Сфери на дейностДата24.07.2016
Размер83.98 Kb.
#3238


Критерии за програмна акредитация за професионално направление и специалност от регулирана професия


Сфери на дейност

Критерии

Съдържание (характеристики) на критериите

А1. За ОКС “Специалист”, “Бакалавър” и “Магистър”

1. Образователна дейност1.1. Обучението на студентите се провежда според необходимата учебна документация по образователно-квалификационни степени и форми на обучение

1.1.1. Разработени са квалификационни харак­теристики, учебни планове и програми по образо­вателно-квалификационните степени, чието съдържание и качество са в съответствие с целите на ОКС в професионалното направление (специалността от регулирана професия)

1.1.2. Периодично се анализира и обновява действа­щата учебна документация, като се сравнява с аналогична от наши и чуждестранни ВУ


1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация1.2.1. Осигурен е изискваният нормативен минимум на хабилити­рани преподаватели на ОТД, които водят аудиторните и практическите занятия по ОКС

1.2.2. Осигурена е вътрешноинституционална мобил­ност на преподавателския състав с оглед поддържа­нето на академичните стандарти на преподаваните учебни дисциплини

1.2.3. Осигурено е научното израстване на преподавателския състав
1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база

1.3.1. Разполага се с необходимата материално-техни­ческа база за обучението в съответствие със специфи­ката на ОКС в професионалното направление:

 • Аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост

 • друга специфична учебна база

1.3.2. Разполага се с необходимата информационна база за обучение:

 • библиотека

 • компютърна база

 • информационни центрове

 • център за дистанционно обучение при направено искане за дистанционни форми на обучение

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

1.4.1. Изградена е организация за поддържане и развиване на съвременните методи в преподаване на учебния материал и водене на практическите занятия и за оценяване на постиженията на студентите

1.4.2. Периодично се анализират и огласяват резултатите, свързани с методите на преподаване и оценяване на постиженията на студентите, като се взема предвид и студентското мнение

1.4.3. Осигурена е мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях ВУ в страната и чужбина


Забележка: Когато в професионалното направление се извършва обучение и по други ОКС, за всяка ОКС се прави оценяване, като съответно се изреждат с номерация А2, А3, А4 и т.н.
Б. За професионалното направление като цяло (специалност от регулирана професия)2. Изследователска дейност2.1. В професионалното направление (специалност от регулирана професия) се организира, поддържа и развива научно-изследователска (художественотворческа) дейност на преподавателския състав

2.1.1. Осигурява се включването на преподавателите от професионалното направление (специалност от регулирана професия) в изпълнението на изследователски, художественотворчески и други проекти в основните звена на ВУ и другите изследователски структури (институти, лаборатории, сектори, отдели, групи и др.)

2.1.2. Поддържа се научноизследователската (художественотворческата) активност на преподавателския състав: • за научни публикации на хартиен и електронен носител (монографии, студии, статии), на учебници и учебни помагала у нас и в чужбина

 • за участие в национални и международни конференции, симпозиуми

 • за експертна дейност, консултантски услуги и др.

 • за присъщи му творчески, художествени, спортни и други изяви

2.1.3. Периодично се анализират и оценяват резултатите от научноизследователската (художественотворческата) дейност и техния трансфер в образователния процес; определят се приоритетите на тази дейност, като се има предвид и осигуряването на условия за публикуването им

2.1.4. Създадени са условия (административни и организационни) за разпространение в подходяща форма на изследователските резултати от обществен, научен и приложен интерес

2.2. В професионалното направление (специалност от регулирана професия) се организира, поддържа и развива научно-изследователската (художественотворческата) дейност на студенти и докторанти

2.2.1. Осигурява се включване на студенти и докторанти от професионалното направление (специалност от регулирана професия) в изпълнението на изследователски проекти

2.2.2. Поддържат се и се стимулират научните изяви на студенти и докторанти в изследователски и образователни проекти и научни форуми (национални и международни)

2.2.3. Периодично се анализират и обсъждат резултатите от участието на студенти и докторанти в изпълнението на изследователски проекти, като се осигурява възможност за публикуване3. Управление на образователния процес

3.1. Има изградена организация за управление на качеството на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност

3.1.1. Разработени, приети и огласени са правила за управление на качеството на образованието в професионалното направление (специалност от регулирана професия)

3.1.2. Периодично се обсъжда и огласява ефективността на резултатите, свързани с управлението на качеството на образованието
3.2. Има изградена организация за проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти

3.2.1. Събира се и се анализира информация за реализацията и развитието на завършилите ОКС в професионалното направление (специалност от регулирана професия)

3.2.2. Събира се и се анализира информация за оценката на потребителите за подготовката на завършилите специалността

Приложение:

Характеристики, включени в съдържанието на критериите за програмна акредитация за професионално направление и специалност от регулирана професия, за които е възможно да се събира и предоставя информация в количествено изражениеХарактеристика на критериите

възможни показатели

   1. Учебни планове и програми


 • Учебно съдържание на дисциплината (за специалността от регулирана професия съгласно държавните изисквания), организирано в обособени части, вкл. брой академични часове аудиторна заетост за всяка част

 • Относителен дял на задължителните, избираемите и факултативните дисциплини

1.2.1. Хабилитирани преподаватели на ОТД

 • Относителен дял на хабилитираните преподаватели на ОТД от преподавателския състав за ОКС, вкл. отговарящи на профила на обучението (специалността)

 • Относителен дял на хабилитираните препода­ватели на ОТД, които водят лекционни курсове в ОКС

 • Средна възраст на хабилитираните преподаватели на ОТД от преподавателския състав, които осигуряват обучението в ОКС

 • Брой на преподавателите на ОТД, получили научна степен или звание и престижни отличия през последните 5 години

1.3.1. Изграденост на материално-техническата и информационната база


 • Аудиторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент, обучаван в ОКС

 • Брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти, с които се разполага в професионалното направление

 • Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м. на 1 преподавател на ОТД, с която се разполага в професионалното направление

 • Характеристика на друга специфична учебна база (за нуждите на обучението в ОКС или професионалното направление като цяло)

 • Брой компютри на 100 студенти за обучение в ОКС

 • Площ в кв.м. на компютърни зали на 100 студенти, ползвани за обучение в ОКС

 • Използваемост на библиотеката от студентите в ОКС

 • Използваемост на информационни центрове от студентите в ОКС

1.4.3. Мобилност на студентите


 • Брой на студентите, провели частично обучение по ОКС в други ВУ у нас и в чужбина

2.1.1. Участие на преподавателите в национални и международни проект

 • Относителен дял на преподавателите в професионалното направление (специалност от регулирана професия), участвали в национални и международни проекти за последните 5 години

   1. Творческа активност и научни изяви на преподавателския състав


 • Научни публикации (монографии, студии, статии) на 1 пре­по­давател на ОТД през последните 5 години

 • Учебници и учебни помагала, включително на електронен носител, на 1 преподавател на ОТД през последните 5 години

 • Относителен дял на научни публикации и учебници в чужбина през последните 5 години на преподавателите на ОТД

 • Относителен дял на преподавателите на ОТД без научни публикации (художественотворчески изяви) през последните 3 години

 • Брой участия на преподаватели на ОТД в национални и международни конференции, симпозиуми и други с покана за доклади

 • Брой на отзиви, рецензии, реферирания, цитати и други у нас и в чужбина върху научни публикации (художественотворчески изяви) на преподавателите на ОТД през последните 5 години

2.2.1. Участие на студенти в национални и международни проекти


- Относителен дял на студенти от професионалното направление (специалност от регулирана професия), участвали през последните 5 години в национални и международни проекти, разработвани в професионалното направление

2.2.2. Научни изяви и публикации на студентите • Относителен дял на студентите от професионалното направление (специалност от регулирана професия) , участвали през последните 5 години в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.)

 • Относителен дял на публикациите на студенти от професионалното направление (специалност от регулирана професия) в общия брой публикации в направлението (специалността)

3.2.1. Реализация на

завършилитеспециалисти


 • Относителен дял на реализиралите се (постъпили на работа) през последните 5 години от общия брой на завършилите специалисти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница