Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница7/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont
Използвани съкращения:
Съкращение

Описание на съкращението
БАН
-
Българска академия на науките
БДС
-
Брутна добавена стойност
БСК
-
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
ВУ
-
Висше училище
ДМА
-
Дълготрайни материални активи
ЕС
-
Европейски съюз
ЗЗБУТ
-
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ИСОК
-
Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
ИКМА
-
Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация”
МОМН
-
Министерство на образованието, младежта и науката
МСП
-
Малки и средни предприятия (и микро)
МТСП
-
Министерство на труда и социалната политика
Н.Д.
-
Няма данни
НИРД
-
Научноизследователска и развойна дейност
НКПД
-
Национална класификация на професиите и длъжностите
НСИ
-
Национален статистически институт
ОП
-
Оперативна програма
ПРОДПРОМ
- 2008
-
Номенклатура на промишлената продукция (в сила от 2008 г.)
СУК
-
Система за управление на качеството
ЦПО
-
Център за професионално обучение
NACE Rev
1.1
-
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (фр. “Nomenclature statistique des Activités économiques dans la
Communauté Européenne”)
Редакция 1.1 е в сила до м. декември 2008 г.
NACE Rev. 2
-
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност. Редакция 2 е в сила от м. януари 2008 г.


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 9 от 91

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница