Селскостопанска академиястраница1/3
Дата05.01.2017
Размер460.18 Kb.
#11876
ТипАвтореферат
  1   2   3
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ „Н. ПУШКАРОВ”

ЙОНИТА ЙОРДАНОВА ПЕРФАНОВА


ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЗОТФИКСИРАЩИ И ДРУГИ ПОЧВЕНИ

МИКРООРГАНИЗМИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАХУТ

АВТОРЕФЕРАТ


на дисертация за присъждане на образователна и научна

степен „доктор”

научна специалност „Почвознание”


НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: Доцент доктор Анна Маркова

Доцент доктор Радка Алтимирска


Официални рецензенти:

София, 2011 г.

Дисертационният труд е написан на 111 страници включително 17 таблици, 14 фигури и 11 фото изображения. В списъка на използваната литература са включени 189 източника ( 32 на кирилица и 157 на латиница).

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен научен съвет към секция „Микробиология на почвата” при ИП „Н. Пушкаров”, София.

2
УВОД
В съвременните условия на земеделие при рязко повишени цени на минералните торове и намалени финансови възможности на селскостопанските производители, с особена актуалност стои въпросът за търсене на нови начини за запазване на почвеното плодородие и повишаване на добивите . Един успешен начин за постигане на тези цели е увеличаване дела на "биологичния" азот в растителната продукция чрез използване на бобовите култури. В симбиоза с бактериите от родовете Rhizobium и Bradyrhizobium те фиксират атмосферен азот и обогатяват почвата с 4 до 30 кг азот на декар в зависимост от вида на бобовата култура и условията за симбиотична азотфиксация.

Настъпилото през последните години глобално затопляне постави редица сериозни проблеми пред съвременната наука. В тази връзка по-детайлното изучаване на бобови култури, устойчиви към засушаване, е особено актуално и се налага от факта, че сушата е един от основните стресови фактори, оказващи неблагоприятно въздействие върху нормалното функциониране на симбиотичната система грудкови бактерии – бобово растение. Това може да бъде ограничено до голяма степен чрез използването в съвременните земеделски практики на алтернативни бобови култури , каквато е нахутът. В световното земеделие тази култура е трета по важност след фасула и граха. През последните години се завръща интересът на производителите към отглеждането на нахута и у нас. По данни на МЗХ за 2008 г. той заема второ място по площ от бобовите култури ( 17 670 da ) след зрелия фасул. Освен с високите хранителни качества на семената, богати с висококачествен белтък, мазнини, аминокиселини и витамини, нахутът се отличава с висока азотфиксираща способност, понижена взискателност към почвените условия и голяма сухоустойчивост. Това го прави особено ценна в техническо , екологическо и икономическо отношение култура.

У нас с нахута е работено предимно в селекционен аспект . Изследвания на симбиотичната система “нахут - бактерии от вида Bradyrhizobium sp.(cicer)” не са правени. Ефективността на тази система зависи от различни фактори. Един от тях е взаимодействието между грудковите бактерии и останалите почвени микроорганизми от естествените микробиоценози. На тези отношения, и по- специално на синергизма, се основава практиката на смесена инокулация на бобовите култури.

3

Много автори от различни страни съобщават за повишаване ефективността на симбиотичната система чрез използване на биоинокуланти с азотфиксиращи микроорганизми. От всичко казано дотук смятаме, че изследванията в този аспект са актуални и представляват голям научен и практически интерес.


ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се проучи ефекта от инокулацията с азотфиксиращи бактерии и актиномицети върху продуктивността на нахут.

За постигане на тази цел са разработени следните задачи:

1. Изолиране на симбиотични и несимбиотични азотфиксиращи бактерии и на актиномицети от почвата и ризосферата на нахут и други култури.

2. Изследване на взаимоотношенията между щамове Bradyrhizobium sp.(cicer) и други почвени микроорганизми с оглед използването им за съвместна инокулация.

3. Установяване на оптимални норми на минерално хранене за ефективна азотфиксация при нахут.

4. Установяване влиянието на самостоятелната и смесена инокулация на нахута върху количеството и качеството на добива и микробиологичната активност в ризосферата.МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Почви - алувиално – ливадна , опитна база Цалапица (Пловдивско) ( Fluvisol, FAO, 1997 ) и излужена смолница, опитна база Божурище (Софийско),

( Pellic vertisol, FAO, 1997)

Агрохимични свойства

Предварителните агрохимични изследвания на алувиално – ливадната почва, с която са проведени съдовите и полските опити ( табл. 1 ) показват, че тя е с неутрална до слабо кисела реакция. Съдържанието на органично вещество ( от 0, 95 до 1,5% ) определя почвата като слабо хумусна. Съдържанието на общ азот и общ фосфор е ниско. По отношение на усвоимите форми изследваната почва е слабо запасена с подвижен азот и добре запасена с фосфор и калий.

Излужената смолница се характеризира с неутрална реакция. Почвата е добре запасена с органично вещество - съдържанието на хумус е от 4,9 до 5.3 % . По
4

съдържание на общ азот тя е средно, а на фосфор – слабо запасена. В съответствие с хумусното съдържание смолницата е добре запасена с усвоимите форми на азот и фосфор и има благоприятен калиев режим.Таблица 1. Агрохимична характеристика на изследваните почви, при дълбочина 0 – 30 cm.

опити

pH(KCl)

Хумус,

%

Общ

азот,

%

Общ

фосфор,

%

Подв.

азот,

mg.1000g-1

Подв.

фосфор,

mg.100g-1

Подв.

калий

mg.100g-1

Алувиално – ливадна почва

Съдов опит І


5,7

1,36

0,049

0,070

7,6

8,4

24,3

Съдов опит ІІ


5,2

1,50

0,056

0,075

8,0

7,9

28,2

Полски опит

2007 г.


5,2

1,50

0,056

0,075

8.0

7,9

28,2

Полски опит

2009 г.


6,0

0,95


0,052


0,064


8,9


9,3

25,4


Излужена смолница

Съдов опит І


6,9

4,9

0,14

0,07

14,2

17,8

27,3

Съдов опит ІІ


6,4

5,3

0,16

0,09

27,8

13,1

23,5


Бобова култура – нахут ( Cicer arietinum L.)
В съдовите и полските опити са изпитани:

1. Израелска хибридна линия ( хл ) № 27

2. Сорт Балкан

Бактериални щамове и изолати

От грудките на нахут, отгледан на излужена смолница, Садово, са изолирани 30 бактериални култури. След идентификация на тези култури и изследване на взаимоотношенията им с другите микроорганизми е направен подбор и в съдовите и полски опити са изпитани щамовете №7 и №10 Bradyrhizobium sp. ( cicer ) и американския щам № 3352 от колекцията грудкови бактерии на секция „Микробиология на почвата”, ИП „Н. Пушкаров”

При смесената инокулация са използвани следните азотфиксиращи и други ризосферни микроорганизми:

- бразилския щам Azospirillum brasilense sp. 107 ( CATEC )

- от 25 щама Azotobacter chroococcum, изолирани от алувиално-ливадна почва от с.Цалапица, Пловдивско, са подбрани 14.

5

- от 140 актиномицетни изолата от ризосферата на бобови и житни култури, отгледани върху алувиално – ливадна почва от (с. Цалапица, Пловдивски окръг), излужена смолница ( с. Божурище, Софийско ), карбонатен чернозем ( опитно поле на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе), излужена канелена почва ( с. Суходол, Софийско) и от геологични материали ( района на мини „Марица – Изток”) за изследванията са подбрани два изолата.Изследванията са проведени в условията на лабораторни, съдови и полски опити.
Лабораторни опити

І опит

За характеристика на изолираните от грудките на нахута бактериални култури са проучени някои културални и физиологични свойства . Отчетен е растежът им на специфичните за тях диагностични среди. Изследвана е преживяемостта им в условията на различно рН на средата. Щамовете са култивирани в течна дрождено-манитна среда с различни стойности на рН ( от 4,0 до 6,0 ) при 28 0 С в продължение на 10 дни. Измененията в техния растеж са определени чрез отчитане на оптическата плътност на суспензиите на спектрофотометър при дължина на вълната 480 nm.ІІ опит

Изследвани са взаимоотношенията между 10 щама Bradyrhizobium sp. ( cicer ) и 140 актиномицетни изолати. Грудковите бактерии, специфични за нахута, са култивирани 7 дни върху дрожден агар. Актиномицетните изолати са култивирани 5 дни върху твърда хранителна среда на Гаузе ( Гущеров, 1970 ). След посявката на изследваните щамове Bradyrhizobium sp. ( cicer ) върху петри с дрожден агар са пренесени дискове с предварително култивираните актиномицети.След инкубация от 7 дни при 28 0С са измерени зоните на стимулация , респективно инхибиция ( в mm ), образувани вследствие дейността на актиномицетите. Диаметърът на агаровия диск е 10 mm.ІІІ опит

От ризосферата на нахут, отгледан в условията на полски опит в опитна база Цалапица са изолирани щамове Azotobacter chroococcum за изследване взаимоотношенията им с щамове Bradyrhizobium sp. ( cicer ) . Грудковите бактерии ( 3 щама ) са култивирани върху дрожден агар за 7 дни. 25 щама Azotobacter chroococcum са култивирани за 6 дни върху хранителна среда на Ешби. Изследванията са извършени, както при опит ІІ.

6

Съдови опити

І опит

С цел установяване на оптимален фон за развитието на нахута при двете почви са изпитани три нарастващи дози азот ( 35, 70 и 140 mg.kg -1 почва ), три дози фосфор

( 80, 160 и 240 mg.kg -1 почва ) и съотношенията между тях. Опитът е изведен по следната схема:


  1. Контрола, неинокулирана 8. P2КN1

  2. Контрола, инокулирана 9. P2КN2

  3. Р1К 10. P2КN3

  4. Р1КN1 11. P3К

  5. Р1КN2 12. P3КN1

  6. Р1КN3 13. P3КN2

  7. Р2К 14. P3КN3

Фосфорът е внесен като KH2PO4, а азотът – като NH4NO3. Използвани са съдове с вместимост 1,200 kg въздушно суха почва за алувиално – ливадната почва и 1,000 kg за излужената смолница в четири повторения. Семената на нахута са инокулирани със суспензия от седемдневна култура от американския щам №3352 с титър 108 клетки на ml. Влажността на почвата е поддържана на 60% от ППВ.

Във фаза зрялост са отчетени надземната маса и добива от зърно .
ІІ опит

На предварително установения за двете изследвани почви фон ( NРК) е проучен ефектът от самостоятелната и смесена инокулация на нахут с щамове Bradyrhizobium sp.( cicer ) , Azospirillum brasilense sp. 107 и актиномицетни изолати.

Във съдове с вместимост 1,200 kg въздушно суха почва за алувиално – ливадната почва и 1,000 kg излужена смолница са отгледани по две растения нахут, хибридна линия № 27, в четири повторения. Опитът е изведен по следната схема и за двете почви:

1.контрола – неторена, неинокулирана 6. щам № 10

2. фон ( NРК) 7. щам №10 + A. brasilensе

3. щам №7 8. щам №10 + act.№22

4. щам №7 + A. brasilense 9. щам № 3352

5. щам №7 + act.№28 10. щам № 3352 + A. brasilensе 7

В двете почви са внесени 70 mg.kg -1 азот и 160 mg.kg -1 фосфор, съответно като NH4NO3 и KH2PO4. Влажността на почвата е поддържана на 60% от ППВ. Изпитани са щамовете №№ 7 и 10 Bradyrhizobium sp.( cicer ), изолирани от нахут,отгледан на излужена смолница, Садово, американския щам №3352, щам Azospirillum brasilense sp. 107 и актиномицетните изолати №№ 28 и 22, показали най-добър синергичен ефект при изследванията in vitro. Самостоятелната инокулация на семената е извършена със суспензия от изследваните щамове с титър 108 cells . cm-3, а смесената - с еднакво количество от всички щамове и актиномицетни изолати. Влажността на почвата през вегетацията на растенията е поддържана на 60% от ППВ.

Във фаза цъфтеж – начало на образуване на бобове са отчетени количеството на образуваните грудки и основните физиологични групи микроорганизми в ризосферата на нахута. Отчетен е полученият добив от зърно. Определени са някои структурни елементи на добива и съдържанието на протеин в зърното.


ІІІ опит

За изследване на ефекта от инокулацията на нахут, сорт Балкан, с два щама Bradyrhizobium sp.(cicer) и Azospirillum brasilense sp. 107 върху добива и нитрогеназната активност е проведен съдов опит с излужена смолница от Божурище, Софийско.

В съдове с вместимост 1 kg въздушно суха почва са отгледани по две растения в четири повторения. Като фон в почвата са внесени 70 mg.kg -1 азот и 160 mg.kg -1 фосфор, съответно като NH4NO3 и KH2PO4 .Влажността на почвата е поддържана на 60% от ППВ. Изпитани са щамовете Bradyrhizobium sp.(cicer) - № 7, изолиран от излужена смолница, Садово и американския щам №3352, както и щам Azospirillum brasilense sp. 107. Инокулацията на семената е извършена с бактериална суспензия с титър 108 . Извършен е биохимичен анализ на интактни грудки за определяне на нитрогеназната им активност. Опитът е проведен по следната схема:
1.контрола – неторена, неинокулирана;

2. щам №7; 3. щам №7 + A. brasilense sp. 107;

4. щам № 3352; 5.щам № 3352 + A. brasilense sp. 107 .
8

Полски опит
През периода 2007 – 2009 г. в опитната база на ИП „Н. Пушкаров” в с. Цалапица, Пловдивско, при неполивни условия е заложен опит за проучване влиянието на самостоятелната и смесената инокулация на нахута с 3 щама Bradyrhizobium sp. (cicer) и щам A. brasilense sp. 107 върху добива и микробиологичната активност в ризосферата на растенията. По време на вегетацията на нахута през 2008 г. се появи кореново гниене, което компрометира добива и затова представяме данни от две години. Използван е методът на Рюмкер в четири повторения и големина на реколтната парцелка 25,6 m2 . С основната обработка на почвата са внесени като фон 15 kg.da-1 комбиниран тор ( NPK).

Опитът е проведен по следната схема:

1. контрола; 2. щам №7; 3. щам №7 + A. brasilense sp. 107;

4. щам №10; 5. щам №10 + A. brasilense sp. 107;

6. щам № 3352; 7. щам №3352 + A. brasilense sp. 107.

Семената на нахута, хибридна линия № 27, са инокулирани със суспензия (титър 108) от седемдневни култури на изследваните щамове Bradyrhizobium sp. ( cicer ) и А. brasilense sp. 107. Сеитбата е извършена ръчно и непосредствено след нея почвата е валирана.

Във фаза цъфтеж – начало на образуване на бобове са определени броят на образуваните грудки и са извършени микробиологични анализи на почвата от ризосферата. Отчетен е получения добив и е определено съдържанието на суров протеин в зърното. Определени са някои структурни елементи на добива от нахут – височина на растенията, брой и тегло на чушките и семената от едно растение и теглото на 1000 семена.
Методи

Микробиологични

1. Метод на аналитичната селекция за изолация и идентификация на бактериалните култури ( Методы иссл. кл. бакт.,1981; Vincent, 1970; Somasegaran and Hoben, 1994).

2. Метод на агаровите дискове ( Гущеров и др. 1970).

3. Метод на 10 –кратните разреждания за отчитане количеството на основните физиологични групи почвени микроорганизми върху общоприетите хранителни среди:

9

месопептонен агар ( МПА ) за отчитане броя на бактериите, използващи органичен азот; скорбяло-амонячен агар (САА)- за бактериите, използващи минерален азот и за актиномицетите; среда на Хътчинсон – за целулозоразлагащи микроорганизми; среда на Чапек – за микроскопичните гъби, среда на Ешби – за азотобактер, дрождено манитен агар за Bradyrhizobium sp. ( cicer), среда на Гаузе – за актиномицети.4. Метод за измерване мътността на бактериалните суспензии – турбидиметрия

( Методы общей бактериологии, 1984 )


Биохимични

1. Метод на ацетиленовата редукция за определяне на нитрогеназната активност на щамовете Bradyrhizobium sp. ( Hardy et al., 1973 ) с модификация за анализ на интактни грудки (Методика оценки симб. азотфиксации, 1984)

Използван е газхроматограф “ Perkin Elmer 3920 B” с пламъчно – йонизационен детектор и колона, запълнена с Al2O3 .Като газ-носител е използван азот със скорост

на потока 60 ml/min. Анализите се проведоха при температура на детектора 140 0С и на колонката – 55 0С . За построяване на калибровъчната крива е използван чист етилен.

В херметически затворени, стъклени флакони с обем 130 cm3 се поставят отрязани корени с грудки от съответните варианти. Във флаконите се вкарват 10% ацетилен за 2 часа, след което един ml от газовата смес се анализира на газхроматографа. Нитрогеназната активност е изразена в nM етилен на растение за час, преизчислена на µg азот на растение за час .

Химични

Основните химични и агрохимични показатели на изследваните почви са определени по следните методи:

- Механичен състав по класификация на международната почвоведска асоциация и фракция < 0,01 мм по Н. А. Качинский (1958 )

- Хумус – по Тюрин (Аринушкина, 1962 )

- Хидролизуем азот – по Бремнер ( 1965 )

- Подвижни форми на фосфор и калий – по Иванов (1984)

- рН – потенциометрично

Статистически

Получените експериментални данни са обработени статистически чрез SPSS.

10

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Културални и физиологични свойства на щамовете , изолирани

от грудките на нахут

Използването на азотфиксиращите бактерии в земеделието за повишаване на добивите и подобряване качеството на растителната продукция изисква системна работа за селекциониране на ефективни щамове, които да станат основа за получаване на бактериални препарати. В тази връзка са направени и изолациите от грудките на нахут, отгледан на излужена смолница, Садово. Изолатите са определени по някои морфологични, културални и физиологични характеристики.При посявка върху дрождено-манитен агар ( ДМА ) след 6-7 дни се развиха колонии, типични за бавнорастящите грудковите бактерии - кръгли, леко изпъкнали, слизести, с диаметър между 1 и 5 mm.

Таблица 2. Културални свойства на бактериални култури, изолирани от нахут.

Пореден №

на щама

Изолиран от

вариант

Развитие *

Пореден №

на щама

Изолиран от

вариант

Развитие *

ДА

МПА

ДА

МПА

1

РК, хл №27

+

-

16

РК, хл №17

+

-

2

РК, хл №27

+

-

17

РК, хл №17

+ +

-

3

РК, хл №27

-

+

18

РК, хл №17

-

+

4

РК, хл №27

-

+

19

РК, хл №17

-

+

5

РК, хл №27

+ +

-

20

РК, хл №17

+ +

-

6

РК, хл №27

+ +

-

21

РК, хл №17

+

-

7

РК, хл №27

+ + +

-

22

РК, хл №17

+

+

8

РК, хл №27

-

+

23

РК, хл №17

+ +

-

9

РК, хл №27

-

+

24

РК, хл №17

+

-

10

РК, хл №27

+ + +

-

25

РК, хл №17

+

-

11

РК, хл №27

+

-

26

РК, хл №17

-

-

12

РК, хл №27

+ +

-

27

РК, хл №17

-

+

13

РК, хл №27

+

+

28

РК, хл №17

+ +

-

14

РК, хл №27

+ +

-

29

РК, хл №17

+

-

15

РК, хл №27

+

-

30

РК, хл №17

+

+

* + + + - много добро развитие; + + - добро развитие; + - слабо развитие;

- - няма развитие 11

Културалните свойства на изолираните бактериални изолати са представени на таблица 2. От приведените данни се вижда, че всички щамове се развиват на ДМА и не се развиват на месопептонен агар ( МПА ) – един от най-характерните признаци на грудковите бактерии. Изключение правят изолатите от хл №27 - №№ 3, 4, 8, 9 и 13 и тези от сорт 17 - №№ 18, 19, 22, 27 и 30, които се развиват на МПА . Това е показател, че те не принадлежат към Bradyrhizobium. Останалите 20 изолата принадлежат към Bradyrhizobium sp.( cicer ). От тях най-добро развитие имат щамовете 7 и 10 , а осем щама ( №№ 5, 6, 12, 14, 17, 20, 23 и 28 ) показват добър растеж.Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница