Секоп – сикопа европа европейска конфедерация на работническите кооперации, социалните кооперации и социални и работническо-мениджърски предприятияДата01.02.2018
Размер128.9 Kb.
#53132
СЕКОП – СИКОПА ЕВРОПА

Европейска конфедерация на работническите кооперации, социалните кооперации и социални и работническо-мениджърски предприятия

Уставите са координирани и са в съгласие с Дял ІІІ на Закона от 27.06.1921

Член 1. Наименование – Адрес на управление

Учредява се Международна асоциация с нетърговска цел с международен обхват, под наименованието СЕКОП – СИКОПА-Европа, Европейска конфедерация на трудови кооперации, социални кооперации и социални и работническо-мениджърски предприятия, или в съкратената му форма „СЕКОП – СИКОПА-Европа” с адрес на управление: Европейски кооперативен дом – авеню Милкам 105, 1030 Брюксел, Белгия. Адресът на управление може да бъде преместен навсякъде в Белгия с просто решение на Борда, което се публикува в приложенията на Монитьор белж (Белгийския държавен вестник).

СЕКОП – СИКОПА-Европа е Европейската регионална организация на СИКОПА, Международна организация на промишлени, занаятчийски и производителни кооперации, браншова организация на Международния кооперативен съюз (МКС).

Асоциацията се регламентира от разпоредбите на Дял ІІІ на Белгийския закон от 27 юни 1921 г. относно асоциации с нетърговска цел, международни асоциации с нетърговска цел и фондации (членове 46 до 57).Член 2. Цел на асоциацията

Асоциацията преследва нетърговски цели с международен обхват: тя преследва като основна цел развитието на работническите кооперации, социалните кооперации и всички други форми на социални предприятия, които се характеризират с множествено участие на работниците в управлението и собствеността на предприятието, както и всеки друг вид кооперации в съответствие с чл. 1.3. на Правилника на СИКОПА и с дефиницията на СИКОПА, цитирана в член VІ на Правилника на МКС в рамките на европейското географско пространство, така както е дефинирано от Съвета на Европа и в рамките на което представлява интересите на СИКОПА. Следователно, асоциацията работи в полза на развитието на демократични и социално отговорни предприятия, развитието на качествена заетост и в полза на социалното включване на хората в неравностойно положение на европейско ниво. Асоциацията представлява интересите на своите членове по отношение на институциите на Европейския съюз и на Европейските организации, представляващи предприятия, кооперации и предприятия на социалната икономика и притежава мандат за социален диалог в рамките на (членове 138 и 139 на Договора за създаване на Европейската общност.

Асоциацията осигурява европейска информация и законово наблюдение и разработва европейски политически действия и проекти със и за своите членове.

Асоциацията изпълнява своите цели в пълна независимост от всички правителства или политически партии, и като уважава принципите и ценностите на МКС (Международния кооперативен съюз), закрепени в Декларацията за кооперативна идентичност и в Правилника на СИКОПА.Член 3. Членове

Асоциацията е съставена от пълноправни и асоциирани членове.Кой може да стане член:

А. Като пълноправни членове: Национални организации, конституирани законно съгласно законите и практиките на родната им страна, със седалище в Европа, представители на национално ниво на работнически кооперации, социални кооперации и всички други форми на социални предприятия, които се характеризират с множествено участие на работниците в управлението и собствеността на предприятието, както и всеки друг вид кооперации в съответствие с чл. 1.3. на Правилника на СИКОПА и с дефиницията на СИКОПА, цитирана в член VІ на Правилника на МКС; европейски организации, които представляват на европейско ниво професионални федерации или предприятия, спадащи към гореизброените категории, европейски групи, европейски кооперативни сдружения (ЕКС) , спадащи към гореизброените категории.

Б. Като асоциирани членове: Регионални организации на предприятия от категория А; асоциирани членове могат да бъдат и агенции за развитие, организации за техническо и финансово подпомагане на предприятия от категория А; федерации за професионално обучение, както и европейски мрежи за социална и солидарна икономика.

Тези различни видове членове могат да бъдат организирани в органи. При необходимост, вътрешните правила определят функционирането и пълномощията на тези органи.Член 4. Приемане на членове и загуба на членство

А) Приемане:

Приемането на нови членове е отговорност на Борда на директорите, който след анализиране и утвърждаване на предложението за кандидатура, взема решение с квалифицирано мнозинство на присъстващите или представените членове и определя категорията, в която се приема новият член. Бордът представя кандидатурите за ратификация от Генералната асамблея. Приемането е под условие на приемане на настоящия Устав и на Правилника на СИКОПА, както и на съгласието да се плащат вноските, описани в член 5 тук по-долу.

Б) Загуба на членство:

Членове на Асоциацията могат по всяко време да нотифицират своето оттегляне. Това оттегляне трябва да бъде потвърдено посредством препоръчано писмо, адресирано до Президента на Асоциацията. Оттеглянето влиза в сила едва в края на календарната година, през която е подадено.

На всяка организация-членка, която не плаща членския си внос в продължение на две последователни години, може да бъде прекратено членството.

Изключването на членове на асоциацията може да бъде решено от Генералната асамблея, съответният член трябва да получи предварително известие от Борда на директорите за предложеното решение относно такова изключване и да бъде приканен да предостави всякакви аргументи в своя защита, или в писмен вид, или с личното си явяване на срещата на Генералната асамблея. Такова решение има незабавно действие.

Членът, който престане да бъде член на асоциацията, по каквато и да е причина, няма никакви права върху общите средства. Той запазва всичките си задължения спрямо асоциацията до деня на напускането.

Член 5. Членски вноски и лихви за закъсняло плащане

А) Членски вноски:

Всички държави-членки на СЕКОП са задължени да плащат ежегодно своите членски вноски, които могат да варират съобразно категорията, в която е приета съответната организация-членка.

За пълноправни членове, членският внос включва фиксирана сума и сума, която е пропорционална на броя и оборота на техните предприятия-членове и на броя служители или членове. Минимум 5% отиват към фонд „Резерви”.

При закъсняло плащане на членските вноски могат да се изискат лихви за плащането, като размерът се определя от Борда на директорите, в съгласие с вътрешните правила и след ратификация от генералната асамблея. Решения за специални (целеви) членски вноски могат да се вземат по същия начин.

Вътрешните правила описват методите, сумите и процентите, които са приложими за различните категории, процента определен за дейността на СИКОПА, както и методите на плащане и възможните санкции.Член 6. Органите на асоциацията

Органите на конфедерацията са: Генералната асамблея, Бордът на директорите, Изпълнителният комитет и Главният секретар.6.1. Генералната асамблея

Генералната асамблея има на разположение всички пълномощия за постигане на целите и дейностите на асоциацията.

Генералната асамблея се събира най-малко веднъж годишно, като се свиква от Борда на директорите и се председателства от Президента на асоциацията или, в случай че е възпрепятстван, от Вицепрезидент или от член на Борда на директорите. Генералната асамблея може да бъде свикана и от минимум 25% от общия брой право на глас от тяхната категория.

На всеки четири години Генералната асамблея се събира по повод на Конгрес, който определя средносрочните стратегически насоки на асоциацията. С постановление на Конгреса се определя състава на делегациите. Генералната асамблея на Конгреса избира Президента и членовете на Борда.6.1.а. Работа на Генералната асамблея

На редовна основа: Генералната асамблея избира и може да отзове по всяко време членове на Борда на директорите. Тя може да избере външен счетоводител. Тя изслушва и обсъжда докладите на Борда на директорите или тези, които са поставени в дневния ред от Борда. Генералната асамблея взема решения относно годишната програма за действия, гласува за бюджета, одобрява баланса и сметките. Тя взема решение относно приемането на нови членове. Може да взема решения относно създаването на делегации или представителни офиси в други страни. Може да взема решения и относно създаването на комисии, работни групи или отдели, и в тези случаи назначава техните ръководители или одобрява тяхното назначение, определя или одобрява тяхната работна програма и изслушва, ако е необходимо, техните доклади. Одобрява и може да изменя вътрешните правила, определящи тълкуването и прилагането на Устава. Можа освен това да изслушва доклад за дейностите на СИКОПА.

При извънредни обстоятелства: Генералната асамблея може да взема решение относно изключването на член, да изменя Устава, без да се накърнява член 11.1.в) на Правилника на СИКОПА, да разпусне асоциацията или да се слее с друга асоциация със същите цели и задачи, както и да взема решения относно разпределението на нетните активи в случай на ликвидация.

Само резолюции относно въпроси, включени в дневния ред, разпратен с поканата за свикване, могат да бъдат поставяне на гласуване на Генералната асамблея.

Разискванията (дебатите) на Генералната асамблея се записват в регистър и се подписват от председателстващия събранието и от представител на друга организация, който присъства на събранието; този регистър се съхранява от главния секретар и остава на разположение на членовете на адреса на управление на асоциацията.

6.1.б. Кворум и правила за мнозинството и правата на гласуване

Събранието на Генералната асамблея е действително, ако минимум половината от правата на гласуване присъстват или са представени за обикновените решения и две трети – за извънредните решения. Тези ефективни решения се отнасят и за отсъстващите и несъгласните членове.

Всички членове могат да бъдат представени от друг член от същата категория за членство. Един член не може да притежава повече от две пълномощия.

Обикновените решения се вземат с мнозинство от минимум половината от общите право на глас на присъстващите или представените членове.

Извънредните решения трябва да се приемат с мнозинство от две трети от общите право на глас на всички членове при първо събрание и, ако не бъде постигнат кворум, с мнозинство от две трети от присъстващите или представените членове на второ събрание.

Всеки пълноправен и асоцииран член има един глас на транш от 1000 евро, закръглен при излишък, от членските вносове, така както са установени за годината, през която се провежда Генералната асамблея, като възможният максимум е 10% от гласовете.

Гласовете на асоциираните членове не могат в нито един момент да превишават 48%.

Правата на глас на членовете, които изостават с членския си внос, се прекратяват временно, и не се броят при изчисляването на кворума, нито на мнозинството.6.2. Борд на директорите

Асоциацията се управлява от Борд на директорите, съставен от минимум 11 и максимум 21 лица, чиито кандидатури се предлагат от организация-член. Една организация може да представи 2 кандидатури, ако предложи един мъж и една жена.

Повече от половината от кандидатурите трябва да идват от пълноправни членове, като минимум 30% трябва да бъдат жени.

Членовете на Борда се избират от Генералната асамблея, без да се накърнява член 11.1.в) на Правилника на СИКОПА. Организацията за подготовката на изборите е установена във Вътрешния правилник.

Мандатите са за период от 4 години и могат да се подновяват.

Генералната асамблея може по всяко време да освобождава членове от Борда на директорите. Организацията-член, предложила своя кандидатура, може да поиска смяна, която в този случай се представя за гласуване от Генералната асамблея. Във всички случаи на загуба на мандат по време на своя период на действие, Бордът на директорите може да организира замяната им по начина, изложен във Вътрешния правилник. Механизмите за гласуване са изложени във Вътрешния правилник.6.2.а. Организация на Борда на директорите

Срещата на Борда на директорите е действителна, ако присъстват минимум половината от неговите членове.

Бордът на директорите избира всред членовете си и за продължителността на своя мандат членовете, които ще съставляват Изпълнителния комитет, така както е дефиниран в член 6.3. той определя задълженията и правилника за работа на този комитет, ако те вече не са вече определени от Генералната асамблея от Вътрешния правилник.

Бордът на директорите може да кани, с цел консултиране, ръководителите на работните групи или браншови групи. Той информира за своите срещи Президентите на СИКОПА и на МКС Европа, които могат да поискат да участват, или да бъдат представени, със съвещателни права. Изпълнителният комитет се събира минимум два пъти годишно по искане на или на минимум половината от неговите членове. Решенията му се вземат с мнозинство от присъстващите членове. При равен брой гласове, Президентът има решаващ глас.

Решенията на Борда на директорите се записват в регистър и се подписват от Президента и от един член на Борда, и се съхраняват на разположение на членовете на асоциацията.

6.2.б. Пълномощия на Борда на директорите

Бордът на директорите изпълнява политиките на Генералната асамблея. Той взема решения относно действията, свиква Генералната асамблея, и по принцип разполага с всички пълномощия, необходими за управление и администриране на асоциацията, и за осигуряване на постигането на нейните цели.

Бордът на директорите може да взема решения относно набирането на щатен персонал и да възложи на лице от този персонал ролята и званието на главен секретар. Той може да одобрява договори и споразумения, необходими за постигане на целите на асоциацията.

Бордът на директорите делегира на Изпълнителния комитет, в допълнение към пълномощията, дадени му с Устава или с Вътрешните правила, всякакви пълномощия, необходими за оперативното управление на СЕКОП и изпълнението на действията, определени в целта на асоциацията.

Бордът на директорите взема решенията си колективно. Неговите членове действат солидарно и са колективно отговорни пред Генералната асамблея.

Президентът представлява Асоциацията пред трети страни. Той/тя задължава Асоциацията по отношение на всички законови и юридически актове. Той/тя има право на официален подпис, който може да делегира. Той/тя председателства Генералната асамблея и Борда на директорите. Той/тя отговаря за Постоянния секретариат. Ако не е в състояние да изпълнява правилно своите задачи, Президентът се заменя от Вицепрезидент, определен от него/нея или, ако не, от Изпълнителния комитет.

При спешен случай Президентът може да взема необходимите решения в интерес на Асоциацията, които предлага за ратификация от Генералната асамблея на следващата й среща.

Ковчежникът наблюдава финансовите операции на Асоциацията, нейната администрация, представя годишния баланс и отчета и дава съвети относно всякакви решения, които задължават финансово Асоциацията.

Правни действия, както като съдебно преследване, така и като защита, са от компетенцията на Борда на директорите, представляван от Президента или от член на Борда, с получен мандат от последния за тази цел.

6.3. Изпълнителен комитет

Изпълнителният комитет е съставен от Президента, вицепрезидентите, ковчежника и други членове, посочени от Борда. Изпълнителният комитет е съставен от максимум 11 лица. Изпълнителният комитет се среща периодично по искане на Президента. За всички срещи се изготвя писмен доклад (протокол), който се предоставя на Борда на директорите на следващото събрание. Изпълнителният комитет отговаря за оперативното управление на асоциацията и изпълнява задачите, които му бъдат делегирани от Борда на директорите.6.4. Главен секретар

Бордът на директорите, по предложение на Президента, назначава Главен секретар за максимален период от 4 години. Този мандат може да бъде подновен. Главният секретар координира действията на Конфедерацията. Той/тя участва, без право на глас, в срещите на различните органи на асоциацията и на всички други комисии, създадени от асоциацията. По искане на Президента, той/тя следи досиетата (делата), които ще се представят на Борда за разисквания и отговаря за изпълнението на всички решения, произлезли от тези разисквания. Главният секретар отговаря за офиса и персонала на конфедерацията, който му/й помага за изпълнение на своите функции. Главният секретар следи, в интерес на асоциацията и от името на Борда на директорите, всички правни действия, като действа като ищец или ответник.Член 7. Бюджет и сметки

Финансовата година е период от една календарна година, която ежегодно приключва на 31 декември.

Съгласно член 53 на Закона, Бордът на директорите е длъжен да представя ежегодно за одобрение от Генералната асамблея сметките за изминалата финансова година и бюджета за следващата.

Сметките се представят съгласно член 51 на Закона за Федерална обществена служба – Правосъдие.Член 8. Уставни промени и разпускане

Без да накърняват членове 50, § 3, 55 и 56 от Закона за асоциации с нетърговска цел, международни асоциации с нетърговска цел и фондации, както и член 11.1.в) на Правилника на СИКОПА, всички предложения относно промени в устава или разпускане на Асоциацията трябва да произлизат от Борда на директорите или да бъдат направени от минимум една четвърт от членовете на Асоциацията.

Бордът на директорите трябва да уведоми членовете на Асоциацията, минимум три месеца предварително, за датата на Генералната асамблея, който да вземе решение относно съответното предложение и предложените промени.

Същата организация е приложима и при предложение за разпускане.

Решенията относно промяна в устава или разпускане се вземат от Генералната асамблея с изисквания за кворум и мнозинство, и право на глас, описани в член 6.1.б.

При разпускане, никой член на Асоциацията няма никаква права върху нейните активи. Нетните активи, след ликвидация, се разпределят от Генералната асамблея, или от Борда на директорите при мандат, даден от Генералната асамблея, или от ликвидатора, на друга асоциация с нестопанска цел, с аналогична цел на асоциацията, в полза на производителни кооперации, работнически кооперации, както и кооперации с работническа собственост.Член 9. Конфликти и диспути

При конфликт или спор, възникнали вследствие на прилагането, тълкуването или изпълнението на този устав, спорещите страни се съгласяват да решат различията по приятелски начин.

Ако приятелско съгласие не може да се постигне, конфликтът или спорът се решава окончателно в съгласие с арбитражния правилник на Белгийския център за изследване и практикуване на национален и международен арбитраж, с един или няколко арбитри, определени съгласно неговия правилник.

Арбитражът се провежда в БРЮКСЕЛ по белгийското законодателство, като се следват процедурите на горепосочения център, и с допълнителното правно положение съгласно Глава шеста на Съдебния кодекс.Член 10. Общи разпоредби

Всички въпроси, които не попадат в разпоредбите на настоящия устав и по-специални тези, които се отнасят за публикации и съобщения в „Монитьор белж” (Белгийския държавен вестник), се уреждат съгласно разпоредбите в Дял ІІІ на Белгийския закон от 27 юни 1921 г. относно асоциации с нетърговска цел, международни асоциации с нетърговска цел и фондации.Уставът е приет от Учредителната генерална асамблея, проведена в Лондон на 12 ноември 1992 г., с изменения, направени от извънредните генерални асамблеи, проведени в Брюксел на 2 декември 1996 г., в Женева на 17 септември 1997 г., в Болоня на 28 ноември 1998 г., в Нант на 15 май 2004 г. и в Брюксел на 12 май 2006 г.


Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница