Съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водитеДата23.10.2018
Размер51.54 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите
Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:

инициатива на Община Търговище, ЕИК 000875920, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, пл.„Свобода“, за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект река Врана за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Канализационна система на град Търговище, община Търговище.


на основание чл. 75 от Закона за водите, вземайки предвид, че:

 1. Община Търговище е титуляр на разрешително №2314 0020/25.05.2011г. за ползване на воден обект река Врана, водно тяло с код BG2КА578R003, за заустване на отпадъчни води от обект: Канализационна система на град Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, изменено с Решение №928/03.05.2012г., издадени от директора на БДЧР. Разрешителното е издадено със собственик Община Търговище и ползвател „ВиК“ ООД, гр.Търговище.

 2. Приложени са изискващите се документи за провеждане на процедура по чл.72 и чл.78а от Закона за водите, на основание на което процедурата е открита.

 3. Искането на заявителя за изменение на Разрешително №2314 0020/25.05.2011г., изменено с Решение №928/03.05.2012 г., е мотивирано в подаденото заявление, в частта „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ за показател Qгод. (м3/г), вместо 5 432 660 м3/год, както е в разрешителното – да бъде увеличено разрешеното годишно водно количество на 7 400 000 м3/год., поради включването на нови абонати от квартал Въбел на гр.Търговище и подмяната на участъци от главните колектори на градската канализация, която е от смесен тип и в нея постъпват и дъждовни води, което също допринася за увеличението на отвежданите и пречиствани води.

Представени са проектни и действителни данни за капацитета на ПСОВ Търговище и Технологичен разчет за хидравличните възможности на ПСОВ и възможността за поемане и осигуряване необходимата степен на пречистване на заявеното увеличено водно количество 7 400 000 м3/годишно.

 1. След разглеждане на представените документи със заявлението установих, че същите са в съответствие на горецитираните мотиви на заявителя, което е основание за изменение на „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ за показател Qгод. (м3/г), определен с разрешително № №2314 0020/25.05.2011г., изменено с Решение №928/03.05.2012г., издадени от директора на БДЧР.

  1. В разрешително №2314 0020/25.05.2011г., изменено с Решение №928/03.05.2012г., издадени от директора на БДЧР е допусната техническа грешка при изписване кода на водното тяло, в което се заустват отпадъчни води от канализационната система на град Търговище, като е записано водно тяло с код BG2KA800R031.

Заустването на пречистените отпадъчни води от канализационната система на град Търговище попада във водно тяло с код BG2КА578R003 и наименование река Врана от град Търговище до вливане в река Камчия. Същото е определено в много лошо екологично състояние и вероятно в риск от замърсяване с азот, фосфор и органични вещества;

  1. Съгласно данните от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води през 2014 и 2015 г. не се наблюдават превишения по определените индивидуални емисионни ограничения.

Във връзка с отменената наредба по чл.135, ал.1, т. 13 от Закона за водите и на основание §15 от влязлата в сила Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, разрешителното следва да се преоформи, като се изменят формата и разделите му служебно в съответствие с Приложение № 2 към чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата.

Предвид гореизложеноето, изменям разрешителното в следния ред:


 1. В раздел „Данни за обекта“

Заличавам: поречие, водно тяло, код:

Река Голяма Камчия, Река Камчия, BG2KA800R031и записвам:

река Камчия, река Врана от град Търговище до вливане в река Камчия, BG2KA578R003 1. В раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване”

Заустване №1: Поток №1 за пункт на мониторинг №2

Заличавам следната стойност на показателите:

Q год. (m3/a) 5432660

Q средно ден. (m3/d) 14884

Q макс. ( l/s) 258
като определям следните нови стойности за същите показатели, а именно:

Q год. (м3/год.) 7 400 000

Q средно ден. (м3/ден.) 20 274

Q макс.час. (дм3/сек) или (м3/час) 930
 1. Заличавам текстаНа основание на чл. 46, ал.1, т. 3, буква “б”, чл. 52, ал.1 , т. 4 от Закона за водите и чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредба №10 от 03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, във връзка със заявление вх. № РР-2183/31.03.2011 преценка от 28.04.2011 г., писмо РР-2183/02.05.2011г. с изпратено публично съобщение по чл.62а на кмета на община Търговище издавам настоящото разрешително за заустване на отпадъчни води от обект: канализационна система гр. Търговище, общ. Търговище, в повърхностен воден обект: река Врана, на: Община Търговище, обл. Търговище и го актуализирам, в съответствие с изискванията на Закона за водите и свързаното законодателство към датата на издаване на настоящото решение в следния вид: „На основание на чл. 46, ал.1, т. 3, буква “б”, чл.72, чл.78, чл.52, ал.1, т.4 и чл.57, ал.1, т.3 от Закона за водите и наредбата по чл.135, ал.1, т.13 от Закона за водите и заявление № РР-3814/08.09.2015 г., издавам настоящото разрешително за ползване на воден обект: река Врана, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на „Канализационна система на гр.Търговище“ на Община Търговище, област Търговище“.

 2. Всички останали раздели и условия актуализирам в съответствие с чл.16, ал.1, т.2 и §15 на Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Ал. Дякович“ № 33, гр.Варна.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.
инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция“ Черноморски район“

Каталог: UserFiles -> File -> 2016
2016 -> Многопрофилна болница за активно лечение
2016 -> Обявява : инициатива на Община Несебър, за ползване на воден обект – Черно море
2016 -> Диневи Ризорт, Св. Влас / Цени Лято 2016 Обзаведени апартаменти и студиа на първа, втора и трета линия море
2016 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „ливенс”
2016 -> На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на станимир емануилов кабадаиев, гр. Поморие
2016 -> Проекти в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ за периода 2003 – 2015 г
2016 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява : инициатива на сн „Водна лилия”
2016 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница