Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Машиностроене”страница1/21
Дата11.01.2018
Размер2.97 Mb.
#44800
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Машиностроене”


Дефицитни работни места, професии (специалности), компетентности

София, август 2012 г.

Резюме


Членството на България в ЕС и достъпът до европейския пазар, имат определящо значение за формиране на производствената и продуктова структура и пазарната политика на българските машиностроителни предприятия. През последните три години над 80% от машиностроителната продукция се реализира на европейския пазар. Външните пазари и преди всичко пазарът в ЕС са определящи за развитието на българското машиностроене. Присъствието на европейския и другите външни пазари, в повечето случаи, остава на равнището на междуфирмени търговски взаимоотношения. На този етап е трудно да се говори за интеграция на българското машиностроене в трансграничните кооперирани производствени вериги, които създават наукоемки продукти с висока добавена стойност. Една от причините за това е отсъствието на силни национални научно-технически и производствени структури (наука - технология - производство), които са способни да се интегрират в големите производствени вериги.

Кризата на европейския пазар и значителното намаляване на вътрешното потребление на машиностроителна продукция през 2009 г. доведоха до рязко снижаване на производството и продажбите на продукция на българските предприятия. Под въздействието на тези фактори спадът в приходите от продажби през 2009 г. в сравнение с 2008 г. достигна почти 33%. Средногодишните приходи от продажби на едно предприятие от сектора през 2009 г. намаляха с почти 33% спрямо 2008 г.

Сложната икономическа ситуация в ЕС и нейното отражение в страната очертават още по-силно основните проблеми в развитието на машиностроителния сектор:

 • финансово-икономически: бавно и с нисък ръст натрупване на капитала, недостатъчно разширяване на потенциала за инвестиции и като резултат – липса на условия за ефективен и икономически по-значим растеж;

 • несъответствие на производствения и технологичен потенциал на изискванията за производство на високотехнологични, наукоемки изделия;

 • продължаващо намаляване на възможностите на предприятията да влияят върху основни производствени фактори, в частност върху качеството на работната сила.

При тези условия използването на вътрешните резерви се явява важен ресурс за поддържане на производството. Наред с оптимизиране на разходите основен резерв се явява използването на работната сила. Възможностите за развитие зависят не само от равнището на техниката и технологиите, но и от това, каква добавена стойност създават участващите в процеса – ръководни кадри, специалисти, работници. В основата трябва да бъде разбирането, че работната сила е не само базов производствен фактор, но и важен източник на доходи за предприятието.

Състоянието и развитието на човешките ресурси в машиностроителния сектор се определя от две основни групи фактори:

 • външни фактори, свързани със състоянието и развитието на пазара на труда в страната и региона, в който функционира конкретното предприятие;

 • вътрешни фактори, свързани със състоянието и развитието на производствено-технологичната, финансово-икономическата, организационно-управленската и социалната дейности на предприятието.

Формирането на пазара на труда в страната през последните 20 години се намира под въздействието на демографски, миграционни и социално-икономически фактори. Най-дълбоките промени в съдържанието и конюнктурата на пазара на труда се детерминират от структурните изменения в икономиката.

Динамиката на конюнктурата на пазара на труда в годините на прехода към пазарна икономика доведе до формирането на някои отрицателни тенденции в състоянието на работната сила в машиностроителния сектор, както и до възникването на проблеми, свързани с осигуряването на производството и управлението с висококвалифицирани специалисти:

 • Част от работниците и специалистите напускат машиностроителните фирми, привлечени от по-високото заплащане и по-добри условия на труд на новото място.

 • Налице е тенденция на застаряване на работещите в машиностроителния сектор. Делът на работещите до 24 г. възраст е спаднал под 5%.

 • Съществува недостиг на квалифицирани кадри – специалисти с висше образование и висококвалифицирани работници.

 • На този етап пазарът на труда не предлага достатъчно специалисти със средно и висше образование за нуждите на машиностроителния сектор. Няколко са основните причини за това състояние: намалява броят на средните професионални гимназии, които подготвят кадри за машиностроенето; намалява приемът и броят на завършващите средно и висше образование по машиностроителните специалности; липса на мотивация у младите хора да усвояват машиностроителни професии и да свързват трудовата си дейност с машиностроителното производство.

По мнението на ръководители от основни машиностроителни предприятия подготовката на завършилите средно и висше образование по машиностроителните специалности не е на необходимото ниво. Това се отнася за теоретическата и особено за практическата подготовка на младите специалисти.

Кризата на европейския и другите пазари доведе до рязко свиване на производството (особено през 2009 г.) и като резултат настъпиха количествени и структурни изменения в работната сила в машиностроителния сектор. През последните 4 години (2008 - 2011 г.) е налице значителна динамика в броя на заетите в машиностроителния сектор. Общо за този период са освободени от работа 10 153 души и са назначени 4494 души. Най-голям брой персонал е освободен в разгара на кризата през 2009 г. – 8536 души. В края на периода – през 2011 г. броят на заетите в машиностроителния сектор е по-нисък с 14% спрямо броя на заетите в края на 2008 г. Професионално-квалификационната структура на заетите се изменя в тесни граници (1-2 процентни пункта) с изключение на заетите от категориите „Квалифицирани работници" и „Машинни оператори и монтажници".

Независимо от динамиката на броя на заетите, възрастовата и половата структура на персонала през 2009, 2010 и 2011 г. се възпроизвежда в конфигурацията от 2008 г. без съществени изменения. Повече от 50% от заетите в края на 2011 г. са във възрастовите групи над 45 години. Липсва тенденция на нарастване броя на младите работници и специалисти – относителният дял на заетите във възрастова група 15-24 г. в края на 2011 г. е 5.2%.

Равнището на доходите (измерени чрез средния осигурителен доход) на заетите в сектора през разглеждания период (2008 - 2001 г.) се формира както под въздействието на обективни фактори, породени от кризата, така и под въздействието на мерките и действията на отделните предприятия, насочени към разкриване на вътрешни резерви. Като резултат, в едни групи производства се наблюдава плавно нарастване на СОД, а в други значителна динамика, изразяваща се в увеличаване и намаляване на СОД през отделните години. Трябва да се очаква, че въздействието на обективните фактори и реализирането (или нереализирането) на допълнителни (вътрешни) мерки са създали различни възможности на отделните предприятия да разрешат основния проблем, който може да създаде предпоставки за растеж в следкризисния период – запазване на висококвалифицирания персонал.

Осигуряването на машиностроителното производство в страната с необходимото количество и качество работна сила се намира под въздействието на редица външни и вътрешни рискови фактори – развитие на нови глобални финансови и икономически кризи, негативни изменения в икономическата и институционална среда, фактори, свързани с измененията в организацията на труда и управлението, които влияят непосредствено върху мотивационното поведение на работещите в предприятието. Задълбочаващият се дефицит на висококвалифицирани кадри се превръща в реален рисков проблем за машиностроенето. На определен етап функционалният капацитет (качество) на работната сила може да се окаже недостатъчен, за да посрещне нарастващите изисквания на новите технологии, партньорите по кооперираните производства и пазарите.

Независимо от дълбочината и скоростта на изменения в технологичната база на производството, през следващите години все по-актуален и важен за ефективността на производството в повечето машиностроителни предприятия ще се оказва балансът между работните места и работната сила. Балансираността между работните места и работната сила в нейните количествени (съответствие между броя на работните места и числеността на работната сила) и качествени измерения (функционално съответствие между качеството на работната сила и параметрите на работните места) е важен вътрешен резерв за икономически растеж, поради обстоятелството, че създава условия за максимално използване на основната производителна сила. Технологичните изменения под въздействието на научно-техническия прогрес и тенденциите в машиностроителното производство водят не само до изменения в количеството на работните места, но и до изменения в характеристиките на съществуващите работни места и създаване на нови работни места с нови характеристики. Постигането на баланс (балансираността) е гъвкав механизъм. Измененията на параметрите и организацията на работните места изменят съдържанието на труда и като следствие от това се изменят професионално-квалификационните изисквания към работната сила. Рационализацията на работните места позволява в максимална степен да се съкрати делът на тежкия и неквалифициран труд, да се повиши привлекателността и да се подобрят условията на труд и като резултат – да се увеличи производителността на труда.

В представените прогнозни разчети за изменение на броя на работните места в периода до 2020 г. се очаква създаването на 3425 нови работни места в машиностроителния сектор. Като се има предвид, че през този период от машиностроителните предприятия ще излязат други работници и служители по естествени причини – пенсиониране, текучество и др., може да се приеме, че в периода до 2020 г. общата потребност на машиностроителния сектор от допълнителна работна сила ще бъде около 5500 - 6500 души. На увеличението на работните места съответства очаквано увеличение на произведената продукция за целия прогнозен период (2012 - 2020 г.). Това на практика означава, че се имат предвид високотехнологични, високопроизводителни нови работни места, което ще доведе до увеличение на средната производителност в отделните подсектори.

Създаването на нови високопроизводителни работни места на основата на поетапно внедряване на високопроизводително оборудване и нови технологии ще създаде нови изисквания към квалификацията и уменията на изпълнителите (работници и специалисти), както и необходимостта от специалисти и работници с нови професии. Очевидно е, че в преобладаващата си част за новите работни места са необходими млади хора с нова образователна и професионална подготовка. В резултат на това могат да се прогнозират изменения:

 • във възрастовата структура на заетите – в посока на увеличаване на относителния дял на заетите във възрастови групи 15 - 24 г. и 25 - 34 г.;

 • в професионално-квалификационната структура на заетите – в посока на увеличаване на относителния дял на висококвалифицираните инженери: специалисти и работници от категориите аналитични специалисти, техници, квалифицирани работници, машинни оператори и монтажници.

В зависимост от приетата стратегия за развитие, всяко предприятие може да използва различни политики и конкретни действия за осигуряване на потребностите от кадри с необходимите умения и компетенции. В условията на финансови ограничения е важно вниманието да се концентрира върху вътрешните резерви в организацията на всички процеси, свързани с работната сила в предприятията – прогнозиране на потребностите и очакваните изменения в необходимите умения и компетенции, оптимизиране на бюджетите, подбора, оценката, заплащането и стимулирането на труда, професионалната подготовка и повишаването на квалификацията.

Заглавие на анализа:

Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Машиностроене”

Срок за изпълнение:

3 август 2012 г.

Дата на представяне:

3 август 2012 г.

Наименование на дейността:

Провеждане на основни анализи и проучвания

Задача:

5.3.2.1 – Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Машиностроене“

JЕL код1:
Версия:ЧерноваМеждинна версияФинална версия

Тип:

Анализ

Ниво на разпространение:ПубличноОграничено

Изготвили:

Иван Тодоров, Камен Колев

Отговорник:

Кирил Желязков

Ръководител на дейността:

Силвия Тодорова

Партньор (ако има такъв):КНСБКТ „Подкрепа”

Редактор:

Доц. д-р Иван Йовчев

Кратко резюме (до 200 думи):

Целта на този анализ е да открои спецификата в състоянието и очакваните изменения в количествените, структурни и качествени характеристики на работната сила в машиностроителния сектор.

Използвани са подходящи индикатори и критерии за характеристика и оценка на икономическото състояние, измененията в количеството и професионално-квалификационната структура на работната сила. Направена е експертна оценка на очакваните изменения в работните места, длъжностите и професиите в сектора. Представени са виждания за очакваните промени в уменията и компетенциите на работната сила от гледна точка на тенденциите в машиностроителното производство и възможните стратегии и политики на предприятията. Формулирани са основните проблеми в системата на продължаващото професионално образование в машиностроителния сектор

Основни изводи и заключения са направени при анализа на отделните компоненти на икономическото състояние и състоянието и оценката на работната сила в сектора.


Ключови думи (до 10 бр.):

Машиностроителен сектор, работна сила, умения и компетенции, инвестиции в образованието, професионална подготовка, работни места, нови професии и длъжности


Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница