Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница2/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
Раздел 2 има за цел да покаже значимостта на сектора на национално
равнище, неговият принос към българската икономика, икономическата му
структура. Посочват се значимите за сектора предприятия, членуващи в
Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“. Разгледани са някои
основни фактори, влияещи върху развитието на човешките ресурси в сектора,
като например:

Умения и квалификация на заетите в сектора – текущо състояние,
проблеми, предложения, вкл. структура на заетите, образователно
ниво и квалификация на заетите, връзка между квалификационната и


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 3 от 91
възрастовата структура, структура на заетите по възраст и пол,
регионална концентрация.

Рискови фактори – по ЗЗБУТ, производителност на труда,
оптимизация на персонала.

Нови работни места –като характеристики и качество.

Прогнози за развитие на сектора, промяна на технологиите и
организационната структура за периода 2014-2020 г.

Изводи за наличните и очакваните да се проявят нови професии,
специалности и работни места.

Дефиниране на дефицитни професии и специалности в сектора.
Посочват се водещите професии за сектора. Обобщават се начините,
формите и структурите за придобиване на професии в сектора.
Осъществен е кратък преглед на действащата система за
професионално обучение и повишаване на квалификацията в сектора.
Описват се формите на взаимодействие и сътрудничество на
предприятията с висшите и средни училища.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница