Севинч & дененме Чъкъш 15: 1-27 1Дата02.04.2017
Размер61.49 Kb.
Севинч & дененме

Чъкъш 15:1-27

1 Муса'йла Исраиллилер РАБ'бе шу илахийи сьойледилер
"РАБ’бе илахилер сунаджам,

Чюнкю йюкселдикче йюкселди;

бейгирлери де, айдаянларъ да денизе дьоктю.

Раб гюджюм ве илахимдир,

О куртардъ бени. О'дур Танръм,

ЬОвгюлер сунаджам О'на.

О'дур бабамън Танръсъ, Йюджелтеджем О'ну.

РАБ савашан аскердир, адъ РАБ'дир.

"Денизе аттъ фиравунун ордусуну, Саваш арабаларънъ.

Къзълдениз'де боулду бюйюк бинбашларъ.

Дерин сулара гьомюлдюлер, таш гиби дибе индилер.

"Сенин са елин, я РАБ, Сенин са елин коркунч гюдже сахиптир.

Алтънда дюшманлар кърълър.

Сана башкалдъранлар деврилир бюйюк гьоркемин каршъсънда,

Гьондерирсин газабънъ, саманън тозларънъ гиби битирсин онларъ.

Бурнунун солуу каршъсънда, сулар бир арая йъълдъ.

Кабаран сулар дуварлара дьонюштю,

Денизин гьобеиндеки дерин сулар донду.

Дюшман гурурландъ:

'Пешлерине дюшюп якалаяджам онларъ' деди,

'Бьолюшеджем онун малларънъ. Диледиим гиби сояджам ону,

Кълъджъмъ чекип йок едеджем онларъ.'

Солууну юфледин, денизе гьомюлдюлер, куршун гиби ен дерин сулара баттълар.

"Вар мъ сенин гибиси танрълар арасънда, я РАБ?

Сенин гиби кутсаллъкта шанлъ, хейбетийле ьовгюйе лайък, харикалар яратан вар мъ?

Са елини узаттън, йер йутту онларъ.

Севгинле куртардъън халка ьонджюлюк едеджен,

гюджюнле онлара кутсал евинин йолуну гьостереджен.

Улуслар дуйуп титрейеджеклер,

Филист халкънъ дехшет сараджак.

Едом бейлери коркуя капъладжак,

Моав ьондерлерини титреме аладжак,

Кенан'да яшаянларън тюмю коркудан ерийеджек.

Корку ве дехшет дюшеджек юзерлерине,

Сенин халкън гечинджейе кадар, я РАБ,

Сахип олдуун бу халк гечинджейе кадар,

Билеинин гюджю каршъсънда таш кесиледжеклер.

Я РАБ, халкънъ ичери аладжан.

Онларъ кенди даъна,

яшамак ичин сечтиин йере,

еллеринле курдуун кутсал йере дикеджен, я Раб!

РАБ сонсуза кадар крал оладжак."


-------------------------------------
19 Фиравунун атларъ, саваш арабаларъ, атлъларъ денизе далънджа, РАБ суларъ онларън юзерине чевирди. Ама Исраиллилер денизи куру топракта йюрюйерек гечтилер.

20 Харун'ун къзкардеши Пейгамбер Мирям тефини елине алдъ, бютюн кадънлар тефлерле, ойнаярак ону изледилер.

21 Мирям онлара шу езгийи сьойледи: "Езгилер сунун РАБ'бе, Чюнкю йюджелдикче йюджелди, Атларъ, атлъларъ денизе дьоктю."

22 Муса Исраиллилер'и Къзълдениз'ин* ьотесине чъкардъ. Шур Чьолю'не гирдилер. Чьолде юч гюн йол алдъларса да су буламадълар.

23 Мара'я вардълар. Ама Мара'нън суйуну ичемедилер, чюнкю су аджъйдъ. Бу йюзден орая Мара адъ верилди.

24 Халк, "Не ичеджеиз?" дийе Муса'я якънмая башладъ.

25 Муса РАБ'бе якардъ. РАБ она бир аач парчасъ гьостерди. Муса ону суя атънджа сулар татлъ олду. Орада РАБ онлар ичин бир съра ве буйрук койду, хепсини денеди.

26 "Бен, Танрънъз РАБ'бин сьозюню диккатле динлерсениз, гьозюмде дору оланъ япарсамъз, буйрукларъма кулак верирсениз, бютюн съраларъма уярсанъз, о заман Мъсърлълар'а вердиим хасталъкларън хичбирини сизе вермейеджеим" деди, "Чюнкю сизе шифа верен РАБ беним."27 Сонра Елим'е гиттилер. Орада он ики су кайнаъ, йетмиш хурма ааджъ вардъ. Су къйъсънда конакладълар.

А. Муса’нън илахиси (а. 1-21)

- гечен хафта Исраиллилери нереде брактък? (късаджа текрарла)


 • куртулдуктан сонра хемен йолларъна девам етмедилер – ьондже Раббе тешеккюр еттилер – бюйюк бир кутлама яптълар

 • Муса йени бир илахи сьойледи, чюнкю Раб йени бир иш яптъ

 • шимди бу илахийи сеслейелим (окутур)

1. Рабби ьовмек хаккънда нелер ьоренийоруз?

(а) а.2: РАБ езгимдир = илахилер
(б) а.2-3: секиз дефа ‘О’ сьозю гечийор = тапънманън меркезинде хеп РАБ вар


 • ьовгюлеримизде Раббе сьойлюйоруз, кендиси насълдър

 • онун карактеристикаларънъ текрарлайъп сайъйоруз(в) а. 2: “бени куртардъ” = куртулушумуз себеп олуйор Аллахъ ьовелим


 • Алахъ ьовмюйоруз, чюнкю бьойледир, шьойледир ... ама: шуну ЯПТЪ дийе

 • куртулдуумуз ичин Рабби ьовюйоруз, деил мюслюманлар гиби: шимди Аллахъ ьов де, белки сени бир гюн куртараджак

2. РАБ насъл бир танръдър?


 • РАБ = егер юч бюйюк харфле язълърса, ЯХВЕ демектир (ьобюр тюрлю: Раб = ефенди)

 • гючлюдюр (а.6) = деил путлар гиби (Лабан сорду: “илахларъмъ ничин чалдън?" (Яр 31:30)

 • гьоркемлидир (а.6) = шанлъ

 • кутсалдър (а.11) = гюнахтан айръдър. – бизде Онун гиби узак дурмалъйъз

 • бабамън танръсъ (а.2) = Ибранимин, Исхакън, Якубун. О деишмейен.

 • о’дур танръм (а.2) = Давуд’ун дедии гиби Мез.63:1-8 .”Беним Аллахъм” дийе сьойле.

3. РАБ нелер япъйор?

(а) халкънъ куртаръйор


– “Раб куртаръйор” = Йехошуа = Иса

(б) дюшманларънъ йок едийор - о саваш еридир (а.3)
(в) гурурлуларън гуруруну къръйор


– Фиравун демишти: “РАБ ким олуйор ки, О'нун сьозюню динлейип Исраил халкънъ салъверейим?” (5:2)

(г) харикалар япъйор –


 • ‘харика’ недир? = муджизе, природанън канунларъна терс дюшен бир олай

 • месела: елма хеп аачтан ашаъ дюшюйор, йукаръ чъкамаз

 • ама: муджизе иле бу канун бозулуйор: Елиша балтанън кафасънъ суйун юстюне чъкардъ; Иса суйун юстюнде йюрюдю

 • бурада да айнъ: а.8: ‘сулар йъълдъ’

 • чюнкю ен башта канунларъ коян одур, онларъ деиштиребилен де одур (ен башта...)

Б. Сусузлук (а. 22-27)

1. Бюйюк севинджин хемен аркасъндан бюйюк съкънтъ


 • юч гюн сусуз калдълар – сонра булдукларъ су да ичилмез чъктъ

 • бу олай иманлъ хаята бензийор: вафтизден сонра (Къзълдениз) бир сусузлук заманъ башлъйор (чьол)

 • 1.Кор. 10:6 “Бу шейлер бизим ичин бирер ьорнек олду”

 • иманлъ хаятта сусузлук = сюттен кесилмек

2. “РАБ бизимле еленийор” дуйгусу


 • итаат еттилер, каршълък оларак зорлук

 • ьорнек(лер): Елчи 16 Кутсал Рух Павлус;а ясак едийор Бития;я гитсин, ону Македоня;я гьондерийор – ил фърсатта Павлус иле Силад махпуса дюшюйор – Павлус да дийебилирди: “Раб бенимле еленийор”

 • амач: РАБ денейор сени = бу сенин файдан ичин, иманда илерлесин = куртулушун къйметини билесин

3. Раб аджъйъ татлъя чевирийор

а. дененме иле бирлике чъкъш йолу: 1.Кор. 10:13


 • Сизин башънъза хенюз ьойле бир хал гелмеди ки, ьобюр инсанлара да айнъсъ гелмесин. Аллах да садикандър. О изин вермейеджек, сиз ьойле бир денемейе дюшесиниз, хани ташъябиледжеинизден даха бюйюк олсун. Ама денеме иле бирликте айнъ заманда бир чъкъш йолу да хазърлаяджак. ЬОйле ки, ону ташъябилесиниз.

б. максат: иманлъ бираз урашсън


 • херкес мускул истийор, ама хафталарджа тренировка (антраман) лазъм

 • херкес бюйюк иманлъ олмак истийор, ама зорлук гьормеден бу олмаз

в. “Сизе шифа верен РАБ беним”


 • Мъсърлълара верилен хасталъклардан бир танеси Иср. халкъна верилмейеджек = дери хасталъкларъ = Аллахтан гелен джеза

 • РАБ сьоз верийор ки, хасталък вермейджек бир джеза гиби

 • табии ки, бу сьоз шартлъ: “ЕГЕР.....”

г. неден аач парчасънъ кулландъ?


 • Исанън хачъ: о олмадан ондан гелен берекетлер аджъдър, файда гетирмез

 • Иса хаят суйу верийор (Йух 7), ама онун хачъна ьонем вермесек, бу судан ичсек де файдасъздър.

 • Исадан берекет (су) истийоруз, ама зорлук (хач) гьормеден

4. денемеден гечиндже Раб иманлъйъ генишлие чъкаръйор


 • деил 1, там 12 тане куйу

 • хем де хурма аачларъ = гьолгелик, татлъ, бираз динленмек

 • о йерин адъ Елим затен аачлар демектирСон:

1) Бизим ичин не демек олуйор.= Рабби ьовмейе ьоренелим; деил хеп айнъ дуаларъ.


 • Раб бизден беклийор Ону ьовелим, Онун шерефини Она сьойлейелим.2) Раб хер иманлъйъ денейеджек, бакалъм иманда нерейе кадар вардък.


 • Сен буна разъ мъсън? Бу сенин файдан ичин оладжак.

 • Ром 8:28 Раб сени севдии ичин Истийор денесин3) бюгун тюрлю дененме вар.


 • месела ишсизлик, парасъзлък, хасталък. Бютюн бу олайларън ичинде Раб.бакъйъор, не кадар садиканъз, ве кадар бюйюдюк.

 • бирчок киши бьойле дурумларда Рабден гери дьонюйор, анламъйор бираз беклерсе Раб биршейлер япаджак.4) бьойле дурумлара дюшюндже не япаджан.


Ибр.12:2 гьозлеримизи Раб Иса;я чевирелим, О бизе кувет вереджектир.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница