Сертификат за произход на отпадъци от черни и цветни метали долуподписаниятДата10.07.2024
Размер35.5 Kb.
#121566
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА ОЧЦМ 2

Образец № 2
към. чл. 39, ал. 4 от ЗУО
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Долуподписаният
Удостоверявам, че представляваното от мен дружество/едноличен търговец

........................................................................................................................................., предава отпадъци от черни и цветни метали, образувани от дейността му, както следва:

Вид на отпадъка 1

Описание на отпадъка

Количество
(тон/год.)

Произход

Код

Наименование

1

2

3

4

5

1
2
3
4


Забележки:
1. В колони 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за класификация на отпадъците .
2. В колона 3 се описва конкретният вид на отпадъка по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.
3. В колона 5 се посочва конкретната дейност, от която се е образувал отпадъкът.

Известна ми е наказателната отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


Дата:………………… ……………………………. ……………………………....
/длъжност на декларатора/ /подпис и печат/
..............................................
/име и фамилия на декларатора/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница