Селското стопанство хайде да тръгваме! Question What is rural development and what are its aims? ВъпросДата24.09.2016
Размер154.01 Kb.
#10665
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ... ХАЙДЕ ДА ТРЪГВАМЕ!

Question

What is rural development and what are its aims?

Въпрос

Какво е развитие на селските райони и какви са целите му?

Answer

This is a policy approach that seeks to maintain the vitality of the countryside through the balanced development of rural areas. Rural areas cover 90% of the Union s territory where around half of the EU population lives.Отговор

Това е политика, подход, който се стреми да поддържа жизнеността на селските райони чрез балансираното развитие на селските райони.

Селските райони обхващат 90% от територията на Съюза, където живее около половината от населението на ЕС

Question

Who is managing rural development policy?

Въпрос

Кой управлява политиката за развитие на селските райони?

Answer

The rural development policy is implemented through rural development programmes which are designed at a national or regional level. Member States or regions can choose measures that reflect their specific needs. implement the rural development programmes (co-financing), but the Member States are fully responsible for the management of their programmes.Отговор

Политиката за развитие на селските райони се осъществява чрез програмите за развитие на селските райони, които са разработени на национално или регионално ниво.

Държавите-членки или регионите могат да избират мерки, които отразяват техните специфични нужди.

ЕС и държавите-членки си поделят финансовите разходи за изпълнение на програмите за развитие на селските райони (съфинансиране), но държавите-членки са изцяло отговорни за управлението на програмата си.

Question

What are the main EU sources of information about the CAP?
Въпрос

Какви са основните източници на информацияна ЕС за ОСП?

Answer

The Commissions "Agriculture and Rural Development" website is the most comprehensive source, and it provides links to many other EU-level and national and international sites.

http://ec.europa.eu/agriculture/ingex_en.htm

Отговор

Сайтът "Земеделие и развитие на селските райони" към Комисията е най-всеобхватния информационен източник, който предоставя връзки към много други национални и международни сайтове на равнище ЕС.
http://ec.europa.eu/agriculture/ingex_en.htm

Question

Who imports the largest quantity of farm products from Africa?

Въпрос

Кой внася най-голямото количество земеделски продукти от Африка?

Answer

EU

The EU takes 85% of Africas agricultural exports (and 45% of Latin Americas), thereby importing more farm products from developing countries combined.Отговор

ЕС

ЕС поема 85% от износа на селскостопански продукти от Африка (и 45% от Латинска Америка), като по този начин се внасят повече селскостопански продукти от развиващите се страни.
Question

How rural is the EU?

Въпрос

Колко „селски район” е ЕС?

Answer

Rural areas (agricultural land and forest) cover over 90% of EU territory and are home to more than 60% of the population (farming community and other people living in these areas). EU 27 figures following enlargement of the EU to 27 Member States in January 2007.Отговор

Селските райони (земеделска земя и гори), покриват над 90% от територията на ЕС и са дом на повече от 60% от населението (земеделска общност и други хора, живеещи в тези области). ЕС стана с 27 цифри след разширяването му до 27 държави-членки през януари 2007 г.

Question

How many farmers are there in the EU?

Въпрос

Колко много са фермерите в ЕС?

Answer

The enlargement of the EU to 27 Member States in January 2007 took the total number of farmers to about 13 million. 3,5 million farmers in the new Member States (Romania and Bulgaria) were added to the EU-25s existing 9,5 million.Отговор

С разширяването на ЕС до 27 държави-членки през януари 2007г., общият брой на земеделските стопани достигна около 13 милиона. 3,5 милиона са земеделските стопани в новите държави-членки (България и Румъния) и те бяха добавени към съществуващите 9,5 милиона земеделски стопани в ЕС 25.

Question

What do the letters CAP stand for?

Въпрос

Какво означава абревиатурата ОСП?

Answer

Common Agricultural PolicyОтговор

Обща Селскостопанска политика (ОСП)

Question

Which EU Treaty laid the foundation of the CAP?

Въпрос

Кой договор на ЕС положи основите на ОСП?

Answer

Rome


The Treaty of Rome was signed in March 1957.

Отговор

Рим
Договорът от Рим, който бе подписан през март 1957 година.


Question

Roughly how much does the CAP cost each EU citizen per week on overage?

Въпрос

Приблизително колко отгоре на седмица струва ОСП на всеки гражданин на ЕС?

Answer

About 2 euros.

This is roughly the cost of a kilo of apples or two loaves of bread.

Отговор

Около 2 евро.
Това е приблизително цената на един килограм ябълки или два хляба.


Question

Who decides on major changes to the CAP?

Въпрос

Кой взема решения за основните промени в ОСП?

Answer

The EU"s Council of Ministers.

It is the Council - made up of national Ministers (usually of agriculture) -That takes all the big decisions.

Отговор

Съветът на министрите на ЕС.

Той е Съвет, в състава на който влизат националните министри (обикновено на селското стопанство/земеделието), и който взема всички важни решения.

Question

Which EU country produces the most wine?

Въпрос

Коя страна от ЕС произвежда най-много вино?

Answer

France


France, Italy and Spain are one, two and three in wine production (by value as well as volume).

Отговор

Франция
Франция, Италия и Испания са първа, втора и трета страна в производството на вино (по стойност, както и по обем).


Question

How many types of wines and spirits are there in the EU?

Въпрос

Колко вида вина и спиртни напитки има в ЕС?

Answer

Over 4 000.Отговор

Над 4 000.

Question

What does the EU"s food safety policy aim to do?

Въпрос

Какво да бъде направено за целите на политиката на ЕС за безопасност на храните?

Answer

Legistate so that food is produced, packaged and sold safety.Отговор

Узаконяване на безопасното производство, пакетиране и продажба на храните.

Question

Which of the following energy sources come from products?

Въпрос

Кои източници на енергия идват от земеделските продукти?

Answer

Biodiesel

In the EU biodiesel is derived from rapeseed.

Отговор

Биодизел
В ЕС биодизелът се извлича от рапица.

Question

What is Slovakia's main food expert?

Въпрос

Коя е най-важната храна, произвеждана в Словакия според експертите?

Answer

Chocolate

In 2004 chocolate accounted for 7,9% of total agricultural exports from Slovakia, followed by malt and cheese.

Отговор

Шоколад
През 2004г. шоколадът съставлява 7,9% от общия износ на селскостопански стоки от Словакия, следван от малц и сирене.


Question

How much of Sweden's total land area is used for agriculture?

Въпрос

Колко от общата площ на Швеция се използва за земеделие?

Answer

Less than 7%.Отговор

По-малко от 7%.

Question

What is meant by the Spanish expression "Pata Negra"?

Въпрос

Какво се разбира под испанския израз "Pata Negra"?

Answer

A breed of pig.

"Pata Negra" is a breed of pig, reared using extensive methods to make a high-quality Spanish ham.

Отговор

Порода прасе.


"Pata Negra" е порода прасе, отглеждано чрез използване на екстензивни методи, за да се направи висококачествена испанска шунка.


Question

Yorkshire pudding is made from which ingredients?

Въпрос

От какви съставки е направен Йоркширския пудинг?

Answer

Flour, milk and eggs.Отговор

Брашно, мляко и яйца.

Question Which famous cake is named after a 16-year old trainee chef?

Въпрос

Коя известна торта е кръстена на 16-годишния стажант-готвач?

Answer

Sachertorte

Because the head chef was not present when Prince Metternich ordered a special dish, it was trainee chef Franz Sacher who created the extraordinary recipe. His son opened the famous Hotel Sacher in Vienna.

Отговор

"Сахер"


Тъй като главният готвач не присъствал, когато принц Метерних поръчал специално ястие, то на стажант-готвача Франц Захер се наложило да създаде извънредно рецептата. Неговият син откри известния хотел „Захер” във Виена.


Question

What are the most common farm animals in Belgium?

Въпрос

Какви са най-често срещаните животновъдни ферми в Белгия?

Answer

Poultry


Отговор

За домашни птици.

Question

What is the traditional cheese of Cyprus?

Въпрос

Какво е традиционното сирене на Кипър?

Answer

Halloumi


It is made from a mixture of sheep's and goat's milk and can be eaten plain, grilled, marinated or fried.

Отговор

Халоуми
То се приготвя от смес от овче и козе мляко, като обикновено се яде натурално, може и печено на скара, мариновано или пържено.


Question

"Knedliki" are very typical in Czech cuisine. They are made of either wheat or potato flour which is boiled as a roll of dough. What are they?

Въпрос

"Кнедлики" са много характерни в чешката кухня. Те се приготвят или от пшенично, или от картофено брашно, оформят се на малки ролца и се варят във вода. Какво е това?

Answer

Dumplings.Отговор

Кнедли.

Question

What percentage of Denmark's 42 000 square kilometres is used for farming (arable and grassland)?

Въпрос

Какъв процент от общо 42 000 квадратни километра на Дания се използва за земеделие (обработваеми земи и пасища)?

Answer

A little over 60%.Отговор

Малко над 60%.

Question

What type of food do Estonians mature in their saunas?

Въпрос

Какъв вид хранителен продукт естонците оставят да „узрее” в техните сауни?

Answer

A special kind of ham.Отговор

Специален вид шунка.

Question

When you order "Kalakukko" in a Finnish restaurant, what do you get?

Въпрос

Когато поръчвате "Kaлакуко" във финландски ресторант, какво получавате?

Answer

Fish in a rye crust.Отговор

Риба с ръжена коричка.

Question

Where is the most valuable agricultural land in France?

Въпрос

Къде е най-ценната земеделска земя във Франция?

Answer

AOC vineyards.

(AOC = Appellation d'Origine Contrôlée)

Отговор

Лозята АОС.

(АОС = Наименование за произход - Appellation d'Origine Contrôlée)

Question

In 1703 Louis ХІV, the Sun King of France, uttered the following Latin phrase on testing a Hungarian wine: “Vinum Requm – Rex vinorum” (Wine of Kings, King of Wines). Which wine did he taste?

Въпрос

През 1703г. Луи ХІV, Кралят Слънце на Франция, изрича следната фраза на латински след опитване на унгарско вино: “Vinum Requm – Rex vinorum” (Вино на кралете, Крал на вината). Кое вино е вкусил?

Answer

Aszú from Tokaj

The Tokaj Aszú is a special white wine made with the help of a fungus, Botrytis cinerea, which is considered a dangerous enemy for most wines, but not for Tokaj.

Отговор

Aszú от Токай


Tokaj Aszú е специално бяло вино, произведено с помощта на гъбички, Botrytis Cinerea, които се считат за опасен враг на повечето вина, но не и за токайските.


Question

You can find a fine white coating on Hungarian salamis. What does it consist of?

Въпрос

Върху унгарските салами може да намерите фино бяло покритие. От какво се състои то?

Answer

Mould


The finely chopped and smoked meat is hung for 100 days to mature in special towers where it gradually becomes coated with a thin layer of mould which gives it a unique aroma.

Отговор

Плесен

Ситно нарязаното и опушено месо се закачва за 100 дни, за да узрее в специални помещения, където постепенно саламите се покриват с тънък слой плесен, която им придава уникален аромат.

Question

What is the main cereal in Guinness?

Въпрос

Каква е основната зърнена култура в Гинес?

Answer

Barley


Отговор

Ечемик.

Question

When was the first pizza restaurant opened?

Въпрос

Кога е отворена първата пицария?

Answer

1830 in Naples.Отговор

1830 г. в Неапол.

Question

What percentage of Latvia's territory is covered by forest?

Въпрос

Какъв процент от територията на Латвия е покрита с гори?

Answer

44%


Approximately half of Latvian forests grow in mineral soil, and one quarter are moist forests, which no longer exist in most European countries.

Отговор

44%
Приблизително половината от латвийските гори растат в минерална почва, като една четвърт са влажни гори, които вече не съществуват в повечето европейски страни.


Question

Where can the oldest tree in Europe be found?

Въпрос

Къде се намира най-старото дърво в Европа?

Answer

Lithuania

It has a diameter of 3.15 meters and it is over 1 500 years old.

Отговор

В Литва.
То е с диаметър 3.15 метра и е над 1 500 години.

Question

What is the Luxembourgish name for the Luxembourg Ardennes, which covers approximately one third of its territory?

Въпрос

Какво е люксембургското наименование за Люксембургските Ардени, които обхващат приблизително една трета от територията му?

Answer

Eislek


The Ardennes is a region of extensive forest and rolling hill country stretching from France, Belgium and Luxemburg into Germany.

Отговор

Айслек.

Ардените е регион с обширни гори и хълмове, простиращи се от Франция, Белгия и Люксембург до Германия.

Question

The name of Malta's third island Comino, was derived from the cumin herb once grown there. How big is this island?

Въпрос

Името на остров Комино, третия по големина в Малта, произхожда от билката кимион, която се отглежда там. Колко голям е този остров?

Answer

3,5 km 2Отговор

3,5 км 2 .

Question

Roughly how many farms are there in Poland?

Въпрос

Alpha

Приблизително колко ферми има в Полша?
Answer

2 000 000Отговор 2 000 000.

Question

For which of the following products is Portugal the biggest EU consumer? Rice, olives, tomatoes.

Въпрос

На кои от следните продукти Португалия e най-големия потребител в ЕС?
Ориз, маслини, домати.


Answer

Rice

Portugal is the biggest per-head consumer, taking more than double the amount of the second and third biggest EU consumer countries (Greece and Spain respectively).Отговор

Ориз

Португалия е най-големият потребител на ориз на глава от населението, повече от два пъти спрямо втората и третата държава по потребление в ЕС. (съответно Гърция и Испания).

Question

Which was the first demarcated wine region to be globally recognised?

Въпрос

Кой е първият очертан винен регион, за да бъде световно признат?

Answer

Douro


The Douro region, producer of Port wine, was the first demarcated region to be established at world level in 1756.

Отговор

Douro (Дуо от фр.)


Регионът „Douro”, където се произвежда Портвайн, е първият очертан регион, създаден и признат в световен мащаб през 1756 г.Question


Question

Beekeeping has been a tradition in Slovenia for more than 600 years. What is the name of the famous Slovenia breed of bees?

Въпрос

Пчеларството е традиция в Словения в продължение на повече от 600 години. Какво е името на прочутия вид пчела в Словения?

Answer

Carniolan beesОтговор

Carniolan bees

(Карниолан пчели)

Question

Which country in the EU is the biggest producer of rose oil in the world?

Въпрос

Коя държава в ЕС е най-големият производител на розово масло в света?

Answer

Bulgaria

Rose Valley in Bulgaria is known for growing of roses to industrial purposes and is a symbol of Bulgaria. For centuries, cultivated rose Rosa damascena, which by distillation and other processes is obtained rose oil, which is widely used in pharmacy, perfumery and others.Alpha In Bulgaria, produce 70% of rose oil in the world, making the country's the biggest producer of rose oil.

Отговор

България

Розовата долина” в България е известна с отглеждането на рози с промишлена цел и е един от символите на България. От векове се култивира розата „Rosa damascene, от която чрез дестилация и други процеси се получава розово масло, което намира широко приложение във фармацията, парфюмерията и др. В България се произвеждат 70% от розовото масло в света, което прави страната най-големия производител на розово масло.Question

What is "Lactobacillus bulgaricus" and in which basic Bulgarian food contains?

Въпрос

Какво е Лактобацилус булгарикус” и в коя основна българска храна се съдържа?

Answer

Bacteria.

In yogurt (“kissélo mléko”).

Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus (until 1984 known as „Lactobacillus bulgaricus) is a bacteria used to produce yogurt (“kissélo mléko”).

The bacteriа feed on lactose and produces lactic acid, which is used for storing milk. Thanks to the „Lactobacillus bulgaricus yogurt (“кissélo mléko”) is a natural probiotic, that has very beneficial effect on human health.

The bacteriа occurs naturally in the environment of Bulgaria. AlphaIf splashed in milk under certain conditions, the bacteriа causing natural lactic fermentation, which leads to what, we call yogurt (“кissélo mléko”).

It was first identified in 1905 by the Bulgarian Dr. Stamen Grigorov. At that time, the initiative of the „Pasteur” Institute in Paris, was conducted an international survey on the number of centenarians and their share of the population of each country. It turned out, that most centenarians have in Bulgaria. The explanation was, that the elixir of longevity is yoghurt (“кissélo mléko”), a staple food of the Bulgarians, produced exclusively in Bulgaria. Until now, nobody had known the cause of leavening. In appreciation of the home of the inventor, world scientists call the bacteria "Bulgarian lactic bacteria" and later "Bacterium bulgaricus."

Отговор

Бактерия.

В киселото мляко.

Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus(до 1984г. известна като Lactobacillus bulgaricus) е една от бактериите, използвани за производството на кисело мляко.Бактерията се храни с лактоза и произвежда млечна киселина, която се използва за съхраняване на млякото. Благодарение на Лактобацилус булгарикус киселото мляко е естествен пробиотик, който има голямо благотворно влияние върху човешкото здраве.

Бактерията се среща свободно в природата на България. При попадане в мляко и при определени условия, бактерията причинява естествена млечнокисела ферментация, водеща до получаване на това, което наричаме кисело мляко.

За първи път е идентифицирана през 1905г. от българина д-р Стамен Григоров от град Трън.

По онова време, по инициатива на Института „Пастьор” в Париж, била проведена международна анкета за броя на столетниците и техния дял в населението на всяка страна. Оказало се, че най-много столетници има в България. Обяснението било, че вероятния еликсир на дълголетието е киселото мляко, основна храна на българина, произвеждано единствено в България. До този момент никому не бил известен причинителят на подквасването. В знак на признателност към родината на откривателя, световни учени нарекли бактерията "българска млечна бактерия", а по-късно "Бактериум булгарикус".

Край!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница