Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони дв, брДата15.10.2018
Размер33.5 Kb.
Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали – кварц-каолинова суровина от находище „Златен дол“, участък II и участък III в землището на град Сеново, община Ветово

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя „Ватия кварц“ АД инвестиционно предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали – кварц-каолинова суровина от находище „Златен дол“, участък II и участък III в землището на град Сеново, община Ветово, попада в обхвата на т. 19 „Открит добив в кариери и рудници на суровини – при площ над 25 хектара или добив на торф – с площ над 150 хектара“ от Приложение 1 към чл. 92, т.1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, което подлежи на процедура по оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горецитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000168 „Лудогорие” и BG0002062 „Лудогорие”, поради следните мотиви:

- Местоположението, вида и характера на ИП за добив на неметални полезни изкопаеми - каолин-кварцова суровина, не предполагат настъпване на преки и/или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000168 „Лудогорие” и BG0002062 „Лудогорие”, тъй като територията за реализаиране е извън границите на защитените зони;

- Находище „Златен дол”, участък „II” и участък „III”, обект на ИП, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Имотите, в обхвата на инвестиционното предложение, по трайно предназначение са селскостопански, полски култури, полски пътища, не представляват природно местообитание и местообитание на видове, предмет на опазване в горецитираните защитени зони;

- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до увреждане на ключови елементи на защитените зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване, тъй като Находище „Златен дол”, обект на ИП не попада в границите на ЗЗ BG0000168 „Лудогорие” и BG0002062 „Лудогорие”;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и/или до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.


На основание на гореизложеното и съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката е, че не е необходимо да се изготвя самостоятелен доклад, включващ оценката за степента на отрицателно въздействие на разглежданото ИП върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000168 „Лудогорие” и BG0002062 „Лудогорие”.
Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 4743/07.02.2018 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Ветово, кметство град Сеново и Министерство на икономиката.
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница