Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница4/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
ISBN
978-954-9636-33-8
Версия:
Чернова
Междинна версия
Финална версия
Тип:
Анализ
Ниво на разпространение:
Публично
Ограничено
Изготвили:
Венцислав Славков
Веселин Акиванов
Кирил Желязков
Отговорник:
Кирил Желязков
Ръководител на дейността:
Силвия Тодорова
Партньор (ако има такъв):
КНСБ
КТ „Подкрепа”
Редактор:
Доц. Д-р Иван Йовчев
Коректор:
Анета Алашка
Кратко резюме (до 200 думи):
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда, както и основните фактори, влияещи върху динамиката на изискванията към работната сила и тяхното развитие за сектор „Мехатронни системи и автоматизация”. Основният фактологически материал се отнася преди всичко за членуващите в Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“ предприятия и организации.
Източниците, използвани за целите на анализа са както от национални и международни статистически източници, така и данни от собствени анкетни проучвания. Източниците са - НСИ, НОИ, Евростат, досегашни разработки по проекта от експерти на БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите предприятия от сектора, членуващи в Индустриален клъстер
„Мехатроника и автоматизация“. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с ръководствата на някои от избраните предприятия, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на опита си, наличната информация и


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 5 от 91 общоевропейските и световните практики.
Основните заключения и изводите от работата са разгледани взаимосвързано с целите и задачите, поставени със Заданието за провеждането на анализа. Формулирани са и препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на Проекта, включително за промяна на нормативните актове и други документи, отнасящи се до развитието на сектор „Мехатронни системи и автоматизация“, доколкото за него все още няма регламентирани позиции в НКИД 2008 за България.
Ключови думи (до 10 бр.):
Професия, специалност, водещи предприятия, ключова длъжност, компетенции, умения, професионално образование и обучение, сектор на икономически дейности, индустриален клъстер.


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 6 от 91
Съдържание

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница