Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003страница5/6
Дата24.07.2016
Размер467.59 Kb.
1   2   3   4   5   6


3.3. Вземания
Възприетата в предприятието счетоводна политика относно: признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите активи може да се синтезира по следния начин:
Дружеството признава финансовия актив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.
За финансовите активи, възникнали първоначално в предприятието е възприет метод за първоначално признаване – дата на уреждане. Възприетият от дружеството модел за последваща оценка на финансовите активи възникнали първоначално в предприятието е по себестойност.
Дружеството не притежава финансови активи, които биха се класифицирали като активи държани за търгуване.
Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка. Проверката за обезценка се извършва в края на отчетния период.
Към 31.12.2003 г. дружеството е класифицирало като финансови активи възникнали първоначално в предприятието, вземания с балансова /преносна/ стойност в размер на 198 хил. лв.

Вземанията са отразени по тяхната възстановима стойност. Към 31.12.2003 г. вземанията на дружеството са тествани за обезценка. За отчетния период няма начислени суми за обезценка на вземанията.


Предприятието отписва изцяло или частично финансовите си инструменти (включително произтичащите от обезпечения) единствено когато договорените права или задължения по тях бъдат погасени. Последното е налице при: реализиране на правата или уреждане на задълженията; отказ от правата или отменяне на задълженията; изтичане на срока за реализиране на правата или за уреждане на задълженията.

Ръководството счита, че възстановимата стойност на финансовите активи е близка до тяхната балансова стойност – към 31.12.2003 г. разликата в двете стойности е в размер на 1 хил.лв. (начислена загуба от обезценка на финансовите активи през предходни отчетни периоди).


За “Семена – Добрич” АД в качеството на свързани лица по силата на счетоводното законодателство се третират:

“Джи Би Ем Холдинг” АД, гр.София

“Семена – Генерал Тошево” ООД, гр.Генерал Тошево.
Сделките между свързаните лица за 2003 г. се състоят от:

- покупко-продажба на стоки в размер на 7 хил.лв.;

- оперативен лизинг и услуги - 12 хил.лв.;

- предоставен финансов кредит – 153 хил.лв.

Сумата на неуредените салда към 31.12.2003г. е 369 хил. лв.

По отношение на ценообразуването – ценовите равнища по сделките със свързаните лица са, както при сделки между несвързани лица.Бележка №3

Пояснение на ред Текущи активи - Търговски и други вземания от Баланса на дружеството

31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Вземания по продажби, бруто

147
31

Съдебни и присъдени вземания, бруто

52
333

Други вземания

5
10
204
374

Загуби от обезценка и несъбираемост

(1)
(14)

Общо

203
360Загубите от обезценка и несъбираемост са както следва:

31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Загуба от обезценка в началото на периода

(14)
(15)

Освободена и отписана през периода

13
1

Начислена загуба от обезценка през периода


Загуба от обезценка в края на периода

(1)
(14)3.4 Отсрочени данъчни активи
Отсрочените данъци се осчетоводяват като се ползва балансовият метод на задълженията. Данъчните ефекти от операции или други събития се осчетоводяват по същия начин, по който се осчетоводяват самите операции или събития.
Текущите и отсрочени данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати през същия или друг отчетен период директно в капитала.
Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики.

Към 31.12.2003 г. са признати активи по отсрочени данъци за реализираната загуба на дружеството до 01.01.2003 г., след анализ и надеждна оценка на очакваната бъдеща облагаема печалба в достатъчен размер, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики, както следва:

- за финансовата 1999 г. - 200 хил.лв. (от общо 571 хил.лв.);

- за финансовата 2000 г. - 279 хил.лв.;

- за финансовата 2001 г. - 413 хил.лв.;

Бележка №4Пояснение на ред Текущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството

Стойност към 31 декември

2003

(хил.лв.)


%

Данъчен ефект от намаляема временна разлика

Разходи по неползвани компенсируеми отпуски

11

19.5

3

Загуба от 1999г.

200

19.5

39

Загуба от 2000 г.

279

19.5

54

Загуба от 2001 г.

413
81

Разлика в счетоводната и данъчната оценка на нетекущите активи

7

19.5

1

ОБЩО

910
178


Пояснение на ред Текущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството

Стойност към 31 декември

2002

(хил.лв.)


%

Данъчен ефект от намаляема временна разлика

Неползвани компенсируеми отпуски

5

23.5

1

Обезценка на вземания

4

23.5

1

ОБЩО

9
2


3.5 Парични средства
За целите на отчета за паричния поток паричните средства включват парични средства в брой и по банкови сметки.
Бележка № 5

Пояснение на ред Текущи активи - Пари и парични еквиваленти от Баланса на дружеството


31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Парични средства в брой

22
17

Парични средства по банкови сметки4

Общо

22
21

3.6 Предплатени разходи
Бележка № 6

Представените в счетоводния баланс суми – 1 хил.лв., като предплатени разходи, са с характер на платени през периода до 31.12.2003 г. разходи, касаещи отчетния период на финансовата 2004 г. Съгласно принципа на счетоводното законодателство - текущо начисляване, същите следва да бъдат включени в обема на текущите разходи за финансовата 2004 г.3.7 Капитал и резерви - Регистриран капитал

Бележка № 7Пояснение на ред Капитал и резерви - Регистриран капитал от Баланса на дружеството

Регистрираният капитал на “Семена - Добрич” АД към 31 декември 2003 г. е разпределен на акции, както следва:

Броят на регистрираните акции е 1 000 000

Броят на платените акции е 1 000 000

Номиналната стойност на една акция е 1 лв.

Държани акции от “Джи Би Ем Холдинг” АД са: 742 756 броя

Държани акции от малцинството са: 257 244 броя

3.8 Капитал и резерви – Резерви от Баланса на дружеството

Отразените обороти в капиталовите сметки, респ. стойности в капиталовата секция на счетоводния баланс на “Семена – Добрич” АД през отчетния период на финансовата 2003 г. съответстват на стопанските операции, отразени във връзка с разпоредбите на действащия Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дружеството, като производител на непреработена растителна продукция се ползва от данъчни преференции.

През финансовата 2003 г. сумата на специализираните резерви в “Семена – Добрич” АД се е увеличила с 12 хил.лв., представляващи преотстъпен данък върху печалбата, отразен като резерв.
Отразените обороти в капиталовите сметки, респ. стойности в капиталовата секция на счетоводния баланс на “Семена – Добрич” АД за отчетната 2002 г., са както следва:

- През отчетния период на 2002 г. с решение на Общото събрание на акционерите от 05.03.2002 г. е извършено увеличение на основния капитал на "Семена - Добрич" АД, гр.Добрич - по реда на чл.194, ал.4 и чл.195 от Търговския закон чрез издаване на нови акции срещу непарична вноска на вземане в размер общо на 394 хил.лв., както следва:

* "Джи Би Ем - Холдинг" АД, гр.София - 351 хил.лв.,

* Физически лица - 43 хил.лв.,

- Със сумата на преотстъпения данък за финансовата 2002 г. в размер 29 хил. лв. е увеличена сумата на специализираните резерви.

- През 2002 г. е извършена корекция в размер на 7 хил.лв. в салдото на непокритата загуба от минали години - в резултат на промяна в счетоводната политика, свързана с приемането на по-висок стойностен праг на същественост за имоти, машини и оборудване. За отразяването й в дружеството е приложен препоръчителния подход, съгласно НСС 8 “Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”.

В предприятието не се третира като промяна на счетоводната политика:


 • приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки.

 • приемането на нова счетоводна политика за събития е сделки, които не са се случвали преди това или са били незначителни.

- В резултат на констатирана през 2002 г. фундаментална грешка по смисъла на НСС 8 “Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”, коригирана по реда на препоръчителния подход, е отразено изменение в салдото на непокритата загуба от минали години – (4) хил.лв.

Бележка № 8Пояснение на ред Капитал и резерви – Резерви от Баланса на дружеството

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Резерви по чл. 246 ал.2 т.1 от ТЗ

4
4

От ревалоризация към 31.12.1997 г.

3997
3997

От преотстъпен данък по ЗКПО

41
29

Общо

4042
4030

Бележка № 9Пояснение на ред Капитал и резерви – Натрупана печалба/(загуба) от Баланса на дружеството


Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Печалба след облагане с данъци от текущата година.

(301)
180


Непокрита загуба от минали години

(754)
(1096)


Неразпределена печалба от минали години
Общо

(1055)
(916)3.9 Нетекущи пасиви
Бележка № 10

Пояснение на ред Нетекущи пасиви – Разсрочени задължения към осигурителни предприятия от Баланса на дружеството


         1. Нетекущата част от дължимите средства по постигнато споразумение за разсрочване на задълженията на “Семена-Добрич” АД по Акт 668/10.07.2000г. на Националния осигурителен институт - Районно управление - гр.Добрич на стойност 285 хил.лв.

         2. Към 31.12.2002 г. задълженията по споразумението с Националния осигурителен институт - Районно управление - гр.Добрич са общо 126 хил.лв.


Бележка № 11Пояснение на ред Нетекущи пасиви – Разсрочени данъчни задължения от Баланса на дружеството
Нетекущата част от дължимите средства по постигнато споразумение с Главна данъчна дирекция - гр.София за разсрочване на част от данъчните задължения на дружеството на стойност 133 хил.лв. по Данъчен ревизионен акт № 788/21.07.2000г.

Към 31.12.2002 г. задълженията по споразумението с Главна данъчна дирекция - гр.София са общо 97 хил.лв.
3.10 Текущи пасиви
Бележка № 12

Пояснение на ред Текущи пасиви – Търговски и други задължения от Баланса на дружеството


31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Доставчици

1179
467

Задължения към бюджета - текущи

304
340

В т.ч.


-ДДС

18
111

-Данък по чл.36 от ЗКПО

8
6

-ДОД

142
147

- Данък върху дохода

77
28

- Местни данъци и такси

59
48

Задължения към персонала, в т.ч.

101
89

- неползван отпуск

9
5

Задължения за социално осигуряване

179
122

В т.ч.


- Осигуровки

171
117

- Здравни осигуровки

6
5

- Осигуровки неползван отпуск

2Задължения по арендни договори

52
52

Други задължения

77
100

Общо

1892
1170

Бележка № 13Пояснение на ред Текущи пасиви – Лихвени задължения от Баланса на дружеството


31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Лихви по задължения към доставчици

49
40

Лихви по задължения към бюджета

16
195

Лихви по задължения по социално осигуряване

4Общо

69
235

Бележка № 14Пояснение на ред Текущи пасиви – Текуща част от нетекущи задължения от Баланса на дружеството


31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Задължения към бюджета по ДРА № 788/21.07.2000г.70

Задължения по социално осигуряване Акт 668/10.07.2000г. На НОИ, РУ-Добрич39

Общо109

Дружеството признава финансови пасиви в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.


Възприетият от дружеството модел за последваща оценка на финансовите пасиви възникнали първоначално в предприятието е по амортизируема стойност.


4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

4.1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Приходите в предприятието се признават:

 • когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

 • когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

 • когато направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) са надежно измерени (или ще бъде възможно да се измерят)

 • приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс, при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги се определя чрез проверка на извършената работа.Бележка № 15

Пояснение на ред Приходите от продажби от Отчета за приходи и разходи:

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Приходи от продажба на продукция

605
65

Приходи от продажба на стоки

500
200

Приходи от продажба на услуги

314
183

В т.ч.


- услуги със селскостопански машини и оборудване

40
73

- услуги по обработка на семена (сушене, калибриране, обеззаразяване)

274
110

Други приходи

634
689

в т.ч. от:


- оценка по справедлива стойност, съгласно НСС 41

362
545

- продажба на дълготрайни активи

51
5

- продажба на материали

16
1

- продажба на проект

50- наеми

47
49

- комисионни

33- реинтегрирани в печалбата суми

41
3

- присъдени суми

24
81

- други

10
5

Общо

2053
11374.2 Суровини, материали и консумативи
Бележка № 16

Пояснение на ред Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство и Суровини, материали и консумативи от Отчета за приходи и разходи:

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Материали

(575)
(190)

В т.ч.


- основни, спомагателни и резервни части


(392)(127)


- горива и енергия

(183)
(63)

Общо

(575)
(190)

От сумата на разходите за материали, частта отнесена в на административните разходи за 2003 г. е 3 хил.лв.


4.3 Разходи за персонала:
Бележка № 17

Пояснение на ред Разходи за персонала от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Трудови възнаграждения

(112)
(117)

в т.ч. за неползван отпуск

(5)
(5)

Осигурителни вноски

(36)
(36)

в т.ч. за неползван отпуск

(2)
-

Общо

(148)
(153)

Средносписъчният брой на персонала на дружеството към 31.12.2003 г. е 50 човека, в т.ч. жени – 9, а към 31.12.2002 г. е 43, в т.ч. жени - 9.4.4 Амортизации:
Бележка № 18

Пояснение на ред Амортизации от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Амортизации на :


Сгради

(93)
(93)

Машини, съоръжения, оборудване

(24)
(58)

Транспортни средства

(1)
(1)

Други активи

(1)
(1)

Общо

(119)
(153)4.5 Доставени услуги:
Бележка № 19

Пояснение на ред Доставени услуги от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Услуги от подизпълнители

(260)
(7)

Застраховки

(34)
(5)

Ремонт на активи

(30)Съобщителни услуги

(25)
(18)

Консултантски услуги

(13)
(8)

Данъци и такси

(11)
(43)

Реклама

(7)
(9)

Наеми

(7)
(11)

Други

(170)Транспорт(5)

Общо

(557)
(106)

4.6 Други разходи за дейността:
Бележка № 20

Пояснение на ред Други разходи за дейността от Отчета за приходи и разходи:

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Брак на материални запаси

(228)
(3)

Разходи за данъци

(27)
(88)

Разходи за командировки

(16)
(15)

Други

(14)
(12)

Разходи по съдебни дела(30)

Общо

(285)
(148)4.7 Стойност на продадени активи:
Бележка № 21

Пояснение на ред Стойност на продадените активи от Отчета за приходи и разходи:Стоки

(498)
(136)

Дълготрайни (нетекущи) активи

(77)Материали

(10)Общо

(585)
(136)4.8 Нетни финансови приходи/(разходи):
Бележка № 22

Пояснение на ред Нетни финансови приходи/(разходи) от Отчета за приходи и разходи:

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Приходи от лихви

2
5

Приходи от положителни курсови разлики25

Разходи за лихви по държавни вземания

(77)
(191)

Разходи за лихви левов кредит

(45)
(31)

Банкови такси

(2)
(1)

Разходи от отрицателни курсови разлики

(2)
(4)

Разходи за лихви по търговски задължения(21)

Отписани вземания(3)

Общо

(124)
(221)

Отрицателните курсови разлики в размер на (2) хил. лв. са възникнали при уреждането и отчитането на парични позиции в чуждестранна валута, както и от преоценката на паричните позиции в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2003 г.4.9 Извънредни статии:
Бележка № 23

Пояснение на ред Извънредни статии от Отчета за приходи и разходи:
През 2003 г. вследствие на настъпило застрахователно събитие сумата от 8 хил. лв. е изплатена на дружеството от застрахователна компания.

4.10 Печалба от дейността:
Бележка № 24

Пояснение на ред Печалба от дейността от Отчета за приходи и разходи:
Това е финансовият резултат на дружеството от дейността преди облагането му с данъци, увеличен с Финансовите приходи в размер на 2 хил. лв., намален с Финансовите разходи в размер на 126 хил. лв. и увеличен с извънредните статии в размер на 8 хил. лв.

4.11 Разход за данък:

Бележка № 25Пояснение на ред Разход за данък от Отчета за приходи и разходи:

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Година,

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Приход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период

1
1

Начислен корпоративен данък

(21)
(50)

Разход за данък

(20)
(49)

Съгласно ЗКПО дружеството дължи корпоративен данък в размер на 23,50 % върху облагаемата печалба. За отчетния период начисленият данък върху печалбата съответства на 23.5 на сто от финансовия резултат, преобразуван за целите на данъчното облагане, съгласно действащото данъчно законодателство.

Дължимият към Държавния бюджет корпоративен данък е 40 на сто от начисления, предвид, че дружеството, като производител на селскостопанска продукция се ползва от законоворегламентираната преференция – чл.61а от Закона за корпоративното подоходно облагане, по силата на която му се преотстъпва 60 на сто от данъка.Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница