Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003страница6/6
Дата24.07.2016
Размер467.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

5. Производство

Резултатът от реализираните през 2003 г. от “Семена – Добрич” АД селскостопански производствени дейности по семепроизводство (по количества и справедливи цени) е, както следва:

- производство на семена хибридна царевица: 45 815 кг. -147 хил.лв.

- производство на семена хибриден слънчоглед: 33 000 кг. - 396 хил.лв.

- производство на семена хибриден слънчоглед “Пионер”: 93 300 кг. - 338 хил.лв

- био-производство на семена синап: 12 000 кг. - 12 хил.лв.

- био-производство на семена кориандър: 22 000 кг. - 25 хил.лв.
Печалбите, възникнали през текущия период, при първоначалното признаване на селскостопанската продукция са в размер 362 хил.лв.

Базите за определяне на справедливите стойности на селскостопанската продукция по групи, са както следва:

- по осъществена скорошна сделка - за хибриден слънчоглед, хибриден слънчоглед “Пионер” и хибридна царевица;

- договорна цена за външен пазар – био-синап и био-кориандър;

Намалението на запасите от селскостопанска продукция е 51 хил.лв.

Резултатът от реализираните през 2002 г. селскостопански производствени дейности по количества и справедливи цени, е следният:

- производство на семена хибридна царевица: 114 950 кг за 517 хил.лв.

- производство на семена хибриден слънчоглед: 46 600 кг. за 256 хил.лв.

- производство на семена овес: 17 000 кг за 3 хил.лв.

- производство на семена домати “Жар”: 3,366 кг за 3 хил.лв

- производство на семена домати “Вики”: 2,376 кг за 2 хил.лв.

- производство на семена домати “Дар”: 1,386 кг за 1хил.лв.

Печалбите, възникнали през периода 2002 г., при първоначалното признаване на селскостопанската продукция са в размер 545 хил.лв.

Базите за определяне на справедливите стойности на селскостопанската продукция по групи, са както следва:

- по документално доказана цена на активен пазар - за хибриден слънчоглед и хибридна царевица;

- по осъществена скорошна сделка - износ на синап;

- поради липса на информация за цена на активен пазар и липса на скорошна сделка - по себестойност за хибридни домати и овес;
Намалението на запасите от селскостопанска продукция е 192 х.лв.

6. Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът стойността на получените заеми от Дружеството да варира вследствие на промени в пазарните лихвени проценти.

Заемите получени от “Семена - Добрич”АД са предимно от свързани лица, участващи в капитала на дружеството, което обстоятелство минимизира конкретния лихвен риск .

Предвид, че значителна част от лихвените разходи на дружеството са по просрочени държавни вземания, следва да се отбележи, че в резултат на ефективните усилия от страна на ръководството през финансовата 2003 г. са уредени и погасени чрез тристранно подписано споразумение между “Семена – Добрич” АД, Агенцията за държавни вземания и длъжник на дружеството - 289 хил.лв. от данъчните задължения на “Семена – Добрич” АД.
7. Анализ на реализирана през 2003 г. загуба от дейността


7.1. Отчетен брак на продукция – реколта 2002 г. на стойност 228 хил.лв.

Ефектът от това обстоятелство включва и дължимия невъзстановим данък добавена стойност в размер на 46 хил.лв.

Предвид, че съгласно действащото данъчно законодателство, стойността на бракуваната продукция не е данъчно признат разход – част от начислените за периода суми за корпоративен данък в размер на 21 хил.лв., от които дължими – 8 хил.лв. са в резултат на отчетения брак.

Общо отрицателния ефект върху финансовия резултат от това обстоятелство е близо (282) хил.лв.


7.2. През отчетния период на 2003 г дружеството се освобождава от неоперативни активи – нетекущи, дълготрайни активи в процес на изграждане.

Ефектът е, конкретно:

- Разходи (балансова стойност) – (77) хил.лв.

- Приход от сделката по освобождаването – 47 хил.лв.


Т.е. ефектът от продажбата на неоперативни активи във финансовия резултат е увеличение на загубата с (30) хил.лв.
7.3. Издаден в полза на “Семена – Добрич” АД данъчен документ, отразяващ стопански операции и сделки на стойност (61) хил.лв., неправомерно включени в обема на текущите за 2003 г. разходи.
Общо отрицателния ефект върху финансовия резултат за 2003 г. от обстоятелствата, конкретизирани в т.1-3: (373) хил.лв.

8. Финансови показателиФинансови показатели
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Показатели за рентабилностКоефициент на рентабилност на приходите от продажби

-0.15

0.16

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

-0.08

0.04

Коефициент на рентабилност на пасивите

-0.15

0.11

Коефициент на капитализация на активите

-0.05

0.03

Показатели за ликвидностКоефициент на обща ликвидност

0.7

0.81

Коефициент на бърза ликвидност

0.14

0.25

Коефициент на незабавна ликвидност

0.01

0.01

Коефициент на абсолютна ликвидност

0.01

0.01

Показатели за финансова автономностКоефициент на финансова автономност

2.03

2.53

Коефициент на задлъжнялост

0.49

0.04

Показатели за обръщаемостВреметраене на един оборот в дни

171

133

Брой на оборотите

2.11

2.7

Заетост на материалните

0.48

0.37

Дата: 22-02-2004 г. Съставител: Изп. Директор

/М.Чернева/ /И. Михайлов/


Съставил: Марияна Чернева

Ръководител: Иван Михайлов

Ф инансови отчети, изготвени по НСС, 31 декември 2002 и 2003

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница