Семинарни упражнения 6 тематични проверки 4 ч резерв на учителя 6 чДата06.02.2018
Размер142.2 Kb.
#55893
ТипСеминар
Примерен тематичен работен план за задължително избираема подготовка по „Химия и опазване на околната среда” за 7 клас

34 седмици х 1 часа = 34 часа

нови знания – 6 ч.

преговор и обобщение – 4ч.

лабораторни работи – 1 ч.

упражнение – 7 ч.

семинарни упражнения - 6

тематични проверки – 4 ч.

резерв на учителя – 6 ч.
Раздел, тема

вид на урока

ме-

сец


сед-

ми-

ца

Очаквани резултати по теми

Нови и опорни* понятия

Дейности на ученика и средства

Между-предметни връзки

Забележка

ВЕЩЕСТВА И ПРОЦЕСИ

1.

Атомна и молекулна маса

упр.Определя Ar на елемент по Периодичната система.

Изчислява Мr по описание на състава на молекулата, по дадени модели и дадени Ar на съставните атоми.*относителна атомна маса, относителна молекулна маса


Открива елементи в Периодичната система по даден атомен номер и определя Аr.

Анализира състав на молекулата по дадено описание и изчислява Mr. Изчислява Ar на съставни атоми по дадена Mr и описание или модел на молекулата.Човекът и приро- дата

6 клас
матема -тика
2.

Химични реакции

Упр.Разпознава признаци и условия за протичане на химична реакция.

Разпознава процесите химично съединяване и химично разлагане по модели или словесно описание.*химично съединяване, химично разлагане, химично заместване

Анализира наблюдаван химичен експеримент и определя условия и признаци на реакцията.

Представя с думи и с модели химични реакции.

Описва наблюдавани в практиката химични реакции.


Човекът и приро- дата

6 класХИМИЧНА СИМВОЛИКА И ВАЛЕНТНОСТ

3.

Наименования и означаване на елементите – история

Семинар-но упраж-нениеИзползва химичните знаци.

*химичен знак

Проучва историята на наименованията на някои химични елементи (в книги или от Интернет).

Проучва историческото развитие на означаването на елементите (в книги или от Интернет).

Представя резултатите от проучването в кратки съобщения.

Дискутира резултатите от проучванията си с другите ученици.БЕЛ
чужд език
информационни технологии
4.

Количество вещество

Упр.Определя количеството вещество (атоми, молекули, йони) по дадени означения – знаци и формули.


*количество вещество, мол, коефициенти и индекси

Определя количество вещество атоми, йони и молекули по дадени означения (с коефициенти).

Определя количество вещество атоми по дадена молекулна формула като използва коефициенти и индекси.

Определя количество вещество съставни йони в йонни съединения като използва коефициенти и индекси.


математика
5.

Химични формули и валентност

упр.Решава задачи свързани с:

  • Определяне на валентността на елементи по дадена химична формула.

  • Съставяне на химични формули на бинарни съединения по дадената валентност на елементите

*валентност, постоянна и променлива валентност

Използва топково-пръч-кови модели на водородни и кислородни съединения с молекулен строеж.

Конкретизира правилото за връзката между ва-лентността и долния десен индекс във формулите за различни вещества.

Преобразува алгоритъма за определяне на валентност по дадена формула от табличен в схематичен вид.

Използва топково-пръчкови модели при съставяне на формули на водородни съединения.

Осмисля алгоритъма за съставяне на формула по дадена валентност като използва модели – НОК показва общия брой на връзките в молекулите.

Конструира модели на молекули по дадена ва-лентност на елементите.матема –

тика

6.

Наименования на веществата – история

Семинар-но упраж-нениеПрилага правила за наименования на бинерни съединения. Записва химична формула по дадено наименование на бинарно съединение и обратно
Проучва данни за наименованията на различни вещества (по книги или от Интернет). Представя резултатите в кратко съобщение. Обсъжда резултатите със другите ученици.

Информационни технологии

БЕЛ

7.

Химични означения

Упр.Означава химични формули на веществата по наименование и обратно.

Прилага алгоритми за да съставя химични формули на бинарни съединения по дадена валентност и обратно.


Решава задачи, предполагащи следните действия:

  • приложение на алгоритми за определяне на валентност по дадена формула и на съставяне на формула по дадена валентност;

  • съставяне на струк-турни формули и наименование на веществата по дадена формула и обратно.

  • Съставяна на модели на по дадени означения и обратно

матема.

тика

8.

Химични уравнения

Упр.Прилага алгоритъм за съставяне и изравняване на химични уравнения.
Прилага закона за запазване на масата на веществата при изравняване на химични уравнения. Използва модели при изравняване на химични уравнения.

Решава задачи свързани със следните действия:  • означаване на химични процеси с думи, с модели и с химични уравнения;

  • превръщане на схеми и модели в изравнени химични уравнения, като се прилага алгоритъм за изравняване на уравнения.

Свързване на понятията валентност, химична формула и химично уравнение.

Човекъти природата 6 клас
математика
9.

Химична символика и валентност

Обоб.


10.

Химична символика и валентност

темат. проверка


МЕТАЛИ, НЕМЕТАЛИ И ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

11.

Натрий и натриева основа – история и приложение

Семинар-но упраж-нениеОписва приложението на натрия и натриевата основа.

Проучва историята на откриване на натрия и натриевата основа. Проучва приложението на натрия и натриевата основа в миналото и днес. Представя резултатите в кратки съобщения или в схеми.

Човекът и природата 6 клас

БЕЛ


Информационни технологии
12.

Динатриев оксид

Н.зОписва и означава с уравнения свойствата на динатриевия оксид и на динатриевия пероксид
Проучва свойствата на оксида и пероксида на натрия. Представя резултатите с химични уравнения.13.

Основите в нашия живот

Н.з.Описва приложението и значението на натриева основа, калиева основа калциева основа

*Основа, основен хидроксид

дисоциация в разтвори, осапунване на мазниниПроучва приложение на натриева, калиева и калциева основи. Представя резултатите в различна форма – съобщение, постер, домашен експеримент

Информационни технологии
14.

Значение на алкалните елементи

Семинар-но упраж-нениеИлюстрира с примери значе-нието на натрия и калия за живите организми.

Илюстрира с примери приложение на съединения на натрия и калия в практиката.


Проучва значението на алкалните елементи и техните съединения за живите организми и за практиката на хората. Представя резултатите в различна форма..

БЕЛ
БЗО
информационни технологии
15.

Алкална гру-па. Основи -

Обоб.


16.

Алкална гру-па. Основи

темат. проверка


17.

Хлор и хлороводород – история и екологични проблеми

Н.з.Описва екологични проблеми свързани с хлора и хлороводорода.
Проучва исторически данни за откриването на хлора. Проучва данни за екологични замърсявания в България и в Европа, свързани с хлора и хлороводорода. Представя резултатите в различна форма - проект. Защита на направения проект. .

Човекът и природата 6 клас
История и циви - лизация
БЕЛ

18.

Кислородсъдържащи съединения на хлора.

Н.з.Описва свойства на Cl2O Cl2O7 и на кислородсъдържащите киселини на хлора
Означава с уравнения взаимодействието на тези оксиди с вода. Проучва приложение на солите на хлорните киселини.19.

Киселинни дъждове

Лаб. упр.Описва начини за получаване на киселинни дъждове. Определя рН на води.

киселина,

рН, кисела, неутрална и основна средаПроучва как се получават киселинните дъждове в промишлените райони. Изследва рН на различни разтвори и води – дъждовна, речна, питейна и др.20.

Значение на халогенни

те и техните съединенияСеминар-но упраж-нениеИлюстрира с примери значението и приложението на съединения на халогените и техните съединения.

Описва вредното действие на хлор и фреони, и влиянието им върху околната среда.


Извлича информация от книги и Итернет

Обсъжда екологични проблеми, свързани със съединения на халогените.

Защитава своите идеи и варианти на проекти.


БЕЛ


21.

Халогенна група. Киселини

темат. проверка


КЛАСИФИКАЦИИ НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ВЕЩЕСТВАТА И ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

22.

Класификации на елементите – от древността до днес

Н.з.Описва различни класификации на елементите. Класифицира елементите според свойствата на образуваните от тях вещества

*метали, неметали

Проучва клесификации на елементите в различни исторически периоди. Представя резултатите в различна форма.23.

Форми на Периодичната система

Н.з.Описва различни варианти на представяне на периодичността в свойствата на елементите и техните съединения
Наблюдава различни форми на периодичната система. Открива познати групи в тези варианти на системата.24.

Как да използваме периодичната система

Упр.По мястото в Периодичната система определя свойства на елемент и съединенията му и обратно.

Решава задачи, свързани с характеризиране на елементи по мястото им в Периодичната система;

определя вида на химични елементи по мястото им в Периодичната система

25.

Видове химични реакции

Обоб.Представя различни класификации на химичните реакции. Илюстрира с примери различни видове химични реакции. Определя вида на химична реакция по различни признаци.
Решава задачи свързани с класификациите на химичните реакции.26.

Вещеста, химични реакции и опазване на околната среда.

Обоб.Описва вещества запърсители на околната среда и начините за тяхното получаване в производстото.
Съставя схеми, модели таблици за веществата и реакциите предизвикващи замърсяване на околната среда.27.

Вещества – замърсители в моето населено място

Семинар-но упраж-нениеОписва замърсявания в своето населено място
Проучва замърсяване на околната среда в своето населено място. Предстаавя резултатите като проекти – модели, схеми, карти. Защитава своите проучвания.28

Класифика-ции на елементите, веществата и химичните реакции

Темат. проверка.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница