Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница14/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
Предприятие
2007
2008
2009
2010
2011
Ванико
-
1747 1738 2077 2369
Ромтех
-
-
-
249 244
Оскар Ел
-
538 567 547 940
Самел 90
-
9767 9331 9390 9247
Сатурн ООД
-
40 30 29 48
САТ
-
1820 1771 1612 1523
Спесима
-
0 1267 1141 1064
ОБЩО:
-
13912
14704
15045
15435
Източник: Анкетно проучване пилотни предприятия.


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 27 от 91
Резултатите от таблицата показват, че за наблюдавания четиригодишен период обемът на дълготрайните материални активи постоянно нараства, което е признак за стабилно развитие на клъстера.
Т
АБЛИЦА
2
Инвестиции в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”, хил. лева

Предприятие
2007
2008
2009
2010
2011
Ванико
-
349 363 428 425
Ромтех
-
-
-
-
14
Оскар Ел
- н.д. н.д. н.д. н.д.
Самел 90
-
34 0
608 228
Сатурн ООД
- н.д. н.д. н.д. н.д.
САТ
-
224 130 123 123
Спесима
-
256 0
0 60
ОБЩО:
-
863
493
1159
850
Източник: Анкетно проучване пилотни предприятия.
За наблюдавания четиригодишен период инвестициите в клъстера имат променлив характер, бележейки спад през 2009 г. (максимум на кризата) и нарастване през следващата
2010 г. Средната величина на инвестициите за периода остава постоянна.
В следващата таблица са посочени данни за водещите предприятия в клъстера. Поради разнообразния характер на дейността им съгласно КИД-2008 използването на статистически данни на национално ниво не дава представа за общото икономическо състояние на клъстера.
Характерен е показателят производителност на едно лице (средно над 50 хил. лв.), който по европейските норми не е висок, но е една добра предпоставка за бъдещото развитие на сектора.
Т
АБЛИЦА
3
Водещи предприятия в сектор „М
ЕХАТРОННИ СИСТЕМИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
”, 2010 г.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница