Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шумДата06.01.2017
Размер97.43 Kb.
#11931
Публична покана с изх. № 12-00-1445

1. Наименование на обществената поръчка: “Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шум”.
2. Кратко описание: Изпълнителната агенция по околна среда администрира Автоматична система за мониторинг на авиационен шум, състояща се от 5 бр. локални измерителни станции. Чрез системата се събира, обработва и съхранява информация за шумовото натоварване, предизвикано от прелитащите над жилищните територии на гр. София летателни средства. Регистрираните от системата данни се публикуват на интернет страницата на ИАОС в тримесечните Бюлетини за състоянието на околната среда.

Сервизната поддръжка осигурява всички ремонтни дейности по измерителните станции и тяхната техническа изправност, необходими за гарантирането на качествени данни за авиационните шумови нива.


2.1. Общата стойност на поръчката не може да надвишава 25 000,00 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ без ДДС или 30 000,00 лв. /тридесет хиляди лева/ с ДДС.

2.2. Срок за получаване на офертите: 07.02.2013 г, 17:30 ч.

2.3. Срокът на валидност на офертата - 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок на подаване на офертите.

2.4. Посочените в ценовото предложение цени не могат да се променят за срока на договора.

2.5. Всеки участник може да подава само една оферта.

2.6. Офертите ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена”.3. Срок за изпълнение на поръчката: 2/две/ години, считано от датата на подписване на договор за възлагане на изпълнението й.

4. Място на изпълнение на обществената поръчка: град София.

5. Изисквания към участниците в обществената поръчка.

5.1. Да притежава професионален опит и квалифициран екип в областта на сервизното обслужване на подобни системи. Участниците трябва да представят поименен списък на специалистите от колектива, тяхната професионална квалификация и опит. Към списъка за всяко от лицата се прилагат заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника по предмета на поръчката (напр. копия от трудови и служебни книжки, за наетите лица - копие от граждански договор или друг документ от който да е видно, че лицето е наето от участника, сертификати за преминало обучение, дипломи и др.);


6. Технически спецификации:
6.1. Обосновка
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) администрира Автоматична система за мониторинг на авиационен шум, състояща се от 5 (пет) стационарни станции, разположени на територията на град София, както следва:

станция В - кв. „Орландовци, станция С - кв. Редута, станция D - кв. Подуене, станция Е – кв. "Кривина" и станция F – кв. „Челопечене”. Всяка една от станциите работи самостоятелно, а чрез модемна комуникация събраните данни се прехвърлят в сървър, разположен в ИАОС.

Системата е изградена в периода 1996-1997г., като локалните станции и използвания софтуер са произведени от фирма “Cirrus research pls” - Англия.


6.2. Цел


Осигуряване на качествена, нормална и безаварийна работа на Автоматичната системата за мониторинг на авиационен шум за срок от 2 (две) години.
6.3. Основни задачи и дейности
6.3.1. Извънгаранционен ремонт.
а. изготвяне на списък с необходимите за закупуване резервни части;

б. подмяна на дефектирали части на станциите от системата, с резервни или сервизни.


6.3.2. Периодична профилактика на станциите мин. 4 бр. годишно – на всяко тримесечие, включваща:
а. диагностика и проверка на цялостното функциониране на станциите с писмена препоръка за закупуване на необходимите резервни части и консумативи;

б. проверка и настройка на захранващите напрежения;

в. проверка на механичното състояние на микрофонните системи;

г. почистване и смазване на модулите, изложени на атмосферно влияние;

д. настройка и калибровка на микрофоните на станциите;

е. настройка на параметрите за идентификация на самолетните полети.


6.3.3. Калибровка на станциите.
а. настройка и калибровка на микрофоните на станциите;

б. срок за калибровка на станциите – до 24 часа след уведомяване от страна на ИАОС.


6.3.4. Време за отстраняване на възникнали повреди:
а. време за отстраняване на повредата (в зависимост от сложността) - до 7 дни след уведомяване от страна на ИАОС;

б. ремонтни работи с подмяна на дефектирали компоненти (при налични в ИАОС резервни части) - до 4 дни след уведомяване от страна на ИАОС;


6.3.5. Изготвяне на списък с необходимите за закупуване резервни части и консумативи с предложени различни варианти и цени.
При необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда доставка на резервни части по предварителна писмена заявка на Изпълнителна агенция по околна среда. Предлаганите резервни части трябва да са нови, оригинални, неупотребявани и с доказани произход и технически характеристики. Доставката следва да бъде извършена за срок не по-дълъг от 30 дни от получаване на заявката. Заплащането на резервните части се извършва срещу представена фактура след доставката и монтажа на същите.
7. Форма на представяне на резултатите

Изготвяне на протоколи при извършване на сервизната дейност (ремонт, подмяна на резервни части, смяна на софтуер и др.) и при периодичната тримесечна профилактика, подписани от сервизния инженер и утвърдени от Изпълнителния директор на ИАОС.


8. Изисквания към офертите на участниците:

8.1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

8.2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя.

8.3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

8.3.1. данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

8.3.2. посочване на ЕИК;

8.3.3. предложение за изпълнение на обекта на поръчката;

8.3.4. ценово предложение;

8.3.5. срок на валидност на предложението.

8.4. Други изисквания:

8.4.1. Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИАОС и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ИАОС, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 до изтичане на посочения в поканата срок.

8.4.2. С участника, предложил най-ниска цена, ще се сключи писмен договор.


9. Сключване на договор:

9.1. С класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

9.2. Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

9.3. Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

9.3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

9.3.2. Свидетелство за съдимост съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

9.3.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

9.3.4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

9.3.5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

9.4. Продължителността на договора за сервизна поддръжка е 2 (две) години.


10. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136.

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА: Елена Иванова – ст. експерт РММШ, телефон: 02/940 64 18; Иво Димитров – юрисконсулт АПО, телефон: 02/940 64 03.

Проект на оферта        1. ОФЕРТА


от
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на изпълнителя, ЕИК, представляващ)
За поръчка с предмет:
“Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шум”,
при следните финансови и технически условия:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката:

1.1. Без ДДС: ............................................. лева.

1.2. С ДДС: ............................................. лева.


1.3. Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.
2. Техническото предложение за комплексното сервизно обслужване включва:

3. Срок на валидност на офертата – 180 (сто и осемдесетдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.


4. Банкова сметка на участника...................................................................................
5. Срок за извършване на сервизната дейност – 2/две/ години.
............... 2013 г. Подпис: ..............................
(име, длъжност и печат)
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


Предмет на обществената поръчка: “Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шум”

СПИСЪК ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Име, презиме,

фамилия

Длъжност и функционална характеристика длъжността

Професионален опит

(вид, брой години)

Образование

(професионална квалификация)


Подпис


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

стр. от

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница