Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курсДата15.06.2017
Размер75.6 Kb.
#23617
Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс

Лектор: доц. д-р инж. Йордан Милев от УАСГ

Анотация: Предлагания т курс има за основна цел да даде практически насоки на практикуващите инженери относно прилагането на EUROCODE 8 за проектиране на стоманобетонни конструкции. Разглеждат се и се прилагат изискванията на EUROCODE 8, като се прави паралел с изискванията на действащите български сеизмични норми – Наредба No 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2007 г., както и с японските и американските сеизмични норми.

Основна цел на курса е не само практическата реализация на конструктивната система ЕВРОКОДОВЕ в българската строителна практика, но и запознаване на участниците в курса със съвременните тенденции в сеизмичното проектиране на стоманобетонните конструкции. Отделено е достатъчно внимание на сравнения между изискванията на Наредба 2 и Еврокод 8. По време на курса са предвидени практическа работа в средата на Microsoft Excel, както иразработване на модели на конструкциите в средата на SAP 2000 и ETABS.А. Организация на курса

1. Курсът ще се проведе един петък след обед, събота и неделя

2. Хорариумът на курса ще бъде 26 (двадесет и шест) академични часа по 45 минути. От тях 3 (три часа) са предвидени за компютърни занимания в средата на Microsoft Excel, както и SAP 2000 и ETABS. Ако залата, в която ще се провежда курсът позволява, е желателно участниците в него да са с преносими компютри. Това би улеснило работата.

2. Учебните занятия ще се провеждат по следния дневен график:

Петък:

-13:00 ÷14:40 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа-14:40.÷.15:00 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-15:00 ÷16:40 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-16:40.÷.17:00 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-17:00 ÷18:30 без междинна почивка– 2 академични часа

Събота и неделя:

-8:30 ÷10:10 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-10:10 ÷.10:30 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-10:30 ÷12:10 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-12:10 ÷.12:50 обедна почивка;

-12:50 ÷14:30 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-14:30.÷.14:50 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-14:50 ÷16:30 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часа

-16:30.÷.16:50 почивка, през която лекторът е на разположение на желаещите за дискусии, въпроси и коментари;

-16:50 ÷18:30 с междинна почивка от 10 минути – 2 академични часаБ. План на курса

I част. Основни принципи при проектирането на сгради със стоманобетонна конструкция в сеизмични райони – 4 часа

I.1. Сеизмично поведение на сгради със стоманобетонна конструкция в сеизмични райони.

Гранични състояния и концепции. Основни характеристики на стоманобетонните конструкции. Илюстрация с примери от повредени и разрушени сгради от земетресенията в Кобе 1995г. и Турция 1999г.I.2. Дуктилност на стоманобетонните елементи

Дефиниции на дуктилност в деформации, кривини и премествания. Анализ на експериментални резултати.I.3. Натоварвания и въздействия върху конструкциите на сградите

Вертикални товари. Сеизмичен хазарт. Еластичен и проектен спектър на реагиране. Коефициенти на поведение за различните видове конструкции и за различни нива на дуктилност. Комбиниране на натоварванията и въздействията.I.4. Концепция на сеизмичното проектиране

Класификация на стоманобетонните елементи – греди, колони, стени и др. Класификации и характеристики на конструктивните системи. Изисквания към композирането на конструктивните системи. Влияние на конфигурацията на конструкцията върху сеизмичното й реагиране. Илюстрация с примери от повредени и разрушени сгради от земетресенията в Кобе 1995г. и Турция 1999г и София иПерник 2012.I.5. Капацитивно проектиране на сгради със стоманобетонна носеща конструкция

Философия на капацитивното проектиране. Базови принципи и процедури на капацитивното проектиране.I.6 Материали за стоманобетонни конструкции

Бетон, без и с ограничени напречни деформации. Армировъчна стомана. Сцепление между бетона и армировъчната стомана.II част. Моделиране и анализ на стоманобетонните конструкции (илюстрация с практически пример стъпка по стъпка)– 6 часа

II.1. Конструктивно моделиране и изследване на конструкцията

Предпоставки. Идеализация на геометрията. Моделиране на коравината. Изследване по пространствен модел.II.2. Проверки за регулярност, усукващо деформируема система и ограничаване на междуетажните премествания.

Проверки за регулярност и усукващо деформируема система. Причини за ограничаване на междуетажните премаствания. Нормативни изисквания. Междуетажни премествания и тяхното ограничаване при линейно и нелинейно изследване на конструкциите. Отчитане на P-Δ ефект. Анализ на експериментални резултати за стоманобетонни колони и стени.II.3 Първо компютърно занимание – разработване на пространствен изчислителен модел в средата на SAP 2000 и ETABS

II.4 Второ компютърно занимание – разработване на таблица в MS Excel за проверка за усукващо деформируема система и регулярност в план

III част. Проектиране на рамкови конструкции – 8 часа (илюстрация с практически пример, стъпка по стъпка)

III.1. Основни изисквания към напречните сечения на стоманобетонните елементи – греди и колони

Гранични размери за греди и колони – максимални и минимални. Пропорции между отделните размери. Гранични коефициенти на армиране – максимални и минимални.III.2. Изчисляване на стоманобетонни елементи от рамкови конструкции за огъване и нецентричен натиск

Изследване на греди на огъване. Изследване на колони на нецентричен натиск. Интеракционни диаграми.III.3. Изчисляване на греди и колони за напречна сила

Изследване на греди и колони за напречна сила. Особености при изследване на греди напречна сила при високо ниво на дуктилност (DCH).III.4. Капацитивно проектиране на рамкови конструкции

Определяне на оразмерителните усилия. Процедура на капацитивното проектиране за изследване на греди и колони.III.5 Локална дуктилност на елемети от рамкови конструкции

Осигуряване на локална дуктилност на греди и колони чрез ограничаване на напречните деформации на бетона.III.6. Изследване на рамкови възли

Изследване на външни и вътрешни рамкови възли. Детайлиране на рамкови възли. Закотвяне на армировката в рамкови възли.III.7. Детайлиране на стоманобетонни елементи от рамкови конструкции

Принципи на детайлирането за различни нива на дуктилност. Детайлиране на греди и колони Закотвяне и снаждане на армировката.III.8 Трето компютърно занимание – разработване на таблица в средата на Microsoft Excel за построяване на интеракционна диаграма с цел изследване на стоманобетонни елементи за действие на огъващ момент и осова сила

IV част. Проектиране на стенни конструкции – 8 часа (илюстрация с практически пример, стъпка по стъпка)

IV.1. Основни принципи

Стратегия при разположението на стоманобетонните стени. Форма на напречното сечение. Промяна на силуета на стените по височина.IV.2. Основни изисквания към напречните сечения на стоманобетонните стени

Гранични размери за стени – максимални и минимални. Пропорции между отделните размери. Гранични коефициенти на армиране – максимални и минимални.IV.3 Локална дуктилност на стени

Осигуряване на локална дуктилност на стени чрез оформяне на крайни усилени зони. Анализ на размерите на усилените зони.IV.4. Изчисляване на стоманобетонни стени за нецентричен натиск

Капацитивна корекция на диаграмите на огъващите моменти. Особености при изследване на стоманобетонни стени на нецентричен натиск.IV.5 Изчисляване на стени за напречна сила

Капацитивна корекция на диаграмите на срязващите сили моменти. Особености при изследване за напречна сила на стени. Изследване на разрушение по натисков и опънен диагонал – особености при високо ниво на дуктилност (DCH). Изследване на разрушение на стени в следствие на хлъзгане при основата.IV.6 Изследване на стените на срязване в сутерена

Сутерен тип корава кутия. Особености при изследване на стените на срязване в сутерена.IV.7 Детайлиране на стоманобетонни елементи от стенни конструкции

Принципи на детайлирането за различни нива на дуктилност. Детайлиране на стени. Закотвяне и снаждане на армировката.IV.8 Особености при проектирането на смесени конструкции

Видове смесени конструкции. Моделиране на смесени конструкции. Изследване по пространствен модел. Анализ на резултатите.В. Помощни материали

1. Йордан Милев, Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа: Практическо ръководство.

2. Презентации в PDF формат на представяния материал, които ще бъдат дадени на участниците в курса – около 500 страници.

3. Други материали в PDF формат на български и английски език, които ще бъдат дадени на участниците в курса.Г. Начин на провеждане на курса

Курсът се провежда, като онагледяването на материала е чрез презентации с помощта на мултимедиен панел. Използват се MS PowerPoint презентации, PDF презентации, компютърни симулации, видеоматериали и др.Д. За лектора

Доц.д-р инж.Йордан Милев е преподавател от 1986 г. в катедра Масивни конструкции, Строителен факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Успоредно с това се занимава с научна и изследователска дейност. В периода 1994-1995г., 1996г. и 2000-2003г. специализира сеизмично изследване на строителни сгради и съоръжения към Токийския университет. Голяма част от знанията и уменията си е придобил при специализациите си в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция, University of Nаples, Италия, Technische Universität, Дармщат, Германия, City University, Лондон и др. Участва в редица семинари и конференции – на Асоциацията на инженерите-конструктори в Калифорния, Сан Диего (2001г.), в Работна среща с практическо приложение за сеизмично проектиране на сгради по Еврокод 8 в Лисабон (февруари 2011г.), в семинар за Еврокод 2 - основи и приложения, Брюксел (септември 2011 г.) и др. Има над 60 публикации в научни списания и специализирана литература. Водещ проектант, експерт и консултант на уникални сгради и съоръжения като ЕЛИПС ЦЕНТЪР, ТРИМОНЦИУМ ЦЕНТЪР, офис и жилищна сграда ЖАКЛИН, РОЯЛ СИТИ, МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН, Русия, офис сграда Q ЦЕНТЪР и много други. Предава опита и знанията си на много студенти, докторанти и млади инженери.
Каталог: images -> custom -> File -> Plovdiv
Plovdiv -> Алармени системи видеонаблюдение контрол на достъпа озвучаване
Plovdiv -> Съвременни методи за сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (киип)
Plovdiv -> До: До колегите от секция еаст в киип пловдив Относно
Plovdiv -> Курс за работа с програмeн продукт tower 7 professional
Plovdiv -> Камара на инженерите в инвестиционното проектиране р е г и о н а л н а к о л е г и я п л о в д и в


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница