Селскостопанска академияДата02.06.2018
Размер66.48 Kb.
#70292


Селскостопанска академия
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”

Направление „Механизация и хидромелиорации“А В Т О Р С К А С П Р А В К А
З А П Р И Н О С И Т Е Н А Т Р У Д О В Е Т Е
на доц. д-р инж. Снежан Божков от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София
във връзка с участие в конкурс за академична длъжност „професор” по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 02.18.01 „Механизация и електрификация на растениевъдството“


 1. НАУЧНИ ПРИНОСИ


В областта на земеделието

  1. Разработена е концепция за модернизиране на земеделските трактори в РБ, основаваща се на 10 принципа, трасирани са възможни пътища за практическата й реализация и са посочени основни резултати, които се очакват след нейното прилагане (Б15*).
  1. Разработен е математически модел на системата „енергетично средство - работна машина – опорна повърхност”, на базата на който е създаден програмен продукт за изследване работата и оптимизиране на мобилни и стационарни машинно-тракторни агрегати, формирани на базата на земеделски трактори (Г18).
  1. Изведени са функционални зависимости, даващи връзката между определящи конструктивни и експлоатационни показатели на използваните в земеделието трактори и позволяващи да се оцени ефективността им в производствения процес, в т.ч.:

 • за установяване на връзката между горивните икономичности на тракторен дизелов двигател, земеделски трактор и машинно-тракторен агрегат и нормиране разхода на гориво на тракторни агрегати (Б7; В1; В17);

 • за изчисляване на стойностите на коефициентите на полезно действие на валовете за отвеждане на мощност на земеделските трактори по данни за консумативната мощност на работната машина и номиналната мощност на тракторния двигател (В2);

 • за изчисляване на номиналната и максималните стойности на мощността, реализирана от колесен земеделски трактор по теглителен път, по данни за номиналната мощност на тракторния двигател, както и зависимост, установяваща връзка между двата теглително-енергетични показателя (Г21);

 • за изчисляване на номиналната и максималните стойности на мощността, реализирана от колесен земеделски трактор чрез ВОМ, по данни за номиналната мощност на тракторния двигател, както и зависимост, установяваща връзка между двата преводно-задвижващи енергетични показателя (Б13).
  1. Обосновани са параметрите на работна машина за механизиране прибирането на цвета от насаждения с маслодайна роза в различни по размер земеделски стопанства (В13; А5).


В друга област на научното познание

  1. Със средствата на класическата механика са обяснени причините за “загуба на тегло” при ротация на материални обекти в условията на действие на гравитационно поле и са изведени зависимости за тяхната количествена оценка (Е1).
  1. Оценено е влиянието, което оказват условията на взаимодействие между телата, върху противогравитационното ускорение в близост до Луната, по трасето Луна-Земя и в близката околност на Земята, и са обосновани изисквания към формата и материала за създаване на космически апарат, който би позволил изгодно в икономически и екологичен план връщане на космонавти и товари от Луната към Земята (Е2). 1. НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
  1. Oптимизиране агрегатирането на земеделските трактори с работни машини

   1. Анализирани са особеностите при формиране на машинно-тракторни агрегати от трактори и работни машини, наше и чуждо производство. Разработени са конкретни препоръки за оптимално агрегатиране на земеделските трактори (Б19; Г19).
   1. Обоснована е система от критерии, позволяващи извършването на правилен избор на трактор, съобразно наличната обработвана земя, различаващите се в пъти продажни цени, енергетичните, икономическите, ергономичните и др. изходни показатели земеделските трактори, с цел реализацията на ефективно земеделие, гарантиращо производството на качествена и евтина земеделска продукция (Д2).
   1. Разработена е универсална триточкова стойка за работни земеделски машини, позволяваща агрегатирането им към всички видове навесни устройства по БДС и ISO, с които се съоръжават тракторите със средна мощност - най-масово използваните в световното земеделие (В14).
   1. Разработен е програмен продукт за формиране на оптимални машинно-тракторни агрегати (Г18).
   1. Оценена е връзката между базови за трактора конструктивни параметри и експлоатационни показатели, при определяне на възможността за използването му в практиката, в т.ч.:

 • между конструктивната маса, типа на навесния механизъм, полезната тракторна мощност и енергонаситеността на трактора (А1);

 • между номиналната мощност на тракторния двигател и реализирания чрез хидросистемата за отвеждане на мощността (ХСОМ) мощностен потенциал (Б13).
  1. Повишаване ефективността на земеделското производство чрез разработване на нови и модернизиране на използвани в земеделието машини, съоръжения, агрегати и системи.
   1. Разработена, изследвана и изпитана е работна земеделска машина за механизиране прибирането на цвета от насаждения с маслодайна роза, която да позволи да се подобрят условията на труд на берачите и повиши производителността на труда на технологичната операция (А5; A6; Б23).
   1. Разработена, изследвана и изпитана е пневматична уредба за откъсване на цвета при прибиране на маслодайна роза (В15).
   1. Създадена и изследвана е уширена модификация ТК-215У от българската фамилия трактори за малки стопанства „ТК-215” (В7; Б17).
   1. Създаден е транспортен трактор „ТК-215Т”, модификация от българската фамилия трактори за малки стопанства „ТК-215” (В6; В10; В12).
   1. Обоснована е необходимостта, предложени са варианти за техническо решение и са формулирани препоръки за модернизиране на българските колесни трактори със средна мощност от фамилия „Болгар” (В11).
   1. Разработена, изследвана, изпитана и приета за внедряване в практиката е система за смесено регулиране положението на агрегатирана към трактора земеделска машина за тракторите със средна мощност от фамилия "Болгар" (А4).
   1. Модернизирана и приета за внедряване в практиката е предавателната кутия на българските колесни трактори със средна мощност „Болгар” (Б9; В3; В4; В5).
   1. Определени са параметрите и са разработени технически решения за създаването на преден управляем задвижващ мост за българските колесни трактори със средна мощност от фамилия "Болгар" (Б18).
   1. Определени са технико-технологични параметри на машини за прибиране на картофи в условията на планинско земеделие (Б20).
   1. Разработена, изследвана, и приета за внедряване в практиката е машина за изваждане на фиданки (В16).
  1. Осигуряване на безопасни и благоприятни условия на труд
   1. Анализирани са нивата на шума на работното място в кабината на трактора при движение с различни скорости, с отворена врата, без и с наличието на допълнителни тежести (баласт). Посочени са пътища за подобряване на ергономичните характеристики на земеделските трактори. (Б12; В9).
   1. Изследвана е устойчивостта на тракторите за малките стопанства „ТК-215У” и „ТК-215Т”. Разработени са препоръки за безопасната им експлоатация при движение по хоризонтални пътища с неравности и на наклонени терени (А2; Б17; В7; В12).
   1. Разработена и изследвана с помощта на имитационно моделиране е конструкция за безопасност от тип ”rollbar” за вграждане в тракторите за наклонени терени от фамилията „ТК-215”. По получените резултати е изработена защитна рама, с която е съоръжен транспортния вариант „ТК-215Т” (А2).
  1. Информационно научно обслужване на земеделието
   1. Новости в теорията и практиката – (Б11; Б16; В8; Д1; Д2; Д3).
   1. Анализи и прогнози – (А1; Б14; Б21; Г20).
   1. Терминология – (Б8; Б10; Б12; Ж1). 1. МЕТОДИЧЕСКИ ПРИНОСИ
  1. Предложен е методически подход за оценка на експлоатационните качества и функционални възможности на системи, агрегати и механизми, участващи във формирането и реализацията на енергетичния потенциал на трактора, и определяне на изискванията към аналогични по предназначение модули, с които те да бъдат заменени, с цел по-ефективното използване на земеделската техника в практиката (А3).
  1. Разработена е методика за оценка на енергетичните качества на двигател, монтиран върху намиращ се в експлоатация тракторен модел, и избора на подходящ за неговата подмяна с цел повишаване на ефективността на използване трактора в производствения процес (Б22).
  1. Обоснован и апробиран е експериментално-теоретичен метод за оценка влиянието, установяване на функционална връзка и извеждане на зависимости между характеризиращи експлоатацията на земеделския трактор входни параметри и изходни показатели, базиращ се на резултати от официални изпитания на земеделски трактори в съответствие с OECD-стандартите (А1; Б7; Б13; В2; В9; Г21).

Подпис: ........................................../доц. д-р инж. Сн. Божков/

*Означение на раздела и поредния номер на публикацията в Списъка на научните трудове

Каталог: images -> nauchni-stepeni
nauchni-stepeni -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
nauchni-stepeni -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
nauchni-stepeni -> Конкурс за академична длъжност „доцент по Технически науки
nauchni-stepeni -> Конкурс за избор на академична длъжност „професор
nauchni-stepeni -> Конкурс за академична длъжност „Доцент" I. Научни публикации I научна публикации, свързани с дисертацията за образователна и научна степен „доктор"
nauchni-stepeni -> Р е з ю м е т а н а т р у д о в е т е на гл ас д-р инж. Иван Енчев Мортев от ипазр „Никола Пушкаров" София, публикувани след придобиване на образователна и научна степен „Доктор", във връзка с участие в конкурс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница