 Възлагане на задачи на други национални органи 17

3.1.13 Вътрешен правилник за дейността 17

3.1.14 Междуведомствено сътрудничество на национално равнище 17

3.1.15 Списък с контакти 18

3.2 Осведоменост за състоянието 19

3.2.1 Връзка между картините на състоянието и техните категории 19

3.2.2 Притежание и осигуреност на информацията и ориентиран към услугите подход 20

3.2.3 Заинтересовани общности 20

3.2.4 Източници на информация 21

3.2.5 Категория на събитията 22

3.2.6 Оперативна категория 24

3.2.7 Аналитична категория 27

3.2.8 Общо прилагане на наблюдателни средства 30

3.2.9 Политика в областта на личните данни 32

3.3 Способност за реагиране 34

3.3.1 Определения и компоненти 34

3.3.2 Планиране на способността за реагиране 34

3.3.3 Делегиране на задачи на регионалното и местното равнище 35

3.3.4 Гранични участъци 35

3.3.5 Степени на въздействие на граничните участъци 36

3.3.6 Реакция в зависимост от степените на въздействие 38

3.3.7 Сътрудничество със съседни държави 41

3.3.8 Оценка 42

4 Технически насоки 42

4.1 Комуникационна мрежа на EUROSUR 42

4.1.1 Роли и отговорности 42

4.1.2 Управление на приложението 42

4.1.3 Услуги по техническо управление на EUROSUR (ETMS) 43

4.1.4 ИТ администратор на възел и съответни задачи 44

4.1.5 Нанасяне на технически промени 45

4.1.6 Наръчници на потребителя 45

4.2 Обучение 45

4.3 Политика на сигурност и управление на сигурността 47

4.3.1 Цели, свързани със сигурността 47

4.3.2 Мерки за физическа сигурност 49

4.3.3 Защита на информацията, с която се борави в комуникационни и информационни системи 49

4.3.4 Роли и отговорности в областта на сигурността 50

4.3.5 Механизми за контрол и процедури за докладване в случай на нарушение на сигурността 51

4.4 Управление на промени 52

4.4.1 Общи цели и правила 52

4.4.2 Видове промени 53

4.4.3 Стартиране на процеса на промени от държавите членки 53

4.4.4 Ролята на Консултативния съвет по промените в EUROSUR 54

4.4.5 Правила, приложими към заявките за промяна 55

4.5 Управление на непрекъснатостта на дейността 55

4.5.1 Анализ на въздействието 56

4.5.2 Управление на риска 56

4.5.3 Разработване на стратегия и план за непрекъснатост на дейността 56

4.5.4 Комуникация в случай на прекъсване 57

4.5.5 Поддържане на управлението на непрекъснатостта на дейността 57

4.6 Комуникация 57

4.6.1 Общи цели 57

4.6.2 Ежедневна комуникация 58

4.6.3 Централното звено за контакт на Агенцията 58

4.6.4 Списък с контакти 59

4.6.5 Комуникация, свързана с ежедневни оперативни въпроси 59

4.6.6 Официални срещи 60

4.6.7 EUROSUR и връзки с обществеността 60

4.6.8 Език, на който се извършва комуникацията 60

5 Принципи на междуведомственото и външното сътрудничество 60

5.1 Сътрудничество на Агенцията с други институции, органи и агенции на ЕС, както и с международни организации 60

5.1.1 Партньорски организации 61

5.1.2 Обхват 61

5.1.3 Правна рамка 61

5.1.4 Канали за комуникация 62

5.1.5 Оценка 62

5.2 Сътрудничество на държавите членки със съседни трети държави 62

5.2.1 Международно сътрудничество 62

5.2.2 Многостранно и двустранно сътрудничество 63

5.2.3 Споразумения 63

6 Мониторинг и оценка 64

7 Преглед на наръчника и заключителни бележки 65

8 Списък с инструменти 66

9 Списък на съкращенията 671 Въведение


В настоящия наръчник са предоставени общи, технически и оперативни насоки, както и препоръки и добри практики за прилагане и управление на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), създадена с Регламент (ЕС) № 1052/2013.1

Настоящият наръчник е за държавите членки, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз („Агенцията“), и останалите органи, служби и агенции на ЕС, участващи в EUROSUR.

Настоящият наръчник не създава правнообвързващи задължения за държавите членки, Агенцията или други органи, служби или агенции на ЕС, нито определя нови права и задължения за националните органи, които отговарят за наблюдението на границите, нито за други органи, за които ръководството може да е от значение. Единствено Регламент (ЕС) № 1052/2013, въз основа на който е създадено настоящото ръководство, или друго законодателство, за което се споменава в него2, могат да породят правнообвързващи ефекти и на тях може да бъде направено позоваване пред национален съд или трибунал .

Настоящият наръчник се преразглежда редовно в светлината на опита и извлечените поуки чрез прилагането на Регламент (ЕС) № 1052/2013.Каталог: pub -> ECD
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница