Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Мехатронни системи и автоматизация”Pdf просмотр
страница9/64
Дата21.11.2022
Размер1.59 Mb.
#115623
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   64
532 19 Mechatronika 2012 signed
Свързани:
vaprosi za test avtomont

Пример: Проектиране и производство на манипулатори
Реализацията на манипулатори е проектиране и производство на типична мехатронна система – интеграция на механика с нови статични и динамични характеристики, с високо надеждна електроника и информационни технологии.
Проектирането на такива системи изисква участието на:

мехатронни системни специалисти;

електроинженери и електрончици;

софтуеристи.
Внедряването на производството на манипулатори предполага реинженеринг на предприятието от гледна точка на продукта, производствените процеси, маркетинга и продажбите. Всички отдели на предприятието трябва да преосмислят своята дейност: маркетинг, подготовка на производството (конструктори, технолози), организаторите на производството, инженеринг и сервиз.
Мехатронни системи
Мехатронни машинни компоненти
Мехатронни задвижващи системи
Мехатронни двигатели
Мехатронни автомобили
Мехатронни кари
Мехатронни локомотиви
Мехатронни битови прибори
Мехатронни автоматични линии


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 15 от 91 1.3.3. И
НДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
,
ИНОВАТИВНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ
Автоматизацията е процес на внедряване на технически средства и системи за реализиране на функции по управление на технологични машини, процеси и производства.
Задачите за управление се свеждат до намиране и реализиране на управляващи въздействия, които водят до достигане на целта на управление при наличие на зададени ограничения. Всяко управление се осъществява на основата на събиране и анализ на информация за състоянието на обекта за управление.
Автоматичните устройства не само просто заместват човека в системите за управление, но създават възможности да се решават принципно нови задачи, които човек поради ограничените си възможности не е в състояние изобщо да си постави.
Характерът на технологиите и производствените процеси (дискретни, непрекъснати, разпределени) в значителна степен обуславят формите и развитието на автоматизацията.
За целите на автоматизацията се използват и реализират различни инструменти:

сензори, контролно-измервателни уреди;

PLC, PAC – програмируеми логически контролери;

DCS – разпределени системи за управление;

SCADA – оперативно-диспечерски системи;

интегрирани системи;

интерфейс човек-машина;

изпълнителни устройства;

роботи.
По своята същност автоматизацията може да се разглежда като иновационен процес, който съществено променя продуктите и услугите и води до положителни икономически, социални и екологични резултати. Основното съдържание на този процес е комплексната инженерингова дейност – проектиране, производство, доставка, монтаж, пускане, експлоатация, сервиз.
1.3.4. А
ВТОМАТИЗАЦИЯ
,
РОБОТИКА
,
МЕХАТРОНИКА
Ако при автоматизацията в известен смисъл обектът за автоматизация и системата за управление са обособени, то при мехатрониката, като подход за проектиране и производство, те се разглеждат като единно цяло.
При това може да се получи оптимално взаимодействие и разпределение на функциите между обекта (механиката) и системата за управление (електроника, електротехника, софтуер).
Мехатрониката реализира в индустрията най-пълно процесния, системен подход.
Роботиката се свързва с проектирането и производството на роботи, които представляват както самостоятелно действащи мехатронни системи, така и устройства, които се интегрират с производствени механизми и процеси в сложни производствени комплекси. В този случай те се явяват средство за автоматизация с висока степен на интелигентност.


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 16 от 91 1.3.5. И
ЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Като основни източници на информация за разработването на настоящия анализ са ползвани:
1. Доклади и анализи по Проекта, в т.ч.:

Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на Р.България (2012 г.);

Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2012 г.).
2. Статистически източници:

НСИ;

НОИ;

Евростат.
3. Други източници:

информация и експертизи от браншови асоциации, сдружения и др. на местно, регионално, национално и международно равнище;

най-добри практики;

решения на регулаторни органи, държавни ведомства и институции;

специализирани изследвания от неправителствени организации, агенции за пазарни проучвания и др.;

резултати от анкети и интервюта, проведени с основни участници на пазара и потребители, с основен приоритет към членовете на клъстер “Мехатроника и автоматика“;

издания на европейски и международни организации;

собствени експертни заключения и оценки.
1.4. М
ЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В КЛЪСТЕРА
1.4.1. О
СНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕЛИ НА КЛЪСТЕРА
Отделните предприятия в условията на пазарната икономика и стагнацията, обхванала световната икономика, срещат големи трудности в своята дейност и влагат големи усилия за своето оцеляване. Сдружаването на група предприятия и други организации в клъстери дава възможност за създаване на предимства за бизнеса и икономическа полза за същите тези предприятия и организации. Сдружаването в клъстери дава възможност за постигане на по- добри резултати на отделните фирми, в сравнение с техните възможности и работа при тяхната самостоятелна дейност, а именно:

увеличение на продажбите на произведената от тях продукция;

намаляване на разходите за маркетинг или за достъп до нови пазари;

икономии от доставките;

разработване на продукти и услуги за членовете на холдинга и външни организации;

подобрения в производствения процес;

вътрешна търговска дейност за преодоляване на пиковете и спадовете в търсенето;


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 17 от 91

подобрения на знанията и опита на човешките ресурси.
В основни линии сдружението на предприятия и организациите дава възможност да се извършват дейности, които отделната фирма трудно може да постигне.
Развитието на евтини и широко достъпни информационни технологии допълнително стимулират създаването на мрежи (клъстери) като непосредствена форма на организация между традиционните пазари и централизираните (йерархични) структури.
Координацията в мрежите (клъстерите) се реализира в резултат на взаимодействието на децентрализирани участници, без да бъде налагана от някаква централизирана власт. Много важно за ефективността на координацията е наличието на неформални норми, за да се осъществи сътрудничество между тях. Ако участниците в клъстера стигнат до увереност, че другите ще постъпват почтено и честно, тогава между тях възниква доверие.
1.4.2. О
СОБЕНОСТИ НА СЕКТОРНИЯ КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ
Необходимо е да се отбележи, че настоящата разработка условно е обозначена като
„секторен анализ“. Разглежда се преди всичко спецификата на един от индустриалните клъстери в България, а именно – клъстерът „Мехатроника и автоматизация“. Имайки предвид това, авторският колектив провежда съответните експертизи, като следва логиката основно на клъстерния подход, който се базира на изграждане на мрежи от конкуриращи се и коопериращи се фирми, които могат да принадлежат към различни сектори. За клъстерите, включително и за клъстер „Мехатроника и автоматизация“, към настоящия момент няма налична официална статистическа информация.
Мехатрониката и автоматизацията представляват обширни области на науката и производството, в които се създават мехатронни продукти, системи и услуги на основата на обединяване на механични, електронни и софтуерни продукти и модули. Следвайки тази специфика, в Индустриалния клъстер „Мехатроника и автоматизация“ освен водещи фирми в сектора, участват научноизследователски структури от БАН и Технически университет - София, неправителствени и консултантски организации. Тези особености съответно обосновават специализирания подход към методологията на разработване на секторния клъстерен анализ за целите на настоящата разработка.
При изграждането на клъстер „Мехатроника и автоматизация“ (КМА) е прието, че в българската икономика може да се забележи процес на непрекъснато нарастване на интеграцията на механичното, електронното и софтуерното инженерство в единен производствен процес. Независимо от това, че този клъстер е все още развиващ се, в него са включени участници, които се свързват с едно по-широко разбиране на понятието
„мехатроника и автоматизация”:

предприятия, произвеждащи машинни детайли, инструменти;

предприятия, произвеждащи електротехнически и електронни модули и устройства;

софтуерни фирми;

производители на промишлени роботи;

производители на мехатронни системи;

научноизследователски организации.


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 18 от 91 1.4.3. М
ЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В
КЛЪСТЕР
„М
ЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Като една от основните характеристики на предприятията в съвременните пазарни условия се приема тяхната конкурентоспособност, т.е. възможностите им да се противопоставят на други производители и доставчици на аналогични продукти (услуги), както по степента на удовлетворяване на конкретни пазарни потребности, така и по ефективността на своята производствена дейност. Последната от своя страна е свързана с непрекъснато нарастване на производителността на фирмата, което води до увеличаване на възнагражденията и нарастване на жизнения стандарт на работещите в нея.
Анализът на състоянието има за цел да послужи като основа за предприемане на действия за повишаване на конкурентоспособността чрез реализиране на подходяща бизнес стратегия, съобразена с конкретните пазарни условия, както и с възможностите на съответните фирми за участие в дейности от интерес за целия клъстер „Мехатроника и автоматизация“.
Стратегията на успешния бизнес включва няколко основни цели:

реализиране на печалба, която да увеличи съществуващите приходи на работещите, както и да създаде възможност за по-нататъшното им нарастване;

разрастване на предприятието, което обхваща освен механичното увеличаване на броя на работниците, увеличаване на обема и асортимента на произвежданите продукти, както и обхвата на завоюваните пазари;

принос за обществото, реализиран чрез качеството и асортимента на произвежданата продукция;

качество на работата, осигуряване на удобни и приятни условия за работа.
Реализирането на тези цели е важно условие за осигуряване на конкурентоспособността и за успешното участие на предприятието в клъстера „Мехатроника и автоматизация“.
Реализирането на успешна стопанска дейност е свързано с решаването на няколко въпроса. Първият от тях е правилно да се определят областите и обхвата на тази дейност,
при която с наличните ресурси може да се постигне най-голям ръст.
Нарастването на конкурентоспособността е другият важен въпрос за успеха. Няколко са факторите, влияещи върху това, като основните от тях са:

качеството на произвежданите продукти;

цената, на която се придобиват от потребителите;

условията на доставка;

наличието на сервизно обслужване.
Наред с това могат да се посочат още редица фактори като например: удобство при закупуване; условията за плащане; търговските умения на дистрибуторите; наличието на лични връзки между производителя и потребителите; съществуващият имидж на предприятието и др.
1.4.3.1. Реинженеринг
В редица случаи реализирането на успешна бизнес стратегия е свързано с основно преосмисляне и радикално реорганизиране на стопанските процеси за постигане на решаващо подобрение в главните съвременни фактори на резултатността – разходи, качество,


Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по договор № BG051PO001-2.1.06
Страница 19 от 91 обслужване и скорост. Именно това основно съдържание на понятието „реинженеринг“ използва авторският екип, когато провежда експертизата на отделните членове на КМА.
Реинженерингът на предприятието е начин то да подобри своята конкурентоспособност и да се адаптира към постоянно изменящата се пазарна среда, която се характеризира с три основни фактора – клиент, конкуренция и промени.
Тези три фактора съвсем не са нови, но за членовете на КМА приоритетните им характеристики днес са:


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   64
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница