Съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водитеДата22.01.2019
Размер94 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение /НИД/ на Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (ДВ, бр. 47/2011г.), сроковете за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за заустване за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, издадени преди влизането в сила на НИД на Наредба № 2/08.06.2011 г., трябва да се изменят служебно от органа по чл. 52 от Закона за водите в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 12 от НИД на Наредба № 2/08.06.2011г., в срок до три месеца от обнародването на НИД на Наредба № 2/08.06.2011г. – за агломерациите с над 10 000 еквивалентни жители.На основание на гореизложеното и вземайки предвид, че:

  1. Община Девня, обл. Варна, със седалище гр. Девня, ул. Съединение, №78 е титуляр на разрешително № 23110013/25.08.2010 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „канализационна система - Девня”, издадено от директора на Басейнова дирекция за Черноморски район;

  2. Разрешително № 23110013/25.08.2010 г. е издадено със собственик Община Девня, и ползвател „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД. Разрешителното е за ползване на повърхностни води – река Девненска, водно тяло с код BG2PR210R005, от басейна на р. Провадийска с цел заустване на отпадъчни води от експлоатация на обект „канализационна система -Девня”, с краен срок на действие: „Две години от влизане в сила на разрешителното, който срок съгласно обратна разписка е 15.09.2012 г;

  3. В разрешително № 23110013/25.08.2010 г . е поставен срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения: „За показателите общ азот и общ фосфор-31.12.2010 г., за останалите показатели от датата на влизане в сила на разрешителното

4. гр. Девня е агломерация, която попада в Доклада по чл. 17 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, в групата от агломерации, които са с над 10 000 еквивалентни жители; Към настоящия момент пречиствателната станция на агломерацията е без въведени в редовна експлоатация стъпала за отстраняване на азот и фосфор.
и на основание разпоредбите на влязлата в сила нормативна уредба, а именно:

1.Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (ДВ, бр. 47/2011 г.), измененията и допълненията на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. са в сила от 17.02.2012 г. – датата на публикуването им в държавен вестник.

2.Съгласно чл.35, ал.12 от НИД на Наредба № 2/08.06.2011г.(от 17.02.2012г.); Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, посочен в разрешителното за заустване за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, се определя:

т. 1. от датата на влизане в сила на разрешителното, при наличие на изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води, която е в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

т. 2. до шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, но не по-късно от 31.12.2015 г., за всички останали случаи,
директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район извършва, считано от 17.02.2012 г., промяна в раздел „Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения”, като заличава действащия текст „За показателите общ азот и общ фосфор-31.12.2010 г., за останалите показатели от датата на влизане в сила на разрешителното” и го изписва във вида:


Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, но не по-късно от 31.12.2015 г.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за Черноморски район, ул. Ал. Дякович № 37.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.
инж.ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Изготвил:

инж. И. Димитрова, гл.експерт, отдел „РР”


Н-к отдел:

инж. М. Петров
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница