Съгласно изискванията на чл. 48, Ал. 3 От наредба №25, изготвена от уд „статус капитал” ад относно портфейлаДата20.08.2018
Размер293.51 Kb.
#81820
информация

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД

ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС НОВИ АКЦИИ”
ЗА ПЕРИОДА от 01.03.2009 г. до 31.03.2009 г.

Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тяхКъм края на март 2009 г. нетната стойност на активите е 2 949 059.79 лева, което представлява намаление от -353 407.40 лева спрямо края на февруари. За същият период дяловете в обръщение намаляват с -518 028.81 и достигат до 4 796 118.8494 Направените инвестиции са само в акции на публични дружества, за които се смята, че притежават потенциал да допринесат за покачване на нетната стойност на активите на договорния фонд, спазвайки ограниченията до 90% от общите активи да бъдат инвестирани в акции.

Q4.2007

Q1.2008

Q2.2008

Q3.2008

Q4 2008

Q1 2009

Март 2009

Изменение


SOFIX

-24.13%

-29.01%

-8.06%

-31.3%

-54.7%

-22.4%

5.13%

CROBEX

4.01%

-26.61%

-6.70%

-16.6%

-42.6%

-15.4%

4.89%

BELEX 15

-17.62%

-25.86%

3.75%

-43.7%

-43.7%

-32.6%

-9.48%

BET-C

0.90%

-25.51%

-6.60%

-30.2%

-38.9%

-21.6%

24.60%

ISE 100
-29.75%

-10.06%

2.74%

-25.5%

-4.1%

7.23%

DFNEW

-6.33%

-21.67%

-6.56%

-17.0%

-37.10%

-19.2%

6.47%

Средно аритметично за индексите

-9.21%

-27.35%

-5.53%

-23.8%


-41.1%


-17.65%

-1.05%

Дял на съответната държава от активите на фонда

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008

30.09.2008

31.12.2008

Q1 2009

Март 2009

България

23.12%

17.99%

28.61%

32.24%

34.31%

40.19%


40.19%


Хърватска

28.46%

19.18%

16.92%

14.37%

12.06%

12.22%


12.22%


Сърбия и Македония

16.41%

19.92%

19.29%

15.98%

17.14%

12.55%


12.55%


Румъния

11.70%

13.10%

13.12%

10.14%

8.60%

9.07%


9.07%


Турция
3.78%

4.35%

7.52%

8.70%

11.13%


11.13%


Информация за риск-доходност на ДФ „Статус Нови Акции”

Индекс

Стандартно отклонение

Изменение 12 месеца

Изменение 24 месеца

SOFIX

41.55%

-77.83%

-78.23%

CROBEX

44.56%

-62.26%

-65.75%

BELEX 15

48.34%

-77.84%

-86.63%

BET-C

47.18%

-68.76%

-72.11%

ISE 100

44.80%

-33.96%

-40.99%

Служебен бенчмарк

34.3%

-64.13%

-68.74%

DFNEW

22.98%

-58.96%

-62.41%

От представените данни се вижда, че стандартното отклонение на цената на ДФ Статус Нови Акции, като измерител на риска, е по-ниско от това на всеки един пазарен индекс по отделно, и от стандартното отклонение на служебния бенчмарк, измерен като средна стойност от измененията на седмична база на петте пазара, в които инвестира фонда. От данните се вижда, че за дадения период регионалната диверсификация като цяло води до по-добри съотношения риск доходност, особено в по-дългосрочен период.

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

Движение на нетната стойност на един дял на ДФ Статус Нови Акции

С постепенното изясняване на ситуацията около глобалната икономическа криза и предприетите мерки от повечето правителства за стимулиране на икономиките си, пазарите постепено се успокоиха през март. Това доведе и до растеж на повечето водещи индекси. Оптимизма се пренесе и в Източна Европа, като от всички пазари на които инвестира ДФ Статус Нови Акции, единствено сръбския завърши месеца със спад. Поради преобладаването на дефанзивни позиции в портфейла на фонда, доходността за месеца изостана от тази на бенчмарка ни, но в същото време, смятаме че все още липсват доказателства че икономиките са се върнали в релсите на нормалното икономическо развитие и за това избягваме да правим рязко пренастройване на портфейла към по-агресивни позиции. За да си запазим възможността за относително бърза реакция постепенно намаляваме дела на инвестираните в подобни компании с по-слаба корелация с индексите, но в същото време се въздържаме от покупки на такива с по-силна.


Обща промяна на петте индекса при база 31/1/2008През месец март бяха направени следните сделки с ценни книжа:

Сделки с ценни книжа:

Продажби

Брой

Aerostar S.A. Bacau

400

Agrobanka a.d. Beograd

464

ALFA PLAM a.d. Vranje

250

BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti

2600

CROATIA OSIGURANJE D.D.

35

FIMA Proprius

31

Globos osiguranje A.D.

528

Gosha FOM

20

Jedinstvo AD

70

Oil Terminal Constanta

203300

PRED.RUDNIK I FLOTACIJA RUDNI

400

SNO - Santierul Naval Orsova

11300

Valamar Holding

507

Инвестор БГ

1653

Слънчев ден АД

16688

София Комерс - заложни къщи 2

1450

Обем и структура на инвестициите в портфейла

Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в леваАктиви

31.12.2008

31.01.2009

28.02.2009

31.03.2009

Структура на активите спрямо общата им стойност /%/

Акции и права

3 522 763

2 963 625

2 714 289

2 514 570

85.17%

Облигации

-

-

-

-

 

Парични средства

77 805

89 425

103 970

36 366

1.23%

Депозити до 3 мес.

730 624

491 147

491 147

381 344

12.92%

Вземания

28 232

2 622

4 828

20 257

0.69%

Общо:

4 359 424

3 546 820

3 314 234

2 952 536

100.00%

Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Нови Акции” акции
28.02.2009

31.03.2009

Дружество

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Процент от активите

Акции България


Албена инвест холдинг

5317

2.741

14574

5317

3.305

17573

0.60%

Фазан АД

3732

2.312

8628

3727

2.000

7454

0.25%

Златен лев холдинг АД

65864

0.592

38991

65864

0.674

44392

1.50%

Инвестор БГ

17546

10.966

192409

15893

10.950

174028

5.89%

Слънчев ден АД

42992

0.405

17412

26304

0.360

9469

0.32%

София Комерс -заложни къщи АД

44620

2.810

125382

44620

3.500

156170

5.29%

София Комерс - заложни къщи 2

1450

4.000

5800

25718

3.690

94899

3.21%

Унипак АД

12388

3.750

46455

3346

8.000

26768

0.91%

Елпром ЗЕМ АД

3346

7.000

23422

282929

0.823

232851

7.89%

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

282929

0.870

246148

10000

0.813

8130

0.28%

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ


10000

0.810

8100

255038

0.622

158654

5.37%

ДФ ДСК РАСТЕЖ

255038

0.603

153898

149450

0.711

106224

3.60%

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

149450

0.711

106224

150000

1.000

150000

5.08%

MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC

150000

1.000

150000

25718

3.690

94899

3.21%

Общо:

 

 

11374441186613

40.19%

Акции Хърватска


FIMA Proprius

24865

11.56

287535

24834

9.94

246854

8.36%

Konchar Electroindustrija D.D.

195

52.10

10159

195

56.56

11030

0.37%

Konchar Transformatori

206

266.01

54798

206

313.90

64663

2.19%

CROATIA OSIGURANJE D.D.

35

605.43

21190

1000

9.59

9595

0.32%

Duro Dakovic holding

1000

9.83

9833

682

26.16

17840

0.60%

JADRAN KAMEN

682

28.97

19757

1521

7.06

10742

0.36%

Valamar Holding

1521

6.85

10425

1000

9.59

9595

0.32%

Общо:

 

 

413696360724

12.22%

Акции Румъния


CNTEE TRANSELECTRICA SA

8275

4.046

33479

8275

4.568

37803

1.28%

Oil Terminal Constanta

402700

0.061

24713

399400

0.065

25802

0.87%

SNO - Santierul Naval Orsova

49000

2.196

107585

37700

1.998

75327

2.55%

SIF MOLDOVA BACAU

125000

0.124

15513

125000

0.185

23072

0.78%

SIF OLTENIA CRAIOVA

115000

0.157

18035

115000

0.216

24835

0.84%

SIF Banat Crisana /SIF 1/

65000

0.176

11435

65000

0.217

14097

0.48%

SIF Transilvania /SIF 3/

63800

0.095

6090

63800

0.125

7978

0.27%

BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti

15000

1.841

27616

12400

2.676

33187

1.12%

Aerostar S.A. Bacau

79800

0.218

17412

79400

0.221

17587

0.60%

Farmaceutica Remedia SA

104000

0.055

5673

104000

0.078

8158

0.28%

Общо

 

 

267552267846

9.07%

Акции Сърбия


Globos osiguranje A.D.

528

9.38

4954

Agrobanka a.d. Beograd

464

67.12

31143

AIK banka a.d. Niš

2239

30.32

67879

2239

28.40

63577

2.15%

ALFA PLAM a.d. Vranje

516

110.74

57141

266

111.43

29641

1.00%

Veterinarski zavod AD

3017

7.51

22646

3017

6.44

19425

0.66%

Soja protein a.d. Bečej

1320

12.89

17009

1320

12.44

16425

0.56%

SUNCE FABRIKA ULJA A.D.

191

287.94

54997

191

284.98

54431

1.84%

RTC LUKA LEGET A.D.

222

68.81

15275

222

68.10

15118

0.51%

Novosadski sajam a.d. Novi Sad

1968

65.66

129216

1968

38.51

75781

2.57%

Gosha FOM

1831

7.38

13522

1831

6.40

11713

0.40%

PRED.RUDNIK I FLOTACIJA RUDNI

400

73.42

29370

42

90.78

3813

0.13%

Jedinstvo AD

112

69.72

7809

1000

34.75

34755

1.18%

Iritel AD

1000

35.20

35196

2239

28.40

63577

2.15%

Общо

 

 

486156324679

11.00%

Акции Турция


Koc Holding

23000

1.92

44237

23000

2.00

45972

1.56%

Haci Omer Sabanci Holding

16000

2.23

35709

16000

2.45

39166

1.33%

T. Garanti Bankasi

20000

1.88

37560

20000

2.03

40504

1.37%

Turkcell

15000

7.67

114993

15000

7.13

106984

3.62%

Akbank

15500

3.56

55124

15500

4.23

65511

2.22%

Dogan Yayin Holding

69500

0.41

28374

69500

0.44

30598

1.04%

Общо

 

 

315997

 

 

328737

11.13%

Акции Македония


Инново Статус Акции

51535

0.92

47658

51535

0.89

45971

1.56%

Общо:27142892514570

85.17%

Хеджиращи сделки

Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.Дата на съставяне: Съставили:

09.04.2009 г. Иван Иванов:

Мария Сивкова:


_____________________________________________________________________________________________________________

гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 9, тел.: 02 946 17 40; 02 946 17 41, факс: 02 946 15 73, http://www.status-invest.com/Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница