Седалище и адрес на управление: тел: /Факс: /Е-mail: еик/БулстатДата10.07.2017
Размер233.13 Kb.
Приложение № 1

УЧАСТНИК: ………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ………………………………………………

Тел: …………………………./Факс: ………........………/Е-mail: ………………

ЕИК/Булстат: ……………………………………………………………………...

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………..

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4 по реда на Глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП),


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за Администрацията на Министерския съвет през 2014 г.“

Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в публичната покана за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в

в %
В случай, че се използват подизпълнители се представя заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лицe или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Приложение № 2);

3. Разпределение на абонамента, Приложение № 2А;

4. Ценово предложение (Приложение № 3), което се поставя в отделен запечатан плик;

5. Други документи.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)


__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ……............ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

Приложение № 2
До

........................................

гр. ....................................

Р. България

(име и адрес на Възложителя)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 101Б, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП
на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за Администрацията на Министерския съвет през 2014 г.“.
Уважаеми Госпожи и Господа,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с горепосочения предмет и заявяваме, че предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията, обявени в публичната покана.


Срок за изпълнение на обществената поръчка – от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.
1. Място на изпълнение на обществената поръчка – сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1.

2. Заявяваме, че изданията ще се доставят в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятни външни влияния (овлажняване, замърсяване), сортирани отделно по разпределение, предоставено от Възложителя;

3. Доставката ще извършваме както следва:

- заявените издания ще се доставят в деня на отпечатването им сутрин между 05:00 и 06:00 часа, включително в събота и неделя, официални и празнични дни, на адрес гр. София, бул. „Дондуков” № 1, сградата на Министерския съвет.

- при наличие на второ издания (мутация) на един и същи брой ежедневник ще се доставя второто издание.

- при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се доставят до 23,30 ч. изданията за Пресцентъра на Министерския съвет с цел своевременно изготвяне на прегледа на печата.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.
Приложение: Разпределение на абонамента - Приложение № 2А
Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________


Подпис на представляващ / упълномощеното лице

__________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Приложение № 2А

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АБОНАМЕНТА
Абонамент на МС за 2014 г.

Общ брой


24 часа –27 бр.

Дневен труд – 28 бр.

Новинар – 7 бр.

Монитор – 15 бр.

Сега – 12 бр.

Стандарт – 24 бр.

Стандарт+Икономика – 1 брой

Преса+Тема – 1 брой

Капитал – 18 бр.

168 маса – 19 бр.

Тема – 10 бр.

Дума – 7бр.

Земя – 2 бр.

Банкеръ – 8 бр.

Капитал Daily – 14 бр.

Всеки ден – 10 бр.

Телеграф – 11 бр.

Тема спорт – 1 бр.

7 дни спорт – 1 бр.

Меридиан мач – 1 бр.

Галерия – 9 бр.

Репортер – 9 бр.

България днес – 8 бр.

Преса – 22 бр.

Политика – 3 бр.

BIOGRAPH -1 бр.

Култура – 1 бр.

Мениджър – 7 бр.

Монд дипломатик – 1 бр.

Атака – 5 бр.

Уикенд – 9 бр.

Computer+Network +CIO – 1 бр.

Network world – 1бр.

PC Magazine Bulgaria+IT Forum (BSOFTWARE) + IT Infrastructure- 1 бр.

PC WORLD – 2 бр.

PERSONAL COMPUTER WORLD България -1бр.

Коса и красота – 1 бр.

НАТО и България - 2 бр.

Дипломатически преглед

Строителство Градът – 2 бр.

Строителен обзор – 1 бр.

Справочник на цените в строителството – 1 бр.

BRAVA CASA BG – 1 бр.

Туризъм и отдих – 1 бр.

Собственост и право – 3 бр.

Сп. Вътрешен одитор – 1 бр.; издава се от Институт на вътрешните одитори в България

Българска армия – 1 бр.

Държавен вестник – 13 бр.

В. Експерт счетоводител – 1 бр.

Наръчник на икономиста – 1 бр.

Обществени поръчки – 1 бр.

Седмичен труд – 1 бр.

Седмичен законник – 1 бр.

Административно правосъдие – 2 бр.

Бюджетът – 2 бр.

Български законник -2 броя

Военен журнал – 1 бр.

Европа 2001 – 1 бр.

Европейски правен преглед – 1 бр.

Информационен бюлетин по труда – 1 бр.

Икономика – 2 бр.

Икономическа мисъл – 1 бр.

Икономически изследвания – 1 бр.

Известия на държавните архиви – 1 бр.

Международни отношения – 1 бр.

Общество и право – 3 бр.

Официален вестник на ЕС – Серия C и L – 1 бр.

Правна мисъл – 1 бр.

Правен свят – 1 бр.

Съвременно право – 1 броя

Счетоводство, данъци и право -2 бр.

Труд и право – 4 бр.

Търговско и конкурентно право – 2 бр.

Търговско право – 1 бр.

Човешки ресурси – 1 бр.

Юридически свят – 2 бр.

Financial Times – 1 бр.

Der Spiegel – 1 бр.

Newsweek – 1 бр.

The Economist – 2 бр.

L`Express – 1 бр.

L`Europe – 1 бр.

The European Times – 1 бр.

в. Еврейски вести – 1 бр.

в. Ереван – 1 бр.

в. Вахан – 1 бр.

в. Заман – 1 бр.

книга”Актуални проблеми при възлагане на обществени поръчки“ – 1 бр.


Приложение № 3

До

Министерския съвет

бул. "Дондуков" №1
ЦEНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ……………………. (фирма на кандидата), ЕИК ……………………., адрес ………………………………,банкова сметка ………………...

I. С настоящото представяме нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка с предмет „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерския съвет през 2014 г.”, както следва:


Издание

бр.

ед. цена лв. без вкл. ДДС

обща цена лв. без вкл. ДДС

1

24 часа

27

 

 

2

Дневен труд

28

 

 

3

Новинар

7

 

 

4

Монитор

15

 

 

5

Сега

12

 

 

6

Стандарт

24

 

 

7

Стандарт + Икономика

1

 

 

8

Преса + тема

1

 

 

9

Капитал

18

 

 

10

168 часа

19

 

 

11

Тема

10

 

 

12

Дума

7

 

 

13

Земя

2

 

 

14

Банкеръ

8

 

 

15

Капитал Daily

14

 

 

16

Всеки ден

10

 

 

17

Телеграф

11

 

 

18

Тема спорт 1

1

 

 

19

7 дни спорт

1

 

 

20

Меридиан мач

1

 

 

21

Галерия

9

 

 

22

Репортер

9

 

 

23

България днес

8

 

 

24

Преса

22

 

 

25

Политика

3

 

 

26

BIOGRAPH

1

 

 

27

Култура

1

 

 

28

Newsweek

1

 

 

29

The Economist

2

 

 

30

Мениджър

7

 

 

31

Монд дипломатик

1

 

 

32

Атака

5

 

 

33

Уикенд

9

 

 

34

НАТО и България

2

 

 

35

Дипломатически преглед

1

 

 

36

Строителен обзор

1

 

 

37

Справочник за цените в строителството (справочник)

1

 

 

38

Строителство Градът

2

 

 

39

Собственост и право

3

 

 

40

сп. Вътрешен одитор

1

 

 

41

Обществени поръчки (сп.)

1

 

 

42

Книга "Актуални проблеми при възлагане на обществени поръчки"

1

 

 

43

Българска армия

1

 

 

44

Държавен вестник

13

 

 

45

Експерт счетоводител

1

 

 

46

Европейски правен преглед

1

 

 

47

Информационен бюлетин по труда

1

 

 

48

Financial Times

1

 

 

49

Счетоводство, данъци и право

2

 

 

50

Наръчник на икономиста

1

 

 

51

Труд и право

4

 

 

52

Еврейски вести

1

 

 

53

Brava casa bg

1

 

 

54

Ереван

1

 

 

55

Вахан

1

 

 

56

Заман

1

 

 

57

Седмичен труд

1

 

 

58

Седмичен законник

1

 

 

59

Административно правосъдие

2

 

 

60

Бюджетът

2

 

 

61

Български законник

2

 

 

62

Европа 2001

1

 

 

63

Икономика

2

 

 

64

Икономическа мисъл

1

 

 

65

Икономически изследвания

1

 

 

66

Известия на държавните архиви

1

 

 

67

Международни отношения

1

 

 

68

Общество и право

3

 

 

69

Правен свят

1

 

 

70

Правна мисъл

1

 

 

71

Съвременно право

1

 

 

72

Търговско и конкурентно право

2

 

 

73

Търговско право

1

 

 

74

Човешки ресурси

1

 

 

75

Юридически свят

2

 

 

76

Der Spiegel

1

 

 

77

L`Express

1

 

 

78

Туризъм и отдих

1

 

 

79

Военен журнал

1

 

 

80

Официален вестник на ЕС – Серия C и L

1

 

 

81

The European times

1

 

 

82

L`Europe

1

 

 

83

Computer+ Network + CIO

284

Network world

1

 

 

85

PC Magazine Bulgaria IT Foprum(BSOFTWARE) + it Infrastructure

1

 

 

86

PC WORLD

2

 

 

87

Personal Computer World България

1

 

 

88

Коса и красота

1

 

 


 

 
Обща цена без вкл. ДДС

 

 
ДДС 20%

 

 
Обща цена с вкл. ДДС

 

 ІІ. Срок на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни след изтичане на срока за подаване на офертата.


Дата:

Подпис на представляващия участника:Приложение № 5


Проект!

Д О Г О В О Р

МС - ................./ ...........................


Днес, ......................... г. в гр. София, между:
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”, с адрес гр.София, бул. “Княз Дондуков” № 1, ЕИК BG 000695025, представлявана …………………………………………………………………………………………………..на Министерския съвет и Ясен Стефанов – главен счетоводител, от една страна, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

……………………., със седалище и адрес на управление гр. ……. …………………………, ЕИК ………………., представлявано от ………………… – ……………….., наричана по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание утвърден протокол на комисията, назначена със Заповед № ……………… от …………… г. на ……………………………, се сключи настоящият договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за 2014 г., описани по заглавия, брой и цени в Приложение № 3 – Ценово предложение, неразделна част от договора.


ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. Общата стойност на договора е в размер на …………………………. лв., словом /…………………………………………/ без вкл. ДДС или ………………………… лв., словом /…………………………………../ с включен ДДС.

В общата стойност са включени всички разходи по абонамента, организацията, опаковката и доставката на изданията до мястото на изпълнение, съгласно т. 5.3 от договора.

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по т. 2, на 12 равни месечни вноски.

2.2. Заплащането се извършва в началото на всеки месец срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура в срок до 5 /пет/ работни дни по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

………………………………………

……………………………………………….
III. СРОК НА ДОГОВОРА

3. Настоящият договор е в сила за периода от 01 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

4.1. Да заплати дължимата цена в срока и при условията на настоящия договор.

4.2. Да заяви писмено изданията, които се пакетират и сортират отделно и така приготвени се доставят всеки ден в сградата на Министерския съвет, бул. “Дондуков” № 1, съгласно Разпределение на абонамента, Приложение № 2А, неразделна част от настоящия договор.

4.3. Всички документи, свързани с изпълнението на договора се подписват за Възложителя от Жанет Зографова, на която се възлага и контрола по изпълнението на договора.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

5.1. Да извърши абонамента за заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежедневни и периодични информационни печатни издания в определения за това срок.

5.2. Да доставя заявените издания в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятни външни влияния (овлажняване, замърсяване), в деня на отпечатването им сутрин между 5,00 и 6,00 часа, включително в събота и неделя, официални и празнични дни, на адрес гр. София, бул. „Дондуков” № 1, сградата на Министерския съвет.

5.3. При наличие на второ издания (мутация) на един и същи брой ежедневник да доставя второто издание.

5.4. Да актуализира своевременно абонамента за предстоящия период при заявка, подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от 15-о число на предходния месец.

5.5. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да доставя до 23,30 ч. на предходния ден изданията за Пресцентъра на Министерския съвет с цел своевременно изготвяне на прегледа на печата.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица конфиденциална информация за Възложителя, станала му известна при изпълнение и/или по повод изпълнение на договор.


V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет: БНБ, Централно управление – IBAN – BG38 BNBG 9661 3300 1579 01, BIC - BNBGBGSD, в размер на 1 % /едно на сто/ от стойността на договора без вкл. ДДС, а именно – ………………. лв. /……………………./ .

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т. 5.1 или системно (повече от три пъти) нарушава задълженията си по т. 5.2, 5.3 и 5.5.

6.2. Гаранцията се освобождава до 5 (пет) работни дни след прекратяването на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор без предизвестие, когато:

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т. 5.1 от договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получената сума по т. 2.1. за съответния месец, увеличена с 25 (двадесет и пет) на сто.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно (повече от три пъти) наруши задълженията си по т. 5.2 и 5.3.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8. Рекламации за установени липси се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 9,30 ч. в деня на получаването и се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 4 часа от заявката.

8.1. Рекламацията се предявява писмено или устно пред определените лица:

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Жанет Зографова – тел. 940 2758

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ……………………………………………………………….

9. Изменения и допълнения към договора се правят по взаимно писмено съгласие на страните.

10. За неуредените в договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

11. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на Гражданския процесуален кодекс от съответния компетентен съд.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Оферта на изпълнителя - Приложение № 1

2. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2

3. Разпределение на абонамента - Приложение № 2А

4. Ценово предложение - Приложение № 3

5. Публична покана - Приложение № 4

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………..: ……………………..:
/……………………../ /……………………../

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:/Ясен Стефанов/

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница