Селскостопанска академиястраница1/5
Дата03.09.2017
Размер0.8 Mb.
#29438
  1   2   3   4   5


СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ

СИМЕОН ДИМИТРОВ КРУМОВ
АГРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ В РАЙОНА НА КЮСТЕНДИЛ
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
на дисертация

за присъждане на образователна и научна степен"ДОКТОР"

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

По научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения, шифър - 04.01.05

Научен ръководител: Проф. д-р Кирил Попов


Официални рецензенти:
Акад. дсн. Сл. Панделиев Проф. дсн. Д. Бабриков

Кюстендил, 2014

Дисертационният труд е написан на 186 страници, съдържа 28 таблици и 32 фигури. Цитирани са 218 литературни източника, от които 147 на кирилица и 71 на латиница.

Изследванията са проведени в опитно сортиментово насаждение в Институт по земеделие – Кюстендил през периода 2010-2013 година.
Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание на отдела по Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения към Институт по земеделие - Кюстендил.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на ……………………. г. от ……… часа в заседателната зала на Институт по земеделие – Кюстендил.УВОД

Културната лоза (Vitis viniferа L.) е вид с голяма екологична пластичност и е една от най-рентабилните и ценени селскостопански култури в България. Предпоставка за това са отличните почвено-климатични условия, които предоставят възможности да се отглеждат сортове с различен срок на зреене и да се произвежда продукция с различно направление. Най-голямо значение за рационалното използване на потенциалните възможности на почвено-климатичните условия в определен район има изборът на подходящ сорт. Само при оптимално съчетание между условията на средата и биологичните особености на сорта може да се получи висококачествена продукция.

Районът по средното течение на река Струма, където е разположена Кюстендилската котловина, има древна история и подходящи условия за развитие на лозата. До 1958 година лозарството е един от основните подотрасли на растениевъдството. През втората половина на ХХ век развитието му е в упадък. В резултат на това площите намаляват драстично, като най-силно са засегнати насажденията с десертни лозя. В момента над 95% от площта на лозята е заета с винения сорт Памид. Десертните сортове са представени основно от сорта Болгар, отглеждан предимно в дворни места, формиран асмовидно.

Благоприятните екологични условия за отглеждане на лозовата култура и утвърждаването на Кюстендил като балнеологичен и туристически център налагат изучаването и въвеждането на качествени едроплодни десертни сортове.

Ето защо с настоящата научна разработка си поставяме за цел да установим агробиологичните и технологични качества на перспективни десертни сортове лози и отберем най-подходящите за отглеждане в района на Кюстендил.
II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Установяване степента на изява на основните агробиологични и технологични качества на десертни сортове лози и оценка на възможностите им за отглеждане в района на Кюстендил (втори подрайон на Югозападния лозарски район на България).

За постигане на поставената цел изследователската работа е насочена към решаване на следните задачи:


  • Установяване на сроковете на преминаване и продължителността на отделните фенофази.

  • Определяне на растежната сила на лозите, продуктивността, качеството на гроздето и адаптивната способност на изследваните сортове.

  • Извършване на комплексна преценка на агробиологичните и технологични качества на сортовете и отбор на подходящите от тях за отглеждане в района на Кюстендил.


III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Проучването е проведено в експерименталната база на Института по земеделие - Кюстендил, която се намира в Кюстендилската котловина разположена по протежението на река Бистрица. В морфоложко и геоложко отношение тя е долинно включение между околните възвишения на Осоговско-Беласишкия масив с надморската височина от 450 m.

Изследванията са извършени по предварително изготвен методичен план, обсъден и приет от Научния съвет на Институт по земеделие – Кюстендил и Институт по лозарство и винарство - Плевен.

Еспериментът е изведен през периода 2010 - 2013 г. със сортовете Супер ран Болгар, Мискет плевенски, Диана, Дунав, Велика, Болгар и безсеменните - Кондарев 6, Русалка 3 и Кишмиш молдовски, при неполивни условия.

Опитът е заложен със сертифициран посадъчен материал, получен от Институт по лозарство и винарство – Плевен. Лозите са присадени върху подложката Берландиери x Рипария СO4.

Растенията за засадени във вариационни редове (2,50 m между редовете и 1,25 m вътре в реда) в три повторения по 10 лози от сорт. Сравнителен вариант при изследването на количествените и качествени признаци е основния у нас десертен сорт Болгар.

Лозите са формирани приземно по системата Гюйо с цел да бъдат предпазени от ниските зимни температури, чрез загрeбване.

Предпосадъчната подготовка на площта включва запасяващо торене с по 40 kg P2O, 50 kg K2O (активно вещество) и 3 t оборски тор на декар, риголване, дисковане и подравняване. Засаждането на лозите е в ямки с размери 60/60/70 cm.

Редовете са ориентирани в посока изток - запад, съобразено с преобладаващите в района югозападни и западни ветрове.

Подпорната конструкция е изградена от железобетонни колове (210 cm) и поцинкована тел с дебелина 3 mm. Теловете са разположени на три реда - първият е единичен (носещ) на 60 cm от повърхността на почвата и два двойни на 40 cm от първия и на 60 cm над втория ред телове.

Ежегодно на лозите от изследваните сортове е извършвана резитба с изравняване на натоварването по брой зимни очи. През периода на изследване то е с 16 зимни очи, реализирано с 1 плодна пръчка с 12 зимни очи и 2 чепа по 2 зимни очи.

Своевременно са провеждани всички необходими агротехнически мероприятия за създаване на благоприятни условия за растеж и плододаване на лозите.


IV. ПРОУЧВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ
IV.1. Почвена и климатична характеристика на изследвания район

IV.1.1. Почвени показатели

  • Механичен състав – пирофосфатен метод (в Институт по почвознание „Никола Пушкаров”).

  • Химичен състав - съдържание на хумус; реакция на почвата (pH); съдържание на основните хранителни елементи - азот (титрометрично), фосфор (колориметрично, Енгер-Рийм), калий - с пламачен фотометър.

  • Физични свойства - обемна плътност, g/cm³; относителна плътност, g/cm³; обща порьозност, %.

Показателите са изследвани по общоприетите в България методи описани в Ръководството по агрохимия на Горбанов и др. (1990) и Ръководството по почвознание на Тотев и др. (1989).

IV.1.2. Климатични показатели

Към тях се отнасят: Средна дата на средноденонощната температура на въздуха от +10ºС през пролетта и есента; продължителност на вегетационния период; брой на дните без мразове; обща температурна сума; средномесечна температура през месец юли; високи температури през вегетационния период; ниски зимни температури; късни пролетни и ранни есенни мразове; повторяемост на абсолютно минималните, абсолютно максималните температури и мразовете; влажност – годишна сума на валежите (mm), валежна сума за VI-VIII месец (mm), хидротермичен коефициент за периода VI-VIII месец (Селянинов, 1928).


IV.2. Агробиологични показатели

Включват показателите, характеризиращи основните фенологични фази, растежа, родовитостта и плододаването.

Наблюденията и отчитанията са извършени съгласно общоприетата методика за проучване и описание на лозовите сортове и подложки (Катеров и др., 1990. Българска ампелография. Том 1).
IV.2.1. Фенологични признаци

За начало на всяка фенофаза е приет моментът на проявление на признака при 10% от експерименталните лози, за масово проявление - при 75% и за край на проявление на признака - при 90%. Процентът за настъпване се определя след изброяване на елементите, характеризиращи дадената фенофаза към общия обем. За начало на узряването се отбелязва моментът, когато 20% от зърната при белите сортове омекнат, а при червените - придобият съответно за сорта оцветяване. Критерий за определяне на консумативната зрялост е захарното съдържание. Динамиката на натрупване на захари се установява от началото на узряването чрез периодично измерване на захарността на гроздето с рефрактометър през интервал от 5 дни, докато захарността достигне до 10 - 12%. След тези стойности до настъпване на консумативна зрялост измерванията са през 2-3 дни. След органолептична оценка на гроздето се определя моментът на настъпване на консумативната зрялост.

Наблюдавани са следните фенологични фази: напъпване; цъфтеж; начало на узряване на гроздето (омекване при белите и прошарване при червените сортове); консумативна зрялост на гроздето; дължина на периода от напъпване до настъпване на консумативна зрялост на гроздето; листопад.

IV.2.2. Показатели на растеж, родовитост и добив

Включват показателите: брой развити леторасти; процент развити очи; процент плодни леторасти; процент безплодни леторасти; брой гроздове на лоза; коефициент на родовитост; показател на родовитост; добив на грозде от лоза, kg; добив на грозде от декар, kg; маса на едногодишния зрял прираст, kg.IV.3. Технологични показатели

IV.3.1. Механичен анализ на гроздето

Тук спадат показателите: Маса на грозд, g; средна маса на 100 зърна, g; размер на грозда (дължина и ширина, cm); размер на зърно (дължина и ширина, mm); транспортабилност на гроздето (измерване на устойчивостта на узрялото зърно на механичен натиск до спукване на кожицата и на откъсване от дръжчицата).

Отчитанията са извършени съгласно методиката за проучване и описание на лозовите сортове и подложки (Катеров и др. 1990. Българска ампелография. Том 1).

IV.3.2. Химичен състав на гроздето

Лабораторният химичен анализ за съдържанието на захари и киселини в гроздовия сок е извършен по време на консумативната зрялост на гроздето по методика описана в Българска ампелография, том 1 (Катеров и др., 1990).  • Съдържание на захари, % - определено е с мъстомера на “Дюжарден” чрез измерване на относителното тегло на мъстта, като в зависимост от температурата е определено захарното съдържание в %.

  • Съдържание на общи киселини, g/dm³ - определено е като 10 сm3 мъст от гроздето се титрува с 0,1 n разтвор на NaOH. Титруването се извършва в присъствието на индикатор бромтимолблау до pН 7,0.

IV.3.3. Качество на гроздето

  • Сортиране на гроздето - извършено е по време на беритбата в 3 класа - Клас „Екстра”, „Клас 1” и „Клас 2” съгласно стандарт Б-17 (Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци, 2006, Наредба № 9/2002 г на МЗХ).

  • Дегустационна оценка - дегустационната оценка на десертното грозде е извършена органолептично по 10-балната система (Катеров и Иванов, 1967).

IV.4. Влияние на стресови биотични и абиотични фактори

IV.4.1. Чувствителност към засушаване

Изследвана е устойчивостта на проучваните сортове към засушаване. За целта e определен листният воден потенциал на лозите (LWP), чрез използването на барокамера (PCI, model 600).

По скалата на Naor (1998) при установено налягане до -10 bars - няма стрес, от -10 до -12 bars - умерен стрес, от - 12 до -14 bars - среден, от -14 до -16 bars - висок и по-голям от -16 bars - много висок воден стрес.

Паралелно е извършена и визуална оценка на влиянието на засушаването върху хабитуса на лозите. Наблюдавано е за наличие на завяхване на листата, жълти или мъртви листа, некротични ръбове по листата, подтиснат растеж.IV.4.2. Чувствителност към мана (Plasmopara viticola) при полски условия

Провеждани са двукратни отчитания за определяне степента на нападение на листата през месеците юли и септември (Катеров и др. 1990). Индексът на нападение е изчислен по формулата на Mc Kenney.IV.4.3. Чувствителност към ниски зимни температури

Студоустойчивостта на изследваните сортове е установена в естествени условия при случили се критични за лозата ниски зимни температури по време на зимния покой през януари, 2009 и 2012 г.Процентът на измръзване на главните и заместващи пъпки в зимните очи са установени по общоприетата методика, чрез надлъжни прерези на зимните очи и наблюдения под бинокуляр.
IV.5. Комплексна агробиологична оценка на проучваните сортове в условията на Кюстендил

Каталог: obiavi
obiavi -> Община иваново
obiavi -> Поздравителен адрес по повод 8-ми март от Председателя на Общински съвет-Иваново Добрин Данев
obiavi -> Техническа Информация
obiavi -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
obiavi -> По чл. 7, ал. 1, т. 6 от здс във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 от ззки
obiavi -> N по ред Вид
obiavi -> З а п о в е д № рд -09 – 236 с. Иваново, 14. 06. 2010 г
obiavi -> 1 Входящ поток вода
obiavi -> О б я в а І. На основание чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 30, ал. 1 от нрпурои и във връзка с Решение


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница