„Северозападно държавно предприятие дп, на основание Заповед №152/06. 08. 2014 гДата18.06.2018
Размер38.91 Kb.
#74784
ОБЯВЛЕНИЕ

„Северозападно държавно предприятие” ДП, на основание Заповед № 152/06.08.2014 г. на директора на предприятието, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 7 броя поземлени имоти в горски територии– частна държавна собственост.

Обект № 1, представляващ Поземлен имот с кад. № 126002, с площ от 128,743 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, поляна в местността „Бъзие”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица № Ф00967/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге.

Обект № 2, представляващ Поземлен имот с кад. № 126007, с площ от 68,922 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, голина в местността „Бъзие”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица-проект № Ф00965/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге. Имотът е образуван от имот № 126003 /по скица № Ф00964/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге/.

Обект № 3, представляващ Поземлен имот с кад. № 126009, с площ от 67,950 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, поляна в местността „Бъзие”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица-проект № Ф00966/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге. Имотът е образуван от имот № 126003 /по скица № Ф00964/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге/.

Обект № 4, представляващ Поземлен имот с кад. № 127004, с площ от 38,454 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, поляна в местността „Кръшилово”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица-проект № Ф00973/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге. Имотът е образуван от имот № 127001 /по скица № Ф00971/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге/.

Обект № 5, представляващ Поземлен имот с кад. № 128002, с площ от 232,648 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, поляна в местността „Студена вода”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица-проект № Ф00974/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге. Имотът е образуван от имот № 128001 /по скица № Ф00972/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге/.

Обект № 6, представляващ Поземлен имот с кад. № 129002, с площ от 173,811 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, поляна в местността „Студена вода”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица-проект № Ф00975/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге. Имотът е образуван от имот № 129001 /по скица № Ф00968/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге/.

Обект № 7, представляващ Поземлен имот с кад. № 129004, с площ от 104,590 дка, находящ се в землището на с. Брезе, ЕКАТТЕ 06272, общ. Своге, поляна в местността „Студена вода”, НТП:Дървопроизв.площ, при граници и съседи описани в скица-проект № Ф00976/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге. Имотът е образуван от имот № 129001 /по скица № Ф00968/08.04.2014г, изд. от ОС”Земеделие”, гр. Своге/.

До участие в търга се допускат както физически, така и юридически лица, които: не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация или в производство по обявяване в ликвидация; не са лишени от право да упражняват търговска дейност; нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; нямат изискуеми парични задължения към ”Северозападно държавно предприятие”ДП – централно управление и териториалните му поделения; са извършили оглед на обекта и са съгласни със специфичните условия към участниците в търга.Начални годишни наемни цени, утвърдени със заповед № РД 49-302/28.07.2014г на министъра на земеделието и храните, под които кандидатите не могат да оферират:

За обект № 1- 643,71 лева без ДДС;

За обект № 2 - 344,61 лева без ДДС;

За обект № 3 - 339,75 лева без ДДС;

За обект № 4 -192,27 лева без ДДС;

За обект № 5 -1163,24 лева без ДДС;

За обект № 6 - 869,05 лева без ДДС;

За обект № 7 - 522,95 лева без ДДС.


Срок за отдаване: 5 години. Начин и срокове на плащане: Първата годишна наемна вноска се заплаща в 14 - дневен срок от получаване на поканата за сключване на договорите за наем от наемателя по банков път и е вносима по сметка на ТП ДГС Своге при подписването им. Срокът за заплащането на годишните наемни вноски за следващите години се регламентира в договорите за наем.

Депозити за участие в търга в размер на 10 на сто от началните годишни наемни цени; такса за закупуване на тръжната документация в размер на 100 (сто) лева без ДДС – невъзстановими, вносима по банкова сметка на ТП ДГС Своге: IBAN BG46TTBB94001526529492, BIC TTBBBG22, Банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, офис: гр.Своге, ул. „Цар Симеон” № 18Д. Оглед на обекта може да се извършва в присъствие на представител на ТП ДГС „Своге”, гр. Своге, всеки работен ден от 8,30 часа до 16.00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. Специални условия за участие: Имотите, подлежащи на отдаване под наем да се ползват само по предназначение, без право да се пренаемат и да се ползват съвместно по договор с трети лица. Да не се променят функциите на имотите, предмет на наема, да не възпрепятства осъществяването на други дейности в тях, както и да не се увреждат почвите. Необходими документи за участие:съгласно тръжната документация.Търгът ще се проведе на 28.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ТП ДГС „Своге”: адрес: гр.Своге, ул. „Звънче” № 2. Заявления за участие в търга се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа на 27.10.2014 г. вкл., в деловодството на ТП ДГС „Своге” или с препоръчано писмо с обратна разписка. Повторен търг ще се проведе на 12.11.2014 г. от 10,00 часа на същото място. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие - всеки работен ден до 27.10.2014 г.вкл., а за повторния търг – до 11.11.2014 г. вкл. Тръжни документи се получават от деловодството на ТП ДГС „Своге”, адрес: гр.Своге, ул. „Звънче” № 2. Лице за контакт: инж. Христо Янев –зам. директор в ТП ДГС Своге. Тел. за контакт: 0887069000.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница